LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ PREZIDIUMO

N U T A R I M A S

 

DĖL NEPRIKLAUSOMUMO, KONFIDENCIALUMO IR PROFESINĖS PASLAPTIES LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 26 d. Nr. 1.4-23.6.5.1

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 54 straipsnio 2 dalimi ir 55 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas nutaria:

tvirtinti Nepriklausomumo, konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

PREZIDENTAS                                                                                             SAULIUS LAPŠINSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo

2018 m. birželio 26 d. nutarimu

Nr. 1.4-23.6.5.1

 

NEPRIKLAUSOMUMO, KoNFIDENCIALUMO IR PROFESINĖS PASLAPTIES LAIKYMOSI TVARkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nepriklausomumo, konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja nepriklausomumo, konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi reikalavimus, taikomus Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) prezidiumo nariams, LAR audito kokybės kontrolės komiteto (toliau – Komitetas) nariams ir LAR darbuotojams, paskirtiems atsakingais už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą, ir šiai funkcijai vykdyti LAR pasitelktiems kitiems asmenims (toliau kartu, jeigu nenurodyta kitaip, – asmuo, atsakingas už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR). Šis aprašas netaikomas auditoriams kontrolieriams ir jų pasitelktiems ekspertams, kuriems taikoma Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau – Įstaiga) nustatyta nepriklausomumo, konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarka.

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu (toliau – Audito įstatymas).

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Konfidenciali informacija – tai duomenys arba informacija, kurie sužinomi naudojantis teisėmis ir (arba) atliekant funkcijas, jeigu tokie duomenys arba informacija sudaro įstatymų saugomą paslaptį arba buvo gauti iš Audito įstatymo 40 straipsnyje nurodytų darbo dokumentų.

3.2. Konfidencialumas – asmens įpareigojimas konfidencialią ir profesinę paslaptį sudarančią informaciją naudoti tik įgyvendinant finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, užtikrinti, kad ji netaptų žinoma tokios teisės neturintiems asmenims, ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, nenaudoti minėtos informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų interesams tenkinti.

3.3. Nepriklausomumas – tai būsena, leidžianti pareikšti nuomonę be pašalinės įtakos, galinčios paveikti vertinimą.

3.4. Profesinę paslaptį sudaranti informacija – tai tokia informacija, kuri, naudojantis Audito įstatymo nustatytomis teisėmis, įgyvendinant finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, asmeniui tapo žinoma apie auditorius, audito įmones ar jų audituojamų ar audituotų įmonių veiklą, išskyrus tą informaciją, kuri yra viešai skelbiama.

3.5. Verslo ryšiai – tai asmenis siejantys komerciniai ar finansiniai interesai.

3.6. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Audito įstatyme.

 

II. Asmenys, atsakingi už FINANSINIŲ ATASKAITŲ audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR

 

4. Asmenimis, atsakingais už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR, laikomi:

4.1. LAR prezidiumo nariai;

4.2. Komiteto nariai;

4.3. LAR administracijos vadovas ir kiti LAR darbuotojai, paskirti atsakingais už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR.

4.4. kiti šiai funkcijai atlikti LAR pasitelkti asmenys.

5. LAR darbuotojas paskiriamas atsakingu už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR, kai LAR darbuotojas LAR administracijos vadovo įsakymu paskiriamas vykdyti vieną ar kelias iš šių pareigų:

5.1. tvarkyti Komiteto raštvedybą ir atlikti Komiteto techninį-organizacinį darbą;

5.2. koordinuoti auditorių kontrolierių atliekamas atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras;

5.3. organizuoti konsultavimą finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo klausimais;

5.4. vykdyti kitus Komiteto, LAR prezidiumo, LAR administracijos vadovo pavedimus, susijusius su finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimu.

6. Apie asmenis, atsakingus už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR, ir jų pakeitimus LAR nedelsdami informuoja Įstaigą.

 

IiI. Nepriklausomumo REIKALAVIMAi

 

7. Asmuo, atsakingas už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR, vykdydamas savo pareigas, nustatytas LAR prezidiumo ar Komiteto darbo reglamente, su LAR sudarytose sutartyse arba pareiginiuose nuostatuose bei atlikdamas kitus veiksmus, susijusius su šių pareigų vykdymu, turi laikytis nepriklausomumo reikalavimų.

8. Asmuo, atsakingas už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR, nelaikomas nepriklausomu nuo auditoriaus ar audito įmonės, jei jis:

8.1. yra susijęs šeimos, artimosios giminystės arba svainystės ryšiais su audito įmonės dalyviais, vadovu, dirbančiu auditoriumi (dirbančiais auditoriais), valdymo ar priežiūros organo nariais;

8.2. yra arba buvo audito įmonės darbuotojas ir nuo darbo santykių pasibaigimo dienos nėra praėję 3 metų;

8.3. yra arba buvo audito įmonės valdymo ar priežiūros organo narys ir nuo šių santykių pasibaigimo dienos nėra praėję 3 metų;

8.4. yra arba buvo audito įmonės dalyvis ir nuo akcijų perleidimo nėra praėję 3 metų;

8.5. dirba arba dirbo įmonėje, kurios valdymo ar priežiūros organo narys ar dalyvis yra auditorius ar audito įmonė ir nuo šių santykių pasibaigimo dienos nėra praėję 3 metų;

8.6. turi reikšmingų verslo ryšių su auditoriumi ar audito įmone arba nuo jų nutraukimo dienos nepraėjo 1 metai;

8.7. yra veikiamas kitų reikšmingų sąlygų, galinčių turėti įtakos jo nepriklausomumui.

9. Asmuo, atsakingas už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR, pradėdamas eiti šias pareigas privalo pranešti vadovaujančiam asmeniui apie esamą ar galimą nepriklausomumo reikalavimų pažeidimą ir nurodyti priemones, kurių jis imsis, siekdamas išvengti grėsmių. Jei taikomos priemonės nepadeda išvengti grėsmės nepriklausomumui, jis privalo nusišalinti nuo konkrečių procedūrų vykdymo ar sprendimo priėmimo. Dėl asmens, nevykdančio šios pareigos, nušalinimo sprendimą priima vadovaujantis asmuo. Asmeniui, atsakingam už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR, nusišalinus ar jį nušalinus, vadovaujantis asmuo turi priimti sprendimą dėl procedūros tąsos (pareigų perdavimo kitam asmeniui, klausimo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo minėtam asmeniui nedalyvaujant ir kt.).

10. Vadovaujantis asmuo yra:

10.1. Komiteto nariui – Komitetas;

10.2. LAR prezidiumo nariui – LAR prezidiumas;

10.3. LAR administracijos vadovui – LAR prezidentas;

10.4. LAR darbuotojui, paskirtam atsakingam už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR, – LAR administracijos vadovas.

10.5. kitam LAR pasitelktam asmeniui – jį pasitelkęs asmuo.

11. Jei per vienerius metus nuo sprendimo priėmimo paaiškėja, kad asmuo, turėjęs šio aprašo 9 punkto nustatyta tvarka nusišalinti nuo pareigų vykdymo, dalyvavo sprendimo priėmimo procese, tai toks sprendimas LAR prezidiumo nurodymu nedelsiant turi būti persvarstomas. Siekdamas išvengti nepriklausomumo pažeidimo padarinių, LAR prezidiumas gali nurodyti imtis ir kitų veiksmų (įpareigoti kitą asmenį iš naujo atlikti užduotį ir pan.).

 

Iv. KoNFIDENCIALUMO IR PROFESINĖS PASLAPTIES REIKALAVIMAI

 

12. Asmuo, atsakingas už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR, turi laikytis konfidencialumo ir profesinės paslapties (toliau kartu – konfidencialumo) reikalavimų.

13. Informacija, laikytina konfidencialia:

13.1. Komiteto protokolai ir su jais susijusi medžiaga, jeigu Komitetas nenusprendžia kitaip;

13.2. atlikto audito kokybės peržiūros ataskaitos kartu su iš audito įmonių ir joje dirbančių auditorių gautais atsiliepimais bei kita atlikto audito kokybės peržiūros metu surinkta medžiaga;

13.3. sudarytas metinio auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų plano projektas iki Įstaigos patvirtinimo;

13.4. informacija, gauta iš Įstaigos ar kitų trečiųjų asmenų (skundai, pranešimai ir kt.) apie netinkamai atliktą auditą, bei LAR prezidiumo pateiktas siūlymas išnagrinėti atliktą auditą;

13.5. kita informacija, susijusi su finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimu LAR, pateikta žodžiu ar raštu Komiteto ar LAR prezidiumo posėdžio metu, susirašinėjimo ar pokalbio tarp: Komiteto narių, LAR prezidiumo narių, auditorių kontrolierių, kitų LAR pasitelktų asmenų ir LAR darbuotojų, paskirtų atsakingais už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR, metu. Šis reikalavimas netaikomas tuo atveju, jeigu ši informacija viešai skelbiama;

13.6. LAR prezidiumas savo iniciatyva, Komiteto ar LAR administracijos vadovo teikimu nustatytą laikotarpį turi teisę konfidencialia laikyti ir kitą informaciją.

14. Asmuo, atsakingas už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR, žinantis konfidencialią informaciją, privalo ją laikyti paslaptyje ir neteikti tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.

15. Asmuo, atsakingas už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR, žinantis konfidencialią informaciją, turi teisę ja naudotis vykdydamas savo pareigas, nustatytas LAR prezidiumo darbo reglamente, Komiteto darbo reglamente, sutartyje, sudarytoje su LAR, arba pareiginiuose nuostatuose, bei atlikdamas kitus veiksmus, susijusius su šių pareigų vykdymu.

16. Asmeniui, atsakingam už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR, žinančiam konfidencialią informaciją, draudžiama ja naudotis asmeniniais tikslais ar trečiųjų asmenų interesams tenkinti.

17. Asmuo, atsakingas už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR, laikomas žinančiu konfidencialią informaciją, jeigu šioji informacija gali būti prieinama, pasiekiama ir gauta vykdant jo pareigas.

18. Visais nenumatytais atvejais, kai yra galima grėsmė dėl konfidencialumo reikalavimų pažeidimo bei konfidencialios informacijos atskleidimo, asmuo, atsakingas už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR, privalo pranešti vadovaujančiam asmeniui ir kartu numatyti priemones šiai grėsmei pašalinti.

19. Asmeniui, nustojus eiti pareigas, susijusias su finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimu LAR, konfidencialumo reikalavimai lieka galioti, ir jis neturi nei naudoti, nei atskleisti žinomos konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims.

20. Konfidencialumo ir profesinės paslapties reikalavimai netaikomi perduodant informaciją Komitetui, LAR prezidiumui, Auditorių garbės teismui ar Įstaigai, perduodant informaciją asmeniui, kuriam yra perduotas su šia informacija susijusių pareigų vykdymas, taip pat kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Klausimus dėl konfidencialią ir profesinę paslaptį sudarančios informacijos atskleidimo bei kitus klausimus dėl nepriklausomumo, konfidencialumo ar profesinės paslapties reikalavimų, kurių nereglamentuoja šis aprašas, svarsto ir sprendimus priima LAR prezidiumas.

22. Asmuo, pažeidęs šio aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis asmuo svarsto klausimą dėl asmens, pažeidusio šio aprašo reikalavimus, drausminės atsakomybės, dėl tokio asmens teikiamų paslaugų atsisakymo, dėl tokio asmens atšaukimo iš užimamų pareigų inicijavimo ar kt.

23. Asmenys, atsakingi už finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo įgyvendinimą LAR, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po šio aprašo įsigaliojimo arba prieš pradėdami šių pareigų vykdymą su šiuo aprašu supažindinami pasirašytinai ir pateikia Konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi pasižadėjimą (šio aprašo 1 priedas) bei Nepriklausomumo deklaraciją (šio aprašo 2 priedas).

 

SUDERINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo

valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos 2018 m. gegužės 24 d. raštu

Nr. (7.4)D2-1794

 

 

 

__________________