Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRO REORGANIZAVIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. KOVO 13 D. NUTARIMO NR. 215 „DĖL GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRO STEIGIMO, JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VEIKIMO PRADŽIOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 13 d. Nr. 724

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 20 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Reorganizuoti Georeferencinio pagrindo kadastrą pakeičiant kadastro tvarkytoją - kadastro tvarkytojo funkcijas iš valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro perduodant viešajai įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.;

2.2. reorganizuoto Georeferencinio pagrindo kadastro veiklos pradžia – 2024 m. sausio 1 d.;

2.3. reorganizavimo laikotarpiu Georeferencinio pagrindo kadastro valdytojo ir tvarkytojo teisės ir pareigos nesikeičia;

2.4. iki reorganizavimo Georeferencinio pagrindo kadastro išduoti dokumentai ir (arba) jų kopijos laikomi galiojančiais ir reorganizavus šį kadastrą, kol pasibaigia jų galiojimo terminas, o visi šiame kadastre įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

3. Pavesti:

3.1aplinkos ministrui iki 2023 m. gruodžio 31 d. priimti teisės aktus, reikalingus įgyvendinti šį nutarimą;

3.2valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centrui apie Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimą informuoti kadastro duomenų teikėjus ir gavėjus paskelbiant informaciją savo interneto svetainėje ir Lietuvos erdvinės informacijos portale.

4. Pakeisti Georeferencinio pagrindo kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo“:

4.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Kadastras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Nuostatais, Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 576 „Dėl Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Saugos dokumentų turinio gairių aprašo patvirtinimo.“

4.2. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Kadastro tvarkytojas – viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra.“

4.3. Papildyti nauju 10.6 papunkčiu:

10.6. inventorizuoti Kadastro duomenis, sudaryti Kadastro atvirų duomenų rinkinius ir užtikrinti, kad sudaryti Kadastro atvirų duomenų rinkiniai būtų pateikti skelbti Lietuvos atvirų duomenų portale naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos funkcionalumu Valstybės duomenų agentūros nustatyta tvarka;“.

4.4. Buvusį 10.6 papunktį laikyti 10.7 papunkčiu.

4.5. Pakeisti 52.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

52.4. Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos duomenys – valstybinės reikšmės kelių erdviniai duomenys, valstybinės reikšmės kelių numeriai, techninės kategorijos, kelių dangos tipai, važiuojamosios kelių dangos pločiai ir kelių pločiai – Nuostatų 13.1.1–13.1.5 ir 13.2.1 papunkčiuose nurodytiems duomenims įrašyti;“.

4.6. Pakeisti 52.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

52.6. Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos duomenys – Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų erdvinių duomenų rinkinio duomenys (kelių, gatvių, geležinkelių, kanalų, ežerų, upių, griovių, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių ir pastatų erdviniai ir aprašomieji duomenys) – Nuostatų 11.1–11.8 papunkčiuose nurodytiems Kadastro objektams įregistruoti ar išregistruoti bei Kadastro duomenims ir (arba) Kadastro informacijai pakeisti.“

5. Nustatyti, kad šio nutarimo 4.2 papunktis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                           Ingrida Šimonytė

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Simonas Gentvilas