LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-236 „DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2014 m. gegužės 26 d. Nr.  V-464

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

 

1. Papildau 2 punktą antrąja pastraipa:

 

„Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokykloje, dalyvavusioje projekte „Alternatyvusis ugdymas“ ir ugdymą organizavusioje, vadovaujantis Produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-256 „Dėl Produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, mokymosi pasiekimų pažymėjime ar pagrindinio išsilavinimo pažymėjime mokymosi rezultatų dalyje įrašomi mokinio individualaus ugdymo plano dalykų pavadinimai ir įvertinimai.“

 

2. Pripažįstu netekusiu galios 5 punktą.

 

3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„6. Asmeniui, kuris mokėsi pagal vidurinio ugdymo programą, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą, vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą, vidurinio ir meninio ugdymo programą, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (toliau kartu vadinama Vidurinio ugdymo programa), pažymėjime, brandos atestato priede, brandos atestato (diplomo) priede ir jų apskaitos žurnaluose, pažymoje prie dalyko kurso programos esanti raidė rodo, pagal kokią programą mokinys mokėsi dalyko: bendrasis kursas žymimas raide B, išplėstinis – A. Jei užsienio kalbos mokinys mokėsi pagal vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kuriose mokymosi pasiekimų lygiai pateikti kursais, orientuotais į Europos Tarybos nustatytus kalbos mokėjimo lygius, šie lygiai žymimi: A1, A2, B1 ir B2.“

 

4. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„7. Asmeniui, kuris mokėsi pagal Vidurinio ugdymo programą, pažymėjime, brandos atestato priede dalyko kurso programos apimtis valandomis įrašoma pagal Aprašo 2 priedą. Asmeniui, kuris mokėsi pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą, pažymėjime dalykų (veiklų) (toliau – dalykai) pavadinimai įrašomi pagal ugdymo planą, valandų skaičių mokykla nurodo pagal mokytojo įrašus dienyne.“

 

5. Pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„12.1. einamaisiais mokslo metais išvykstančiajam iš mokyklos: pagrindinio ugdymo programos, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos, pagrindinio ugdymo kartu su  dailės ugdymu programos, pagrindinio ir meninio ugdymo programos, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (toliau kartu vadinama Pagrindinio ugdymo programa), Vidurinio ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui, baigusiam ugdymo programos dalį ir perkeltam į aukštesnę klasę ar paliktam kartoti ugdymo programos; pagrindinio ugdymo individualizuotos programos, socialinių įgūdžių ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui, baigusiam ugdymo programos dalį ir perkeltam į aukštesnę klasę;“.

 

6. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„15. Mokiniui, baigusiam pagrindinio ugdymo programą ir nedalyvavusiam mokymosi pasiekimų patikrinime be pateisinamos priežasties, nebaigusiam Vidurinio ugdymo programos ir nepaliktam kartoti programos arba neišlaikiusiam brandos egzaminų, eilutė „Direktoriaus ________ m. _____________ d. įsakymu Nr. ___ perkelta (-as) į / palikta (-as) _________ kl.“ nespausdinama.

 

Mokiniui, nebaigusiam pagrindinio ugdymo programos ir mokymosi pasiekimų patikrinime dalyvavusiam / nedalyvavusiam be pateisinamos priežasties (paliktam dešimtoje klasėje), eilutėje „Direktoriaus _______ m. _____________ d. įsakymu Nr. ___ perkelta (-as) į / palikta (-as) _________ kl.“ nespausdinami žodžiai „perkeltas į“.

 

Kitų klasių mokiniams eilutėje „Direktoriaus ________ m. _____________ d. įsakymu Nr. ___ perkelta (-as) į / palikta (-as) _________ kl.“ nespausdinami žodžiai „perkeltas į“, jei mokinys buvo paliktas kartoti ugdymo programos, nespausdinamas žodis „paliktas“, jei mokinys perkeltas į aukštesnę klasę.“

 

7. Pakeičiu 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„19.1. mokiniui, baigusiam pradinio ugdymo programą, pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą, pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą, pradinio ir meninio ugdymo programą, suaugusiųjų pradinio ugdymo programą (toliau kartu vadinama Pradinio ugdymo programa) ir įgijusiam pradinį išsilavinimą;“.

 

8. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„29. Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas išduodamas mokiniui, baigusiam socialinių įgūdžių ugdymo programą (pildymo pavyzdys – 14 priede).“

 

9. Pakeičiu 34.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„34.1. mokinio, buvusio mokinio individualaus ugdymo plano dalykai (išskyrus pasirenkamuosius dalyko modulius, kurie yra dalyko programos dalis ir vertinimas buvo įskaitytas į dalyko mokymosi pasiekimų įvertinimą), nurodoma dalyko kurso programa (2 priedas), jai skirtas valandų skaičius (Vidurinio ugdymo programą baigusiesiems ne anksčiau kaip 2004 metais) ir įvertinimai;“.

 

10. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„35. Vadovaujantis Kalbų įskaitų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo“, 7 punktu, į brandos atestato priedą įrašoma pripažinta išlaikyta ir įvertinta 10 balų užsienio kalbos įskaita arba prie užsienio kalbos pavadinimo nurodoma – „(atleistas)“ (pildymo pavyzdys – 19 priede).“

 

11. Pakeičiu 89.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„89.1. įgijusiajam vidurinį išsilavinimą brandos atestatą išspausdina iki 2014 m. liepos 16 d., jei taikoma Aprašo 40 punkto nuostata, – iki 2014 m. liepos 18 d., kitais atvejais – įvykdžius reikalavimus, nustatytus viduriniam išsilavinimui įgyti, bet ne vėliau kaip iki mokslo metų pabaigos;“.

 

12. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

13. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

14. Pakeičiu 14 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

15. Pakeičiu 15 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

16. Pakeičiu 16 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

17. Pakeičiu 17 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

18. Pakeičiu 18 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

19. Pakeičiu 19 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

20. Pakeičiu 20 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

21. Pakeičiu 21 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                                       Dainius Pavalkis

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATO IŠDAVIMAS

 

Dokumento pavadinimas

Serija

Kodas

Kas išduoda

Kam išduoda, jei vykdo atitinkamą bendrojo ugdymo programą

Mokymosi pasiekimų pažymėjimas

-

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Nebaigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001), pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos (kodas 201021201), pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos (kodas 201021101), pagrindinio ir meninio ugdymo programos (kodas 201021202), suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001001), vidurinio ugdymo programos (kodas 301001001), vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos (kodas 301021201), vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programos (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos (kodas 305001001), pagrindinio ugdymo individualizuotos programos (kodas 207001004), socialinių įgūdžių ugdymo programos (kodas 307001004)

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

-

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pradinio ugdymo individualizuotą programą (kodas 107001004)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

C

2701

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (kodas 207001004)

CN

2702

Nevalstybinė mokykla

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

D

3701

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam socialinių įgūdžių ugdymo programą (kodas 307001004)

DN

3702

Nevalstybinė mokykla

Pažymėjimas

-

Savivaldybės,  valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos (kodas 201021201) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos (kodas 201021101) pirmąją dalį, pagrindinio ir meninio ugdymo programos (kodas 201021202) pirmąją dalį, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001001) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo individualizuotos programos (kodas 207001004) pirmąją dalį

Pradinio išsilavinimo pažymėjimas

-

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pradinio ugdymo programą (kodas 101001001), pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 101021201), pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 101021101), pradinio ir meninio ugdymo programą (kodas 101021202), suaugusiųjų pradinio ugdymo programą (kodas 105001001)

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

H

2001

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programą (kodas 201001001), pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 201021201), pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 201021101), pagrindinio ir meninio ugdymo programą (kodas 201021202), suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą (kodas 205001001); asmeniui, praradusiam septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 metais išduotą pažymėjimą, baigusiajam devintąją klasę

HN

2005

Nevalstybinė mokykla

Pažymėjimas

2501

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam tarptautinio bakalaureato programą (kodas 304001001) iki 2011 metų ir pametusiam ar kitaip praradusiam išduotą pažymėjimą

Brandos atestatas

V, P

3014

 

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001001), vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 301021201), vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programą (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 305001001)

VN,

PN 3015

Nevalstybinė mokykla

Brandos atestato priedas

VP

3016

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001001), vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 301021201), vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programą (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 305001001)

Brandos atestato (diplomo) priedas

PB

3007

Bazinė mokykla

Asmeniui, turinčiam brandos atestatą ar diplomą ir išlaikiusiam brandos egzaminus, pagilinusiam kai kurių dalykų žinias ir patobulinusiam gebėjimus

 

___________________________


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

DALYKŲ KURSŲ PROGRAMŲ APIMTYS VALANDOMIS

(Vidurinio ugdymo programos)

 

Dalykai

Programos apimtis val.

bendrajam kursui (užsienio kalbos mokėjimo lygiui)

išplėstiniam kursui (užsienio kalbos mokėjimo lygiui)

Dorinis ugdymas (etika)

70

Dorinis ugdymas (tikyba)

70

Lietuvių kalba ir literatūra

280 arba 380

350 arba 450

Gimtoji kalba (baltarusių)

Gimtoji kalba (lenkų)

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (vokiečių)

280

350

Užsienio kalba (anglų)

Užsienio kalba (prancūzų)

Užsienio kalba (rusų)

Užsienio kalba (vokiečių)

172 arba 210

Istorija

140

210

Geografija

140

210

Integruotas socialinių mokslų kursas

140

Matematika

210

310

Informacinės technologijos

70

140

Biologija

140

210

Fizika

140

245

Chemija

140

210

Integruotas gamtos mokslų kursas

140

Menai1

140

210

Technologijos (...)2

140

210

Integruotas menų ir technologijų kursas

140

Bendroji kūno kultūra

140 arba 210

280

Pasirinkta sporto šaka (...)2

140 arba 210

Pasirenkamieji dalykai1

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne

Projektinė veikla (...) / Brandos darbas (...)2

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne

Meninio ugdymo dalykai3

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne

Kalbų (lietuvių kalba ir literatūra (įskaita), užsienio kalba (anglų, įskaita), užsienio kalba (prancūzų, įskaita), užsienio kalba (rusų, įskaita), užsienio kalba (vokiečių, įskaita)) įskaitos

Kursų nėra. Valandų skaičius nenurodomas, rašomi brūkšniai.

Kalbų įskaitos įrašomos po atitinkamų dalykų įrašų

Pastabos:

1mokykla įrašo menų dalyko pavadinimą, pvz., šokis, pasirenkamojo dalyko pavadinimą, pvz., braižyba (pasirenkamasis);

2mokykla skliaustuose įrašo technologijų programos krypties pavadinimą, pasirinktos sporto šakos pavadinimą, pvz., technologijos (turizmas ir mityba), pasirinkta sporto šaka (krepšinis); projektinė veikla (matematika);

3meninio ugdymo dalykai, kurių mokinys mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programą.

___________________


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

14 priedas

 

 

(Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

Kodas 3701

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

 

VIDURINIO UGDYMO PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

X Nr. 0000000

 

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                                                                               (asm. k. arba gimimo data)

 

Kauno „Nemuno“ gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

 

metais baigė

 

socialinių įgūdžių ugdymo

(kodas)                                                                                                                                                             (programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil.

Nr.

 

Dalyko pavadinimas

Programos

kursas

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.                                                                       

 

Dorinis ugdymas (etika)

 

 

000

 

Įskaityta

2.                                                                       

 

Komunikacinė veikla

 

 

000

 

Įskaityta

3.                                                                       

 

Užsienio kalba (anglų)

 

 

000

 

Įskaityta

4.                                                                       

 

Pažintinė veikla

 

 

000

 

Įskaityta

5.                                                                       

 

Orientacinė veikla

 

 

000

 

Įskaityta

6.                                                                       

 

Informacinės technologijos

 

 

000

 

Įskaityta

7.                                                                       

 

Meninė veikla

 

 

000

 

Įskaityta

8.                                                                       

 

Fizinė veikla

 

 

000

 

Įskaityta

9.                                                                       

 

Technologinio ugdymo veikla

 

 

000

 

Įskaityta

10.                                                                     

 

Projektinė veikla

 

 

000

 

Įskaityta

 

 

 

Direktorius A.V.

 

Vardis Pavardis

(parašas)                                                                                                                                           (vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

__________________________________


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo 15 priedas

 

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016 Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                                    (asm. k. arba gimimo data)

 

Kauno „Nemuno“ gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

 

(000000000)

.

Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Programos

kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.                                                                       

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.                                                                       

Lietuvių kalba ir literatūra

 

A

 

350

 

9 (devyni)

3.                                                                       

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4.                                                                       

Užsienio kalba (anglų)

 

B2

 

210

 

10 (dešimt)

5.                                                                       

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

6.                                                                       

Istorija

 

A

 

210

 

9 (devyni)

7.                                                                       

Informacinės technologijos

 

B

 

70

 

7 (septyni)

8.                                                                       

Matematika

 

A

 

310

 

6 (šeši)

9.                                                                       

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

10.                                                                     

Technologijos (turizmas ir mityba)

 

B

 

140

 

10 (dešimt)

11.                                                                     

Bendroji kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

12.                                                                     

Užsienio kalba (italų) (pasirenkamasis)

 

 

000

 

7 (septyni)

13.                                                                     

Projektinė veikla (istorija)

 

 

000

 

10 (dešimt)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų)

 

Valstybinis

 

78 (septyniasdešimt aštuoni)

Technologijos

 

Mokyklinis

 

7 (septyni)

Biologija

 

Valstybinis

 

90 (devyniasdešimt)

 

Direktorius A.V.

 

 

 

Vardis Pavardis

(parašas) (vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

 

 

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

__________________________________


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

16 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016                                                                                                           Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                          (asm. k. arba gimimo data)

 

Vilniaus konservatorijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu

(kodas)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Programos

kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.                 

Dorinis ugdymas (etika)

B

 

70

 

Įskaityta

2.                 

Lietuvių kalba ir literatūra

A

 

350

 

8 (aštuoni)

3.                 

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

7 (septyni)

4.                 

Užsienio kalba (anglų)

B1

 

210

 

8 (aštuoni)

5.                 

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

9 (devyni)

6.                 

Istorija

B

 

140

 

9 (devyni)

7.                 

Matematika

B

 

210

 

4 (keturi)

8.                 

Biologija

B

 

140

 

6 (šeši)

9.                 

Bendroji kūno kultūra

B

 

140

 

10 (dešimt)

10.                 

Atlikėjo raiška (akordeonas)

 

000

 

10 (dešimt)

11.                 

Solfedžio

 

000

 

10 (dešimt)

12.                 

Muzikos teorija ir harmonija

 

000

 

10 (dešimt)

13.                 

Muzikos istorija

 

000

 

8 (aštuoni)

14.                 

Bendrasis fortepijonas

 

000

 

7 (septyni)

15.                 

Ansamblinis muzikavimas

 

000

 

8 (aštuoni)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

Tipas

 

Įvertinimas

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

 

8 (aštuoni)

 

Užsienio kalba (anglų)

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

 

Istorija

Valstybinis

 

53 (penkiasdešimt trys)

 

Muzikologija

Mokyklinis

 

7 (septyni)

 

Direktorius A.V.

 

 

 

Vardis Pavardis

(parašas) (vardas, pavardė)

 

 

MMMM

m.

 

xxxx

 

yy

 

d.

 

Reg. Nr.

00

__________________________________

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

17 priedas

 

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016 Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                                        (asm. k. arba gimimo data)

 

Kauno profesinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil.

Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Programos

kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.                                                                       

 

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.                                                                       

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

B

 

280

 

9 (devyni)

3.                                                                       

 

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4.                                                                       

 

Užsienio kalba (anglų)

 

B2

 

210

 

10 (dešimt)

5.                                                                       

 

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

6.                                                                       

 

Istorija

 

B

 

140

 

9 (devyni)

7.                                                                       

 

Matematika

 

A

 

310

 

6 (šeši)

8.                                                                       

 

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

9.                                                                       

 

Dailė

 

B

 

70

 

10 (dešimt)

10.                                                                     

 

Bendroji kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

11.                                                                     

 

Medžio technologija

 

 

000

 

7 (septyni)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

 

59 (penkiasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų)

 

Valstybinis

 

60 (šešiasdešimt)

Matematika

 

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Biologija

 

Valstybinis (2002 m.)

 

60 (šešiasdešimt)

 

Direktorius A.V.

 

 

 

Vardis Pavardis

(parašas) (vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

Reg. Nr.

00

__________________________________


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

18 priedas

 

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016 Be brandos atestato negalioja

 

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 0000000

 

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                                      (asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių suaugusiųjų gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

 

Eil.

Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Programos

kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.                 

 

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.                 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

B

 

280

 

9 (devyni)

3.                 

 

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4.                 

 

Užsienio kalba (anglų)

 

B2

 

210

 

10 (dešimt)

5.                 

 

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

6.                 

 

Užsienio kalba (vokiečių)

 

A2

 

210

 

8 (aštuoni)

7.                 

 

Istorija

 

A

 

210

 

9 (devyni)

8.                 

 

Informacinės technologijos

 

B

 

70

 

7 (septyni)

9.                 

 

Matematika

 

B

 

210

 

6 (šeši)

10.                 

 

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

11.                 

 

Dailė

 

B

 

140

 

10 (dešimt)

 

 

Vardenis Pavardenis brandos egzaminų nelaikė (atleistas).

 

 

Direktorius A.V.

 

 

 

Vardis Pavardis

(parašas) (vardas, pavardė)

 

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

 

d.

 

Reg. Nr.

00

 

 

__________________________________

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

19 priedas

 

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016 Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                                 (asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių suaugusiųjų gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil.

Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Programos

kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.                                                                       

 

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.                                                                       

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

B

 

280

 

9 (devyni)

3.                                                                       

 

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4.                                                                       

 

Užsienio kalba (anglų)

 

B2

 

210

 

10 (dešimt)

5.                                                                       

 

Užsienio kalba (anglų, įskaita) (atleistas)

 

 

 

6.                                                                       

 

Užsienio kalba (vokiečių)

 

B1

 

210

 

8 (aštuoni)

7.                                                                       

 

Istorija

 

B

 

140

 

9 (devyni)

8.                                                                       

 

Informacinės technologijos

 

A

 

140

 

7 (septyni)

9.                                                                       

 

Matematika

 

A

 

310

 

6 (šeši)

10.                                                                     

 

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

11.                                                                     

 

Dailė

 

B

 

70

 

10 (dešimt)

12.                                                                     

 

Bendroji kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

13.                                                                     

 

Braižyba (pasirenkamasis)

 

 

000

 

7 (septyni)

14.                                                                     

 

Projektinė veikla (istorija)

 

 

000

 

10 (dešimt)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų) (atleistas)

 

 

Biologija (atleistas)

 

 

Matematika (atleistas)

 

 

 

Direktorius A.V.

 

 

 

Vardis Pavardis

(parašas) (vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

__________________________________


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

20 priedas

 

 

(Brandos atestato (diplomo) priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3007 Be brandos atestato (diplomo) negalioja

 

 

BRANDOS ATESTATO (DIPLOMO)

Y Nr. 000000

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(0000000000)

(vardas, pavardė)                                                                                                    (asm. k. arba gimimo data)

 

Marijampolės „Šešupės“ gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais išlaikė šiuos bendrojo ugdymo dalykų egzaminus:

(kodas)

 

 

Egzaminas

 

Tipas

 

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

 

89 (aštuoniasdešimt devyni)

Geografija

 

Valstybinis

 

80 (aštuoniasdešimt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                      A.V.

 

Vardis Pavardis

(parašas) (vardas, pavardė)                          

 

 

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

__________________________________

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

21 priedas

 

 

(Brandos atestato (diplomo) priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3007 Be brandos atestato (diplomo) negalioja

 

 

BRANDOS ATESTATO (DIPLOMO)

Y Nr. 000000

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 000000

 

 

 

Vardenė Pavardenė

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                 (asm. k. arba gimimo data)

 

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centre

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais pagilino šių bendrojo ugdymo dalykų žinias ir gebėjimus:

(kodas)

 

 

Dalykas

 

Programos

 

 

Įvertinimas

 

 

kursas

 

 

Matematika

 

A

 

9 (devyni)

Fizika

 

A

 

10 (dešimt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius A.V.

 

Vardis Pavardis

(parašas) (vardas, pavardė)                          

 

 

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

__________________________________