LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. A1-330 „DĖL SAVANORIŠKOS VEIKLOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 12 d. Nr. A1-548

Vilnius

 

 

Pakeičiu Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Su savanoriška veikla susijusios išlaidos savanoriui kompensuojamos pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus (važiavimo bilietus, prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitus, sąskaitas faktūras arba PVM sąskaitas faktūras, kitus dokumentus, patvirtinančius faktiškai patirtas išlaidas), išskyrus atvejus, kai su savanoriška veikla susijusioms išlaidoms, finansuojamoms pagal Europos Sąjungos struktūrinę paramą įgyvendinančias veiksmų programas, gali būti taikomas fiksuotasis projekto išlaidų vieneto įkainis ir fiksuotoji projekto išlaidų suma.

Kelionės iki savanoriškos veiklos atlikimo vietos ir iš jos, kai vykstama savanorio transporto priemone, sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos, atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų). Degalų įsigijimo kaina nustatoma pagal savanorio pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus.“

2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Savanoriškos veiklos organizatoriai, kompensuojantys savanoriams šiame Apraše nurodytas išlaidas, pildo laisvos formos žurnalą – įrašo jame savanoriškos veiklos vykdymo datą ir vietą, savanorių, kuriems kompensuojamos šiame Apraše nurodytos išlaidos, vardus, pavardes, adresus, jiems kompensuojamų išlaidų rūšį ir dydį, išlaidas patvirtinančių dokumentų rekvizitus (datą, numerį, paslaugos teikėjo pavadinimą, pinigų sumą) ir (arba) fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto įkainius, fiksuotąją projekto išlaidų sumą.“

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė