LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-576 „DĖL GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOMS IŠDUODAMŲ DOKUMENTŲ, ĮRODANČIŲ, KAD ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS, ALYVOS, BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ AR EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMAS BUS FINANSUOJAMAS, SUDARYMO IR VYKDYMO, LĖŠŲ, GAUTŲ PAGAL ŠIAS SUTARTIS, KAUPIMO, NAUDOJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. vasario 24 d. Nr. D1-138

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. D1-576 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 1 priedo lentelę ir ją išdėstau taip:

 

„Grupė

Elektros ir elektroninės įranga (pagal kategorijas)

 

Įkainiai, eurais už toną*

1.

1A Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga;

10 Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

231

2.

1B Stambūs namų apyvokos prietaisai su šaldymo įranga

376

3.

3A Informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, išskyrus kompiuterių monitorius

4A Vartojimo įranga, išskyrus televizorius

347

4.

3B Kompiuterių monitoriai

4B Televizoriai

304

5.

2 Smulkūs namų apyvokos prietaisai

5A apšvietimo įranga, išskyrus dujošvytes lempas

6 Elektros ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

7 Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

8 Medicinos prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

9 Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

405

6.

5B Dujošvytės lempos (tiesios fluorescencinės lempos, kompaktinės fluorescencinės lempos, didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų lempas, žemo slėgio natrio lempos)

1042“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. birželio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Trečiokas