LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

 

MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL SPORTO RENGINIŲ ATVIROSE IR UŽDAROSE ERDVĖSE ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. birželio 5 d. Nr. V-869

 

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų centro vadovo 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. V-1312 „Dėl sporto varžybų organizavimo būtinųjų sąlygų“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės COVID-19 sukeltos situacijos valdymo komiteto 2020 m. birželio 3 d. pasitarimo protokolo Nr. LV-265 klausimu Nr. 4,

t v i r t i n u Sporto renginių atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo rekomendacijas (pridedama).

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro 2020 m.

birželio 5 d. įsakymu Nr. V-869

 

SPORTO RENGINIŲ ATVIROSE IR UŽDAROSE ERDVĖSE ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJOS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sporto renginių atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) paskirtis – nustatyti saugos reikalavimus ir paslaugų teikimo sąlygas, kurioms esant sporto renginius organizuojantys asmenys (toliau – renginio organizatoriai) galėtų  organizuoti sporto renginius atvirose ir uždarose erdvėse (toliau – renginys).

2. Rekomendacijos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų centro vadovo 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. V-1313 „Dėl sporto varžybų organizavimo būtinųjų sąlygų“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės COVID-19 sukeltos situacijos valdymo komiteto 2020 m. birželio 3 d. pasitarimo protokolu Nr. LV-265.

3. Renginio organizatoriai, treneriai ir aptarnaujantis personalas nėra laikomi renginio žiūrovais ir (ar) dalyviais.

4. Privalomus reikalavimus ir sąlygas renginiams ir renginių organizatoriams nustato Lietuvos Respublikos sporto įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų centro vadovo 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. V-1313 „Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinųjų sąlygų“ ir kiti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų centro vadovo sprendimai.

 

II SKYRIUS

RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

 

5. Renginio organizatoriui rekomenduojama:

5.1. prieš pradedant teikti paslaugas žiūrovams ir (ar) dalyviams visus renginio organizatorius, aptarnaujantį personalą, nepriklausomai nuo to, ar pagal savo darbo pobūdį (funkcijas) jie turi tiesioginį kontaktą su žiūrovais ir (ar) dalyviais, ar ne, supažindinti su saugaus darbo reikalavimais;

5.2. atsižvelgiant į numatomo renginio apimtis ir esant būtinybei reguliuoti žiūrovų ir (ar) dalyvių srautus bei jų judėjimą renginio patalpose ir (arba) teritorijoje, iš anksto parengti ir įdiegti žiūrovų ir (ar) dalyvių orientavimo informacinę sistemą (nuorodas, įspėjamuosius ženklus, užtvaras ir kt.) ir užtikrinti, kad jos būtų laikomasi;

5.3. skaičiuojant renginio uždaroje erdvėje užpildymą procentais, jį skaičiuoti nuo maksimalaus galimo žiūrovų skaičiaus renginio erdvėje (įskaitant stovimas vietas) ir, atsižvelgiant į šį žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičių, juos erdvėje planuoti leidžiamais atstumais – žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičius negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodytų leidžiamų dydžių;

5.4. vietose, kuriose susidaro žiūrovų ir (ar) dalyvių eilė, pažymėti atstumus (turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 m atstumas tarp asmenų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus), kur eilėje turėtų stovėti žiūrovai ir (ar) dalyviai;

5.5. nerekomenduojama toje pačioje erdvėje tuo pačiu metu organizuoti daugiau nei vieną renginį.

6. Renginio organizatorius turi užtikrinti žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičiaus renginyje kontrolę.

7. Renginio organizatorius turi užtikrinti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos žiūrovų ir (ar) dalyvių rankų higienai (praustuvėse tiekiamas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai ir/arba gerai matomoje vietoje prie įėjimo į renginio erdvę, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Taip pat siūloma pakabinti rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdines rekomendacijas  (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas „Dėl rankų higienos“ (http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf).  

 

III SKYRIUS

VIEŠOJI KOMUNIKACIJA

 

8. Vykdant viešąją komunikaciją renginio organizatoriui rekomenduojama:

8.1. nuosekliai ir iš anksto informuoti visuomenę apie renginio tvarką;

8.2. naudoti kuo daugiau informacijos sklaidos priemonių ir kanalų: skelbimus prie renginio įėjimo, informaciją interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose ir kt.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Šios Rekomendacijos skelbiamos viešai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.

_______________________________