CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKRYDŽIŲ VYKDYMO SĄLYGŲ IR REIKALAVIMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO EISMO PASLAUGŲ ORO ERDVĖJE PAKEITIMO

 

 

2013 m. gruodžio 30 d. Nr. 4R-295

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, 6 skirsnio ir priedo 4 priedėlio nuostatas,

p a k e i č i u Skrydžių vykdymo sąlygas ir reikalavimus Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje, patvirtintus Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus     2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 4R-60 „Dėl skrydžių vykdymo sąlygų ir reikalavimų Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje“ (Žin., 2004, Nr. 56-1967, Nr. 55-2174) ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

Kęstutis Auryla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

 

Loreta Kasparaitė,

 

2013-12-30

 

 

 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 4R-60

(Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 4R- 295 redakcija)

 

SKRYDŽIŲ VYKDYMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI LIETUVOS RESPUBLIKOS

ORO EISMO PASLAUGŲ ORO ERDVĖJE

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Skrydžių vykdymo sąlygos ir reikalavimai Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje (toliau – sąlygos ir reikalavimai) nustato oro erdvės klases, jose teikiamas oro eismo paslaugas bei ribojimus.

2. Šios sąlygos ir reikalavimai taikomi visiems skrydžiams, vykdomiems Lietuvos Respublikos oro erdvėje, išskyrus ypatingas situacijas arba karo atvejus.

3. Šiose sąlygose ir reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Aerodromo oro eismo zona – nustatyto dydžio oro erdvė aplink aerodromą skirta saugiam aerodromo eismui.

Kitos šiose sąlygose ir reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka vartojamas 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (toliau – Reglamentas).

 

II. ORO EISMO PASLAUGŲ ORO ERDVĖS SKIRSTYMAS

 

4. Oro erdvę į klases skirsto ir ženklina oro eismo paslaugų teikėjas pagal Reglamento priedo „Skrydžių taisyklės“ (toliau – priedas) SERA.6001 punkto nuostatas.

 

5. Aerodromo oro eismo zonos, esančios G klasės oro erdvės dalyse, priskiriamos privalomosioms radijo zonoms (RMZ), kuriose taikomi Reglamento priedo SERA.6005 a) punkto reikalavimai.

 

6. Jei orlaivyje neįrengta radijo įranga, aerodromo RMZ naudotis leidžiama iš anksto tai suderinus su atitinkamo aerodromo savininku arba naudotoju.

7. Jeigu skirtingų klasių oro erdvės yra viena virš kitos, skrydžiai bendrame skrydžių lygyje turi būti vykdomi pagal mažiau ribotos klasės skrydžių vykdymo sąlygas ir reikalavimus bei turi būti teikiamos atitinkamai tik šiai erdvei taikomos paslaugos.

 

III. SKRYDŽIŲ VYKDYMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

8. Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų erdvėje turi būti laikomasi skrydžių vykdymo sąlygų ir reikalavimų, pateiktų Reglamento priedo 4 priedėlyje.

 

9. Reglamento priedo SERA.6001 punkte nustatytas PG 250 mazgų greičio ribojimas skrydžiams žemiau SL 100 netaikomas NATO valstybių kariniams orlaiviams, vykdantiems Lietuvos Respublikos oro erdvės stebėjimo, kontrolės ir gynybos funkcijas bei atliekantiems su šiomis funkcijomis susijusius treniruočių skrydžius.