VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO

PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ KONSULTAVIMO VALSTYBINIAME TURIZMO DEPARTAMENTE PRIE ŪKIO MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 27 d. Nr. V-42

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36¹, 362, 363 ir 365 straipsnių nuostatas ir siekdama užtikrinti kokybišką asmenų konsultavimą pagal teisės aktuose nustatytą Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) kompetenciją:

1. Tvirtinu Asmenų konsultavimo Valstybiniame turizmo departamente prie Ūkio ministerijos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. visiems Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), vykdantiems asmenų konsultavimą, vadovautis Departamento interneto svetainėje paskelbtu Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-25 „Dėl teisės aktų, reguliuojančių Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“, siekiant užtikrinti vienodą, neprieštaringą asmenų konsultavimą Departamento kompetencijos klausimais;

2.2. Departamento skyrių vedėjams:

2.2.1. fiksuoti asmenų paklausimus ir į juos teikiamus atsakymus, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį parengti jų apibendrinimus ir, suderinus su Departamento direktoriaus pavaduotoju, skelbti Departamento interneto svetainėje, formuojant ir nuolat atnaujinant konsultacijų medį;

2.2.2. organizuoti skyriaus darbą taip, kad konsultacijos telefonu būtų teikiamos nuolat Departamento darbo metu;

2.3. Departamento darbuotojams, teikiantiems konsultacijas, vadovautis Departamento viešosiomis konsultacijomis, siekiant užtikrinti vienodą konsultavimą Departamento kompetencijai priskirtais klausimais.

2.4. Teisinio reguliavimo skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Departamento interneto svetainėje;

2.5. Įsakymo vykdymą kontroliuoti Departamento direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorė                                                                                                       Jurgita Kazlauskienė