Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2016 METŲ DARBŲ PROGRAMOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 26 d. Nr. 602

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Oficialiosios statistikos 2016 metų darbų programos įvykdymo ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 602 

 

 

OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2016 METŲ DARBŲ PROGRAMOS ĮVYKDYMO ATASKAITA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Oficialiosios statistikos 2016 metų darbų programą (toliau – Programa), sudarytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu ir patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-329 „Dėl Oficialiosios statistikos 2016 metų darbų programos patvirtinimo“, vykdė Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos bankas ir kitos oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos ir įstaigos (toliau – kitos institucijos). Oficialiąją statistiką tvarkančių valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pateikiamas Oficialiosios statistikos 2016 metų darbų programos įvykdymo ataskaitos (toliau – ataskaita) 1 priede.

2.       Oficialiosios statistikos rengimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktai ir Europos Centrinio Banko reglamentai. 2016 metais ES teisės aktais reglamentuoti statistikos darbai (tyrimai) sudarė 76,1 proc. pagal Programą vykdytų statistikos darbų (tyrimų).

3.       Programoje buvo numatyti 368 statistikos darbai (tyrimai): Lietuvos statistikos departamentas vykdė 238 statistikos darbus (tyrimus) (65 proc.), Lietuvos bankas – 29 (8 proc.), kitos institucijos – 101 (27 proc.). Visi Programoje numatyti statistikos darbai (tyrimai) atlikti nustatytais terminais, išskyrus asmenų, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas (statistikos darbo kodas Oficialiosios statistikos darbų programoje 1.10.01.03 mėnesinis) ir asmenų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų (1.10.01.04 mėnesinis) statistikos darbus (tyrimus), kurie dėl užsitęsusių Nusikalstamų veikų žinybinio registro programinių priemonių tobulinimo darbų buvo atlikti vėliau.

 

 

4.       Vykdydamos Programą, kitos institucijos skelbė statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale adresu osp.stat.gov.lt ir savo interneto svetainėse, rengė informacinius pranešimus ir statistikos leidinius. 2016 metais Oficialiosios statistikos portale buvo 119,1 mln. statistinių rodiklių reikšmių, t. y. 22 mln. statistinių rodiklių reikšmių daugiau nei 2015 metais. 2016 metais paskelbti 352 informaciniai pranešimai, parengtas 51 statistikos leidinys. Oficialioji statistika buvo teikiama šalies vartotojams, Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas), kitiems Europos Komisijos direktoratams, Europos Centriniam Bankui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (toliau – EBPO) ir kitoms tarptautinėms organizacijoms.

 

2 pav. Rodiklių reikšmių skaičius Oficialiosios statistikos portale, 
metų pradžioje
Antraštė: Rodiklių reikšmių skaičius Oficialiosios statistikos portale, metų pradžioje

 

 

5.       Statistinė informacija buvo naudojama Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, ir 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, 2010 m. kovo 3 d. Europos Komisijos komunikate (KOM(2010) 2020 galutinis) „2020 m. Europa: pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ nustatytos strategijos „Europa 2020“, kitų ES ir šalies strateginių dokumentų įgyvendinimui stebėti.

6.       2016 metais Lietuvos statistikos departamentas ir kitos institucijos didelį dėmesį skyrė Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2015 m. rugsėjo 25 d. rezoliucijos Nr. A/RES/70/1 „Keiskime pasaulį: darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“ įgyvendinimui stebėti reikalingų statistinių rodiklių esamumui ir prieinamumui vartotojams užtikrinti. Lietuvos statistikos departamentas kartu su kitomis oficialiąją statistiką tvarkančiomis valstybės institucijomis ir įstaigomis aktyviai dalyvavo sudarant statistinių rodiklių sąrašą, teikė pastabas įvairioms Jungtinių Tautų darbo grupėms bei Eurostatui, išanalizavo statistinių rodiklių esamumą ir aktualumą, parengė nacionalinį darnaus vystymosi rodiklių sąrašo projektą, kuris bus tvirtinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės, esamus darnaus vystymosi statistinius rodiklius pradėjo skelbti Oficialiosios statistikos portale.

7.       2016 metais Lietuvos statistikos departamentas organizavo ir koordinavo pasirengimo narystei EBPO veiklas statistikos srityje. 2016 m. spalio 26–27 d. įvyko antrasis EBPO Statistikos direktorato atstovų ir EBPO ekspertų vizitas Lietuvos statistikos departamente, kurio metu aptarta Statistikos peržiūros eiga ir planai, pristatyti pasiekimai ir naujovės, aptarti informacijos rengimo ir perdavimo terminai ir būdai. Susitikimuose su EBPO ekspertais mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir finansinių sąskaitų klausimais dalyvavo ir Lietuvos banko bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) atstovai.

8.       2016 metais Lietuvos bankas, Lietuvos statistikos departamentas ir Finansų ministerija vykdė parengiamuosius prisijungimo prie Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiųjų standartų (angl. Special Data Dissemination Standard Plus – SDDS Plus) darbus. Institucijos pagal kompetenciją išnagrinėjo metodologiją, užtikrino statistinių duomenų šaltinius, parengė publikuoti statistinės informacijos laiko eilutes.

9.    Stiprinant Lietuvos statistikos departamento, kaip šalies oficialiąją statistiką koordinuojančios institucijos, vaidmenį ir siekiant, kad visa oficialioji statistika būtų rengiama pagal Europos statistikos praktikos kodekse (toliau – Praktikos kodeksas), priimtame 2011 m. rugsėjo 28 d. Europos statistikos sistemos komitete, nustatytus principus, 2016 metais parengtas Oficialiąją statistiką tvarkančių valstybės institucijų ir įstaigų koordinavimo tvarkos aprašas (toliau  – Koordinavimo tvarkos aprašas), patvirtintas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus. Koordinavimo tvarkos aprašo tikslas – nustatyti oficialiąją statistiką tvarkančių valstybės institucijų ir įstaigų, išskyrus Lietuvos banką, statistinės veiklos koordinavimo ir stebėsenos procedūras, oficialiosios statistikos rengimą ir sklaidą koordinuoti kryptingiau ir rezultatyviau. Koordinavimo tvarkos apraše nustatytos pagrindinės statistinės veiklos koordinavimo sritys: Praktikos kodekso principų įgyvendinimas; oficialiosios statistikos darbų programos sudarymas ir įgyvendinimo stebėsena; statistikos darbų (tyrimų) metodikų ir statistinių formuliarų rengimas ir derinimas; statistinės informacijos, parengtos pagal Oficialiosios statistikos darbų programą, sklaida; statistinės informacijos ir (ar) duomenų teikimas Eurostatui; dalyvavimas ES statistikos teisėkūros procese.

102016 metais didelis dėmesys buvo skiriamas šalies oficialiosios statistikos darbų metodologiniam pagrįstumui užtikrinti. Lietuvos statistikos departamento Metodinės komisijos posėdžiuose buvo svarstyta 31 statistikos darbo (tyrimo) metodika ir metodinis aprašas, iš kurių 13 metodikų ir metodinių aprašų parengė kitos institucijos.

11.     2016 metais buvo tobulinamas Oficialiosios statistikos portalas kaip daugiafunkcė valstybės statistikos informacinė sistema, suteikianti prieigą prie visos pagal Programą parengtos statistinės informacijos. Oficialiosios statistikos portale statistinę informaciją savarankiškai pradėjo skelbti Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras ir Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba). Kartu su statistine informacija kitos institucijos pradėjo rengti ir skelbti Oficialiosios statistikos portale statistinių tyrimų (rodiklių) metainformacijos aprašus.

12.     Oficialiąją statistiką tvarkančioms valstybės institucijoms ir įstaigoms 2016 metais buvo organizuoti patirties pasidalijimo seminarai, kuriuose pasidalyta statistinių tyrimų metodikų rengimo, statistinės informacijos sklaidos, vartotojų nuomonių tyrimų organizavimo, statistinės atskaitomybės naštos respondentams valdymo, statistinės informacijos kokybės stebėsenos ir užtikrinimo gerąja patirtimi.

 

II SKYRIUS

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ STATISTIKA

 

13.     Šalies demografinės ir socialinės raidos tendencijas atspindi parengta statistinė informacija apie demografinius ir gyventojų migracijos procesus, situaciją darbo rinkoje ir gyvenimo lygio pokyčius, socialinę apsaugą, švietimą, kultūrą, sportą, visuomenės sveikatą, saugą darbe ir nusikalstamumą.

14.     2016 metais demografinę ir socialinę statistinę informaciją rengė Lietuvos statistikos departamentas, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas), Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo informacinių technologijų centras, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Kūno kultūros ir sporto departamentas), Higienos institutas, Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos bankas, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

15.     Rengdamos demografinę ir socialinę statistinę informaciją, oficialiąją statistiką tvarkančios valstybės institucijos ir įstaigos prisidėjo prie įvairių sričių nacionalinių plėtros programų ir tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimo:

15.1.    Lietuvos statistikos departamentas, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, apibendrino statistinių tyrimų duomenis ir informaciniame pranešime „Alkoholio ir tabako vartojimas ir padariniai 2015 m.“ bei Oficialiosios statistikos portale paskelbė statistinę informaciją apie alkoholinių gėrimų gamybą, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių (išskyrus nelegalių) importą, eksportą, pardavimą, mažmenines kainas ir jų pokyčius, vartojimą ir jo padarinius.

15.2.    Lietuvos statistikos departamentas, įgyvendindamas Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą 2015–2017 metams, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-199 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams patvirtinimo“, parengė ir Oficialiosios statistikos portale ir leidinyje „Moterys ir vyrai Lietuvoje 2015“ paskelbė tokią statistinę informaciją: moterų ir vyrų pagrindines demografines, socialines-ekonomines charakteristikas, dalyvavimą darbo rinkoje ir valstybės valdyme, švietime, mokymąsi visą gyvenimą, sveikatą ir socialinę apsaugą, namų ūkius ir šeimas, vaikų priežiūrą, smurtą ir nusikalstamumą.

15.3.    Lietuvos statistikos departamentas, vykdydamas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, parengė ir Oficialiosios statistikos portale bei informaciniame pranešime „Socialinės paslaugos 2015 m.“ paskelbė statistinę informaciją apie neįgaliesiems suteiktas socialines paslaugas.

15.4.    Lietuvos statistikos departamentas, įgyvendindamas Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-661 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, parengė ir Oficialiosios statistikos portalo skyrelyje „Lietuvos jaunimas“ paskelbė jaunimo demografinius, užimtumo ir nedarbo, darbo apmokėjimo, pajamų ir gyvenimo lygio, sveikatos ir švietimo statistinius rodiklius.

15.5.    Lietuvos statistikos departamentas ir Kūno kultūros ir sporto departamentas, įgyvendindami 2011–2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucino veiklos plano patvirtinimo“, parengė ir Oficialiosios statistikos portale bei Kūno kultūros ir sporto departamento interneto svetainėje paskelbė sporto palydovinių sąskaitų ir kitus sporto statistinius rodiklius.

15.6.    Lietuvos statistikos departamentas, įgyvendindamas 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 269 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, tęsė kultūros palydovinių sąskaitų sudarymo darbus. 2016 metais buvo išnagrinėti ir nustatyti pagrindiniai statistiniai rodikliai, apibūdinantys kultūros sektoriaus indėlį į šalies ekonomiką, sudarytas kultūros produktų ir paslaugų sąrašas, išanalizuotos statistinių duomenų šaltinių panaudojimo galimybės kultūros palydovinėms sąskaitoms rengti.

16.       Lietuvos statistikos departamentas informaciniame pranešime, statistikos leidinyje „Darbo užmokesčio struktūra 2014“, Oficialiosios statistikos portale paskelbė darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo rezultatus apie darbuotojų skaičių, jų darbo užmokestį, jo struktūrą ir pasiskirstymą šalies ūkyje pagal sektorius, ekonominės veiklos rūšis, darbuotojų profesijas, išsilavinimą, darbo stažą įmonėje, amžių, lytį ir įmonės dydį. Šis statistinis tyrimas atliekamas kas ketveri metai.

17.     Lietuvos statistikos departamentas vykdė namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo namų ūkių apklausą. Šio statistinio tyrimo rezultatai leis vertinti, kaip Lietuvoje įvedus eurą pasikeitė gyventojų vartojimo lygis bei vartojimo išlaidų struktūra; bus naudojami kitų sričių (vartotojų kainų, nacionalinių sąskaitų ir kt.) statistinei informacijai rengti, socialiniams normatyvams nustatyti, socialinės politikos priemonėms planuoti ir vertinti.

18.     Lietuvos statistikos departamentas pradėjo suaugusių asmenų švietimo ir dirbančių įmonėse asmenų profesinės kvalifikacijos tobulinimo statistinius tyrimus, ES šalyse vykdomus kas penkeri metai. Šių statistinių tyrimų pagrindu 2017 metais bus paskelbta statistinė informacija apie formalųjį ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, darbdavių požiūrį ir indėlį organizuojant įmonės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir profesinių gebėjimų stiprinimą.

19.     Lietuvos statistikos departamentas atliko vienkartinius, ES teisės aktais reglamentuotus, gyventojų materialinio nepritekliaus ir dalyvavimo socialiniame bei kultūriniame gyvenime, gyventojų galimybės naudotis paslaugomis statistinius tyrimus.

20.     Detali informacija apie 2016 metais atliktus demografinės ir socialinės statistikos darbus (tyrimus) ir jų rezultatų sklaidą pateikiama ataskaitos 2 priede.

 

III SKYRIUS

MAKROEKONOMIKOS STATISTIKA

 

21.     Šalies ūkio raidai stebėti, vertinti ir analizuoti parengta makroekonomikos statistinė informacija, kuri apėmė metines ir ketvirtines ekonomines sąskaitas, pinigų ir finansų, valdžios finansų, nuosavų išteklių, kainų ir jų indeksų, tarptautinės prekybos, mokėjimų balanso statistinius rodiklius.

22.     2016 metais atitinkamus šalies makroekonomikos rodiklius rengė Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos bankas, Finansų ministerija, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

23.     Lietuvos statistikos departamente įvyko Dialogo vizitas dėl perviršinio deficito procedūros statistikos, kuriame dalyvavo Finansų ministerijos ir Lietuvos banko atstovai. Kas dveji metai vykdomos patikros metu Eurostato atstovai kartu su Europos Centrinio Banko ir Europos Komisijos Ekonomikos reikalų ir finansų reikalų direktorato atstovais peržiūri, kaip ES šalyse narėse valdžios sektoriaus deficito ir skolos skaičiavimai atitinka Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos (2010 m. Europos sąskaitų sistema (ESS 2010) metodologiją. Vizito metu pateiktos rekomendacijos ir užduotys paanalizuoti konkrečius metodologinius aspektus.

24.     Detali informacija apie 2016 metais atliktus makroekonomikos statistikos darbus (tyrimus) ir jų rezultatų sklaidą pateikiama ataskaitos 3 priede.

 

IV SKYRIUS

VERSLO STATISTIKA

 

25.     Šalies verslo tendencijoms vertinti parengta statistinė informacija apie trumpalaikius ir struktūrinius verslo pokyčius, pagrindines verslo plėtros kryptis ir tendencijas, pramonės gaminių gamybos apimtis, kuro ir energijos gamybą ir atsargas, pramonės, prekybos, statybos, transporto, nefinansinių ir finansinių paslaugų įmonių veiklą, įmonių konkurencingumą ir demografiją, turizmo sektoriaus plėtrą.

26.     2016 metais verslo statistinę informaciją rengė Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos bankas.

27.     Vykdydamas ES teisės aktų reikalavimus, panaudodamas turimus energetikos statistinių tyrimų statistinius duomenis, administracinius duomenų šaltinius, ekspertinį vertinimą, modeliavimą, Lietuvos statistikos departamentas parengė ir Oficialiosios statistikos portale paskelbė detalią statistinę informaciją apie galutinį kuro ir energijos sunaudojimą namų ūkiuose. Ši informacija yra svarbi vertinant šalies kuro ir energijos balanso struktūrą, nustatant galutinio energijos sunaudojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo plėtrą šalyje.

28.     2016 metais, be kasmet atliekamų verslo statistinių tyrimų, atliktas kas penkeri metai vykdomas Variklinių transporto priemonių didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvartos sudėties statistinis tyrimas, kurio rezultatai paskelbti informaciniame pranešime, statistikos leidinyje „Mažmeninė ir didmeninė prekyba 2015“, Oficialiosios statistikos portale.

29.     Detali informacija apie 2016 metais atliktus verslo statistikos darbus (tyrimus) ir jų rezultatų sklaidą pateikiama ataskaitos 4 priede.

 

V SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS STATISTIKA

 

30.     Šalies žemės ūkio pokyčiams stebėti parengta augalininkystės ir gyvulininkystės statistinė informacija apie pasėlius, derlių ir derlingumą, gyvulių ir paukščių skaičių, augalininkystės ir gyvulininkystės produktų natūrinius balansus, žemės ūkio sąskaitas ir kainas, agrarinę aplinką. Miškininkystės statistika apėmė šalies miško išteklių, miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo, prekybos mediena ir medienos produktais bei miško urėdijų veiklos statistinius rodiklius. Taip pat parengta žvejybos ir žuvų produktų gamybos bei pardavimo statistinė informacija.

31.     Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės statistinę informaciją rengė Lietuvos statistikos departamentas, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, Valstybinė miškų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos ir Žuvininkystės tarnyba.

32.     2016 metais Lietuvos statistikos departamentas pradėjo žemės ūkio struktūros statistinį tyrimą, vykdomą kas treji metai. Šio statistinio tyrimo rezultatai leis įvertinti žemės ūkio valdų struktūrą ir jų specializaciją, nustatyti pasikeitimus žemės ūkyje, palyginti su 2013 metais.

33.     2016 metais pradėtas mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkyje statistinis tyrimas, kurio metu bus parengta detali statistinė informacija apie žemės ūkyje naudojamas mineralines trąšas pagal veikliąsias medžiagas.

34.     Detali informacija apie 2016 metais atliktus žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės statistikos darbus (tyrimus), jų rezultatų sklaidą pateikiama ataskaitos 5 priede.

 

VI SKYRIUS

KITŲ SRIČIŲ STATISTIKA

 

35.     Kitų sričių statistika pagal Programą – tai statistiniai duomenys, susiję su aplinkos, mokslo, technologijų ir inovacijų bei informacinės visuomenės sritimis.

36.     Aplinkos statistinę informaciją rengė Lietuvos statistikos departamentas, Aplinkos apsaugos agentūra ir Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

37.     2016 metais Lietuvos statistikos departamentas tęsė aplinkos ekonominių sąskaitų plėtros darbus ir pasirengė nuo 2017 metų reguliariai rengti ir skelbti šešias aplinkos ekonomines sąskaitas.

38.     Mokslo, technologijų ir inovacijų statistinę informaciją rengė Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.

39.     Be kasmet atliekamų statistinių tyrimų, 2016 metais Lietuvos statistikos departamentas informaciniame pranešime, statistikos leidinyje „Inovacinės veiklos plėtra 2012–2014“ ir Oficialiosios statistikos portale paskelbė kas dveji metai vykdomo įmonių inovacinės veiklos statistinio tyrimo rezultatus. Tyrimo tikslas – parengti statistinę informaciją apie įmonių inovacinę veiklą, nustatyti bendrą inovacijų būklę šalyje, inovacijų diegimo tikslus.

40.     Informacinės visuomenės statistinę informaciją parengė ir paskelbė Lietuvos statistikos departamentas ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

41.     Detali informacija apie 2016 metais atliktus kitų sričių statistikos darbus (tyrimus) ir jų rezultatų sklaidą pateikiama ataskaitos 6 priede.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42.     Lietuvos statistikos departamentas ir kitos institucijos, įgyvendinusios Programą, prisidėjo prie visuomenės informavimo apie šalies ūkyje vykstančius procesus, sudarė sąlygas valstybės institucijoms ir įstaigoms priimti pagrįstus įvairių valstybės valdymo sričių sprendimus bei vertinti įgyvendinamos politikos veiksmingumą, suteikė galimybę mokslo darbuotojams analizuoti ir prognozuoti demografinius, socialinius ir ekonominius procesus tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu, sukūrė sąlygas verslininkams vertinti rinkos pokyčius ir atsižvelgiant į juos numatyti ir įgyvendinti verslo plėtros strategijas.

 

___________________


 

Oficialiosios statistikos 2016 metų darbų

programos įvykdymo ataskaitos

1 priedas

 

OFICIALIĄJĄ STATISTIKĄ TVARKANČIOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

 

Eil. nr.

Pavadinimas

Statistikos sritis

1.

Lietuvos statistikos departamentas

Demografinė, socialinė, makroekonomikos, verslo, žemės ūkio, aplinkos ir kita statistika

2.

Lietuvos bankas

Pinigų ir finansų, mokėjimų balanso, tiesioginių užsienio investicijų, šalies skolos užsieniui, struktūrinė finansinio tarpininkavimo įmonių statistika

Kitos valstybės institucijos ir įstaigos

3.

Aplinkos apsaugos agentūra

Atliekų, vandens išteklių naudojimo, oro kokybės ir taršos, klimato kaitos statistika

4.

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

Miško apsaugos ir tvarkymo, miško gaisrų, miškų urėdijų veiklos statistika

5.

Higienos institutas

Sveikatos priežiūros nefinansiniai statistiniai rodikliai, profesinių ligų ir mirties priežasčių statistika

6.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

Elektroniniu būdu teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų statistika

7.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Nusikalstamumo statistika; vaikų, kurių paieška paskelbta, statistika

8.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Kūno kultūros ir sporto statistiniai rodikliai

9.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Žemės ūkio ekonominės sąskaitos, žemės ūkio augalų derliaus ir gyvulių skerdimo prognozės, ūkių apskaitos duomenų tinklas

10.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lietuvos darbo biržoje registruotų bedarbių ir darbo ieškančių asmenų statistika

11.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Požeminio vandens, kietųjų naudingųjų išteklių, naftos gamybos statistika

12.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Bibliotekų, jų fondų, spaudos statistika

13.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Valdžios sektoriaus deficito ir skolos statistika, nuosavų išteklių statistika

14.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Darbo rinkos politikos statistiniai rodikliai

15.

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Pramoninės nuosavybės objektų (išradimai, dizainas, prekių ženklai) teisinės apsaugos statistika

16.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Tarptautinės apsaugos, pilietybės suteikimo ir jos netekimo, leidimų gyventi ir grąžinimo statistika

17.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Užsienio prekybos statistiniai duomenys

18.

Švietimo informacinių technologijų centras

Nesimokančių vaikų statistika

19.

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Žemės ūkio produktų supirkimo, pardavimo ir perdirbimo statistika, ekologinio ūkininkavimo statistika, žuvų ir žuvininkystės produktų gamybos ir prekybos statistika

20.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Trečiųjų šalių piliečių, neįleistų į šalies teritoriją ties išorės siena, statistika

21.

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Nelaimingų atsitikimų darbe statistika

22.

Valstybinė miškų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Miško išteklių, prekybos mediena ir jos produktais bei medienos ruošos statistika

23.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės statistika: žvejybos atvirose jūrose, Baltijos jūroje ir žvejybos laivyno statistika

 

_________________


 

Oficialiosios statistikos 2016 metų darbų

programos įvykdymo ataskaitos

2 priedas

 

2016 METAIS ATLIKTI DEMOGRAFINĖS IR SOCIALINĖS STATISTIKOS DARBAI (TYRIMAI) IR JŲ REZULTATŲ SKLAIDA

 

 

Valstybės institucijos ir įstaigos, atsakingos už statistikos darbų (tyrimų) atlikimą

 

Statistikos darbų (tyrimų) skaičius pagal periodiškumą

 

Statistinės informacijos sklaida

 

 

 

Informacinių pranešimų skaičius

 

Statistikos
leidiniai

 

 

Statistinės informacijos skelbimas interneto svetainėse

 

Statistinės
informacijos teikimas kitoms institucijoms ir įstaigoms, organizacijoms

 

 

Planuota

 

Atlikta

 

 

 

 

 

Iš viso

 

101

 

101

 

73

 

 

 

 

1.01. Gyventojai

 

1.01.01. Demografija

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

12

 

12

 

1

 

„Demografijos metraštis 2015“

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2015“

 

osp.stat.gov.lt

 

Europos Sąjungos statistikos tarnybai

 

(toliau – Eurostatas)

 

1.01.02. Migracija ir prieglobstis

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

3

 

3

 

1

 

„Demografijos metraštis 2015“

„Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2015“

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2015“

 

osp.stat.gov.lt

 

Vidaus reikalų ministerijai, Eurostatui

 

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

7

 

7

 

 

„Migracijos metraštis 2015“

 

osp.stat.gov.lt www.migracija.lt

 

Eurostatui

 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

1

 

1

 

 

 

osp.stat.gov.lt www.pasienis.lt

 

Eurostatui

 

1.01.03. Visuotiniai gyventojų ir būstų surašymai

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

 

 

1.02. Darbo rinka

 

1.02.01. Užimtumas ir nedarbas

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

5

 

5

 

10

 

„Darbo rinkos metraštis 2015“

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2015“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui, Jungtinių Tautų Organizacijai, Tarptautinei darbo organizacijai

 

(toliau – TDO)

 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

3

 

3

 

13

 

„Lietuvos darbo rinka skaičiais 2015“

 

osp.stat.gov.lt www.ldb.lt

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

1

 

1

 

 

 

 

Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generaliniam direktoratui

1.02.02. Darbo apmokėjimas ir darbo sąnaudos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

9

 

9

 

16

„Darbo rinkos metraštis 2015“

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2015“

„Darbo užmokesčio struktūra 2014“

„Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2015“

 

osp.stat.gov.lt

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Ūkio ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Eurostatui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (toliau – EBPO), TDO

 

1.02.04 Užimtumo statistinio tyrimo specialieji moduliai

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

1

 

 

 

Eurostatui

 

1.03. Švietimo statistika

 

1.03.01 Švietimo statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

7

 

7

 

3

 

„Švietimas 2015“

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2015“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui, Europos Komisijos Europos aukštojo mokslo registrui, EBPO, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos statistikos institutui (toliau – UNESCO UIS)

 

Švietimo informacinių technologijų centras

 

1

 

1

 

 

 

osp.stat.gov.lt

 

www.svis.smm.lt

 

 

1.03.02 Mokymosi visą gyvenimą statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

2

 

2

 

 

 

 

 

1.04 Kultūra

 

1.04.01. Kultūros, spaudos ir sporto statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

5

 

5

 

2

 

osp.stat.gov.lt

 

Europos audiovizualinei observatorijai

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 

1

 

1

 

 

„Lietuvos bibliotekų 2015 m. statistika“

„Lietuvos spaudos statistika 2015“

 

www.lnb.lt

 

Kultūros ministerijai, Švietimo ir mokslo ministerijai

 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

1

 

1

 

 

 

www.kksd.lt

 

 

1.05. Sveikatos statistika

 

1.05.01. Visuomenės sveikata

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

3

 

3

 

1

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2015“

 

osp.stat.gov.lt

 

Sveikatos apsaugos ministerijai, Higienos institutui, Eurostatui, EBPO, Pasaulio sveikatos organizacijai, Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniam direktoratui

 

Higienos institutas

 

3

 

3

 

 

 

„Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2015“

 

„Lietuvos sveikatos statistika 2015“

„Mirties priežastys 2015“

 

osp.stat.gov.lt

www.hi.lt

stat.hi.lt

 

 

Eurostatui, Pasaulio sveikatos organizacijos regioniniam biurui

1.05.02. Sveikata ir sauga darbe

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

 

osp.stat.gov.lt

 

TDO

 

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

2

 

2

 

4

 

 

osp.stat.gov.lt www.vdi.lt

 

Eurostatui

 

Higienos institutas

 

1

 

1

 

 

 

www.hi.lt

 

Eurostatui

1.06. Pajamų paskirstymas ir gyvenimo sąlygos

 

1.06.01. Namų ūkių biudžetų statistinis tyrimas

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

 

 

1.06.02. Pajamos, socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

6

 

6

 

14

 

„Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2015“

„Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai 2015“

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2015“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui, Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniam direktoratui

 

Lietuvos bankas

 

2

 

2

 

1

 

 

www.lb.lt

 

 

1.07. Socialinė apsauga

 

1.07.01. Socialinė apsauga (Europos integruota socialinės apsaugos statistikos sistema (ESSPROS)

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

6

 

6

 

2

 

„Socialinė apsauga Lietuvoje 2015“

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2015“

 

osp.stat.gov.lt

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Eurostatui

 

1.09. Maisto sauga

 

1.09.01. Maisto saugos statistika

 

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

 

1

 

1

 

 

 

osp.stat.gov.lt

www.vic.lt

 

Eurostatui, Žemės ūkio ministerijai

 

1.10. Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena

 

1.10.01. Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

„Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla 2015“

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2015“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui, Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biurui

 

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

6

 

6 (2 mėnesiniai statistikos darbai (tyrimai) pavėluotai)

 

 

 

www.ird.lt

 

 

1.12. Kita demografinė ir socialinė statistika 

 

1.12.02. Lyčių ir kita socialinė statistika 

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

8

 

8

 

4

 

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2015“

 

osp.stat.gov.lt

 

 

_________________


 

Oficialiosios statistikos 2016 metų darbų

programos įvykdymo ataskaitos

3 priedas

 

2016 METAIS ATLIKTI MAKROEKONOMIKOS STATISTIKOS DARBAI (TYRIMAI) IR JŲ REZULTATŲ SKLAIDA

 

 

Valstybės institucijos ir įstaigos, atsakingos už statistikos darbų (tyrimų) atlikimą

 

Statistikos darbų (tyrimų) skaičius pagal periodiškumą

 

Statistinės informacijos sklaida

 

 

 

Informacinių pranešimų skaičius

 

Statistikos
leidiniai

 

 

Statistinės informacijos skelbimas interneto svetainėse

Statistinės
informacijos teikimas kitoms institucijoms ir įstaigoms, organizacijoms

Planuota

Atlikta

 

Iš viso:

 

75

 

75

 

107

 

 

 

 

2.01. Metinės ekonominės sąskaitos

 

2.01.01. Europos nacionalinių sąskaitų sistema

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

 

 

Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas)

 

2.01.02. Pagrindiniai metinių nacionalinių sąskaitų statistiniai rodikliai

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

5

 

5

 

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui, Jungtinių Tautų organizacijai (toliau – JTO)

 

2.01.03. Metinės sąskaitos pagal institucinius sektorius

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui, JTO

 

2.01.04. Išteklių ir panaudojimo, sąnaudų ir produkcijos lentelės

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

2.01.06. Regioninės sąskaitos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

2

 

2

 

1

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

 

2.02. Ketvirtinės sąskaitos

 

2.02.01. Ketvirtinės nacionalinės nefinansinės sąskaitos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

3

 

3

 

8

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

2.02.02. Institucinių sektorių ketvirtinės sąskaitos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Lietuvos bankui, Eurostatui

 

2.03. Pinigų ir finansų statistika

 

2.03.02. Finansinės sąskaitos

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

3

 

3

 

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui, Europos Centriniam Bankui (toliau – ECB)

 

Lietuvos bankas

 

1

 

1

 

4

 

„Lietuvos banko mėnesinis biuletenis“

 

www.lb.lt

 

ECB

 

 

2.03.03. Pinigų ir finansų statistika

 

Lietuvos bankas

 

7

 

7

 

12

 

„Lietuvos banko mėnesinis biuletenis“

 

www.lb.lt

 

ECB, Tarptautiniam valiutos fondui (toliau –TVF), Tarptautinių atsiskaitymų bankui,

Finansų ministerijai

 

2.04. Valdžios finansų statistika

 

2.04.02. Valdžios sektoriaus finansų statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

5

 

5

 

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui, ECB

 

Finansų ministerija

 

3

 

3

 

 

 

www.finmin.lt

 

Lietuvos bankui, TVF

2.04.03. Valdžios sektoriaus deficito ir skolos statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

2

 

 

osp.stat.gov.lt

 

Finansų ministerijai, Lietuvos bankui, Eurostatui, Europos Komisijai

 

Finansų ministerija

 

4

 

4

 

 

 

www.finmin.lt

 

Lietuvos bankui, Europos Komisijos Ekonominių ir finansinių reikalų generaliniam direktoratui, Pasaulio bankui, TVF

 

2.05. Nuosavų išteklių statistika

 

2.05.01. Nuosavų išteklių statistika – BNPj

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

2

 

2

 

 

„Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Eurostatui

2.05.02. Nuosavų išteklių statistika – pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Finansų ministerija

1

1

Europos Komisijai

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

Finansų ministerijai

2.06. Kainos

2.06.01. Vartotojų kainų indeksai ir kainos

Lietuvos statistikos departamentas

4

4

42

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

3

3

„Agro RINKA“

www.vic.lt www.produktukainos.lt

 

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2016“

2.06.02. Eurostato ir EBPO perkamosios galios paritetų programa

Lietuvos statistikos departamentas

7

7

1

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

2.06.03. Kompensacijos ir pensijos

Lietuvos statistikos departamentas

2

2

Eurostatui

2.07. Tarptautinė prekyba prekėmis

2.07.04. Užsienio prekyba

Lietuvos statistikos departamentas

2

2

13

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, JTO

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2

2

2.08. Tarptautinė prekyba paslaugomis ir mokėjimų balansas

2.08.02. Mokėjimų balansas

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

Lietuvos bankui

Lietuvos bankas

5

5

16

„Lietuvos banko mėnesinis biuletenis“

www.lb.lt

Eurostatui, ECB, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai, TVF, Tarptautinių atsiskaitymų bankui, Pasaulio bankui

2.08.03. Tiesioginės užsienio investicijos

Lietuvos statistikos departamentas

2

2

1+4 (bendri Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento informaciniai pranešimai)

osp.stat.gov.lt

Lietuvos bankui

Lietuvos bankas

1

1

4 (bendri Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento informaciniai pranešimai)

www.lb.lt

Eurostatui, TVF

2.08.06. Su užsieniu susijusių įmonių statistika

Lietuvos statistikos departamentas

2

2

1

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

2.09. Kita makroekonomikos statistika

2.09.01. Makroekonomikos statistinių rodiklių analizė

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

2

osp.stat.gov.lt

2.09.02. Kita makroekonomikos statistika

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

osp.stat.gov.lt

 

_________________


 

Oficialiosios statistikos 2016 metų darbų

programos įvykdymo ataskaitos

4 priedas

 

2016 METAIS ATLIKTI VERSLO STATISTIKOS DARBAI (TYRIMAI) IR JŲ REZULTATŲ SKLAIDA

 

 

Valstybės institucijos ir įstaigos, atsakingos už statistikos darbų (tyrimų) atlikimą

 

Statistikos darbų (tyrimų) skaičius pagal periodiškumą

 

Statistinės informacijos sklaida

 

 

Informacinių pranešimų skaičius

 

Statistikos
leidiniai

 

 

Statistinės informacijos skelbimas interneto svetainėse

 

Statistinės
informacijos teikimas kitoms institucijoms ir įstaigoms, organizacijoms

Planuota

Atlikta

 

Iš viso:

94

94

147

 

3.01. Metinė verslo statistika

 

3.01.01. Struktūrinė verslo statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

21

21

13

„Verslo struktūros rodikliai 2014“

„Mažų, vidutinių ir didelių įmonių pagrindiniai rodikliai 2014“

„Mažmeninė ir didmeninė prekyba 2015

Finansų įmonių statistika 2015“

„Įmonių bankrotas 2015“

osp.stat.gov.lt

Lietuvos bankui, Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas), Pasaulio ekonomikos forumui

 

Lietuvos bankas

13

13

www.lb.lt

 

3.01.03. Pramonės gaminių gamyba pagal PGPK – PRODCOM nacionalinę versiją

 

Lietuvos statistikos departamentas

2

2

„Gaminių gamyba 2015“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, Jungtinių tautų organizacijai,

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijai

 

3.02. Trumpojo laikotarpio verslo statistika

 

3.02.01. Trumpojo laikotarpio verslo statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

14

14

106

„Mažmeninė ir didmeninė prekyba 2015“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniam direktoratui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (toliau – EBPO), Jungtinių Tautų statistikos skyriui, Tarptautiniam valiutos fondui, Tarptautiniam transporto forumui

 

„Transportas ir ryšiai 2015“

 

 

3.03. Energetika

 

3.03.01. Struktūrinė energetikos statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

1

„Kuro ir energijos balansas 2015“

osp.stat.gov.lt

Energetikos ministerijai, Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai

 

3.03.02. Trumpojo laikotarpio energetikos statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, Tarptautinei energetikos agentūrai

 

3.03.03. Energijos kainos

 

Lietuvos statistikos departamentas

3

3

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

 

3.04. Transportas *12 informacinių pranešimų, pristatančių įvairių transporto rūšių (lentelėje pažymėta*) mėnesinius statistinius rodiklius

 

3.04.01. Transportavimas naftotiekiais

 

Lietuvos statistikos departamentas

2

2

„Transportas ir ryšiai 2015“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

 

3.04.02. Keleivių vežimas ir kelių transporto statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

7

7

*

„Transportas ir ryšiai 2015“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, EBPO

 

3.04.03. Krovinių vežimo kelių transportu statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

2

2

*

„Transportas ir ryšiai 2015“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, EBPO

 

3.04.04. Geležinkelių transporto statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

4

4

*

„Transportas ir ryšiai 2015“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, EBPO

3.04.05. Jūrų ir vidaus vandenų transporto statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

5

5

*

„Transportas ir ryšiai 2015“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

 

3.04.06. Oro transporto statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

3

3

*

„Transportas ir ryšiai 2015“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

3.05. Turizmas

 

3.05.01. Turizmo statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

8

8

13

„Turizmas Lietuvoje 2015“

osp.stat.gov.lt

Lietuvos bankui, Valstybiniam turizmo departamentui prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Eurostatui

 

3.06. Ūkio subjektų registrai

 

3.06.01. Ūkio subjektų registrai

 

Lietuvos statistikos departamentas

8

8

2

„Ūkio subjektai 2015. Pagrindiniai duomenys“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui

 

_________________


 

Oficialiosios statistikos 2016 metų darbų

programos įvykdymo ataskaitos

5 priedas

 

2016 METAIS ATLIKTI ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS STATISTIKOS DARBAI (TYRIMAI) IR JŲ REZULTATŲ SKLAIDA

 

 

 

Valstybės institucijos ir įstaigos, atsakingos už statistikos darbų (tyrimų) atlikimą

 

Statistikos darbų (tyrimų) skaičius pagal periodiškumą

 

Statistinės informacijos sklaida

 

 

Informacinių pranešimų skaičius

 

Statistikos
leidiniai

 

 

Statistinės informacijos skelbimas interneto svetainėse

 

Statistinės
informacijos teikimas kitoms institucijoms ir įstaigoms, organizacijoms

Planuota

Atlikta

 

Iš viso:

72

72

17

 

4.01. Žemės ūkio statistika

 

4.01.01. Augalininkystės statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

3

3

2

„Lietuvos žemės ūkis 2015“

osp.stat.gov.lt

Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas), Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijai

 

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

1

1

www.laei.lt

Žemės ūkio ministerijai

 

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

15

15

„Agro RINKA“

www.vic.lt

www.produktukainos.lt

Žemės ūkio ministerijai, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui

 

 

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2016“

 

4.01.02. Gyvulininkystės statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

7

7

2

„Lietuvos žemės ūkis 2015“

osp.stat.gov.lt

Eurostatui, Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijai

 

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

9

9

„Agro RINKA“

www.vic.lt,

www.produktukainos.lt

Žemės ūkio ministerijai, Eurostatui, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui

 

 

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2016“

 

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

1

1

www.laei.lt

Žemės ūkio ministerijai

4.02. Žemės ūkio struktūra

 

4.02.01. Žemės ūkio struktūra

 

Lietuvos statistikos departamentas

1

1

4.04. Žemės ūkio palydovinės sąskaitos ir kainos

 

4.04.01. Žemės ūkio palydovinės sąskaitos ir kainos

 

Lietuvos statistikos departamentas

9

9

13

„Lietuvos žemės ūkis 2015“

osp.stat.gov.lt

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui, Eurostatui

 

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

2

2

„Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2015“

www.laei.lt

Žemės ūkio ministerijai, Eurostatui, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui

 

„Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2015“

 

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

8

8

„Agro RINKA“

osp.stat.gov.lt

www.vic.lt

www.produktukainos.lt

Žemės ūkio ministerijai, Eurostatui, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui

 

 

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2016“

 

4.05. Miškininkystės statistika

 

4.05.01. Miškininkystės statistika

 

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

5

5

www.gmu.lt

Valstybinei miškų tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

 

Valstybinė miškų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

3

3

„Lietuvos miškų ūkio statistika 2015“

www.amvmt.lt

Eurostatui

 

„Valstybinė miškų apskaita“

„Lietuvos valstybinių miškų 2015 m. sanitarinės būklės ataskaita“

4.06. Žuvininkystės statistika

 

4.06.01. Žuvininkystės statistika

 

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2

2

osp.stat.gov.lt

Žemės ūkio ministerijai, Eurostatui

 

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

2

2

„Agro RINKA“

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2016“

www.vic.lt

Žemės ūkio ministerijai, Eurostatui, Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generaliniam direktoratui

 

4.07. Agrarinės aplinkos statistika

 

4.07.01. Agrarinės aplinkos statistika

 

Lietuvos statistikos departamentas

3

3

„Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2015“

„Lietuvos žemės ūkis 2015“

osp.stat.gov.lt

Aplinkos ministerijai, Eurostatui

 

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

1

1

„Agro RINKA“

„Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2016“

www.vic.lt

Žemės ūkio ministerijai

 

 

_________________


 

Oficialiosios statistikos 2016 metų darbų

programos įvykdymo ataskaitos

6 priedas

 

2016 METAIS ATLIKTI KITŲ SRIČIŲ STATISTIKOS DARBAI (TYRIMAI) IR JŲ REZULTATŲ SKLAIDA

 

 

Valstybės institucijos ir įstaigos, atsakingos už statistikos darbų (tyrimų) atlikimą

 

Statistikos darbų (tyrimų) skaičius pagal periodiškumą

 

Statistinės informacijos sklaida

 

Informacinių pranešimų skaičius

 

Statistikos
leidiniai

 

 

Statistinės informacijos skelbimas interneto svetainėse

 

Statistinės

informacijos teikimas kitoms institucijoms ir įstaigoms, organizacijoms

Planuota

Atlikta

 

Iš viso:

 

26

 

26

 

7

 

 

5.03. Aplinkos statistika ir sąskaitos

 

 

5.03.02. Atliekų statistika

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra

1

 

1

 

 

 

www.gamta.lt

 

Europos Sąjungos statistikos tarnybai

 

(toliau – Eurostatas)

 

 

5.03.03. Vandens, oro ir klimato kaitos statistika

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra

 

5

 

5

 

 

 

osp.stat.gov.lt www.gamta.lt

 

Eurostatui, Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai, Jungtinių Tautų Bendros klimato kaitos konvencijos sekretoriatui

 

 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

 

3

 

3

 

 

 

osp.stat.gov.lt www.lgt.lt

 

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

„Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2015“

 

osp.stat.gov.lt

 

 

5.03.04. Aplinkos palydovinės sąskaitos ir išlaidų aplinkos apsaugai statistika

 

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

5

 

5

 

1

 

„Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2015“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

5.04. Regioninė ir miestų statistika

 

 

5.04.03. Miestų statistika

 

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

 

„Lietuvos didieji miestai skaičiais 2015“

 

 

Eurostatui

 

5.06. Mokslas, technologijos ir inovacijos

 

 

5.06.01. Mokslo ir technologijų statistika

 

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

2

 

„Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Lietuvoje 2015“

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2015“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

 

1

 

1

 

 

„2015 metų Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos statistika“

 

www.vpb.gov.lt

 

Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai, Europos patentų tarnybai, Europos Sąjungos Vidaus rinkos derinimo tarnybai

 

5.06.02. Inovacijų statistika

 

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

1

 

1

 

1

 

„Inovacinės veiklos plėtra 2012–2014“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

5.07. Informacinė visuomenė

 

 

5.07.01. Informacinės ir ryšių technologijos

 

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

4

 

4

 

3

 

„Informacinės technologijos Lietuvoje 2016“

„Moterys ir vyrai Lietuvoje 2015“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

 

1

 

1

 

 

 

www.ivpk.lt

statistika.ivpk.lt

 

Finansų ministerijai, VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai

5.07.02. Ryšiai ir paštas

 

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

2

 

2

 

 

„Informacinės technologijos Lietuvoje 2016“

„Transportas ir ryšiai 2015“

 

osp.stat.gov.lt

 

Eurostatui

 

 

 

_________________