PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LIETUVOS RESPUBLIKOS Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 7 d. Nr. 1-388

Vilnius

 

 

1P a k e i č i u  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDRŲJŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

Vadovaudamasis Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739, 12.4 papunkčiu,

tvirtinu Bendrąsias priešgaisrinės saugos taisykles (pridedama).“

 

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles:

1.2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Be šių taisyklių, būtina laikytis kitų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų gaisrui kilti ar jam išplisti.“

1.2.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Kiekvienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kurioje yra du ir daugiau darbuotojų, turi būti parengtos gaisrinės saugos instrukcijos (1 priedas).“

1.2.4. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Visi instruktažai registruojami įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo nustatyta tvarka (įvardijant instruktažą išklausiusį asmenį, instruktažo tipą, instruktavimo datą).“

1.2.5. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

TERITORIJOS PRIEŽIŪRA“.

1.2.6. Pakeičiu II skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI“.

1.2.7. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Šiame skyriuje išdėstyti gaisrinės saugos reikalavimai teritorijoms.“

1.2.8. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Įmonių, įstaigų, organizacijų, taip pat gyvenamųjų pastatų ir sodininkų bendrijų teritorija turi būti išvalyta, nušienauta, gamybos, augalinės atliekos, šiukšlės laikomos tam skirtose vietose.“

1.2.9. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Įmonės, įstaigos ir organizacijos teritorijoje turi būti pažymėtos žmonių susirinkimo vietos jiems evakuojantis iš pastatų gaisro kilimo pavojaus atveju.

1.2.10. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Į kanalizacijos sistemas ir vandens telkinius draudžiama pilti sprogius ir degius produktus.“

1.2.11. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Draudžiama degias medžiagas sandėliuoti ant rampų ar prie įmonės, įstaigos ar organizacijos pastatų arčiau kaip 2 m.“

1.2.12. Pakeičiu 26.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.1. prekybos vietų išdėstymą suderinti su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teritoriniu struktūriniu padaliniu;“.

1.2.13. Pakeičiu II skyriaus antrojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

ANTRASIS SKIRSNIS

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, GARAŽŲ, SODŲ BENDRIJŲ TERITORIJOS“.

1.2.14. Pripažįstu netekusiu galios 27.1 papunktį.

1.2.15. Pakeičiu II skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

TREČIASIS SKIRSNIS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS“.

1.2.16. Pripažįstu netekusiu galios 29 punktą.

1.2.17. Pripažįstu netekusiu galios 31 punktą.

1.2.18. Pakeičiu 32.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.1. dirbti nuolatinio pobūdžio terminio apdirbimo, suvirinimo, dažymo, medienos apdirbimo darbus, taip pat plauti detales ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais;“.

1.2.19. Pakeičiu II skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DEGALINIŲ TERITORIJOS“.

1.2.20. Pakeičiu II skyriaus penktojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

PENKTASIS SKIRSNIS

DURPYNŲ TERITORIJOS“.

1.2.21. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

STATINIAI IR PATALPOS“.

1.2.22. Pakeičiu III skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI“.

1.2.23. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklai, turi būti išdėstyti taip, kad būtų gerai matomi iš bet kurios patalpos vietos (taško).“

1.2.24. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Draudžiama evakuacijos keliuose įrengti buitinių paslaugų ir nuomos punktus, prekybos vietas ir žaidimų automatus ir kt., jeigu sumažinamas reikalaujamas minimalus norminis evakuacijos kelio plotis, o šių kelių koridoriuose ir laiptinėse draudžiama įrengti veidrodžius ir durų imitacijas.“

1.2.25. Pakeičiu 68 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

68. Evakuacijos keliai, išėjimai, avariniai išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu. Siekiant nestabdyti žmonių evakavimo, draudžiama rakinti aukštų holų, bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų duris, liukus, išskyrus:“.

1.2.26. Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

71. Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama laikyti suslėgtųjų dujų balionus (išskyrus dujų balionus su manometrais, kurių rodmenys yra ties „0“ riba), ypač degias, labai degias medžiagas ir preparatus, sprogstamąsias ir kitas pavojingas medžiagas, kurios sprogsta ir dega sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingus produktus.“

1.2.27. Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. Palėpėse draudžiama laikyti degias medžiagas ir degius skysčius. Bendrojo naudojimo palėpės turi būti užrakintos, o raktai laikomi prieinamoje vietoje, iš kurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu.“

1.2.28. Pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip:

74. Patalpose, balkonuose, lodžijose, erkeriuose, terasose ir ant pastato stogo draudžiama naudoti kepsnines, šašlykines ir rūkyklas, kurioms naudojamas kietasis kuras, jei kitaip nenumato gamintojo naudojimo instrukcija.“

1.2.29. Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:

79. Draudžiama naudotis atvira ugnimi Asg, Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose.“

1.2.30. Pakeičiu III skyriaus antrojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

ANTRASIS SKIRSNIS

GYVENAMIEJI PASTATAI IR PATALPOS“.

1.2.31. Pakeičiu 86.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

86.1. bendrojo naudojimo laiptinėse, koridoriuose, balkonuose, avariniuose išėjimuose laikyti degias medžiagas ir daiktus, trukdančius žmonių evakavimuisi gaisro atveju;“.

1.2.32. Pakeičiu 88.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

88.5. gyvenamosiose patalpose įrengti autonominius dūmų signalizatorius, išskyrus atvejus, kai gyvenamosiose patalpose įrengta stacionari gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Patalpose įrengti autonominiai dūmų signalizatoriai turi būti techniškai tvarkingi ir veikiantys.

1.2.33. Pakeičiu III skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

TREČIASIS SKIRSNIS

PRAMONĖS, GAMYBOS IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAI IR PATALPOS“.

1.2.34. Pakeičiu 91 punktą ir jį išdėstau taip:

91. Gamybinėse patalpose, kuriose kaupiasi dulkės, elektros skirstomųjų spintų ir skydinių durys turi būti sandarios.“

1.2.35. Pakeičiu III skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ADMINISTRACINIAI, GYDYMO, PASLAUGŲ PREKYBOS, MOKSLO, KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAI IR PATALPOS“.

1.2.36. Pakeičiu 98 punktą ir jį išdėstau taip:

98. Transporto priemonių remonto vietose turi būti nedegios dėžės su dangčiais naudotiems kuro ir tepalo filtrams, skudurams, degioms šiukšlėms sudėti. Panaudoti naftos produktai turi būti išpilami į tam skirtus indus ir laikomi tik tam tikslui skirtose vietose. Išlietus ypač degius, labai degius ir degius skysčius būtina užpilti smėliu, pjuvenomis ar sorbentu ir pašalinti į tam skirtą vietą.“

1.2.37. Pakeičiu 100 punktą ir jį išdėstau taip:

100. Laikinas prekybos ir paslaugų paskirties vietas leidžiama įrengti grupėmis, ne daugiau kaip po 10 vienoje grupėje. Grupėje esančių prekybos ir paslaugų paskirties konteinerinio tipo statinių bendras plotas neturi viršyti 800 m2, įskaitant ir neužstatytą plotą tarp jų. Atstumai tarp šių statinių grupių ir iki kitų pastatų turi būti ne mažesni kaip 15 m.“

1.2.38. Pakeičiu 104 punktą ir jį išdėstau taip:

104. Dekoracijos sandėliuose turi būti laikomos pagal šių taisyklių VI skyriaus reikalavimus.“

1.2.39. Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

107. Parodos stendų, eksponatų, įrenginių, elektros instaliacijos išdėstymo projektą būtina suderinti su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūriniu padaliniu tais atvejais, kai parodos metu naudojama atvira ugnis, degūs skysčiai, pirotechnikos priemonės.“

1.2.40. Pakeičiu 110.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

110.1. laiptinėse ir koridoriuose įrengti sandėlius ir dirbtuves, laikyti įvairias medžiagas ir įrenginius;“.

1.2.41. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR ĮRENGINIAI“.

1.2.42. Pakeičiu IV skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI“.

1.2.43. Pakeičiu 118 punktą ir jį išdėstau taip:

118. Traukos įrenginių elementai turi sulaikyti ortakiuose degias nuosėdas. Susikaupusias degias nuosėdas būtina valyti pagal numatytą ir įmonės vadovo patvirtintą grafiką.“

1.2.44. Pakeičiu IV skyriaus antrojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

ANTRASIS SKIRSNIS

ELEKTROS ĮRENGINIAI“.

1.2.45. Pakeičiu IV skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

TREČIASIS SKIRSNIS

ŠILDYMAS“.

1.2.46. Pakeičiu 155 punktą ir jį išdėstau taip:

155. Gamybinėse patalpose, kuriose yra degių dulkių, nuosėdų, šildymo įrenginių paviršiai turi būti reguliariai valomi. Valymo terminai nustatomi pagal įmonės vadovo patvirtintą grafiką.“

1.2.47. Pakeičiu 157 punktą ir jį išdėstau taip:

157. Katilinėse ir patalpose, kuriose yra įrengti šildymo įrenginiai, draudžiama:

157.1. naudoti kitos rūšies kurą, negu numatyta įrenginio techninėje dokumentacijoje;

157.2. be priežiūros palikti neautomatinius šildymo įrenginius.

1.2.48. Pakeičiu 160 punktą ir jį išdėstau taip:

160. Iš dūmtraukių, dūmtakių ir krosnių kiekvienais metais prieš eksploatavimo pradžią išvalyti suodžius ir eksploatavimo metu juos valyti ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.“

1.2.49. Pakeičiu IV skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VĖDINIMAS“.

1.2.50. Pakeičiu 166 punktą ir jį išdėstau taip:

166. Atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus, privaloma tikrinti vėdinimo sistemų (ventiliatorių, ortakių, ugnį sulaikančių prietaisų, drėkinimo kamerų, ir pan.) techninę būklę ir, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus) ir įmonės vadovo patvirtintą grafiką, valyti jose susikaupusias nuosėdas. Tikrinimo ir valymo rezultatai turi būti įforminami raštu.“

1.2.51. Pakeičiu 167 punktą ir jį išdėstau taip:

167. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose, gaminančiose maistą, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus ir įmonės vadovo patvirtintą grafiką, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, iš vėdinimo sistemų turi būti valomi jose susikaupę riebalai ir kitos nuosėdos. Valymo rezultatai turi būti įforminami raštu.

1.2.52. Pakeičiu IV skyriaus penktojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

PENKTASIS SKIRSNIS

UGNIES DARBAI“.

1.2.53. Pakeičiu 173 punktą ir jį išdėstau taip:

173. Įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kuri atlieka ugnies darbus, turi būti jos vadovo patvirtinta instrukcija, nustatanti ugnies darbų atlikimo tvarką, jeigu tai nenumatyta bendroje gaisrinės saugos instrukcijoje.“

1.2.54. Pakeičiu 174 punktą ir jį išdėstau taip:

174. Laikinas ugnies darbų atlikimo vietas nustato įmonės, įstaigos, kurios darbuotojai atlieka ugnies darbus, organizacijos vadovas.“

1.2.55. Pakeičiu 175 punktą ir jį išdėstau taip:

175. Leidimus ugnies darbams atlikti objekte išduoda įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios darbuotojai atliks darbus (9 priedas), vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Be leidimo ugnies darbus gali atlikti įmonės, įstaigos, organizacijos suvirintojai, kurių sąrašą sudaro ir tvirtina ugnies darbus atliekančios įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.“

1.2.56. Pakeičiu 177 punktą ir jį išdėstau taip:

177. Įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo leidime nurodo asmenis, atsakingus už ugnies darbų vietos paruošimą ir ugnies darbų atlikimą.“

1.2.57. Pripažįstu netekusiu galios 189 punktą.

1.2.58. Pakeičiu IV skyriaus šeštojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

DARBAS LABORATORIJOSE“.

1.2.59. Pakeičiu IV skyriaus septintojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

SEPTINTASIS SKIRSNIS

DAŽYMAS IR LAKAVIMAS DEGIAIS SKYSČIAIS“.

1.2.60. Pakeičiu 206 punktą ir jį išdėstau taip:

206. Degūs dažai ir lakai turi būti ruošiami tam tikslui skirtose patalpose ir aikštelėse. Paruošimo patalpose ir aikštelėse leidžiama laikyti tokį dažų ir lakų kiekį, koks yra nustatytas technologiniame reglamente.“

1.2.61. Pakeičiu 211 punktą ir jį išdėstau taip:

211. Kiekvieną pamainą iš dažymo, džiovinimo spintų, kamerų ir kabinų turi būti išvalomos degios nuosėdos. Deginti nuosėdas draudžiama. Jas valant reikia naudoti kibirkščiavimo nekeliančius gremžiklius.“

1.2.62. Pakeičiu IV skyriaus aštuntojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

MEDŽIO APDIRBIMAS“.

1.2.63. Pakeičiu 214 punktą ir jį išdėstau taip:

214. Baigus darbą, draudžiama darbo vietoje palikti degias medžiagas ir degius skysčius.“

1.2.64. Pakeičiu 217 punktą ir jį išdėstau taip:

217. Nuo technologinių šildymo ir kitų įrenginių bei elektrinių prietaisų būtina valyti dulkes ir kitas degias medžiagas kiekvieną pamainą, o nuo stogo, ne rečiau kaip kartą per mėnesį.“

1.2.65. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

SPROGIOS IR GAISRINGOS MEDŽIAGOS“.

1.2.66. Pakeičiu V skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI“.

1.2.67. Pakeičiu V skyriaus antrojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

ANTRASIS SKIRSNIS

NAFTOS PRODUKTAI“.

1.2.68. Pakeičiu V skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

TREČIASIS SKIRSNIS

CIVILINĖ PIROTECHNIKA“.

1.2.69. Pakeičiu 305 punktą ir jį išdėstau taip:

305. Pirotechnikos priemonių sandėliai pagal laikomų pirotechnikos priemonių pirotechninio mišinio kiekį skirstomi į atskirai stovinčius, įrengtus kitos paskirties pastatuose ir specializuotose pirotechnikos priemonių parduotuvėse. Specializuota pirotechnikos priemonių parduotuvė (toliau – specializuota parduotuvė) – prekybinės paskirties pastatas ar patalpa, kuriuose esančių prekių asortimento didesniąją dalį sudaro pirotechnikos priemonės ir (ar) ginklai, šaudmenys. Specializuotų parduotuvių patalpos negali būti įrengtos, kultūros, mokslo, gydymo, viešbučių, poilsio, gyvenamosios paskirties pastatuose,  Asg, Bsg, Cg, kategorijų pagal gaisro ir sprogimo pavojų pastatuose ir visų paskirčių pastatų rūsiuose. Specializuotos parduotuvės turi būti atitvertos nuo kitų patalpų EI 45 pertvaromis ir REI 60 perdangomis ir turėti atskirą išėjimą į lauką.“

1.2.70. Pakeičiu 312 punktą ir jį išdėstau taip:

312. Specializuotose parduotuvėse pirotechnikos priemonių sandėliai turi būti įrengti atskirose patalpose, turinčiose išėjimą tiesiai į lauką, atitvertose EI 45 pertvaromis ir REI 60 perdangomis.“

1.2.71. Pakeičiu 323 punktą ir jį išdėstau taip:

323. Prekybinės paskirties pastatuose ir patalpose (išskyrus specializuotas parduotuves) galima prekiauti F1, F2 ir F3 kategorijų fejerverkais, T1 kategorijos teatrinėmis pirotechnikos priemonėmis ir P1 kategorijos kitomis pirotechnikos priemonėmis. Bendras jų kiekis vienoje prekybos vietoje turi būti ne didesnis kaip 50 kg, pirotechninio mišinio kiekis – ne didesnis kaip 10 kg. “

1.2.72. Pakeičiu 326 punktą ir jį išdėstau taip:

326. Draudžiama įrengti laikinas pirotechnikos priemonių prekybos vietas arčiau kaip 5 m iki evakuacijos išėjimų. Laikinoje pirotechnikos priemonių prekybos vietoje turi būti ne mažesnės kaip 4 kg talpos gesintuvas ir nedegus audeklas.“

1.2.73. Pakeičiu V skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DUJOS“.

1.2.74. Pakeičiu 341 punktą ir jį išdėstau taip:

341. Laikyti pastato viduje degių dujų balionus grupėmis (du ir daugiau) leidžiama nedegiose vėdinamose spintose, o pastato išorėje – prie aklinos nedegios sienos ir ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki langų, durų, ir kitų angų.“

1.2.75. Pakeičiu 342 punktą ir jį išdėstau taip:

342. Dujų balionai nuo šildymo prietaisų ir įrenginių turi būti laikomi ne mažesniu kaip 1 m atstumu.“

1.2.76. Pakeičiu 352 punktą ir jį išdėstau taip:

352. Patalpose pajutus dujų kvapą ar pastebėjus dujų nuotėkį, būtina nedelsiant užsukti dujotiekio (dujų baliono) čiaupą, išvėdinti visas patalpas ir iškviesti avarinę dujų tarnybą. Kol bus pašalintas gedimas, patalpose draudžiama degti degtukus, rūkyti, naudotis atvira ugnimi, įjungti ir išjungti elektros prietaisus.“

1.2.77. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

MEDŽIAGŲ SANDĖLIAVIMAS“.

1.2.78. Pakeičiu VI skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

PIRMASIS SKIRSNIS

SANDĖLIAVIMO REIKALAVIMAI PASTATUOSE IR PATALPOSE“.

1.2.79. Pakeičiu 362 punktą ir jį išdėstau taip:

362. Amonio salietra nuo kitų mineralinių medžiagų turi būti laikoma patalpoje, atskirtoje EI 45 pertvaromis ir REI 45 perdangomis. Sukietėjusią amonio salietrą draudžiama trupinti naudojant sprogstamąsias medžiagas arba kibirkštį skeliančius įrankius.“

1.2.80. Pakeičiu 375 punktą ir jį išdėstau taip:

375. Sandėliuose laikomų ypač degių, labai degių ir degių skysčių statines būtina krauti kamščiais į viršų.“

1.2.81. Pakeičiu VI skyriaus antrojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

ANTRASIS SKIRSNIS

SANDĖLIAVIMAS TERITORIJOSE“.

1.2.82. Pakeičiu 378 punktą ir jį išdėstau taip:

378. Šiame skirsnyje išdėstyti sandėliavimo reikalavimai teritorijose.“

1.2.83. Pakeičiu 379 punktą ir jį išdėstau taip:

379. Teritorijose įvairias talpyklas su reagentais, ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais galima sustatyti grupėmis, ne didesnėmis kaip po 100 vienetų, arba laikyti ne daugiau kaip 5 tonas minėtų medžiagų vienoje grupėje. Atstumas tarp šių grupių turi būti ne mažesnis kaip 5 m. Aplink teritoriją, atsižvelgiant į laikomų medžiagų kiekį, reikia įrengti užtvaras, kurios atlaikytų išsiliejusių iš didžiausios talpyklos skysčių hidrostatinį slėgį.“

1.2.84. Pakeičiu 380 punktą ir jį išdėstau taip:

380. Medienos ir rąstų rietuvės turi būti išdėstytos taip, kad būtų užtikrintas gaisrinių automobilių privažiavimas iš dviejų išilginių rietuvių pusių. Rietuvių plotis ir aukštis turi būti ne didesnis kaip 6 m, o praeigų tarp jų plotis – ne mažesnis kaip 4 m.“

1.2.85. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

MASINIO SUSIBŪRIMO RENGINIAI“.

1.2.86. Pakeičiu 396 punktą ir jį išdėstau taip:

396. Renginių metu turi budėti asmenys, supažindinti su gaisrinės saugos reikalavimais ir žmonių evakavimo kilus gaisrui tvarka. Budintis personalas privalo stebėti, kad renginio metu būtų laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų.“

1.2.87. Pripažįstu netekusiu galios 398.5 papunktį.

1.2.88. Pakeičiu 399 punktą ir jį išdėstau taip:

399. Per rengiamas Kalėdų ir Naujųjų metų šventes eglė turi stovėti ant tvirto pagrindo, atokiai nuo durų ir netrukdyti išeiti iš patalpos. Eglės šakos turi būti per metrą nuo degių lubų ir sienų.“

1.2.89. Pripažįstu netekusiu galios 400 punktą.

1.2.90. Pakeičiu 403 punktą ir jį išdėstau taip:

403. Atrakcionams, pramoginiams ir kitiems masiniams renginiams bei religinėms apeigoms skirtų palapinių, namelių ir kitų statinių parinkimo vieta turi būti suderinta su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūriniu padaliniu.“

1.2.91. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

GAISRŲ GESINIMO PRIEMONĖS IR GAISRINĖ ĮRANGA“.

1.2.92. Pakeičiu 412 punktą ir jį išdėstau taip:

412. Pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui arba techninės patikros laikui, turi būti atliekama jo techninė priežiūra.“

1.2.93. Pakeičiu 413.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

413.1. laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų ir įrenginių;“.“

1.2.94. Pakeičiu 414 punktą ir jį išdėstau taip:

414. Gesintuvai, esantys lauke arba nešildomoje patalpoje, turi būti pritaikyti eksploatuoti esant žemai temperatūrai.“

1.2.95. Pakeičiu 418 punktą ir jį išdėstau taip:

418. Gesintuvų, kitos gaisrinės įrangos paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti. Plombavimo būdas neturi apsunkinti gesintuvo ar kitos gaisrinės įrangos paleidimo.“

1.2.96. Pripažįstu netekusiu galios 420 punktą.

1.2.97.   Pakeičiu 2 priedo pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Objekte, kuriame dirba arba  būna daugiau kaip šimtas žmonių, taip pat, neatsižvelgiant į žmonių skaičių, mokslo paskirties pastatuose: vaikų darželiuose, lopšeliuose, bendrojo lavinimo, profesinėse ir aukštosiose mokyklose, gydymo paskirties pastatuose: ligoninėse, sanatorijose, slaugos namuose, viešbučių bei poilsio paskirties pastatuose turi būti parengtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas (toliau – planas). Planą rengia ir tvirtina objekto savininkas, valdytojas ar administratorius“.

1.2.98.   Pakeičiu 5 priedo 2 lentelės 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4.

Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:

 

 

 

 

4.1.

lengvųjų automobilių (iki 100 vietų)

50 vietų

-

31

21

4.2.

krovininių automobilių, autobusų (iki 50 vietų)

25 vietų

-

31

21

 

1.2.99.   Papildau 5 priedą 25 punktu ir jį išdėstau taip:

25. Lauko prekybos, turgaus ar mugės teritorijose, maisto ruošimo vietose, kuriose naudojamos kietuoju kuru kūrenamos šašlykinės, kepsninės, rūkyklos, buitinės krosnelės, turi būti vienas 6 kg (l) gesinimo medžiagos turintis gesintuvas ir nedegus audeklas.“

1.2.100. Pakeičiu 5 priedo 3 lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3.

Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:

 

 

 

3.1.

lengvųjų automobilių (didesnės kaip 100 vietų)

100 vietų

1

-

3.2.

krovininių automobilių, autobusų (didesnės kaip 50 vietų)

50 vietų

2

1“

 

1.2.101. Pakeičiu 5 priedo 3 lentelės 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4.

Ypač degių, labai degių ir degių skystų medžiagų bei dujų laikymo vietos po stoginėmis ir atvirose aikštelėse (didesnės kaip 750 m2)

 

1500 m2

2

1“

 

2.  N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2.24, 1.2.25, 1.2.27, 1.2.32, 1.2.40, 1.2.43, 1.2.46, 1.2.50, 1.2.51, 1.2.69, 1.2.72, 1.2.74, 1.2.84, 1.2.92, 1.2.94, 1.2.97, 1.2.99 papunkčiai įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas,

vidaus tarnybos pulkininkas                                                                              Mindaugas Kanapickas