LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 63, 69, 172 IR 1862 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3246

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 63 straipsnio pakeitimas

Papildyti 63 straipsnį 6 punktu:

6) teikti Seimui išvadas dėl laikino tiesioginio valdymo įvedimo savivaldybės teritorijoje karo padėties metu pagrįstumo arba Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatyme nustatytais atvejais pasiūlymą laikinai įvesti tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje karo padėties metu.“

 

2 straipsnis. 69 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 69 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) teikti Seimui išvadas dėl laikino tiesioginio valdymo įvedimo savivaldybės teritorijoje pagrįstumo, Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatyme nustatytais atvejais pasiūlymą laikinai įvesti tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje, pasiūlymą dėl naujų rinkimų į savivaldybės tarybą datos nustatymo;“.

 

3 straipsnis. 172 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 172 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Valstybės biudžeto projektas nesvarstomas ir nepriimamas skubos ar ypatingos skubos tvarka, išskyrus atvejus, kai tai būtina nepaprastosios padėties įvedimo tikslams pasiekti ar valstybės gynybai, kitoms gyvybiškai svarbioms valstybės funkcijoms mobilizacijos ar karo padėties metu atlikti. Seimas, priimdamas sprendimą valstybės biudžeto projektą svarstyti skubos ar ypatingos skubos tvarka, gali nustatyti kitus, trumpesnius, negu nustatyta šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, išvadų ir informacijos pateikimo terminus; kiti šiame statute nustatyti įstatymų leidybos terminai nustatomi šio statuto dvidešimt ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. 1862 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1862 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Priimti Seimo nutarimai dėl karo padėties įvedimo ar atšaukimo, mobilizacijos ar demobilizacijos skelbimo, nepaprastosios padėties įvedimo ar atšaukimo, ginkluotųjų pajėgų panaudojimo oficialiai skelbiami ir įsigalioja Teisėkūros pagrindų įstatyme nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. Statuto įsigaliojimas

Šis statutas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis