Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2015 11 18

 

 

 

REZOLIUCIJA MSC.308(88)

 

(priimta 2010 m. gruodžio 3 d.)

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

 

 

Jūrų saugumo komitetas,

 

prisimindamas Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 28 straipsnio b dalį dėl komiteto funkcijų;

 

taip pat prisimindamas 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) (toliau – Konvencija) VIII straipsnio b dalies nuostatas dėl Konvencijos Priedo, išskyrus Priedo I skyriaus nuostatas, keitimo tvarkos;

 

apsvarstęs aštuoniasdešimt aštuntajame posėdyje pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies i punktą pasiūlytus ir išplatintus Konvencijos pakeitimus,

 

1. priima pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies iv punktą šios Rezoliucijos Priede išdėstytus Konvencijos pakeitimus;

 

2. nustato pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vi punkto 2 papunkčio bb dalį, kad Priede išdėstytiems minėtiems pakeitimams pritarta 2012 m. sausio 1 d., jei iki šios dienos daugiau negu vienas trečdalis Konvencijos Susitariančiųjų Vyriausybių arba Susitariančiosios Vyriausybės, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų pasaulio prekybos laivyno bendrosios talpos, nepranešė, jog jos nepritaria pakeitimui;

 

3. prašo SOLAS Susitariančiąsias Vyriausybes prisiminti, kad pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vii punkto 2 papunktį Priede išdėstyti pakeitimai įsigalioja 2012 m. liepos 1 d., po 2 dalyje nurodytos dienos, kada jiems buvo pritarta;

 

4. prašo pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies v punktą Generalinį sekretorių visoms Konvencijos Susitariančiosioms Vyriausybėms pateikti patvirtintas šios Rezoliucijos ir Priedo, kuriame išdėstyti pakeitimai, kopijas;

 

5. taip pat prašo Generalinį sekretorių šios Rezoliucijos ir jos Priedo kopijas perduoti Organizacijos narėms, kurios nėra Konvencijos Susitariančiosios Vyriausybės.

 


PRIEDAS

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS PAKEITIMAI

 

 

 

II-1 SKYRIUS

 

KONSTRUKCIJA. LAIVO SANDARA, SKIRSTYMAS Į SKYRIUS IR STOVUMAS, MECHANIZMAI IR ELEKTROS ĮRANGA

 

D dalis

 

Elektros įrenginiai

 

41 taisyklė

 

Pagrindinis elektros energijos šaltinis ir elektros apšvietimo sistemos

 

1. 6 dalyje po žodžių junginio „keleiviniuose laivuose“ įterpiamas žodžių junginys „pastatytuose 2010 m. liepos 1 d. ar vėliau“.

 

 

 

II-2 SKYRIUS

 

KONSTRUKCIJA. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA, GAISRO APTIKIMAS IR GAISRO GESINIMAS

 

A dalis

 

Bendrosios nuostatos

 

1 taisyklė

 

Taikymas

 

2. 1.1 punkte data „2002 m. liepos 1 d.“ pakeičiama data „2012 m. liepos 1 d.“

 

3. 1.2.2 punkte data „2002 m. liepos 1 d.“ pakeičiama data „2012 m. liepos 1 d.“

 

4. 2.1 punktas pakeičiamas taip:

 

2.1. Jei nenurodyta kitaip, Administracija užtikrina, kad iki 2012 m. liepos 1 d. pastatyti laivai atitiktų reikalavimus, kurie jiems taikomi pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje II-2 skyriaus nuostatas, pakeistas pagal rezoliucijas MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.13(57), MSC.22(59), MSC.24(60), MSC.27(61), MSC.31(63), MSC.57(67), MSC.99(73), MSC.134(76), MSC.194(80), MSC.201(81), MSC.216(82), MSC.256(84), MSC.269(85) ir MSC.291(87).“

 

5. 3.1 punkte data „2002 m. liepos 1 d.“ pakeičiama data „2012 m. liepos 1 d.“

 

6. 3.2 punkte data „2002 m. liepos 1 d.“ pakeičiama data „2012 m. liepos 1 d.“

 

3 taisyklė

 

Apibrėžtys

 

7. 23 dalis pakeičiama taip:

 

23. Atsparumo ugniai bandymų metodikos kodeksas – tai Organizacijos Saugios laivybos komiteto MSC.307(88) rezoliucija priimtas 2010 m. Tarptautinis kodeksas dėl atsparumo ugniai bandymų metodikos taikymo kartu su pakeitimais, kuriuos jame gali padaryti Organizacija, jei šie pakeitimai priimami, įsigalioja ir pradeda veikti taip, kaip nustatyta Konvencijos VIII straipsnio nuostatose dėl procedūrų, taikomų keičiant Priedą (išskyrus jo I skyrių).“

 

 

 

C dalis

 

Gaisro gesinimas

 

7 taisyklė

 

Gaisro aptikimas ir pavojaus signalizacija

 

8. 4.1.2.2 punkto pabaigoje taškas „.“ pakeičiamas „; ir“, o po 4.1.2.2 punkto pridedamas toks naujas 4.1.3 punktas:

 

4.1.3. uždarose ertmėse, kuriose yra krosnys atliekoms deginti.“

 

 

 

V SKYRIUS

 

LAIVYBOS SAUGUMAS

 

18 taisyklė

 

Laivybos sistemų bei įrangos ir reiso duomenų savirašio patvirtinimas, apžiūros ir eksploatacijos normatyvai

 

9. Po 8 dalies pridedama tokia nauja 9 dalis:

 

9. Automatinė identifikavimo sistema (angl. AIS) turi būti išbandoma kasmet. Bandymą atlieka patvirtintas ekspertas arba patvirtinta bandymų ar priežiūros tarnyba. Atliekant bandymą patikrinama, ar teisingai suprogramuoti laivo statiniai duomenys, ar teisingai keičiamasi sujungtų jutiklių duomenimis, taip pat padedant, pvz., Laivų eismo tarnybai, radijo dažnio matavimo ir tiesioginio perdavimo priemonėmis patikrinama, kaip veikia radijo ryšys. Laive privalo būti bandymo ataskaitos kopija.“

 

23 taisyklė

 

Locmanų įlaipinimo ir išlaipinimo priemonės

 

10. 23 taisyklės tekstas pakeičiamas taip:

 

1. Taikymas.

 

1.1. Laivai, plaukiojantys reisais, per kuriuos gali tekti naudotis locmanų paslaugomis, privalo turėti priemonių jiems įlaipinti ir išlaipinti.

 

1.2. 2012 m. liepos 1 d. arba vėliau įrengtos[1] locmanų įlaipinimo ir išlaipinimo priemonės turi atitikti šios taisyklės nuostatas, taip pat privaloma tinkamai atsižvelgti ir į Administracijos priimtus normatyvus[2].

 

1.3. Jei nenustatyta kitaip, locmanų įlaipinimo ir išlaipinimo priemonės, kuriomis laivai buvo aprūpinti iki 2012 m. liepos 1 d., turi atitikti bent jau iki šios datos galiojusias 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 17[3] taisyklės, arba 23 taisyklės, nuostatas; taip pat privaloma tinkamai atsižvelgti ir į iki šios datos Organizacijos priimtus normatyvus.

 

1.4. 2012 m. liepos 1 d. arba vėliau įrengta įranga ir priemonės, kuriomis keičiama iki 2012 m. liepos 1 d. laivuose turėta įranga ir priemonės, turi, kiek tai pagrįsta ir praktiškai įgyvendinama, atitikti šios taisyklės nuostatas.

 

1.5. Iki 1994 m. sausio 1 d. pastatytiems laivams 5 dalis taikoma ne vėliau nei per 2012 m. liepos 1 d. arba po šios datos atliekamą pirmąją apžiūrą[4].

 

1.6. 6 dalis taikoma visiems laivams.

 

2. Bendrosios nuostatos.

 

2.1. Visos locmanams įlaipinti ir išlaipinti naudojamos priemonės turi visiškai atitikti savo paskirtį, t. y. užtikrinti galimybę locmanams saugiai įlipti į laivą ir išlipti iš jo. Reikmenys visada turi būti švarūs, tinkamai techniškai prižiūrimi ir saugomi, taip pat turi būti reguliariai tikrinama, ar juos naudoti yra saugu. Reikmenys turi būti naudojami tik laivo personalui įlaipinti į laivą ir išlaipinti iš jo.

 

2.2. Locmanų įlaipinimo ir išlaipinimo priemonės parengiamos naudoti, o locmanas įlaipinamas prižiūrint atsakingam laivo vadovaujančiajam specialistui, turinčiam ryšio su laivo valdymo tilteliu priemonę; jis taip pat turi pasirūpinti, kad locmanas saugiu keliu būtų palydėtas į laivo valdymo tiltelį ir iš jo. Įgulos narius, kuriems pavesta parengti naudoti ir eksploatuoti bet kurią mechaninę įrangą, privaloma instruktuoti dėl saugos procedūrų laikymosi, o įranga prieš ją naudojant turi būti išbandoma.

 

2.3. Locmano trapas turi būti gamintojo atestuotas kaip atitinkantis šios taisyklės nuostatas arba kitus Organizacijai priimtinus tarptautinius normatyvus[5]. Locmano trapai tikrinami vadovaujantis I skyriaus 6, 7 ir 8 taisyklėmis.

 

2.4. Visi locmanams įlaipinti į laivą ir išlaipinti iš jo naudojami locmano trapai aiškiai paženklinami etiketėmis ar kitomis nuolatinėmis žymomis, kad kiekvieną reikmenį būtų galima atpažinti atliekant apžiūrą, patikrinimą ir registruojant. Laive privalo būti saugomi įrašai, kada konkretus locmano trapas pradėtas eksploatuoti ir kokie jo taisymai atlikti.

 

2.5. Šioje taisyklėje nuoroda į krantinės trapą apima nuožulnųjį trapą, kuris taip pat naudojamas locmanams įlaipinti ir išlaipinti.

 

3. Įlaipinimo ir išlaipinimo priemonės.

 

3.1. Privaloma turėti priemonių locmanui saugiai įlaipinti į laivą ir išlaipinti iš jo iš bet kurios borto pusės.

 

3.2. Visuose laivuose, kuriuose įlipimo į laivą arba išlipimo iš jo vieta yra aukščiau nei 9 m virš vandens lygio, ir jei ketinama locmaną įlaipinti ir išlaipinti kartu su locmano trapu tam naudojant krantinės trapą[6] arba kitokias tiek pat saugias ir patogias priemones, tokia įranga laive privalo būti prie abiejų jo bortų, nebent ją būtų įmanoma perkelti nuo bet kurio vieno borto prie kito.

 

3.3. Galimybė saugiai ir patogiai patekti į laivą ir iš jo išlipti užtikrinama:

 

3.3.1. locmano trapu, kuriuo būtų kopiama ne žemiau kaip 1,5 m ir ne aukščiau kaip 9 m nuo vandens paviršiaus; šis trapas išdėstomas ir pritvirtinamas taip, kad:

 

3.3.1.1. jis būtų pakankamai toli nuo vietų, kuriose iš laivo galėtų būti kas nors išpilama ar išmetama;

 

3.3.1.2. jis būtų toje laivo korpuso dalyje, kurioje jo bortai lygiagretūs, ir, pagal galimybes, vienoje antrojoje laivo ilgio vidurio midelyje;

 

3.3.1.3. kiekviena jo pakopų būtų tvirtai prigludusi prie laivo borto; jei laivo sandaros ypatybės, pvz., švartavimosi juostos, kliudytų laikytis šios nuostatos, turi būti imamasi specialių, Administracijos sąlygas atitinkančių, priemonių tam, kad būtų užtikrinta galimybė žmonėms saugiai įlipti į laivą ir iš jo išlipti;

 

3.3.1.4. vieno trapo ištisinio ilgio pakaktų pasiekti vandens lygiui nuo įlipimo į laivą arba išlipimo iš jo vietos, tinkamai atsižvelgiant į visas laivo apkrovos ir diferento sąlygas ir į 15 laipsnių kreną į priešinį bortą; konstrukcijos, prie kurių trapas tvirtinamas, jungės ir tvirtinimo lynai turi būti tokio pat tvirtumo kaip ir paties trapo šoniniai lynai;

 

3.3.2. arba tais atvejais, kai atstumas nuo vandens lygio iki įlipimo į laivą vietos yra didesnis kaip 9 m, krantinės trapu kartu su locmano trapu (t. y. kartu naudojant abu reikmenis) ar kitokiomis tiek pat saugiomis priemonėmis. Krantinės trapas nuo įlipimo į laivą vietos turi būti nukreiptas laivagalio link. Kai naudojamas krantinės trapas, užtikrinamos priemonės jo apatinei platformai pritvirtinti prie laivo šono tam, kad būtų galima užtikrinti, jog krantinės trapo apatinis galas ir apatinė platforma būtų tvirtai prigludę prie tos laivo borto korpuso dalies, kurioje bortai lygiagretūs, ir, pagal galimybes, vienoje antrojoje laivo ilgio vidurio midelyje, taip pat pakankamai toli nuo vietų, iš kurių iš laivo kas nors išpilama ar išmetama.

 

3.3.2.1. kai locmaną įlaipinant į laivą ir išlaipinant iš jo naudojamasi ir krantinės trapu, ir locmano trapu, užtikrinamos priemonės locmano trapui ir gelbėjimo lynui pritvirtinti prie laivo šono 1,5 m formaliu atstumu virš krantinės trapo apatinės platformos. Jei locmaną įlaipinant ir išlaipinant naudojamasi krantinės trapu su liuku apatinėje platformoje (t. y. įlaipinimo platformoje), locmano trapas ir gelbėjimo lynai įrengiami per liuką, kuris tęsiasi virš platformos iki turėklų aukščio.

 

4. Įlipimas į laivo denį.

 

Privalo būti priemonės, kuriomis būtų užtikrinama, kad bet kuris į laivą įlipantis arba iš jo išlipantis asmuo galėtų saugiai, patogiai ir be kliūčių nuo locmano trapo arba nuo bet kurio krantinės trapo ar kitokio įtaiso viršutinės dalies patekti į laivo denį. Jei šiam tikslui naudojamasi:

 

4.1. falšborte arba borto aptvaroje įrengtais varteliais – prie jų įtaisomos patikimos priemonės laikytis rankomis;

 

4.2. falšborto trapu – prie jo įtaisomi du stovai laikytis rankomis, apatiniais galais arba arti jų ir aukštesnėse vietose nejudamai pritvirtinti prie laivo korpuso. Kad falšborto trapas neapsiverstų, jis patikimai pritvirtinamas prie laivo.

 

5. Borto durys.

 

Borto durys, per kurias įlaipinami ir išlaipinami locmanai, neturi atsidaryti į išorę.

 

6. Mechaniniai locmano keltuvai.

 

Mechaniniais locmano keltuvais nesinaudojama.

 

7. Papildoma įranga.

 

7.1. Įlaipinant ir išlaipinant žmones, po ranka privalo būti ši parengta nedelsiant naudotis įranga:

 

7.1.1. locmanui pareikalavus – du ne plonesni kaip 28 mm ir ne storesni kaip 32 mm skersmens gelbėjimo lynai, tinkamai pritvirtinti prie laivo; gelbėjimo lynai pritvirtinami lyno galu prie ant denio tvirtinamo žiedo ir yra parengti naudotis locmanui išlipant arba pareikalavus prie borto artėjančiam locmanui (gelbėjimo lynai turi siekti stovų arba falšborto aukštį toje vietoje, kurioje jie pasiekia denį prieš lyno galą prie ant denio tvirtinamo žiedo);

 

7.1.2. gelbėjimo ratas su savijungiu žibintu;

 

7.1.3. lyno sviedžiamasis įtaisas.

 

7.2. 4 dalyje nurodytais atvejais pritvirtinami stovai ir falšborto trapas.

 

8. Apšvietimas.

 

Už laivo borto esančios žmonių įlaipinimo ir išlaipinimo priemonės, taip pat vieta denyje, kurioje jie įlaipinami ir išlaipinami, turi būti tinkamai apšviesta.“

 

 

 

PRIEDĖLIS

 

LIUDIJIMAI

 

Keleivinio laivo saugumo liudijimo forma

 

11. Po 2.9 punkto pridedami tokie nauji 2.10 ir 2.11 punktai:

 

2.10. laivui buvo / nebuvo1 taikomi alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės vadovaujantis Konvencijos II-1 skyriaus 55 taisykle / II-2 skyriaus 17 taisykle / III skyriaus 38 taisykle1;

 

2.11. prie šio liudijimo pridedamas / nepridedamas1 dokumentas, kuriuo patvirtinami alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės mechanizmams ir elektros įrangai / priešgaisrinei saugai / gelbėjimosi priemonėms ir įrangai1.

 

1 Kas nereikalinga, išbraukti.“

 

Krovininių laivų konstrukcijos saugumo liudijimo forma

 

12. Po 3 dalies pridedamos tokios naujos 4 ir 5 dalys:

 

4. Laivui buvo / nebuvo4 taikomi alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės vadovaujantis Konvencijos II-1 skyriaus 55 taisykle / II-2 skyriaus 17 taisykle4.

 

5. Prie šio liudijimo pridedamas / nepridedamas4 dokumentas, kuriuo patvirtinami alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės mechanizmams ir elektros įrangai / priešgaisrinei saugai4.

 

4 Kas nereikalinga, išbraukti.“

 

Krovininiams laivams skirto įrangos saugumo liudijimo forma

 

13. Po 2.6 punkto pridedami tokie nauji 2.7 ir 2.8 punktai:

 

2.7. laivui buvo / nebuvo4 taikomi alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės vadovaujantis Konvencijos II-2 skyriaus 17 taisykle / III skyriaus 38 taisykle4;

 

2.8. prie šio liudijimo pridedamas / nepridedamas4 dokumentas, kuriuo patvirtinami alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės priešgaisrinei saugai / gelbėjimosi priemonėms ir įrangai4.

 

4 Kas nereikalinga, išbraukti.“

 

Atominio keleivinio laivo saugumo liudijimo forma

 

14. 2.11 ir 2.12 punktai pakeičiami taip:

 

2.11. laivui buvo / nebuvo1 taikomi alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės vadovaujantis Konvencijos II-1 skyriaus 55 taisykle / II-2 skyriaus 17 taisykle / III skyriaus 38 taisykle1;

 

2.12. prie šio liudijimo pridedamas / nepridedamas1 dokumentas, kuriuo patvirtinami alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės mechanizmams ir elektros įrangai / priešgaisrinei saugai / gelbėjimosi priemonėms ir įrangai1.

 

1 Kas nereikalinga, išbraukti.“

 

Atominio krovininio laivo saugumo liudijimo forma

 

15. 2.10 ir 2.11 punktai pakeičiami taip:

 

2.10. laivui buvo / nebuvo3 taikomi alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės vadovaujantis Konvencijos II-1 skyriaus 55 taisykle / II-2 skyriaus 17 taisykle / III skyriaus 38 taisykle3;

 

2.11. prie šio liudijimo pridedamas / nepridedamas3 dokumentas, kuriuo patvirtinami alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės mechanizmams ir elektros įrangai / priešgaisrinei saugai / gelbėjimosi priemonėms ir įrangai3.

 

3 Kas nereikalinga, išbraukti.“

 

***[1] Žr. SOLAS V skyriaus 23 taisyklės vienodą aiškinimą (MSC.1/Circ.1375 aplinkraštis).

[2] Žr. Asamblėjos rezoliuciją dėl locmanų įlaipinimo ir išlaipinimo priemonių, kurią turi priimti Organizacija.

[3] Žr. 2002 m. liepos 1 d. įsigaliojusią MSC.99(73) rezoliuciją, kuria 17 taisyklė buvo pernumeruota į 23 taisyklę.

[4] Žr. sąvokos „pirmoji apžiūra“ vienodą aiškinimą SOLAS reglamentuose (MSC.1/Circ.1290 aplinkraštis).

[5] Žr. Tarptautinės standartizacijos organizacijos rekomendacijas, visų pirma ISO 799:2004 leidinį „Laivai ir jūrinės technologijos – locmano trapai“.

[6] Žr. II-1 skyriaus 3-9 taisyklę dėl įlaipinimo į laivus ir išlaipinimo iš jų priemonių, priimtą MSC.256(84) rezoliucija kartu su susijusiomis rekomendacijomis (MSC.1/Circ.1331 aplinkraštis).