http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 8 d. Nr. 1K-44

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-124 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“:

1.  P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“:

1.1.    eilutėje „01 01 01 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją) / 1 / Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos gydytojų paslaugos (apsilankymai)“:

1.1.1. pripažįstu netekusiu galios šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„251

Priklausomybės ligų psichiatras (psichikos sveikatos centras)“

 

1.1.2. po paslaugos, žymimos kodu „3448“, pavadinimo „Bendruomenės slaugytojas“ įrašau šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3531

Šeimos gydytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

3532

Vidaus ligų gydytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

3533

Vaikų ligų gydytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

3534

Gydytojo akušerio-ginekologo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

3535

Gydytojo chirurgo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

3536

Akušerio nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

3537

Bendrosios praktikos slaugytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

3538

Bendruomenės slaugytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga“

 

1.2.    eilutėje „01 01 02 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skatinamosioms paslaugoms / 14 / Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos“:

1.2.1. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „1996“, pavadinimą:

 

 

 

 

„1996

1–6 mėn. vaikų priežiūra (penktas–dešimtas slaugytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)“

 

1.2.2. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „1997“, pavadinimą:

 

 

 

 

„1997

6–12 mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas–dvyliktas slaugytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)“

 

1.2.3. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „1998“, pavadinimą:

 

 

 

 

„1998

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (mieste)“

 

1.2.4. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „1999“, pavadinimą:

 

 

 

 

„1999

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (kaime)“

 

1.2.5. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „2000“, pavadinimą:

 

 

 

 

„2000

Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojo paslauga“

 

1.2.6. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „2025“, pavadinimą:

 

 

 

 

„2025

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįtrauktiems į prirašytų prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gyventojų sąrašą (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)“

 

1.2.7. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3186“, pavadinimą:

 

 

 

 

„3186

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, TPHA testas (jei RPR testas teigiamas)“

 

1.2.8. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3204“, pavadinimą:

 

 

 

 

„3204

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems iki 18 m., neįtrauktiems į prirašytų prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)“

 

1.2.9. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3452“, pavadinimą:

 

 

 

 

„3452

A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo greitojo testo atlikimas 2–7 metų vaikams, susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis“

 

1.2.10. po paslaugos, žymimos kodu „1924“, pavadinimo „1 danties dengimas silantais“ įrašau šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3539

Paciento būklės psichodiagnostinis įvertinimas, įtariant bandymą nusižudyti

 

 

 

 

3540

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: individuali

 

 

 

 

3541

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: grupinė

 

 

 

 

3542

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: šeimos“

 

1.2.11. po paslaugos, žymimos kodu „3534“, pavadinimo „Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: šeimos“ įrašau šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„3543

Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas“

 

2.  N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1.2 ir 1.2.1–1.2.10 papunkčiais patvirtinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodai ir pavadinimai priskiriami paslaugoms, suteiktoms nuo 2018 m. sausio 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.2.11 papunkčiu patvirtintas asmens sveikatos priežiūros paslaugos kodas ir pavadinimas priskiriamas paslaugoms, suteiktoms nuo 2018 m. liepos 1 d.

3.  S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                                             Neringa Bernotienė