LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. RUGPJŪČIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-647 „DĖL PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU SKYRIMO IR SKAIČIAVIMO METODIKŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gruodžio 5 d. Nr. 3D-808

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paramos kaimo vietovių ir dvisektorėms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.) skyrimo ir skaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3D-647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“, ir 151 punktą išdėstau taip:

151. Įgyvendinant VPS VVG gali nusimatyti iki 5 proc. EŽŪFKP lėšų virškontraktavimą vietos projektams inicijuoti ir įgyvendinti (galima didžiausia lėšų virškontraktavimo vietos projektams inicijuoti ir įgyvendinti suma (iki 5 proc.) skaičiuojama nuo aktualioje VPS ir VPS paramos sutarties redakcijoje nurodytos paramos, skirtos vietos projektams inicijuoti ir įgyvendinti, sumos. Vietos projektams, finansuojamiems EURI lėšomis, virškontraktuoti VVG gali skirti iki 80 000 Eur.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                   Kęstutis Navickas