ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 25 d. Nr. A-284

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 8 straipsniu:

1. T v i r t i n u Pirminės teisinės pagalbos teikimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje teikimo taisykles (pridedama).           

2. L a i k a u  netekusiu galios 2014 m. gruodžio 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-1681 „Dėl Pirminės teisinės pagalbos teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

L. e. Savivaldybės administracijos

direktoriaus pareigas                                                                                Gintautas Sitnikas

 

 

 

PATVIRTINTA:

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A-284

 

 

PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOJE TAISYKLĖS

 

 

I.          BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (toliau – pirminė teisinė pagalba) teikimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pirminės teisinės pagalbos teikimo sąlygas, pirminės teisinės pagalbos teikimo tvarką Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje (toliau – Savivaldybė). Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu.

2. Pirminė teisinė pagalba – tai Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau - įstatymas) nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Pirminė teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą.

3. Teisinė informacija – informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą.

4. Teisinė konsultacija – patarimai teisės klausimais.

5. Pirminė teisinė pagalba neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.

6. Pareiškėjas – fizinis asmuo, kuris pateikia prašymą (žodžiu arba raštu) suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir (ar) kuriam teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba.

7. Pirminę teisinę pagalbą teikia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus (toliau – Teisės skyrius) valstybės (karjeros) tarnautojas (toliau – tarnautojas), kurio pareigybės aprašyme nustatyta ši funkcija.

 

II.        PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO SĄLYGOS

 

8. Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nurodyti asmenys, pagal savo gyvenamąją vietą.

9. Asmenys, esantys Šiaulių tardymo izoliatoriuje (atliekantys laisvės atėmimo bausmę, laikomi kardomojo kalinimo vietoje), dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos turi teisę kreiptis į Savivaldybę.

10. Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

10.1. pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;

10.2. pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė pagalba arba yra akivaizdu, kad jis advokato konsultaciją gali gauti nesinaudodamas įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;

10.3. pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

10.4. pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, materialiosiomis ar procesinėmis teisėmis.

 

III.       PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKA

 

11. Pirminė teisinė pagalba teikiama priėmimo laiku:

11.1. pirmadienį nuo 9 val. iki 12 val., nuo 13 val. iki 17 val.,

11.2. antradienį nuo 9 val. iki 12 val., nuo 13 val. iki 17 val.,

11.3. trečiadienį nuo 9 val. iki 12 val. , nuo 13 val. iki 17 val.,

11.4. ketvirtadienį nuo 8 val. iki 12 val. , nuo 13 val. iki 17 val.,

11.5. penktadienį nuo 9 val. iki 12 val. , nuo 13 val. iki 15.00 val.

12. Asmuo, atvykęs į Savivaldybės priimamąjį, Vasario 16-os g. 62, Šiauliuose, paspaudžia klientų (interesantų) bilietų spausdintuvo klavišą „Teisinė pagalba“ ir gauna bilietą su aptarnavimo eilės numeriu.

13. Pirminė teisinė pagalba teikiama 12 kabinete eilės tvarka.

14. Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į Savivaldybę. Jeigu tarnautojas neturi galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie jo priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo kreipimosi dienos.

15. Jeigu tarnautojas dėl objektyvių priežasčių negali suteikti pirminės teisinės pagalbos (atostogų, ligos, komandiruotės ir kt. atvejais), pareiškėjas Savivaldybės priimamajame užpildo nustatytos formos prašymą pirminei teisinei pagalbai gauti (priedas) ir palieka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio (toliau – Aptarnavimo poskyris) darbuotojui. Aptarnavimo poskyrio darbuotojas tą pačią dieną prašymus perduoda Teisės skyriui. Teisės skyriaus tarnautojas pareiškėjui praneša apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo kreipimosi dienos.

16. Pareiškėjas, atvykdamas dėl pirminės teisinės pagalbos, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kurį turi pateikti tarnautojui.

17. Tarnautojas registruoja pareiškėjus Pirminės teisinės pagalbos apskaitos žurnale, nurodydamas pareiškėjų vardus, pavardes, asmens kodus, gyvenamąją vietą, klausimą, kuriuo suteikta pirminė teisinė pagalba, pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmę. Pareiškėjas turi pasirašyti pirminės teisinės pagalbos apskaitos žurnale.

18. Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta tarnautojo sprendimu.

19. Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

20. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis tarnautojas turi ieškoti galimybių ir padėti pareiškėjams ginčus išspręsti taikiai.

21. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, tarnautojas pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Tarnautojas šių veiksmų imasi tik po to, kai atlieka šių taisyklių 19 punkte numatytą pareigą.

22. Kai pareiškėjas kreipiasi dėl Savivaldybės įstaigos veiksmų ar neveikimo, tarnautojas žodžiu arba raštu informuoja jį apie galimą interesų konfliktą. Jeigu pareiškėjas sutinka, tarnautojas teikia pirminę teisinę pagalbą. Jeigu pareiškėjas nesutinka, kad pirminę teisinę pagalbą teiktų Savivaldybės tarnautojas, šis jam pasiūlo kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyrių (toliau – Tarnyba). Kai pareiškėjas nurodytu atveju kreipiasi į Tarnybą, ši organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą.

 

IV.       PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS APSKAITA IR FINANSAVIMAS

 

23. Pirminės teisinės pagalbos apskaitą tvarko ją teikiantis tarnautojas.

24. Pareiškėjai, kurie kreipėsi dėl pirminės teisinės pagalbos, registruojami Pirminės teisinės pagalbos žurnale, kuris saugomas Teisės skyriuje.

25. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis tarnautojas privalo kiekvienais metais parengti ir pateikti Tarnybai Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyta tvarka veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitą.

26. Pirminės teisinės pagalbos išlaidas sudaro išlaidos, susijusios su teisine informacija, teisinėmis konsultacijomis ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimu, taip pat išlaidos, susijusios su patarimais dėl ginčų sprendimo ne teismo tvarka, su veiksmais dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimu.

27. Pirminei teisinei pagalbai lėšos skiriamos Savivaldybei kaip speciali tikslinė dotacija valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti.

 

V.        BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Šios taisyklės gali būti keičiamos, papildomos ar panaikinamos Teisės skyriaus iniciatyva. Visi taisyklių pakeitimai įforminami Administracijos direktoriaus įsakymu.

29. Taisyklės viešai skelbiamos Savivaldybės interneto tinklalapyje.