PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮKAINIŲ UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ PATVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės 27 d. Nr. T1-140

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679, 12 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-283 „Dėl rekomendacinių įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pavirtinti įkainius už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. T1-85 „Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“ ir jį keitusį sprendimą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. gegužės 27 d.

sprendimu Nr. T1-140

 

ĮKAINIAI UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ

 

 

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

1. Įkainiai už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių ir jiems prilyginamų brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių ir jiems prilyginamų brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių ir jiems prilyginamų brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą reglamentuoja valstybinių brandos egzaminų centrų vykdymo grupių vyresniųjų vykdytojų, administratorių ir vykdytojų apmokėjimo bei mokyklinių brandos egzaminų vyresniųjų vykdytojų, administratorių ir vykdytojų, mokyklinių ir jiems prilyginamų brandos egzaminų vertinimo komisijų pirmininkų bei vertintojų, apeliacinių komisijų pirmininkų bei narių bazinėse mokyklose apmokėjimo dydį.

2. Vartojamos sąvokos atitinka Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK – 2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.

3. Už valstybinių brandos egzaminų vykdymą poilsio dienomis brandos egzaminų vyresniesiems vykdytojams, administratoriams ir vykdytojams mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

 

II SKYRIUS

 

APMOKĖJIMAS UŽ PAGRINDINĖS IR PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ

 

 

 

4. Už valstybinių brandos egzaminų vykdymą mokama valstybinių brandos egzaminų centrų vykdymo grupių vyresniesiems vykdytojams, administratoriams ir vykdytojams:

4.1. už vyresniojo vykdytojo atliekamas funkcijas – 10,44 Eur/val. (darbo laikas - 2 val. iki egzamino pradžios, egzamino trukmė, 1 val. pasibaigus egzaminui);

4.2. už administratoriaus atliekamas funkcijas – 9,72 Eur/val. (darbo laikas – 1 val. iki egzamino pradžios, egzamino trukmė, 1 val. pasibaigus egzaminui);

4.3. už vykdytojo atliekamas funkcijas – 8,22 Eur/val. (darbo laikas - 1 val. iki egzamino pradžios ir egzamino trukmė).

 

III SKYRIUS

 

APMOKĖJIMAS UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ

 

 

 

5. Už mokyklinius brandos egzaminus mokama mokyklinių brandos egzaminų centrų vykdymo grupių vyresniesiems vykdytojams, administratoriams, vykdytojams, vertinimo,  brandos darbo vertinimo, apeliacinių komisijų pirmininkams, vertintojams, brandos darbo vertintojams, menų dalykų, technologijų ir profesijos mokytojams (darbų vadovams) ir apeliacinių komisijų nariams:

5.1. už vyresniojo vykdytojo atliekamas funkcijas – 8,22 Eur/val. (darbo laikas - 1 val. iki egzamino pradžios, egzamino trukmė ir 1 val. pasibaigus egzaminui);

5.2. už administratoriaus atliekamas funkcijas – 7,48 Eur/val. (darbo laikas – 1 val. iki egzamino pradžios, egzamino trukmė);

5.3. už vykdytojo atliekamas funkcijas – 7,44 Eur/val. (darbo laikas – 1 val. iki egzamino pradžios ir egzamino trukmė);

5.4. už vertintojo įvertintą kandidato ar apeliacinės komisijos nario įvertintą apelianto darbą  mokama 5,24 Eur (jei kandidato darbą vertina keli vertintojai, įkainis atitinkamai dalijamas). Už vieno brandos darbo įvertinimą mokama 15,00 Eur; (jei kandidato darbą vertina keli vertintojai, įkainis atitinkamai dalijamas);

5.5. už vertinimo komisijos pirmininko atliekamas funkcijas – 7,64 Eur/val. (darbo laiką pažymoje pateikia egzamino vykdymo centro direktorius);

5.6. už menų dalykų, technologijų ir profesijos mokytojo (darbo vadovo) atliekamas funkcijas – 8,98 Eur/val. (darbo vadovo darbo laikas – 3 val. vienam mokiniui (dauginama iš mokinių, kuriems buvo darbo vadovas, skaičiaus)

 

 

IV SKYRIUS

 

APMOKĖJIMAS UŽ PAKARTOTINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMĄ, VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ

 

 

 

6. Bazinėms mokykloms už pakartotinės sesijos mokyklinius brandos egzaminus mokama mokyklinių brandos egzaminų centrų, vykdymo grupių vyresniesiems vykdytojams, administratoriams, vykdytojams, vertinimo, apeliacinių komisijų pirmininkams, vertintojams ir apeliacinių komisijų nariams:

6.1. už vyresniojo vykdytojo atliekamas funkcijas – 8,22 Eur/val. (darbo laikas - 1 val. iki egzamino pradžios, egzamino trukmė ir 1 val. pasibaigus egzaminui);

6.2. už administratoriaus atliekamas funkcijas – 7,48 Eur/val. (darbo laikas – 1 val. iki egzamino pradžios, egzamino trukmė);

6.3. už vykdytojo atliekamas funkcijas – 7,44 Eur/val. (darbo laikas - 1 val. iki egzamino pradžios ir egzamino trukmė);

6.4. už vertintojo įvertintą kandidato ar apeliacinės komisijos nario įvertintą apelianto darbą mokama 5,24 Eur  (jei kandidato darbą vertina keli vertintojai, įkainis atitinkamai dalijamas); 

6.5. už vertinimo ir apeliacinės komisijos pirmininko atliekamas funkcijas – 7,64 Eur/val. (darbo laiką pažymoje pateikia egzamino vykdymo centro direktorius).

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Egzaminų centrai, kuriuose vyko pagrindinės ir pakartotinės sesijos mokykliniai brandos egzaminai, pasibaigus egzaminui, per 5 darbo dienas Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (o nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. – Švietimo ir sporto skyriui) pateikia užpildytą nustatytos formos pažymą (priedas).

________________

 

Įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir

mokyklinių brandos egzaminų vykdymą,

mokyklinių brandos egzaminų kandidatų

darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą,

pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių

brandos egzaminų vykdymą, kandidatų

darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą

priedas

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui     

 

PAŽYMA

 

APIE PAGRINDINĖS IR PAKARTOTINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMĄ, VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Egzamino pavadinimas

 

 

 

 

Asmens vardas, pavardė

Asmens vykdytos funkcijos egzamino metu (vyresnysis vykdytojas, administratorius, vykdytojas, vertinimo komisijos pirmininkas, vertintojas)

Valandų, darbų skaičius funkcijoms atlikti

 

 

 

 

Pagrindinės darbovietės pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareigos                                                     parašas                                        Vardas, pavardė