cid:image002.gif@01C53F47.F045A090

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. t1-68 „DĖL PIRMOS KATEGORIJOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) DIDELIO IR LABAI DIDELIO KIEKIO NUSTATYMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2014 m. birželio 4 d. Nr. T1-240

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. T1-68 „Dėl pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Zenius Martinkus

 


 

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. T1-68

(Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2014 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. T1-240

redakcija)

 

 

 

 

PIRMOS KATEGORIJOS narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijOs

 

 

Eil.Nr.

Medžiaga

Didelis kiekis (daugiau kaip), g

Labai didelis kiekis (daugiau kaip), g

1.

ALFA-fenilacetoacetonitrilas

50

250

2.

Efedrinas

40

200

3.

Ergometrinas

0,2

1

4.

Ergotaminas

0,3

1,5

5.

1-fenil-2-propanonas (fenilacetonas)

50

250

6.

Izosafrolas (cis- ir trans-)

38

190

7.

Lizergo rūgštis

0,08

0,4

8.

3,4-metilendioksifenil-2-propanonas (1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-onas)

75

375

9.

N-acetilantranilo rūgštis (2-acetilaminobenzenkarboksi rūgštis)

3,2

16

10.

Norefedrinas (fenilpropanolaminas)

40

200

11.

Piperonalis

42

210

12.

Pseudoefedrinas

40

200

13.

Safrolas

38

190

 

 

Pastaba.

Medžiagų kiekiai lentelėje pateikti perskaičiavus į grynąją medžiagą.