LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 17 d. Nr. V-913

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos:

3.1. Lauko vaikų darželis (toliau – lauko darželis) – švietimo teikėjas, kuris ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą vykdo lauke.

3.2. Kitos šioje higienos normoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme [13.1] ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [13.11].“

1.2. Papildau 51 punktu:

51. Lauko darželiuose grupės formuojamos iš ne jaunesnių kaip 2 metų amžiaus vaikų. Lauko darželių grupių sąrašai turi būti sudaromi neviršijant šios higienos normos 51.1–51.3 papunkčiuose pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus grupėse:

51.1. nuo 2 iki 3 metų amžiaus gali būti ne daugiau kaip 14 vaikų;

51.2. nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 15 vaikų;

51.3. nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 18 vaikų.“

1.3. Papildau 71 punktu:

71. Vienu metu lauko darželio grupėje turi dirbti ne mažiau kaip 3 darbuotojai, iš jų – ne mažiau kaip 2 pedagogai (ikimokyklinio ugdymo auklėtojai ar priešmokyklinio ugdymo pedagogai). Jeigu vaikų skaičius lauko darželio grupės sąraše yra vienu trečdaliu ar daugiau mažesnis, negu nurodyta šios higienos normos 51.1–51.3 papunkčiuose, vienu metu turi dirbti ne mažiau kaip 2 darbuotojai, vienas iš jų – pedagogas (ikimokyklinio ugdymo auklėtojas ar priešmokyklinio ugdymo pedagogas).“

1.4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Švietimo teikėjo, vykdančio ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, darbuotojai, laisvasis mokytojas, vykdantis ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, gali dirbti tik teisės aktų [13.2, 13.5] nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą. Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) (forma Nr. F048/a) [13.4] ar jos kopija turi būti laikomi švietimo teikėjo nustatytoje vietoje.“

1.5. Pakeičiu 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.2. sklype / teritorijoje ir patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, neturi būti šios higienos normos priede nurodytų nuodingųjų augalų. Šios higienos normos priede nenurodyti augalai, galintys kelti pavojų vaikų sveikatai (apsinuodijimo, susižalojimo ir pan.), gali būti auginami tik vaikams nepasiekiamose vietose.“

1.6. Papildau 13.11 papunkčiu:

13.11. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;“.

1.7. Pakeičiu 39 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

39. Vaikų miego organizavimas patalpose:“.

1.8. Papildau 851 punktu:

851. Švietimo teikėjas, vykdantis ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, gali organizuoti vaikų maudymąsi tik savivaldybių institucijų sprendimais įteisintuose paplūdimiuose turėdamas rašytinį tėvų (globėjų) sutikimą. Sutikime turi būti išvardytos visos maudymosi vietos, kuriose tėvai (globėjai) sutinka, kad būtų organizuojamas vaikų maudymasis. Švietimo teikėjas privalo užtikrinti besimaudančių vaikų saugumą: maudymosi metu vaikai turi būti nuolatos prižiūrimi švietimo teikėjo darbuotojų; vienas darbuotojas gali prižiūrėti ne daugiau kaip 4 besimaudančius 3 metų ir vyresnius vaikus, kiekvieną besimaudantį jaunesnį kaip 3 metų amžiaus vaiką turi prižiūrėti atskiras darbuotojas; vaikus maudymosi metu prižiūrintys darbuotojai turi užtikrinti, kad vaikai nuolatos būtų jo pasiekiamumo zonoje.“

1.9. Papildau XI skyriumi:

XI SKYRIUS

LAUKO DARŽELIŲ REIKALAVIMAI

 

90. Jei lauko darželis, vykdydamas ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, patalpų nenaudoja, šios higienos normos 17, 22–62, 67–69, 72, 73, 78 ir 85 punktų reikalavimai netaikomi, o sklype / teritorijoje, kurioje lauko darželis vykdo veiklą, turi būti:

90.1. sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo nepalankių oro sąlygų (vėjo, kritulių) ir tiesioginių saulės spindulių (įrengta pavėsinė, palapinė, tentas, jurta ar pan., už kurių saugumą atsako švietimo teikėjas), išdžiovinti vaikų rūbus, avalynę, individualų inventorių. Šaltuoju metų laiku vaikams turi būti sudaryta galimybė sušilti;

90.2. įrengtas tualetas. Jei sklype / teritorijoje, kurioje lauko darželis vykdo veiklą, neįrengti nuotekų tinklai, gali būti naudojami biotualetai su autonominiais rezervuarais. Tualetas turi būti įrengtas kabinoje su durimis ar kita uždanga. Jei durys iš vidaus užsirakina, turi būti numatyta galimybė jas atidaryti iš išorės. Atstumas nuo vaikų poilsio, miego, maitinimo organizavimo vietos iki tualetų turi būti ne didesnis kaip 150 m. Vienai lauko darželio grupei turi būti įrengti ne mažiau kaip 2 tualetai. Tualetai turi būti švarūs, tvarkomi ir valomi kasdien ir pagal poreikį. Švarus ir sausas tualetų valymo inventorius turi būti laikomas tam skirtoje vietoje;

90.3. sudaryta galimybė nusiplauti rankas tekančiu vandeniu. Jei sklype / teritorijoje, kurioje lauko darželis vykdo veiklą, neįrengtas vandentiekis, gali būti naudojamas teisės akte [13.8] nustatytus kokybės reikalavimus atitinkantis vanduo iš talpyklų. Talpyklos, naudojamos vandeniui laikyti, turi būti švarios, sandariai uždaromos, pagamintos iš su maistu liestis skirtų medžiagų. Vienai lauko darželio grupei turi būti įrengtos ne mažiau kaip 2 praustuvės;

90.4. užtikrintas pakankamas kiekis asmens higienos priemonių (tualetinio popieriaus, muilo, vienkartinių rankšluosčių).

91. Vaikų poilsį, miegą organizuojant lauke, kiekvienam vaikui turi būti skirtas individualus inventorius, atitinkantis oro sąlygas (kilimėlis, miegmaišis, apklotas, vežimėlis ir pan.). Vaikams duodamas individualus inventorius turi būti pažymėtas, geros būklės (nesuplyšęs, nesulūžęs), švarus ir sausas. Vaiko poilsiui, miegui organizuoti reikalingą inventorių gali pateikti jo tėvai (globėjai). Apie tai, kad lauko darželyje vaikai nebus aprūpinami minėtomis priemonėmis, vaiko tėvai (globėjai) turi būti informuojami iš anksto. Vieta, kurioje organizuojamas vaikų miegas, turi būti apsaugota nuo vėjo, kritulių ir tiesioginių saulės spindulių.

92. Tamsiuoju paros metu lauko darželis vaikų veiklą gali organizuoti tik apšviestose teritorijose.

93. Lauko darželis turi parengti ir patvirtinti veiksmų planą vaikų saugumui užtikrinti pasireiškus pavojingiems meteorologiniams reiškiniams. Su veiksmų planu turi būti supažindinti lauko darželį lankančių vaikų tėvai (globėjai).“

 

1.10. Pakeičiu priedo pavadinimą ir jį išdėstau taip:

NUODINGŲJŲ AUGALŲ SĄRAŠAS“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga