MOKSLO, inovacijų IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2017 M. GEGUŽĖS 23 D. ĮSAKYMO NR. 2V-154 „DĖL TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 12 d. Nr. 2V-172

Vilnius

 

 

Pakeičiu Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 2V-154 „Dėl Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 15.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

10. kuriuos įgyvendina atžalinės įmonės (pumpurinės įmonės, startuoliai), įsteigtos komercinti mokslo ir studijų institucijoje (-ose) sukurtus MTEP rezultatus ir kurios veikia ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo;“

2. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Agentūra paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo (partnerio) teisę gauti vienai įmonei, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, suteikiamą de minimis pagalbą ir rezervuoja de minimis pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre. Per 5 darbo dienas nuo lėšų skyrimo sutarties pasirašymo dienos Agentūra suteiktą de minimis pagalbos sumą registruoja Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre.“

3. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Jei projekto vykdytojui (partneriui) per projekto įgyvendinimo laikotarpį faktiškai pervesta finansavimo suma yra mažesnė nei sprendime dėl finansavimo skyrimo, projekto vykdytojui suteiktos de minimis pagalbos dydis nėra tikslinamas.“

4. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Neskyrus projekto vykdytojui (partneriui) finansavimo ar projekto vykdytojui (partneriui) atsisakius vykdyti projektą, nesuteikta de minimis pagalba išregistruojama iš Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro. Apie tokį atsisakymą projekto vykdytojas (partneris) turi raštu informuoti Agentūrą.“

5. Pakeičiu 3 priedo 4.1-4.2 papunkčius ir juos išdėstau taip:

4.1. bent vienas projekto partneris yra atžalinė įmonė (pumpurinė įmonė, startuolis), įsteigta komercinti mokslo ir studijų institucijoje (-ose) sukurtus MTEP rezultatus ir kuri veikia ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo, – skiriama 10 balų;

4.2. nei vienas projekto partneris nėra atžalinė įmonė (pumpurinė įmonė, startuolis), įsteigta komercinti mokslo ir studijų institucijoje (-ose) sukurtus MTEP rezultatus ir kuri veikia ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo, – skiriama 0 balų.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Kęstutis Šetkus