LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-715 „DĖL ŠIAULIŲ REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 1V-564

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Šiaulių regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-715 „Dėl Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.   Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Eimutis Misiūnas

 

 

Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos

2 priedas

 

 

ŠIAULIŲ REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 

 

1. Tikslas: padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms.

1. Tikslo įgyvendinimas leis išnaudoti atliktoje stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizėje (toliau – SSGG) nustatytą stiprybę, kad Šaulių regiono tikslinių teritorijų savivaldybės pasižymi aukštu pramonės potencialu, siekiant stiprinti Šiaulių regiono investicinį patrauklumą (išnaudoti galimybę) bei duoti impulsą verslumo lygio didėjimui Šiaulių regiono tikslinėse teritorijose, kas įtakotų nedarbo lygio mažėjimą. Minėtų silpnybių ištaisymas gali iš dalies stabilizuoti išvykstančių gyventi ir dirbti gyventojų (ypatingai jaunų žmonių) iš Šiaulių regiono srautus, spręstų skurdo problemas Šiaulių regione (būtų sumažintos grėsmės). Šiaulių regiono investicinis patrauklumas didėtų ir mažinant aplinkos taršą, gerinant susisiekimo infrastruktūrą bei eismo saugumo situaciją. Šią silpnybę galima taisyti diegiant alternatyvias transporto priemonių bei susisiekimo būdus (pvz., pėsčiųjų-dviračių takus), išnaudojant tokių priemonių paklausos augimo (didėjant ekologiniam sąmoningumui) galimybę.

2. Įvertinti alternatyvūs tikslai: „Padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms“, „Padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant pramonės sektoriaus aplinką“. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada – tikslas „Padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms“ yra optimalus.

3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis: užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, procentais. Numatyta, kad užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, 2023 m. sieks 72,5 procento.

 

Programos efektas:

Kodas

Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Pradinė reikšmė (2013 m.)

Siekiama reikšmė (2020 m.)

Siekiama reikšmė (2023 m.)

1-E-1

Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, proc.

62,75

71,5

72,5

 

 

 

Programos rezultatai:

Kodas

Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Pradinė reikšmė (2013 m.)

Siekiama reikšmė (2020 m.)

Siekiama reikšmė (2023 m.)

1-R-1

Materialinės investicijos 1 gyventojui Akmenės r., Kelmės r., Pakruojo r. ir Šiaulių r. savivaldybėse, tūkst. Eur

1,20

1,50

1,60

1-R-2

Verslumo lygis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų), vnt.

11,2

15,5

16,5

1-R-3

Sutrumpėjęs sugaištas kelionių Šiaulių regiono tikslinių teritorijų automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas, mln. val.

0,00000

-0,01509

-0,01571

 

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas:

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Siekiama reikšmė

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1-E-1

Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, proc.

68,13

69,00

69,70

70,50

70,30

71,00

71,50

72,00

72,30

72,50

1-R-1

Materialinės investicijos 1 gyventojui Akmenės r., Kelmės r., Pakruojo r. ir Šiaulių r. savivaldybėse, tūkst. Eur

1,21

1,22

1,23

1,25

1,30

1,40

1,50

1,55

1,58

1,60

1-R-2

Verslumo lygis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų), vnt.

11,8

12,8

13,5

14,0

14,5

15

15,5

16,0

16,5

16,5

 

1.1. Uždavinys: pritaikyti viešąsias erdves verslo poreikiams ir investicijų pritraukimui.

1. Uždaviniu siekiama išnaudoti atliktoje SSGG analizėje nustatytą stiprybę – tai, kad Šiaulių regiono tikslinės teritorijų savivaldybės pasižymi aukštu pramonės potencialu. Tai yra esminis veiksnys siekiant pasinaudoti Šiaulių regiono investicinio patrauklumo didinimo galimybe, investuojant į Šiaulių regiono tikslinių teritorijų viešąsias erdves, t. y. pritraukiant naujas investicijas tiek į tradicinę pramonę, tiek į alternatyvias (paslaugų sektoriaus veiklas).

2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Pritaikyti viešąsias erdves verslo poreikiams ir investicijų pritraukimui“, „Pritaikyti viešąsias erdves rekreacijai ir sveikatinimui“ ir „Viešose erdvėse tvarkyti ar atkurti natūralaus ir (arba) urbanizuoto kraštovaizdžio kompleksus“, kuriuos galima įgyvendinti skirtingomis priemonėmis. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada – uždavinys „Pritaikyti viešąsias erdves verslo poreikiams ir investicijų pritraukimui“ yra optimalus.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: materialinės investicijos 1 gyventojui Akmenės, Kelmės, Pakruojo ir Šiaulių rajonų savivaldybėse, tūkst. Eur. Numatoma, kad materialinės investicijos nurodytose savivaldybėse išaugs nuo 1,20 tūkst. Eur 2013 m. iki 1,60 tūkst. Eur 2023 m.

 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Siekiama reikšmė

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.1.-P-1

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2

-

-

-

22 717

 

47 564

47 564

76 903

 

76 903

 

76 903

 

76 903

 

1.1.-P-2

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, skaičius

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1.1.-P-3

Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas, ha

-

-

-

5

10

210,5

225,5

225,5

225,5

225,5

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis, tūkst. eurų

Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų

Iš jų ES lėšos, tūkst. eurų

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

1.1.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – viešųjų investicijų priemonės):

 

 

 

 

1.1.1.1. Viešųjų erdvių modernizavimas, traukos centrų formavimas bei stiprinimas Naujosios Akmenės, Pakruojo ir Kuršėnų miestuose, siekiant gerinti gyventojų, verslo ir investuotojų sąlygas: Naujosios Akmenės Kultūros rūmų aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas, Pakruojo miesto Vienybės a., Laisvės a. ir turgavietės sutvarkymas), Kuršėnų miesto Lauryno Ivinskio aikštės sutvarkymas ir Kuršėnų miesto turgavietės modernizavimas.

5 122,2

5 122,2

3 853,9

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 41 703 m2

1.1.1.2. Rekreacijai ir (arba) sveikatingumui skirtų viešųjų erdvių, kaip traukos zonų, kūrimas ir stiprinimas Kuršėnų ir Kelmės miestuose, siekiant tenkinti gyventojų poreikius ir gerinti verslo sąlygas: Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas bei Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams, visuomeniniams, verslo poreikiams.

2 911,1

2 911,1

2 474,4

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 33 560 m2

 

 

 

1.1.1.3. Natūralaus ar urbanizuoto kraštovaizdžio Kelmės mieste kompleksiškas tvarkymas, sutvarkant ir pritaikant visuomenės poreikiams Kelmės dvaro ansamblio parką.

506,6

506,6

430,6

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai – 1 vnt.

1.1.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus:

 

 

 

 

1.1.2.1. Viešųjų erdvių ir (arba) inžinerinės infrastruktūros, reikalingos verslo kūrimusi ir plėtrai Kelmės ir Naujosios Akmenės miestuose bei susietose teritorijose, sutvarkymas ir įrengimas: Ventoje ir inžinerinės infrastruktūros įrengimas Akmenės LEZ (dalis sklypų yra Naujosios Akmenės m., dalis susietose teritorijose – Menčių k. ir Gaušių k.).

X

X

X

Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas –193,7 ha

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

8 539,9

8 539,9

6 758,9

 

 

1.2. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą.

1. Uždaviniu siekiama išspręsti atliktoje SSGG analizėje nustatytą problemą – tai, kad Šiaulių regiono tikslinių teritorijų savivaldybės pasižymi žemu ir mažėjančiu verslumo lygiu. Šios problemos sprendimas yra esminis siekiant sumažinti skurdo problemų (dėl nepalankios verslo aplinkos ir mažos gyventojų perkamosios galios) didėjimo grėsmę Šiaulių regione.

2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą“, „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, modernizuojant gyvenamąją aplinką“ ir „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, modernizuojant kultūros įstaigų infrastruktūrą ir aktualizuojant kultūros paveldo objektus“, kuriuos galima įgyvendinti skirtingomis priemonėmis. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada – uždavinys „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą“ yra optimalus.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: verslumo lygis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų (įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų), vnt. Numatoma, kad verslumo lygis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, išaugs nuo 11,2 įmonės/1000 gyv. 2013 m. iki 16,5 įmonės/1000 gyv. 2023 m.

 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Siekiama reikšmė

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.2.-P-1

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2

-

-

-

-

-

51 111,7

51 111,7

65 625,7

65 625,7

65 625,7

1.2.-P-2

Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius

-

-

-

-

1

3

3

3

3

3

1.2.-P-3

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, skaičius

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

1.2.-P-4

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, namų ūkiai

221

919

1 174

1 374

1 839

2 179

2 679

2 679

2 679

2 679

1.2.-P-5

Projektas, kurį visiškai arba iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius

-

-

5

5

10

10

10

10

10

10

1.2.-P-6

Investicijas gavusio inkubatoriaus infrastruktūros plotas, m2

-

-

-

-

-

-

300

300

300

300

1.2.-P-7

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, įmonės

-

-

-

-

-

-

13

13

13

13

1.2.-P-8

Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF investicijas, skaičius

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis, tūkst. eurų

Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų

Iš jų ES lėšos, tūkst. eurų

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

1.2.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės:

 

 

 

 

1.2.1.1. Gyvenamosios aplinkos Joniškio ir Kuršėnų miestuose gerinimas, kompleksiškai tvarkant daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų teritorijas, apimant: Joniškio miesto Miesto a., M. Slančiausko g., Parko g. kvartalą, Statybininkų g., Draugystės g. kvartalą bei Vilniaus g., Latvių g. kvartalą; Kuršėnų m. Vilniaus g., Vytauto g., Vydūno g., Kudirkos g.kvartalą; L. Ivinskio g., Kudirkos g., Pavenčio g. kvartalą, Daugėlių g., Ventos g. kvartalą.

1 855

1 855

1 463,7

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 65 625,7 m2

1.2.1.2. Naujosios Akmenės, Joniškio, Kelmės miestų kultūros infrastruktūros modernizavimas bei Pakruojo ir Kuršėnų miestų kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir aktualizavimas, siekiant tvarios ekonomikos augimo ir gyvenamosios vietos patrauklumo didėjimo: Joniškio Kultūros centro (Žemaičių g. 14, Joniškis) ir Kelmės Kultūros centro (Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė) modernizavimas; Naujosios Akmenės pastato (V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė) rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms; kultūros paveldo objektų – Pakruojo gaisrinės pastato (unikalus kodas 30734) ir Kuršėnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 16057) – tvarkyba.

5 631,1

5 631,1

1949,7

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos – 3 vnt.;

Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 2 vnt.

1.2.2. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos naudoti finansinės priemonės:

 

 

 

 

1.2.2.1. Gyvenamosios aplinkos tikslinėse teritorijose (miestuose) gerinimas, modernizuojant daugiabučius namus energetinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis (Pakruojo m. – 540 namų ūkių; Kelmės m. – 1085 namų ūkių; Kuršėnų m. – 220 namų ūkių; Joniškio m. – 134 namų ūkių; Naujosios Akmenės m. – 700 namų ūkių).

37 303,1

 

 

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius – 2679 namų ūkiai

1.2.3. Organizacinio, administracinio pobūdžio priemonės (pavyzdžiui, esamų įstaigų veiklos optimizavimas):

 

 

 

 

1.2.3.1. Naujosios Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo ir Kuršėnų miestų vietos veiklos grupių steigimas ir jų strategijų parengimas.

X

X

X

Projektai, kurios visiškai arba iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO,

skaičius – 5 vnt.

1.2.4. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:

 

 

 

 

1.2.4.1. Socialinę atskirtį mažinančių, užimtumą ir verslumą bei bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos kūrimą skatinančių priemonių įgyvendinimas Naujosios Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo ir Kuršėnų miestuose.

X

X

X

Projektas, kurį visiškai arba iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO,

skaičius – 5 vnt.

1.2.5. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus:

 

 

 

 

1.2.5.1. SVV konkurencingumo Kelmės mieste skatinimas, įkuriant verslo inkubatorių.

X

X

X

Investicijas gavusio verslo inkubatoriaus plotas – 300 m2

1.2.5.2. Aukštos kokybės, specializuotų konsultacinių paslaugų SVV subjektams Kelmės ir Kuršėnų miestuose teikimas.

X

X

X

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius – 2 vnt.

1.2.5.3. Socialinių verslų Kelmės mieste kūrimas.

X

X

X

Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF investicijas – 2 vnt.

1.2.5.4. Didelio poveikio technologijų Kelmės miesto pramonėje diegimas.

X

X

X

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius – 2 vnt.

1.2.5.5. Technologinių eko-inovacijų Kelmės mieste diegimas.

X

X

X

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius – 2 vnt.

1.2.5.6. Modernių technologijų gamybos sektoriuje Kelmės, Pakruojo, Kuršėnų miestuose diegimas.

X

X

X

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius – 7 vnt.

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

44 789,2

7 486,1

3 413,4

 

 

1.3. Uždavinys: pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiškai spręsti eismo saugumo problemas.

1. Uždavinys iškeltas įvertinus atliktoje SSGG analizėje nustatytą silpnybę (problemą)  ūkinės veikos koncentracijos ir apgyvendinimo ypatumų įtaką transporto sukeliamai aplinkos taršai ir eismo saugumo situacijai. Ši silpnybė sumažėtų (būtų ištaisyta), diegiant alternatyvius transporto būdus ir priemones, optimizuojant susisiekimo sistemą. Tai leis pasinaudoti galimybe, kad gyventojai (ypač jaunesni) gyventojai, didėjant ekologiniam sąmoningumui, vis labiau orientuosis į modernią ES plačiai taikomą keliavimo praktiką (dviračiais, geležinkeliu). Dėl gerai išvystytos susisiekimo infrastruktūros pagerės sukurtų darbo vietų pasiekiamumas tikslinėse teritorijose, tai viena esminių sąlygų sėkmingai miestų plėtrai.

2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiškai spręsti eismo saugumo problemas“, „Atnaujinti ir (arba) plėtoti pėsčiųjų-dviračių takų tinklą“ ir „Modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą“, kuriuos galima įgyvendinti skirtingomis priemonėmis. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada – uždavinys „Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiškai spręsti eismo saugumo problemas“ yra optimalus.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: sutrumpėjęs sugaištas kelionių Šiaulių regiono tikslinių teritorijų automobilių keliais (išskyrus TEN-T) kelius) laikas, mln. val. Numatoma, kad sugaištas kelionių Šiaulių regiono tikslinių teritorijų automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas sutrumpės 0,01571 mln. val. 2023 m. (lyginant su 2013 m.).

 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Siekiama reikšmė

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.3.-P-1

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km

-

-

-

-

3,55

6,131

6,131

6,131

6,131

6,131

1.3.-P-2

Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km

-

-

-

-

-

-

1,3

1,3

1,3

1,3

1.3.-P-3

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, skaičius

-

-

-

-

2

3

3

3

3

3

1.3.-P-4

Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km

-

-

-

-

1,3

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1.3.-P-5

Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km

-

-

-

-

-

-

1,481

1,481

1,481

1,481

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis, tūkst. eurų

Iš jų viešosios lėšos, tūkst. eurų

Iš jų ES lėšos, tūkst. eurų

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

1.3.1.(v) Viešųjų investicijų priemonės:

 

 

 

 

1.3.1.1. Sukurtų darbo vietų pasiekiamumo gerinimas, modernizuojant vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūrą Pakruojo, Kuršėnų ir Joniškio miestuose: Pakruojo m. Kęstučio g.modernizavimas, Kuršėnų miesto Kudirkos g., Tilvyčio g., Dambrausko g. ir Kapų g. rekonstrukcija, Joniškio m. rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba.

2 509,9

2 509,9

1 774,8

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 2,31 km;

bendras naujai nutiestų kelių ilgis – 1,3 km

1.3.1.2. Sukurtų darbo vietų pasiekiamumo gerinimas, modernizuojant ir sukuriant pėsčiųjų-dviračių takų infrastruktūrą Naujosios Akmenės, Joniškio ir Kelmės miestuose: dviračių ir pėsčiųjų tako P. Jodelės g., Statybininkų g. ir Eibučių g. Naujoje Akmenėje įrengimas; pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves; Vytauto Didžiojo g. Kelmės mieste pėsčiųjų-dviračių tako sutvarkymas.

2 090,9

2 090,9

259,5

Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis – 1,7 km

Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis – 1,481 km

1.3.1.3. Eismo saugumo priemonių diegimas Naujosios Akmenės ir Kelmės miestų vietinės reikšmės keliuose: Naujosios Akmenės Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g. atkarpų, Respublikos g. atkarpos kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones; Kelmės miesto pietinės dalies sutvarkymas įrengiant eismo saugumo priemones.

2 231,3

2 231,3

1 421,7

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 3,821km;

įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės – 3 vnt.

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

6 832,2

6 832,2

3 456

 

 

__________________________________


 

Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos

3 priedas

 

 

ŠIAULIŲ REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS

 

1. Tikslas: padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms.

 

1.1. Uždavinys: pritaikyti viešąsias erdves verslo poreikiams ir investicijų pritraukimui.

 

1.1.1v Veiksmas: Naujosios Akmenės Kultūros rūmų aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams (numatoma įrengti pėsčiųjų takus, naujus vejos plotus, mažąją architektūrą, apšvietimą, automobilių stovėjimo aikštelę, lauko estradą kultūriniams renginiams, koncertams, teatrams; viešoji erdvė taip pat bus pritaikyta parodoms ir mugėms).

Pradžia

(metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2016

2018

 

Akmenės rajono savivaldybė

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų bendrasis finansavimas (toliau – BF):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

944 683

26 740

26 740

614 883

614 883

-

-

-

-

303 060

 

1.1.2v Veiksmas: Pakruojo m. Vienybės aikštės, prieigų prie jos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams (Vienybės a. planuojama atnaujinti dangą, įrengti pėsčiųjų takus, naujus vejos plotus, mažąją architektūrą, apšvietimą, erdvę renginiams, vietas žiūrovams, nes čia numatoma rengti miesto renginius, koncertus, parodas, sutvarkyti erdvę prie kultūros centro, įrengiant lietaus surinkimą).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2020

Pakruojo rajono savivaldybė

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

85 7308

64 298

64 298

64 298

64 298

-

-

-

-

728 712

 

1.1.3v Veiksmas: Pakruojo m. Laisvės aikštės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams (Laisvės a. numatoma rekonstruoti, atnaujinti aikštės dangą, įrengti naujus vejos plotus, mažąją architektūrą, apšvietimą, nes čia planuojama rengti miesto etnografines šventes, muges).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2020

Pakruojo rajono savivaldybė

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

147 998

11 100

11 100

11 100

11 100

-

-

-

-

125 798

 

1.1.4v Veiksmas: Pakruojo m. turgavietės sutvarkymas ir pritaikymas verslo poreikiams (turgavietės teritorijoje planuojama nugriauti avarinės būklės pastatus, įrengti dengtus paviljonus, atviras vietas prekybai, automobilių stovėjimo aikšteles).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2020

Pakruojo rajono savivaldybė

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 378 971

103 422

103 422

103 424

103 424

-

-

-

-

1 172 125

 

1.1.5v Veiksmas: Kuršėnų m. Lauryno Ivinskio aikštės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams (numatoma atkurti centrinę miesto aikštę – įrengti aikštės dangą, apšvietimą, sutvarkyti želdinius, įrengti geriamojo vandens kolonėlę, fontaną, – kurioje planuojama rengti miesto renginius, koncertus, parodas, muges).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2016

2017

Šiaulių rajono savivaldybė

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

779 530

58 465

58 465

58 645

58 465

-

-

-

-

662 600

 

1.1.6v Veiksmas: Kuršėnų m. turgavietės modernizavimas, jos prieigų sutvarkymas ir pritaikymas verslo poreikiams (turgavietės teritorijoje planuojama sutvarkyti esantį administracinį pastatą bei įrengti / sutvarkyti dengtus paviljonus, atviras vietas prekybai, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, šaligatvius, apšvietimą).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2019

Šiaulių rajono savivaldybė

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

 

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 013 670

76 025

76 025

76 026

76 026

-

-

-

-

861 619

 

1.1.7v Veiksmas: Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams  (dešinėje Ventos upės pakrantėje ties miesto centru numatoma įrengti vaikų žaidimo aikšteles, aktyvaus poilsio aikšteles su lauko treniruokliais, takus, apšvietimą,

bei įrengti pėsčiųjų / dviračių tiltą per Ventos upę į parko teritoriją.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2019

Šiaulių rajono savivaldybė

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

2 415 259

181 144

181 144

181 145

181 145

-

-

-

-

2 052 970

 

1.1.8v Veiksmas: Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (Kelmės dvaro sodyboje yra 4 užžėlę ir užpelkėję tvenkiniai, kurie kanalų sistema susijungę su Vilbėno upeliuku, lašišinių upių kategorijos upės Kražantės intaku, todėl numatoma rekonstruoti ir atkurti parko želdynus ir tvenkinius, išlaikant istorinių jų bei greta jų esančių pastatų ansamblio vientisumą; integruoti želdynus į miesto viešąją rekreacinę infrastruktūrą; panaudoti ekologinių ir architektūrinių želdynų bei tvenkinių savybes siekiant išlaikyti užstatytų ir atvirų teritorijų optimalų ploto santykį, ekologinius, funkcinius bei estetinius ryšius; išsaugoti esamus vertingus želdinius ir sudaryti sąlygas želdynams ugdyti, jų rūšiniai sudėčiai atstatyti, tinkamai naudoti ir saugoti nuo degradacijos; didinti miesto aplinkos ekologinį tvarumą, jo ekosistemų stabilumą, biologinę įvairovę).

Pradžia

(metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2020

Kelmės rajono savivaldybė

AM

5.5.1.

Gerinti vietinės augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealo būklę

R

 

1.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

506 592

-

-

75 989

75 989

-

-

-

-

430 603

 

1.1.9v Veiksmas: Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (projekto įgyvendinimo metu numatoma sutvarkyti privažiavimą prie Kelmės dvaro, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti apšvietimą, pasivaikščiojimo takus ir mažosios architektūros elementus; sukurta viešoji erdvė bus naudojama renginių organizavimui, edukacinių užsiėmimų, senųjų dvaro žaidimų vykdymui; projekto metu įgyvendintomis veiklomis būtų pasiektas ir patenkintas esminis tikslinių grupių poreikis – turėti visuomenės poreikiams ir gyventojų poilsiui tinkamą erdvę, kuri skatintų bei didintų gyventojų užimtumą bei verslo plėtros ir kūrimo galimybes).

Pradžia

(metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2016

2020

Kelmės rajono savivaldybė

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

495 826

37 186

37 186

37 188

37 188

-

-

-

-

421 452

 

Iš viso pagal 1.1 uždavinį (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos

(Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos

(Eur):

Kitos viešosios lėšos

(Eur):

Privačios lėšos

(Eur):

ES lėšos

(Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

8 539 837

558 380

558 380

1 222 698

 

1 222 698

 

-

-

-

-

6 758 939

 

 

 

1.2. Uždavinys: padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą.

 

1.2.1v Veiksmas: kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas (numatoma daugiabučių namų gyvenamuosiuose kvartaluose, kuriuose buvo įgyvendinti daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo gerinimo projektai (Miesto a., M. Slančiausko g., Parko g. kvartalo, Statybininkų g., Draugystės g. kvartalo bei Vilniaus g., Latvių g. kvartalo teritorijoje) sutvarkyti privažiavimo kelius, automobilių stovėjimo aikšteles, įrengti vaikų žaidimo aikšteles, lauko treniruoklius, mažosios architektūros elementus).

Pradžia

(metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2016

2019

Joniškio rajono savivaldybė

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

533 449,02

30 028

30 028

163 095,02

163 095,02

-

-

-

-

340 326

 

1.2.2v Veiksmas: Joniškio kultūros centro modernizavimas (numatoma rekonstruoti Kultūros centro (esančio Žemaičių g. 14, Joniškis) pagrindinės žiūrovų salės sceną, įsigyti įrangą naujų paslaugų teikimui – kino filmo demonstravimui, miesto orkestro, choro, pramoginių šokių kolektyvo įsteigimui).

Pradžia

(metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2016

2019

Joniškio rajono savivaldybė

KM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos (VIP):

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 593 774

732 000

-

406 134

406 134

-

-

-

-

455 640

 

1.2.3v Veiksmas: Pakruojo gaisrinės pastato (unikalus kodas 30734) tvarkyba ir pritaikymas viešosioms ir kultūros reikmėms (planuojama rekonstruoti kultūros paveldo objektą, jį įveiklinant – numatoma rengti nuolatines ir keičiamas parodų ekspozicijos, organizuoti kamerinius renginius, pastato bokšte įrengti apžvalgos aikštelę).

Pradžia

(metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2016

2019

Pakruojo rajono savivaldybė

KM

5.4.1.

Didinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą ir lankomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką

R

 

1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

342 816

-

-

51 423

51 423

-

-

-

-

291 393

 

1.2.4.v Veiksmas: kompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas (numatoma daugiabučių namų gyvenamuosiuose kvartaluose, kuriuose buvo įgyvendinti arba planuojami įgyvendinti daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo gerinimo projektai (Vilniaus g., Vytauto g., Vydūno g., Kudirkos g. kvartalo teritorijoje) sutvarkyti privažiavimo kelius, automobilių stovėjimo aikšteles, įrengti vaikų žaidimo aikšteles, lauko treniruoklius, mažosios architektūros elementus).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2019

Šiaulių rajono savivaldybė

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.2.4 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

718 388

53 879

53 879

53 880

53 880

-

-

-

-

610 629

 

1.2.5v Veiksmas: kompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas II etapas (numatoma daugiabučių namų gyvenamuosiuose kvartaluose, kuriuose buvo įgyvendinti arba planuojami įgyvendinti daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo gerinimo projektai (L. Ivinskio g., Kudirkos g. Pavenčio g. kvartalo ir Daugėlių g. bei Ventos g. kvartalo teritorijoje), sutvarkyti privažiavimo kelius, automobilių stovėjimo aikšteles, įrengti vaikų žaidimo aikšteles, lauko treniruoklius, mažosios architektūros elementus).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2019

2021

Šiaulių rajono savivaldybė

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.2.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

603 182

45 238

45 238

45 238

45 238

-

-

-

-

512 706

 

1.2.6v Veiksmas: Kuršėnų Dvaro sodybos (unikalus kodas 16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros bei verslo poreikiams (planuojama rekonstruoti kultūros paveldo objektą (dvaro sodybą), jį įveiklinant – pritaikius patalpas Kuršėnų krašto amatų ir kalendorių muziejui, numatoma organizuoti edukacines programas, renginius; projektas yra tęstinis – 2011–2012 m. atliktas pastato oficinos restauravimas, perkeliant amatų centrą; 2010–2014 m. sutvarkyta Kuršėnų dvaro teritorija, atkuriant alėjas, takus, sutvarkant vandens telkinius ir t. t.).

Pradžia

(metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2019

Šiaulių rajono savivaldybė

KM

5.4.1.

Didinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą ir lankomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką

R

 

1.2.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 277 735

-

-

986 342

986 342

-

-

-

-

291 393

 

1.2.7v Veiksmas: Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, modernizavimas (numatoma rekonstruoti Kultūros centro (esančio Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė) salę ir foje, įsigyti šviesos ir garso įrangą naujų paslaugų teikimui – kino filmo demonstravimui, profesionalaus teatro vaidinimams, edukacinių programų vykdymui, konferencijų rengimui, renginių organizavimui).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2016

2019

Kelmės rajono savivaldybė

KM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.2.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos (VIP):

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 072 096

536 048

-

80 408

80 408

-

-

-

-

455 640

 

1.2.8v Veiksmas: pastato Naujoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms (planuojama rekonstruoti bendrabučio pastatą Naujojoje Akmenėje (esantį V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė) ir perkelti šiuo metu dviejuose pastatuose esančius Naujosios Akmenės viešosios bibliotekos skyrius į vieną pastatą, kuriame bus įrengtos naujos erdvios patalpos, turinčios aiškias funkcines zonas, sudarytos sąlygos žmonėms su negalia patekti į bibliotekos patalpas; viename iš bibliotekos aukštų įsikurs skaitytojų aptarnavimo skyrius: abonementas ir tyliosios skaityklos (mokslinės – informacinės literatūros, užsienio kalbų mokymosi, muzikos ir meno, vaizdo medžiagos); kitas aukštas bus pritaikytas saugyklai, ūkio skyriui, bibliotekos konferencijų salei; bibliotekoje bus suteiktos galimybės greitai pasiekti informaciją (internetas, einamoji periodika, trumpos užklausos), atnaujintas vaikų literatūros skyrius).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2016

2018

Akmenės rajono savivaldybė

KM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

R

 

1.2.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos (VIP):

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 344 640

380 000

 

509 000

509 000

-

-

-

-

455 640

 

 

Iš viso pagal 1.2 uždavinį (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos

(Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos

(Eur):

Kitos viešosios lėšos

(Eur):

Privačios lėšos

(Eur):

ES lėšos

(Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

7 486 080,02

1 177 193

129 145

2 295 520,02

2 295 520,02

-

-

-

-

3 413 367

 

1.3. Uždavinys: pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiškai spręsti eismo saugumo problemas.

 

1.3.1v Veiksmas: Naujosios Akmenės Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g. atkarpų kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones (numatoma įrengti naują asfaltbetonio dangą Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g. atkarpose bei šaligatvius ir apšvietimą, kaip eismo saugumo priemonę).

Pradžia

(metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2016

2019

Akmenės rajono savivaldybė

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.3.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos (KPPP):

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

318 582

-

-

23 895

23 895

23 893

23 893

-

-

270 794

 

1.3.2v Veiksmas: Respublikos g. atkarpos Naujoje Akmenėje kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones (numatoma įrengti naują asfaltbetonio dangą Respublikos, Stipirkių g. atkarpose bei įrengti pėsčiųjų-dviračių taką, kaip eismo saugumo priemonę).

Pradžia

(metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2016

2019

Akmenės rajono savivaldybė

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.3.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos (KPPP):

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

779 240

-

-

533 593

533 593

19 917

19 917

-

-

225 730

 

1.3.3v Veiksmas: dviračių ir pėsčiųjų tako P. Jodelės g., Statybininkų g. ir Eibučių g. Naujoje Akmenėje įrengimas (numatoma įrengti pėsčiųjų-dviračių takus, kurie sujungtų Žalgirio g., Jodelės g., Statybininkų g, ir įsilietų į Eibučių g. pėsčiųjų-dviračių taką ir pagerintų susisiekimą tarp Naujosios Akmenės senamiesčio ir gyvenamųjų rajonų bei pramoninės miesto zonos).

Pradžia

(metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2016

2020

Akmenės rajono savivaldybė

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.3.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

289 620

-

-

228 145

228 145

-

-

-

-

61 475

 

1.3.4v Veiksmas: Pakruojo miesto Kęstučio g. modernizavimas (numatoma rekonstruoti Pakruojo miesto Kęstučio gatvę, šalia numatomos tvarkyti Vienybės a.).

Pradžia

(metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2019

Pakruojo rajono savivaldybė

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.3.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos (KPPP):

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

541 954

-

-

40 647

40 647

40 646

40 646

-

-

460 661

 

1.3.5v Veiksmas: Kuršėnų miesto Kudirkos g., Tilvyčio g., Dambrausko g. ir Kapų g. rekonstrukcija, įrengiant eismo saugumo priemones (numatoma įrengti pėsčiųjų-dviračių takus ir jų apšvietimą Kudirkos g., Dambrausko g., Kapų g. bei Tilvyčio g. atkarpoje Kuršėnų mieste, kaip eismo saugumo priemonę).

Pradžia

(metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2018

Šiaulių rajono savivaldybė

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.3.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos (KPPP):

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

753 012

-

-

56 477

56 477

56 475

56 475

-

-

640 060

 

1.3.6v Veiksmas: Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba (numatoma sukurti vietinės reikšmės kelio infrastruktūrą Joniškio m. – nutiesti Joniškio m. rytinį aplinkkelį, kuris pagerintų susiekimą tarp Pakruojo bei Joniškio rajono gyvenviečių ir Latvijos, bei tuo pačiu sumažintų transporto srautą Joniškio miesto centre, todėl mieste sumažėtų oro tarša ir triukšmo lygis).

Pradžia

(metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2016

2020

Joniškio rajono savivaldybė

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.3.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos (KPPP):

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 214 989

-

-

481 391,09

481 391,09

59 480,91

59 480,91

-

-

674 117

 

1.3.7v Veiksmas: pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves (numatoma sutvarkyti pėsčiųjų-dviračių takus, jungiančius M. Slančiausko ir Žemaičių g., kurie pagerintų susisiekimą tarp Joniškio Aušros gimnazijos, Joniškio Kultūros centro ir daugiabučių namų kvartalo, esančio M. Slšančiausko gatvėje).

Pradžia

(metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2016

2019

Joniškio rajono savivaldybė

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.3.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos:

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

104 515

-

-

21 052,10

21 052,10

-

-

-

-

83 462,90

 

1.3.8v Veiksmas: Kelmės miesto pietinės dalies sutvarkymas įrengiant eismo saugumo priemones (numatoma rekonstruoti vietinės reikšmės kelių infrastruktūrą Kelmės m., siekiant pagerinti susisiekimą Kelmės mieste tarp gyvenamųjų kvartalų ir Žemaitės, Taikos, Malūno, Rudupio, Rasos, Šlaito, P. Cvirkos gatvių, Malūno ir Naujosios skersgatvių, praėjimą tarp Naujosios ir Maironio gatvėse veikiančių verslo subjektų).

Pradžia

(metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2019

Kelmės rajono savivaldybė

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.3.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos (KPPP):

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

778 610

-

-

58 396

58 396

58 396

58 396

-

-

676 575

 

1.3.9v Veiksmas: Vytauto Didžiojo g. Kelmės mieste pėsčiųjų-dviračių tako sutvarkymas (numatoma sutvarkyti pėsčiųjų-dviračių takus, jungiančius Raseinių-Dariaus ir Girėno g. sankryžą ir Kukečių gyvenvietę, kurie pagerintų susisiekimą tarp Kukečių gyvenvietėje gyvenančių gyventojų (kurių dauguma dirba Kelmės mieste arba mokosi Kelmės miesto mokyklose) ir verslo subjektų, viešųjų įstaigų, esančių Vytauto Didžiojo gatvėje).

Pradžia

(metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017

2020

Kelmės rajono savivaldybė

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.3.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos (KPPP):

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

951 226

-

-

20 214

20 214

816 465

816 465

-

-

114 547

 

1.3.10v Veiksmas: Sporto, Gėlių ir Ievų gatvių Kelmės mieste rekonstravimas (numatoma rekonstruoti Sporto (0,62 km x 5,5 m), Gėlių (0,178 km x 5,5) ir Ievų (0,13 km x 5,5 m) gatves su žvyro danga: įrengiama asfaltbetonio danga, sutvarkomi kelkraščiai, vandens pralaidos, nuovažos iki žemės sklypų ribų. Šaligatviai neįrengiami).

Pradžia

(metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2018

2020

Kelmės rajono savivaldybė

SM

6.2.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.3.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti:

Valstybės biudžeto lėšos:

Savivaldybės biudžeto lėšos:

Kitos viešosios lėšos (KPPP):

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

309 839

-

-

23 238

23 238

23 238

23 238

-

-

263 363

 

 

Iš viso pagal 1.3 uždavinį (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos

(Eur):

Kitos viešosios lėšos

(Eur):

Privačios lėšos

(Eur):

ES lėšos

(Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

6 041 587

0

0

1 487 048,19

1 487 048,19

1 098510,91

1098510,91

0

0

3 470 784,9

 

Iš viso pagal veiksmų planą (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

22067504,02

1735573

687 525

5705151,21

5705151,21

1098510,91

1098510,91

0

0

13643090,9

_________________________________