herbas2

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-88 „DĖL TARIFO UŽ KELEIVIŲ VEŽIMĄ UAB MOLĖTŲ AUTOBUSŲ PARKO VIETINIAIS REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS NUSTATYMO“ pakeitimo

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. B1-181

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604, IV skyriumi ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės Molėtų autobusų parko 2014 m. rugpjūčio 20 d. raštą Nr. IS-28 „Dėl perskaičiuoto tarifo patvirtinimo“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-88 „Dėl tarifo už keleivių vežimą UAB Molėtų autobusų parko vietiniais reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais nustatymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Nustatyti 0,08 Eur tarifą už UAB Molėtų autobusų parko 1 keleivio važiuojamą kilometrą, vežant keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                 Stasys Žvinys