VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2014 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 2B-84 „DĖL

VAIRUOTOJŲ MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 9 d. Nr. 2B-71

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Vairuotojų mokymo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 13.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.4. C1 ir C1E ir (arba) C ir CE, ir (arba) D1 ir D1E, ir (arba) D ir DE kategorijų transporto priemones lankydami  mokymo kursus vienu metu su sąlyga, kad atitinkamos kategorijos transporto priemonių junginio praktinio vairavimo įgūdžių bus mokoma tik užbaigus praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą ir nustatyta tvarka mokiniai bus išlaikę praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas su motorine transporto priemone be priekabos.“

1.2. Pakeičiu 14.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„14.5. mokiniui pageidaujant ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo prašymo pateikimo nemokamai išduoti nustatyta tvarka vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, patvirtintą dokumentą (pažymą), patvirtinantį išklausytą teorijos žinių ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą (nurodant mokymo temas, valandų skaičių) tam tikros kategorijos transporto priemonių vairavimo teisei įgyti, pripažinti mokinio pateiktą kitos vairavimo mokyklos išduotą tokį dokumentą (pažymą) ir įskaityti išklausytą teorijos žinių mokymo kursą (teorijos žinių galutinė įskaita, atlikta kitoje vairavimo mokykloje, neįskaitoma) ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą; šis dokumentas (pažyma), mokiniui tęsiant mokymąsi kitoje vairavimo mokykloje, turi būti pridedamas prie mokymo sutarties;“.

1.3. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16. Mokiniai, kuriems pagal Aprašo 15 punktą leidžiama teorijos žinių mokytis savarankiškai, praktinio vairavimo įgūdžių gali mokytis tik tada, kai VĮ „Regitra“ išlaiko teorijos žinių egzaminą. Vairavimo mokykloje jiems privaloma baigti ne trumpesnį kaip Aprašo 10 punkte nustatytą praktinio vairavimo mokymo kursą, o vairuotojams, turintiems teisę vairuoti AM, A1, A2, A ar B1 kategorijos transporto priemones ne mažiau kaip dvejus metus, neturintiems galiojančių nuobaudų už KET pažeidimus ir siekiantiems įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones – ne trumpesnį kaip penkių valandų (įskaitant galutinę įskaitą) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą. Šiuo atveju, sudarant mokymo sutartį su vairavimo mokykla, vairuotojas (mokinys) turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad neturi galiojančių nuobaudų už KET pažeidimus, ir dokumentą apie teorijos egzamino išlaikymą VĮ „Regitra“.“

1.4. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Vairavimo instruktoriai praktinio vairavimo įgūdžių mokymo metu turi turėti ir kontroliuojantiems pareigūnams pateikti motorinės transporto priemonės vairuotojui pagal KET reikalavimus būtinus turėti dokumentus, taip pat galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a), patvirtintas praktinio vairavimo įgūdžių mokymo temas, individualų mokymo apskaitos žurnalą (vairavimo lapą), galiojančią mokinio sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a) arba šios pažymos kopiją, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą.“

1.5. Pakeičiu 30.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.3. vairavimo instruktorius praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo metu turi turėti Aprašo 29 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus patvirtintas praktinio vairavimo įgūdžių mokymo temas, ir mokymo sutarties, nurodytos Aprašo 30.1 papunktyje, kopiją, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, ir kontroliuojantiems pareigūnams pareikalavus turi juos pateikti.“

1.6. Pakeičiu Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo 1 priedo 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.4. kelio ženklus ir kelių ženklinimą, eismo reguliavimo signalus (šviesoforų ir reguliuotojo), manevravimo, sankryžų ir geležinkelio pervažų važiavimo taisykles, sustojimo ir stovėjimo draudimo vietas, greičio apribojimus, transporto priemonių vilkimo, krovinių (bagažo) ir keleivių vežimo taisykles, specialiųjų transporto priemonių eismo ypatumus; transporto priemonių šviesos prietaisų naudojimo tamsiuoju paros metu ir esant blogam matomumui taisykles, taip pat vairavimo ir eismo ypatumus tokiomis sąlygomis, eismo ypatumus automagistralėse, greitkeliuose, tuneliuose, gyvenamosiose zonose ir kiemuose;“.

1.7. Papildau Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo 1 priedą 10 punktu ir jį išdėstau taip:

10. Transporto priemonių vairuotojai, įvertindami eismo sąlygas, privalo gebėti saugiai vairuoti tamsiuoju paros metu ir esant blogam matomumui.“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                        Vidmantas Žukauskas