LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUZIEJAUS EMERITO VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

2016 m. lapkričio 24 d. Nr. ĮV-914

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo (2016 m. gegužės 3 d. įstatymo Nr. XII-2330 redakcija) 1 straipsniu ir 3 straipsnio 2 dalimi:

1.  T v i r t i n u Muziejaus emerito vardo suteikimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2.  P a v e d u  nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, vadovams užtikrinti, jog muziejaus emerito vardas būtų suteikiamas vadovaujantis patvirtintu Aprašu.

3.  R e k o m e n d u o j u  respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, vadovams bei savivaldybių muziejų vadovams muziejaus emerito vardą suteikti vadovaujantis patvirtintu Aprašu.

4N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  

 

 

 

Laikinai einantis kultūros ministro pareigas                                                      Šarūnas Birutis


 

PATVIRTINTA

Laikinai einančio Lietuvos Respublikos kultūros ministro pareigas

2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu

Nr. ĮV-914

 

 

MUZIEJAUS EMERITO VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Muziejaus emerito vardo suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja reikalavimus pretendentui į muziejaus emeritus, muziejaus emerito vardo suteikimo ar atsisakymo šį vardą suteikti procedūrą, muziejaus emerito teises ir pareigas.

2. Muziejaus emerito vardas gali būti suteikiamas tik tiems pensinio amžiaus sulaukusiems muziejininkams, kurie prieš nutraukiant darbo sutartį dirbo nacionaliniame, respublikiniame ar savivaldybės muziejuje ir atitinka Aprašo 5 punkte numatytas sąlygas. Muziejus turi teisę su muziejaus emeritu sudaryti autorinę, intelektinių paslaugų, savanoriškų darbų atlikimo ar kitą (išskyrus darbo) sutartį.

3. Šiame Apraše vartojama sąvoka: Muziejaus emeritas – teisės aktuose nustatyto pensinio amžiaus sulaukęs, didelę profesinę patirtį turintis, nacionaliniame, respublikiniame ar savivaldybės muziejuje aktyviai dirbęs ir kūręs muziejininkas, su kuriuo darbo sutartis buvo nutraukta, ir kuriam už nuopelnus Lietuvos kultūrai, kultūros paveldo apsaugai ir veiklą, padėjusią įgyvendinti muziejaus tikslus, yra suteiktas muziejaus emerito vardas.

4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijoje, patvirtintoje 2005 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-716 „Dėl Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PRETENDENTUI Į MUZIEJAUS EMERITUS

 

5. Muziejaus emerito vardas gali būti suteikiamas teisės aktuose nustatyto pensinio amžiaus sulaukusiam muziejininkui, su kuriuo darbo sutartis buvo nutraukta, ir atitinkančiam šias sąlygas:

5.1. turi ne mažesnį kaip 25 metų darbo stažą muziejuje, kurio emerito vardą jam siūloma suteikti;

5.2. neturi galiojančios darbo sutarties su muziejumi, kitu juridiniu ar fiziniu asmeniu;

5.3. pasižymėjo išskirtiniais muziejinės veiklos pasiekimais, įvertintais valstybės kultūros ir meno premijomis ar valstybės apdovanojimais už kultūros ir meno pasiekimus;

5.4. yra publikavęs ir/ar dalyvavęs sudarant Lietuvos muziejininkystei, istorijai ir kultūros paveldo išsaugojimui reikšmingų leidinių;

5.5. yra nacionaliniu ir/ar tarptautiniu mastu žinomas muziejų srities specialistas ir ekspertas (buvęs Muziejų tarybos narys, Lietuvos kultūros ir meno tarybos narys, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos nacionalinio komiteto, Lietuvos muziejų asociacijos, kitų su kultūros paveldo išsaugojimu susijusių asociacijų, komitetų, organizacijų narys ar ekspertas, dalyvavęs tarptautiniuose projektuose ir pan.);

5.6. turi profesinės patirties, įgūdžių ir gebėjimų, kurie gali būti naudingi plėtojant muziejaus veiklą, akivaizdžiai prisidėjęs prie muziejaus veiklos tobulinimo, sistemingai vykdęs metodinę veiklą ir pasiekęs kitų svarbių rezultatų.

 

III SKYRIUS

MUZIEJAUS EMERITO VARDO SUTEIKIMO AR ATSISAKYMO ŠĮ VARDĄ SUTEIKTI PROCEDŪRA

 

6. Kandidatus dėl muziejaus emerito vardo suteikimo turi teisę siūlyti tik muziejaus direktoriaus pavaduotojai ir struktūrinių padalinių vadovai.

7. Muziejaus direktoriaus pavaduotojai ir struktūrinių padalinių vadovai pateikia muziejaus tarybai šiuos dokumentus apie kandidatą, kuriam siūloma suteikti muziejaus emerito vardą:

7.1. prašymą svarstyti kandidatūrą;

7.2. kandidato raštišką sutikimą muziejaus emerito vardui gauti;

7.3. kandidato gyvenimo aprašymą;

7.4. muziejaus direktoriaus pavaduotojo ar struktūrinio padalinio vadovo pasirašytą išsamų kandidato veiklos aprašymą, pagrindžiantį kandidato nuopelnus Lietuvos kultūrai, kultūros paveldo apsaugai ir veiklą, padėjusią įgyvendinti muziejaus tikslus;

7.5. kitą savo nuožiūra svarbią informaciją.

8. Muziejaus taryba gautus siūlymus svarsto posėdyje ir priima rekomendaciją dėl muziejaus emerito vardo suteikimo arba atsisakymo jį suteikti.

9. Rekomendacija dėl muziejaus emerito vardo suteikimo kandidatui priimama, jeigu slaptu balsavimu tam pritaria dauguma visų muziejaus tarybos narių. Jei muziejaus tarybos narių balsai dėl emerito vardo suteikimo kandidatui pasiskirsto vienodai, lemiamas yra muziejaus tarybos pirmininko balsas.

10. Muziejaus direktorius per 5 darbo dienas nuo rekomendacijos gavimo dienos priima sprendimą pritarti ar nepritarti muziejaus tarybos rekomendacijai suteikti kandidatui muziejaus emerito vardą ir apie priimtą sprendimą per 10 darbo dienų raštu informuoja kandidatą.

11. Muziejaus direktoriui priėmus sprendimą pritarti muziejaus tarybos rekomendacijai suteikti kandidatui muziejaus emerito vardą, jam išduodamas direktoriaus pasirašytas muziejaus emerito pažymėjimas.

12. Muziejaus emerito vardas suteikiamas neterminuotai.

13. Muziejaus direktoriaus pavaduotojai ir struktūrinių padalinių vadovai turi teisę siūlyti sprendimą dėl muziejaus emerito vardo suteikimo konkrečiam asmeniui pripažinti netekusiu galios šiais atvejais:

13.1. muziejaus emeritas žemina muziejaus vardą;

13.2. muziejaus emeritas naudojasi Aprašo 17 punkte nustatytomis teisėmis nesilaikydamas muziejaus direktoriaus nustatytos tvarkos;

13.3. muziejaus emeritas pažeidė muziejaus ar Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) profesinės etikos kodeksą.

14. Muziejaus direktoriaus pavaduotojų ir struktūrinių padalinių vadovų pateiktus siūlymus sprendimą dėl muziejaus emerito vardo suteikimo konkrečiam asmeniui pripažinti netekusiu galios svarsto muziejaus taryba. Rekomendacija muziejaus direktoriui pripažinti sprendimą dėl muziejaus emerito suteikimo konkrečiam asmeniui netekusiu galios priimama, jei slaptu balsavimu tam pritaria dauguma muziejaus tarybos narių. Asmuo netenka muziejaus emerito vardo įsigaliojus muziejaus direktoriaus sprendimui dėl muziejaus emerito suteikimo konkrečiam asmeniui pripažinimo netekusiu galios. Apie priimtą sprendimą dėl muziejaus emerito suteikimo konkrečiam asmeniui netekusiu galios muziejaus direktorius per 5 darbo dienas informuoja asmenį, netekusį muziejaus emerito vardo.

15. Asmuo, netekęs muziejaus emerito vardo, netenka ir teisių, numatytų Aprašo 17 punkte.

16. Ginčus tarp muziejaus emerito ir muziejaus tarybos nagrinėja muziejaus direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

 

IV SKYRIUS

MUZIEJAUS EMERITO TEISĖS IR PAREIGOS

 

17. Muziejaus emeritas, muziejaus direktoriaus nustatyta tvarka, turi teisę:

17.1. savanoriškai dalyvauti muziejaus ir/ar jo struktūrinių padalinių veikloje;

17.2. nemokamai naudotis muziejaus paslaugomis ir turtu;

17.3. prisidėti prie muziejaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir gebėjimų ugdymo;

17.4. dalyvauti muziejaus edukacinėje ir veiklos populiarinimo veikloje;

17.5. stebėtojo teisėmis dalyvauti muziejaus tarybos posėdžiuose, muziejaus sudarytose bei kitose laikinose komisijose ar darbo grupėse;

17.6. dalyvauti muziejaus vykdomoje projektinėje veikloje;

17.7. gauti autorinį atlyginimą ar atlygį pagal intelektinių paslaugų sutartį su muziejumi.

18. Muziejaus emerito pareigos:

18.1. garsinti muziejaus vardą ir veiklos pasiekimus;

18.2. laikytis muziejininkų profesinės etikos kodekso;

18.3. konsultuoti muziejaus darbuotojus veiklos klausimais.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Informacija apie muziejaus emeritą (jo vardas, pavardė, data, kada jam suteiktas emerito vardas) skelbiama muziejaus interneto svetainėje.

20. Muziejaus emerito vardo suteikimo dokumentai tvarkomi ir saugomi muziejaus dokumentų valdymo procedūros nustatyta tvarka.

 

_______________