LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-1085 „DĖL VIDAUS LIGŲ PROFILIO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 21 d. Nr. V-2319

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiuosius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1085 „Dėl Vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“, ir  papildau 47¹ punktu:

„47¹.

U07.1

 

Koronaviruso COVID-19 sukelta ūmi kvėpavimo takų (respiracinė) liga

Sunki ligos forma

Tyrimai:

biocheminiai, radiologiniai, imunologiniai

Medikamentinis“

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga