LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2015 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 5-V-1224 „DĖL PRIVAČIŲ DETEKTYVŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO ORGANIZAVIMO, LAIKYMO IR VERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 16 d. Nr. 5-V-487

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Privačių detektyvų kvalifikacinio egzamino organizavimo, laikymo ir vertinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 5-V-1224 „Dėl Privačių detektyvų kvalifikacinio egzamino organizavimo, laikymo ir vertinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Kitos valstybės narės privataus detektyvo profesinę kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai turi atitikti Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.“;

2. pakeičiu 33.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

33.3. reikalauti, kad būtų taikomos kompensacinės priemonės, nustatytos Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 16 straipsnyje.“

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                                 Linas Pernavas