LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 3 d. Nr. V-1362/A1-498

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i a m e  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V‑533/A1‑189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles:

1.1.1.   Pakeičiame 7 punktą ir jį išdėstome taip:

7. Elektroniniai pažymėjimai išduodami tik asmenims, apdraustiems ligos socialiniu draudimu ir (ar) motinystės socialiniu draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, ir Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsiregistravusiems asmenims, kuriems yra suteiktas bedarbio statusas (toliau – bedarbis).“

1.1.2.   Pakeičiame 8 punktą ir jį išdėstome taip:

8. Šių Taisyklių laikymąsi turi teisę kontroliuoti Fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei), o tais atvejais, kai elektroniniai pažymėjimai išduoti pareigūnams ar kariams, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, privalomai draudžiami ligos socialiniu draudimu ir (ar) motinystės bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, – Fondo valdybos teritorinių skyrių valstybės tarnautojai bei institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas ar karys.“

1.1.3.   Pakeičiame 48 punktą ir jį išdėstome taip:

48. Asmenims, savanoriškai atvykusiems gydytis patologinio potraukio į azartinius lošimus, priklausomybės sindromo vartojant psichoaktyviąsias medžiagas į specializuotus priklausomybės ligų, psichiatrijos stacionarus ar kitas stacionarines asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias stacionarinio priklausomybės ligų gydymo paslaugas, šių įstaigų gydytojai elektroninį pažymėjimą išduoda už gydymosi stacionare laikotarpį, bet ne ilgesnį kaip 28 kalendorinės dienos, tik vieną kartą per kalendorinius metus.“

1.1.4.   Pakeičiame 55 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

Šeimos nariais laikomi: sutuoktinis, vaikas (įvaikis), motina (įmotė), tėvas (įtėvis). Sergančiam vaikui slaugyti pažymėjimas gali būti išduodamas ir seneliui (senelei), budinčiam globotojui bei globėjui, o šių Taisyklių 57.2 ir 57.5 papunkčiuose numatytais atvejais – ir rūpintojui, jeigu šie asmenys pripažinti globėju, budinčiu globotoju ar rūpintoju ir pateikė dokumentus, patvirtinančius globos ar rūpybos nustatymą ar budinčio globotojo statuso suteikimą.“

1.1.5.   Pakeičiame 69 punktą ir jį išdėstome taip:

69. Elektroninį nedarbingumo pažymėjimą moteriai, kuri tapo nedarbinga dėl nėštumo nutraukimo, išduoda operaciją atlikęs gydytojas, bet ne ilgiau kaip 2 kalendorinėms dienoms. Esant komplikacijų ar jei nėštumas nutraukiamas dėl medicininių indikacijų, elektroninis pažymėjimas išduodamas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.“

1.1.6.   Pakeičiame 74 punktą ir jį išdėstome taip:

74. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju, kai švietimo įstaigose nustatomas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to atsirado būtinybė prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, elektroninį pažymėjimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui išduoda pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis šeimos gydytojas arba vaikų ligų gydytojas nustatytam laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų. Gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenka priežastį „Epideminė situacija“ ir nurodo prižiūrimą vaiką.“

1.1.7.   Papildome 741 punktu:

741. Supaprastintą nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu tvarką nustato atskiras sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas.“

1.1.8.   Papildome 742 punktu:

742. Supaprastintą elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 111 straipsnyje nurodytais atvejais tvarką nustato atskiras sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas.“

1.2. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, sąrašą:

1.2.1.   Pakeičiame 11 punktą ir jį išdėstome taip:

„11.

Kai kurios ligos, pažeidžiančios limforetikulinį audinį ir retikulohistiocitinę sistemą

D76.2–D76.3“.

 

1.2.2.   Pripažįstame netekusiu galios 14 punktą.

1.2.3.   Pripažįstame netekusiu galios 28 punktą.

1.3. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Ypač sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 364 kalendorinėms dienoms, sąrašą ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).

2.    N u s t a t o m e, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1.2 papunktis įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.2 ir 1.3 papunkčiai įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro

2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1482/A1-640

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro

2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-1362/A1-498

redakcija)

 

 

YPAČ SUNKIŲ LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIEMS VAIKAMS IKI 18 METŲ STACIONARE, AMBULATORIŠKAI AR MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO ĮSTAIGOJE SLAUGYTI IŠDUODAMAS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS NE ILGIAU KAIP 364 KALENDORINĖMS DIENOMS,

SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Diagnozė

TLK-10-AM kodas

1.

Piktybiniai navikai

C00–C96

2.

Gėrybiniai navikai

D32–D35

3.

Nepatikslintos ir nežinomos eigos navikai

D37–D48

4.

Aplazinės ir kitos anemijos

D60–D61

5.

Lėtinė (vaikų) granulominė liga

D71

6.

Langerhanso (Lanngerhans) ląstelių histiocitozė, neklasifikuojama kitur

D76.0

7.

Hemofagocitinė limfohistiocitozė

D76.1

8.

Kombinuoti ir su kitais pagrindiniais defektais imunodeficitai

D81–D82

9.

Kiti imunodeficitai

D84

10.

Sunki raumenų distrofija (Diušeno (Duchenne) liga)

G71.0

11.

Pūslinė epidermolizė

Q81

12.

Edvardso (Edwards) sindromas

Q91.0–Q91.3

13.

Volfo-Hiršorno (Wolff-Hirschorn) sindromas

Q93.3

14.

Ilgalaikis sąmonės netekimas (ilgesnis nei 24 val.), kai negrįžtama į pradinį sąmonės lygį

S06.05

15.

Persodinti organai ir audiniai

Z94

 

_______________