VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO

NR. VA-147 „DĖL PASLAPTYJE NELAIKOMOS INFORMACIJOS APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ PASKLEIDIMO TRETIESIEMS ASMENIMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 26 d. Nr. VA-30

Vilnius

 

1. Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. VA-147 „Dėl Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PASLAPTYJE NELAIKOMOS INFORMACIJOS APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ PASKLEIDIMO TRETIESIEMS ASMENIMS TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsniu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 22.9 papunkčiu ir siekdama užtikrinti paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims teisėtumą:

1. Tvirtinu Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nurodau Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, teikiant paslaptyje nelaikomą informaciją apie mokesčių mokėtojus tretiesiems asmenims, laikytis šiuo įsakymu patvirtintų Taisyklių.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                 Edita Janušienė


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-147

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2023 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. VA-30

redakcija)

 

 

PASLAPTYJE NELAIKOMOS INFORMACIJOS APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ PASKLEIDIMO TRETIESIEMS ASMENIMS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims atvejus, būdus, mastą ir tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ), Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių informacijos paskleidimą, nuostatomis.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Atitiktis minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams – tai juridinių asmenų arba individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų atitikimas arba neatitikimas kriterijams, įtvirtintiems Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje.

3.2. Mokesčių administratorius – tai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

3.3. Paslaptyje nelaikoma informacija – tai informacija apie mokesčių mokėtoją, nurodyta Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje. Ši informacija šių taisyklių nustatyta tvarka yra teikiama be mokesčių mokėtojo sutikimo ar žinios.

3.4. Trečiasis asmuo – tai juridinis ar fizinis asmuo, įskaitant bet kokią kitą organizaciją, kuri pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės įstatymus pripažįstama teisės subjektu, investicinis fondas, pensijų fondas, kuris kreipiasi dėl paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją gavimo.

3.5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ ir kituose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PASLAPTYJE NELAIKOMA INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ

 

4. Vadovaujantis MAĮ 38 straipsnio 2 dalimi, paslaptyje nelaikoma ši informacija:

4.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (išskyrus fizinio asmens kodą);

4.2. atskiruose registruose ar informacinėse sistemose suteikti asmens, kuris yra mokesčių mokėtojas, identifikaciniai numeriai (išskyrus fizinio asmens kodą):

4.2.1. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko identifikacinis numeris;

4.2.2. registruoto akcizais apmokestinamųjų prekių gavėjo identifikacinis numeris;

4.2.3. ūkininkams, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio schema, suteiktas kodas;

4.2.4. kiti mokesčių administratoriaus valdomuose registruose ar informacinėse sistemose asmeniui suteikti identifikaciniai numeriai (išskyrus fizinio asmens kodą);

4.3. įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą ir į kitus registrus ar informacines sistemas, kuriose suteikiami identifikaciniai numeriai, datos, taip pat išregistravimo datos (pavyzdžiui, įregistravimo ar išregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais, Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinėje sistemoje ar kituose registruose, ar informacinėse sistemose datos);

4.4. mokesčių mokėtojo (išskyrus fizinį asmenį) sumokėtų (įskaitytų) mokesčių sumos. Mokesčių mokėtojo – fizinio asmens, sumokėtų (įskaitytų) mokesčių sumos nelaikomos paslaptyje įstatymų nustatytais atvejais;

4.5. mokesčių mokėtojo (išskyrus fizinį asmenį) mokestinės nepriemokos sumos. Mokesčių mokėtojo – fizinio asmens, mokestinės nepriemokos sumos nelaikomos paslaptyje įstatymų nustatytais atvejais;

4.6. informacija, susijusi su mokesčių teisės aktų pažeidimais, kai mokesčių mokėtojo kaltė už mokesčių įstatymų pažeidimus įrodyta. Mokesčių mokėtojo kaltė laikoma įrodyta, kai mokesčių mokėtojas įstatymų nustatytais terminais ir įstatymų nustatyta tvarka mokesčių administratoriaus veiksmų neapskundė arba kai, apskundus mokesčių administratoriaus veiksmus, skundą nagrinėjanti institucija savo sprendimu jų neteisėtais nepripažino ir kai tokio sprendimo mokesčių mokėtojas įstatymų nustatytais terminais ir tvarka neapskundė, arba kai skundą nagrinėjančios institucijos sprendimas, kuriuo mokesčių administratoriaus veiksmai nepripažįstami neteisėtais, yra galutinis;

4.7. MAĮ 38 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nurodyta Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) interneto svetainėje skelbiama informacija;

4.8. kita pagal Lietuvos Respublikos įstatymus paslaptyje nelaikoma informacija.

 

III SKYRIUS

TRETIEJI ASMENYS, TURINTYS TEISĘ GAUTI INFORMACIJĄ APIE

MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ

 

5. VMI tvarkoma paslaptyje nelaikoma informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama tretiesiems asmenims be mokesčių mokėtojo sutikimo ar žinios, esant teisėtiems bei apibrėžtiems šios informacijos panaudojimo tikslams.

6. Teisės aktų nustatyta tvarka informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama:

6.1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos muitinei, oficialiąją statistiką tvarkančioms valstybės įstaigoms, teismams, teisėsaugos, kitoms valstybės ir savivaldybių įstaigoms bei institucijoms, kriminalinės žvalgybos subjektams, jeigu tai būtina jų funkcijoms atlikti;

6.2. užsienio valstybių mokesčių administratoriams (kompetentingoms institucijoms) apmokestinimo, taip pat teisės pažeidimų mokesčių srityje tyrimo, išieškojimo bei išieškojimo užtikrinimo priemonių taikymo tikslais, kai informacijos teikimas yra numatytas tarptautinėse sutartyse, mokesčių administratoriaus ir užsienio valstybių mokesčių administratorių sudarytuose susitarimuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose, jeigu tokia informacija būtina šių subjektų funkcijoms atlikti;

6.3. Europos Sąjungos kompetentingoms institucijoms, kurioms Europos Komisija suteikia atitinkamus įgaliojimus;

6.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai Vyriausybės nustatyta tvarka įmonių veiklos analizei atlikti;

6.5. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, kiek tai susiję su jam perduotu mokestinių nepriemokų išieškojimu;

6.6. kitiems asmenims:

6.6.1. teisės aktų nustatytais atvejais, kai tai būtina jų funkcijoms atlikti;

6.6.2. jei informacija yra susijusi su jų esamomis ir galimai atsirasiančiomis mokestinėmis ar kitomis prievolėmis (pavyzdžiui, kai tretieji asmenys sprendžia mirusio mokesčių mokėtojo palikimo priėmimo klausimą).

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ TEIKIMAS

 

7. Informacija apie mokesčių mokėtoją teikiama pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) su trečiuoju asmeniu sudarytą duomenų teikimo sutartį (kai duomenys teikiami daug kartų) arba pagal trečiųjų asmenų prašymus (kai duomenys teikiami vieną kartą). Pagal trečiųjų asmenų prašymus informaciją apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama VAĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodytais būdais. Jeigu duomenys bus teikiami daug kartų, VMI prie FM pateikiamas prašymas sudaryti duomenų teikimo sutartį Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka, pagal kurią informacija teikiama automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais.

8. Į prašymą atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas. Jeigu trečiojo asmens prašyme buvo nurodytas būdas, kuriuo trečiasis asmuo pageidauja gauti atsakymą, atsakoma nurodytu būdu.

9. Atsižvelgiant į teiktinos informacijos kiekį, informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama elektroninių ryšių tinklais tais atvejais, kai duomenys teikiami vieną kartą.

10. Trečiasis asmuo, norėdamas vieną kartą gauti informaciją apie mokesčių mokėtoją, mokesčių administratoriui pateikia rašytinį prašymą, kuriame turi nurodyti:

10.1. prašymą teikiančio juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą, pavardę;

10.2. kontaktinę informaciją ryšiui su šiuo asmeniu palaikyti ir atsakymui pateikti (pasirinktinai) – kontaktinį adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba kitų elektroninių ryšių priemonių nuorodas (toliau kontaktinė informacija);

10.3. juridinio asmens identifikacinį kodą arba fizinio asmens kodą ar kitą įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose teisės aktuose nustatytą informaciją, būtiną asmeniui identifikuoti arba prašymo autentiškumui patikrinti (jei būtina prašymui išnagrinėti);

10.4. Taisyklių 4 punkte apie mokesčių mokėtoją nurodytą informaciją, kurią asmuo pageidauja gauti;

10.5. konkretų prašomos informacijos apie mokesčių mokėtoją panaudojimo tikslą;

10.6. konkretų laikotarpį, už kurį prašoma informacijos apie mokesčių mokėtoją;

10.7. kokioms funkcijoms atlikti reikalinga informacija, kai informacija reikalinga institucijoms ir asmenims teisės aktų nustatytais atvejais;

10.8. kaip prašoma informacija yra susijusi su jo esamų ir galimai atsirasiančių mokestinių ar kitų prievolių vykdymu, kai informacijos prašoma Taisyklių 6.6.2 papunktyje nurodytu atveju;

10.9. kitą prašymui išnagrinėti ir prašomai informacijai pateikti reikalingą informaciją.

11. Jeigu dėl informacijos gavimo kreipiasi trečiojo asmens įgaliotas asmuo, prašyme turi būti nurodomi įgalioto asmens duomenys: vardas, pavardė, kontaktinė informacija, atstovaujamojo asmens, kurio vardu kreipiamasi, duomenys, reikalingi prašymui išnagrinėti. Prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta įgaliojimo ar kito dokumento, patvirtinančio atstovavimo pagrindą, kopija.

12. Informacija apie mokesčių mokėtoją teikiama pagal teisės aktais nustatytą mokesčių administratoriaus kompetenciją.

13. Pagal trečiųjų asmenų prašymus informacija apie mokesčių mokėtoją turi būti pateikta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo VMI prie FM ar apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI) dienos. Jeigu prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta VMI interneto svetainėje, mokesčių administratorius atsakyme tik nurodo, kur paskelbta ši informacija.

14. Atsižvelgdamas į prašomos informacijos kiekį ir sudėtingumą, mokesčių administratoriaus vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti Taisyklių 13 punkte numatytą terminą ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Mokesčių administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos turi raštu apie tai pranešti prašymą pateikusiam asmeniui ir nurodyti pratęsimo priežastis. Jeigu asmens buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tai informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo VMI prie FM ar AVMI dienos.

 

V SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ SKELBIMAS

 

15. Fizinių asmenų duomenų skelbimą VMI interneto svetainėje numato MAĮ, Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas, kiti įstatymai, reglamentuojantys asmens duomenų skelbimą.

16. Juridinių asmenų duomenų skelbimą VMI interneto svetainėje numato MAĮ, Taisyklės, kiti teisės aktai, reglamentuojantys šių duomenų skelbimą.

17. Mokestinių prievolių vykdymo užtikrinimo, mokesčių teisės pažeidimų prevencijos, trečiųjų asmenų informavimo ir jų teisėtų interesų apsaugos užtikrinimo tikslais VMI interneto svetainėje (adresu www.vmi.lt) skelbiama ši informacija apie juridinius asmenis:

17.1. mokesčių mokėtojus juridinius asmenis (išskyrus biudžetines įstaigas), laiku sumokėjusius mokesčius; daugiausiai mokesčių sumokėjusius; daugiausiai mokesčių sumokėjusius, išskaidant pagal ekonominės veiklos rūšis; taip pat apie jų sumokėtus mokesčius;  

17.2. kurie VMI prie FM įregistruoti laiduotojais ir garantais (juridinio asmens pavadinimas ir identifikacinis numeris, įregistravimo (išregistravimo) laiduotojais ir garantais data);

17.3. turinčius mokestinę nepriemoką pagal centrinio mokesčių administratoriaus nustatytus kriterijus;

17.4. tabako atsekamumo sistemos, sukurtos, vykdant 2017 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/574 dėl tabako gaminių atsekamumo sistemos sukūrimo ir veikimo techninių standartų nuostatas, dalyvius (ekonominės veiklos vykdytojo ir įmonės identifikaciniai kodai);

17.5. kita informacija, kurios skelbimą numato MAĮ ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys šių duomenų skelbimą.

18. VMI interneto svetainėje skelbiami Mokesčių mokėtojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 74 punkte nurodyti Lietuvos juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar organizacijų, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ar atstovybių, akredituotų atstovybių (išskyrus Nuostatų 74.6 ir 74.8 papunkčiuose nurodytą informaciją), kolektyvinio investavimo subjektų Mokesčių mokėtojų registro duomenys bei kita pagal Lietuvos Respublikos įstatymus paslaptyje nelaikoma informacija.

 

VI SKYRIUS

PRAŠYMO NENAGRINĖJIMAS IR ATSISAKYMAS SUTEIKTI

INFORMACIJĄ APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ

 

19. Mokesčių administratorius nenagrinėja prašymo pateikti informaciją ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo VMI prie FM ar AVMI dienos praneša trečiajam asmeniui, nurodydamas tokio prašymo nenagrinėjimo priežastis ir, esant Taisyklių 19.1 papunktyje numatytiems atvejams, siūlydamas ištaisyti nustatytus trūkumus per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, jeigu:

19.1. prašymas neatitinka Taisyklių 10, 11 punktuose nustatytų reikalavimų;

19.2. tas pat trečiasis asmuo jau buvo kreipęsis į mokesčių administratorių dėl tokios pat informacijos pateikimo ir jam buvo pateiktas atsakymas.

Jeigu prašymas mokesčių administratoriui pateiktas ne pagal kompetenciją, mokesčių administratorius nenagrinėja tokio asmens prašymo ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingai institucijai, apie tai pranešdamas trečiajam asmeniui.

20. Mokesčių administratorius atsisako pateikti informaciją, jei, nagrinėdamas prašymą, nustato bent vieną iš šių sąlygų:

20.1. pagal pageidaujančio gauti informaciją trečiojo asmens prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo, laiko ar finansinėmis sąnaudomis;

20.2. prašoma informacija nėra susijusi su Taisyklių 6.1–6.5 ir 6.6.1 papunkčiuose nurodytų asmenų funkcijomis arba su Taisyklių 6.6.2 papunktyje nurodytų asmenų esamomis ir galimai atsirasiančiomis mokestinėmis ar kitomis prievolėmis;

20.3. mokesčių administratorius nedisponuoja prašoma informacija, kadangi ji, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nuostatomis, VMI prie FM nustatyta tvarka yra sunaikinta, suėjus dokumentų saugojimo terminui.

21. Taisyklių 20.1 papunkčio nuostatos netaikomos Taisyklių 6.1–6.5 ir 6.6.1 papunkčiuose nurodytiems tretiesiems asmenims.

22. Mokesčių administratorius, Taisyklių 20 punkte nurodytais atvejais atsisakydamas suteikti asmens ar jo įgalioto asmens prašomą informaciją apie mokesčių mokėtoją, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo VMI prie FM ar AVMI dienos turi apie tai raštu pranešti trečiajam asmeniui bei nurodyti atsisakymo priežastis ir galimybę šį atsisakymą apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Jeigu dėl mokesčių administratoriaus kaltės asmenims buvo pateikta neteisinga informacija apie mokesčių mokėtoją, mokesčių administratoriaus privalo ištaisyti klaidą tuoj pat, kai tik buvo apie ją sužinota, ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie tai informuoti asmenis, kuriems ši informacija buvo pateikta.

24. Teikiant informaciją viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, žurnalistams, Taisyklės taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nuostatoms.

25. Mokesčių administratorius, neteisėtai paskleidęs informaciją apie mokesčių mokėtoją, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________________

part_783d3977aa3f48e5a049aba77ddad2ab_end