LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. V-825 „DĖL SVEIKO SENĖJIMO UŽTIKRINIMO LIETUVOJE 2014–2023 M. VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1540

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“, ir 1 priede „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašas“:

1. Pakeičiu 29.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„29.7. įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) iniciatyvas vyresnio amžiaus žmonių sveikatos stiprinimo srityje;“.

2. Pakeičiu 30.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„30.5. sukurti, išbandyti ir įdiegti vyresnio amžiaus Lietuvos gyventojams, gyvenantiems kaimo gyvenamosiose vietovėse, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo modelį, apimantį sveikatos technologijas, užtikrinančias tikslinės gyventojų grupės nuotolinį sveikatos būklės stebėjimą, konsultavimą, optimalių sveikatos palaikymo ir gydymo metodų pritaikymą;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė