AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUDITORIAUS PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO SUSTABDYMO, ATNAUJINIMO IR PANAIKINIMO tvarkos aprašo

PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 28 d. Nr. V3-9

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi ir 15 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdamas į Audito priežiūros komiteto 2017 m. vasario 21 d. nutarimą Nr. A1-3.5:

1.  T v i r t i n u  Auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 kovo 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                               Audrius Linartas


 

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir

nemokumo valdymo tarnybos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos direktoriaus

2017 m. vasario 28 d. įsakymu

Nr. V3-9

 

 

AUDITORIAUS PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO SUSTABDYMO, ATNAUJINIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, galiojimo atnaujinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką.

2.  Šis Tvarkos aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – Įstatymas) 14 straipsnio 2 dalies ir 15 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

3.  Šiame Tvarkos apraše vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Įstatyme vartojamų sąvokų reikšmes.

 

II skyrius

AUDITORIAUS PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR GALIOJIMO ATNAUJINIMAS

 

4.    Įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punktuose nurodytais atvejais auditoriui ar viešojo intereso įmonės auditoriui (toliau kartu – auditorius) nustatomas ne ilgesnis kaip 30 darbo dienų terminas sudaryti sąlygas atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą. Terminas nustatomas pranešime apie ketinimą sustabdyti auditoriaus pažymėjimo galiojimą (toliau – pranešimas). Pranešimą rengia ir auditoriui apie ketinimą sustabdyti auditoriaus pažymėjimo galiojimą raštu praneša Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba).

5.    Auditoriui per pranešime nurodytą terminą nesudarius sąlygų atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo ar pažeidimo tyrimo, Tarnybos direktoriaus įsakymu sustabdomas auditoriaus pažymėjimo galiojimas ir nustatomas terminas sudaryti sąlygas atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą.

6.    Įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytais atvejais auditoriaus pažymėjimo galiojimas sustabdomas vadovaujantis Auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo, Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo atlikimo tvarkos aprašo, Finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo atlikimo, juos atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo ar Informacijos apie galimus pažeidimus pateikimo, pažeidimo tyrimo atlikimo, juos atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

7.    Jei auditoriaus pažymėjimas buvo sustabdytas Įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais auditoriaus pažymėjimo galiojimas atnaujinamas, kai panaikinamos priežastys, dėl kurių auditoriaus pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas ir auditorius pateikė Tarnybai rašytinį prašymą atnaujinti auditoriaus pažymėjimo galiojimą. Auditoriaus pažymėjimo galiojimas atnaujinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu.

8.    Jei auditoriaus pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas priėmus Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytą sprendimą sustabdyti auditoriaus pažymėjimo galiojimą ne ilgesniam negu 3 metų laikotarpiui, auditorius rašytinio prašymo atnaujinti auditoriaus pažymėjimo galiojimą teikti neprivalo ir auditoriaus pažymėjimo galiojimas laikomas atnaujintu nuo kitos darbo dienos, pasibaigus sprendime sustabdyti auditoriaus pažymėjimo galiojimą nustatytam terminui.

9.    Jei auditoriaus pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas priėmus Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytą sprendimą sustabdyti auditoriaus pažymėjimo galiojimą ir auditoriui perlaikyti vieną ar kelis kvalifikacinius egzaminus, nurodytus Įstatymo 12 straipsnyje, per ne ilgesnį negu 3 metų laikotarpį nuo tokio nurodymo davimo dienos, auditoriaus pažymėjimo galiojimas gali būti atnaujintas tik kai Lietuvos auditorių rūmai raštu patvirtina kvalifikacinio (-ių) egzamino (-ų) išlaikymo faktą. Auditoriaus pažymėjimo galiojimas gali būti atnaujintas ir nepasibaigus Tarnybos direktoriaus įsakyme nustatytam laikotarpiui, jei auditorius perlaiko vieną ar kelis kvalifikacinius egzaminus.

 

III skyrius

AUDITORIAUS PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

10.  Auditoriaus pažymėjimo galiojimas auditoriui, kuris šio Tvarkos aprašo 5 punkte numatyta tvarka per nustatytą terminą nesudarė sąlygų atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo ar pažeidimo tyrimo, panaikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu.

11.  Įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytu atveju auditoriaus pažymėjimo galiojimas panaikinamas, kai Lietuvos auditorių rūmai raštu patvirtina, kad auditorius kvalifikacinio (-ių) egzamino (-ų) neperlaikė.

12.  Įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytu atveju auditoriaus pažymėjimo galiojimas panaikinamas vadovaujantis Auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo, Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo atlikimo tvarkos aprašo, Finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo atlikimo, juos atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo ar Informacijos apie galimus pažeidimus pateikimo, pažeidimo tyrimo atlikimo, juos atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

___________________