LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 48 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-960

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 48 straipsnio 6 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, mokytis;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė