VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL grįžtamojo ryšio su ūkio subjektais, sudariusiais sutartį su valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos IR (ar) teritorinėmis ligonių kasomis, užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2020 m. kovo 6 d. Nr. 1K-70

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 30 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 361–367 straipsniais ir Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7 punktu:

1.  T v i r t i n u Grįžtamojo ryšio su ūkio subjektais, sudariusiais sutartį su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir (ar) teritorinėmis ligonių kasomis, užtikrinimo tvarkos aprašą.

2N u s t a t a u, kad Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir (ar) teritorinių ligonių kasų darbuotojai bei kiti asmenys pastabas ir pasiūlymus, susijusius su grįžtamojo ryšio klausimynu dėl ūkio subjekto veiklos patikrinimo, gali teikti elektroniniu paštu birute.kavaliauskiene@vlk.lt.

3.  P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį.

 

 

Direktorius                                                                                                            Gintaras Kacevičius

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos

apsaugos ministerijos 2020 m. kovo 6 d.

įsakymu Nr. 1K-70

 

 

grįžtamojo ryšio su ūkio subjektais, sudariusiais sutartį su valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos ir (ar) teritorinėmis ligonių kasomis, užtikrinimo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Grįžtamojo ryšio su ūkio subjektais, sudariusiais sutartį su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir (ar) teritorinėmis ligonių kasomis, užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja grįžtamojo ryšio su ūkio subjektais, sudariusiais sutartį su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir teritorinėmis ligonių kasomis (toliau – TLK), užtikrinimo tvarką.

2.  Pagrindinis grįžtamojo ryšio su ūkio subjektais, sudariusiais sutartis su VLK ir (ar) TLK (toliau – įstaigų ir įmonių), užtikrinimo tikslas – tobulinti VLK ir TLK veiklą, atsižvelgiant į tikrintų įstaigų ir įmonių patirtį bei siūlymus.

3.  Užtikrinant grįžtamąjį ryšį su įstaigomis ir įmonėmis, kurių veiklos priežiūrą vykdo VLK ir (ar) TLK, naudojamas Grįžtamojo ryšio klausimynas dėl ūkio subjekto veiklos patikrinimo (Aprašo 1 priedas).

4 Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

4.1. Grįžtamojo ryšio užtikrinimas – visuma priemonių kontroliuojančiųjų institucijų veiklai tobulinti, suteikiant galimybę tikrintoms įstaigoms ir įmonėms anonimiškai ir nešališkai (objektyviai) įvertinti priežiūros institucijų atliekamus patikrinimus ir tikrintojų darbo kokybę. 

4.2. Grįžtamojo ryšio klausimynas dėl ūkio subjekto veiklos patikrinimo (toliau – Grįžtamojo ryšio klausimynas) – anoniminė elektroninė anketa, skirta įstaigoms ir įmonėms apklausti apie jų priežiūrą vykdančių VLK ir (ar) TLK specialistų atliktą patikrinimą. Klausimyne pateikti atsakymai apdorojami, apibendrinami ir naudojami vertinant įstaigų bei įmonių veiklos priežiūrą vykdančių VLK ir (ar) TLK specialistų darbą ir tobulinant jų veiklą.

4.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

GRĮŽTAMOJO RYŠIO SU ĮSTAIGOMIS IR ĮMONĖMIS UŽTIKRINIMO TVARKA

 

5.  Grįžtamasis ryšys su įstaigomis ir įmonėmis užtikrinamas šalies ir TLK veiklos zonos mastu, siekiant gauti informaciją apie įstaigų ir įmonių veiklos patikrinimą.

6.  Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą vykdantys VLK ir TLK specialistai (pagal pareiginius nuostatus ir (ar) vadovo pavedimu), atlikę patikrinimą įstaigoje ar įmonėje, ją informuoja apie galimybę užpildyti anoniminį Grįžtamojo ryšio klausimyną.

7TLK specialistai, vykdantys įstaigų ir įmonių veiklos priežiūrą, einamojo mėnesio pirmąją savaitę VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriui pateikia nustatytos formos Duomenų apie TLK patikrintas įstaigas ir įmones ataskaitą (Aprašo 2 priedas), kurioje nurodomos praėjusį mėnesį tikrintos įstaigos ir įmonės bei jų elektroninio pašto adresai. Ši ataskaita teikiama elektroniniu paštu (proc.ataskaitos@vlk.lt).

8VLK atsakingas darbuotojas kiekvieno einamojo mėnesio antrąją savaitę TLK pateiktais elektroninio pašto adresais išsiunčia Grįžtamojo ryšio klausimyną praėjusį mėnesį tikrintoms įstaigoms ir įmonėms.

9Grįžtamojo ryšio klausimynas tikrintai įstaigai ar įmonei apklausti teikiamas šios nurodytu elektroninio pašto adresu kalendoriniais einamaisiais metais po kiekvieno patikrinimo. 

10Įstaigos ar įmonės atstovas, elektroniniu paštu gavęs prašymą užpildyti Grįžtamojo ryšio klausimyną, jį pildo anonimiškai ir savanoriškai.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11.  VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyrius iki einamųjų metų II ketvirčio įvertina ir apibendrina praėjusių kalendorinių metų grįžtamojo ryšio su įstaigomis ir įmonėmis užtikrinimo rezultatus ir paskelbia juos VLK interneto svetainėje.

12Grįžtamojo ryšio klausimyną, įvertinęs tikrintų ūkio subjektų ir priežiūros institucijos darbuotojų pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teisės aktų pakeitimus, VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyrius peržiūri ne rečiau kaip 1 kartą per metus (nuo vasario 1 d. iki lapkričio 1 d.).

 

 

 

___________________

 

 

Grįžtamojo ryšio su ūkio subjektais,

sudariusiais sutartį su Valstybine ligonių kasa

prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir (ar)

teritorinėmis ligonių kasomis, užtikrinimo

tvarkos aprašo

1 priedas  

 

 

GRĮŽTAMOJO RYŠIO KLAUSIMYNAS DĖL ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS PATIKRINIMO

 

 

Eil. Nr.

Klausimas

Galimi atsakymo variantai

(pažymėti tik vieną atsakymo variantą)

1.

Kurios teritorinės ligonių kasos (TLK) veiklos zonai priklauso įstaiga, kurioje dirbate?

o Vilniaus TLK

o Kauno TLK

o Klaipėdos TLK

o Šiaulių TLK

o Panevėžio TLK

2.

Ar patikrinimas buvo atliktas pirmaisiais Jūsų veiklos metais?

o Taip

o Ne

3.

Ar Jūsų įmonė buvo iš anksto informuota apie būsimą veiklos patikrinimą?

o Taip

o Ne

o Nežinau/Neprisimenu

4.

Kokios buvo veiklos patikrinimo pasekmės?

o Pažeidimų neužfiksuota

o Grąžintos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetą nepagrįstai gautos PSDF biudžeto lėšos

o Administracinė nuobauda – įspėjimas

o Bauda (piniginė administracinė nuobauda. Išskyrus kontrolės procedūrų metu nustatyta žalą PSDF biudžetui arba pacientui)

o Veiklos apribojimas

o Kita

5.

Tikrintojas (-ai) veiklos patikrinimo metu elgėsi profesionaliai

o Visiškai nesutinku

o Nesutinku

o Nei sutinku, nei nesutinku

o Sutinku

o Visiškai sutinku

6.

Tikrintojas (-ai) veiklos patikrinimo metu buvo mandagus (-ūs)

o Visiškai nesutinku

o Nesutinku

o Nei sutinku, nei nesutinku

o Sutinku

o Visiškai sutinku

7.

Tikrintojas (-ai) aiškiai / suprantamai atsakė į veiklos patikrinimo metu kilusius klausimus

o Visiškai nesutinku

o Nesutinku

o Nei sutinku, nei nesutinku

o Sutinku

o Visiškai sutinku

8.

Veiklos patikrinimas vyko operatyviai / sklandžiai

o Visiškai nesutinku

o Nesutinku

o Nei sutinku, nei nesutinku

o Sutinku

o Visiškai sutinku

9.

Veiklos patikrinimas prisidėjo prie Jūsų įmonės veiklos tobulinimo

o Visiškai nesutinku

o Nesutinku

o Nei sutinku, nei nesutinku

o Sutinku

o Visiškai sutinku

10.

Jeigu veiklos patikrinimo metu buvo užfiksuotas (-i) pažeidimas (-ai), ar tikrintojas (-ai) paaiškino, kokią riziką / pasekmes sukelia padarytas (-i) pažeidimas (-ai)?

o Taip

o Ne

o Pažeidimų neužfiksuota

 

11.

Ar kontrolinis klausimynas padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti?

o Taip

o Ne

o Tikrintojas (-ai) kontrolinio klausimyno nenaudojo

12.

Ar tikrintojas (-ai) tiesiogiai arba netiesiogiai prašė atlygio?

o Taip

o Ne

13.

Kaip vertinate veiklos patikrinimą?

o Labai blogai

o Blogai

o Vidutiniškai

o Gerai

o Labai gerai

14.

Užrašykite savo komentarus arba pasiūlymus dėl tikrintojo (-ų) darbo ir veiklos patikrinimo

(įrašyti)

 

 

 

Grįžtamojo ryšio su ūkio subjektais,

sudariusiais sutartį su Valstybine ligonių kasa

prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir (ar)

teritorinėmis ligonių kasomis, užtikrinimo

tvarkos aprašo

2 priedas  

 

 

 

DUOMENŲ APIE TERITORINIŲ LIGONIŲ KASŲ PATIKRINTAS ĮSTAIGAS IR ĮMONES ATASKAITA

 

 

Ei. Nr.

Teritorinė ligonių kasa

Patikrintos įstaigos / įmonės pavadinimas

Patikrintos įstaigos / įmonės elektroninio pašto adresas