LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 „DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS FINANSŲ MINISTRUI pavestose valdymo srityse IR Informacijos APIE PAŽEIDIMUS ADMINISTRAVIMO FINANSŲ MINISTERIJOJE“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 13 d. Nr. 1K-39

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. 1K-261 „Dėl korupcijos prevencijos finansų ministrui pavestose valdymo srityse ir informacijos apie pažeidimus administravimo Finansų ministerijoje“:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Į g a l i o j u Finansų ministerijos Personalo valdymo skyriaus vedėją Livijų Čižiką atlikti korupcijos prevenciją ir kontrolę Finansų ministerijoje.“

2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. S k i r i u Finansų ministerijos Personalo valdymo skyriaus patarėją Arūnę Šerepkaitę, o jos nesant – Personalo valdymo skyriaus patarėją Eglę Tenenę kompetentingu subjektu, atliekančiu Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, ir Informacijos apie pažeidimus administravimo apraše nurodytas funkcijas.“

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka