LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO

 

 

 

2017 m. balandžio 11 d. Nr. V-247

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

 

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 (pridedama).

 

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                        Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. vasario 15 d. raštu

 

Nr. ((24.37-01)-5K-1701964)-6K-1701388

 

SUDERINTA

 

Lietuvos mokslo tarybos

 

2016 m. spalio 10 d. raštu Nr. 4S-1016

 

 

 

20142020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 2

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa) 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ (toliau – Priemonė) finansuojamą veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“, iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 20132020 metų plėtros programos 20162018 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-204 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 20132020 metų plėtros programos 20162018 metų veiksmų plano patvirtinimo“;

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (toliau Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;

2.6. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą;

2.7. 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. gegužės 19 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-15.1(17) patvirtintus Priemonės veiklos „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ prioritetinius projektų atrankos kriterijus;

2.8. Pavyzdinius mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašus, patvirtintus Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-217 „Dėl pavyzdinių mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašų patvirtinimo“ (toliau – Pavyzdiniai mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašai).

2.9. Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. VIII-21 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekspertų skyrimo taisyklės);

2.10. Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos“.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše stažuotojas suprantamas kaip tyrėjas, turintis Lietuvos arba užsienio mokslo ir studijų institucijos suteiktą mokslų daktaro laipsnį, ir kuriam nuo daktaro laipsnio suteikimo dienos iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino dienos yra praėję ne daugiau kaip 5 metai (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai) bei vykdantis projekte numatytą mokslo tiriamąjį darbą;

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija) ir Lietuvos mokslo taryba (toliau – įgyvendinančioji institucija arba LMT).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Aprašą bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 10 426 320 eurų (dešimt milijonų keturių šimtų dvidešimt šešių tūkstančių trijų šimtų dvidešimt eurų) Europos socialinio fondo lėšų.

9. Pagal Aprašą numatoma skelbti 3 kvietimus teikti paraiškas: pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 4 350 000 eurų (keturių milijonų trijų šimtų penkiasdešimties tūkstančių eurų), pagal antrąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 3 042 910  eurų (trijų milijonų keturiasdešimt dviejų tūkstančių devynių šimtų dešimt eurų), pagal trečiąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 3 033 410  eurų (trijų milijonų trisdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų dešimt eurų) Europos socialinio fondo lėšų. Jeigu paskelbto kvietimo metu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti suma mažesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, nepanaudota lėšų suma paskirstoma proporcingai kitiems kvietimams. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, įgyvendinančioji institucija, pritarus Ministerijai, turi teisę kvietimui skirtą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

10. Priemonės tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

11. Pagal Aprašą remiama veikla – „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

12. Aprašo 11 punkte nurodytos veiklos tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų podoktorantūros stažuočių (podoktorantūros stažuotė (toliau – stažuotė) pagal Aprašą suprantama kaip stažuotojo vykdomas mokslo tiriamasis darbas) sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją (projektais neturi būti siekiama sukurti konkrečių produktų rinkai bei didinti komercinio ir technologijų perdavimo masto). 

13. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2017 metų II ketvirtį, antrąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2018 metų III ketvirtį, trečiąjį kvietimą numatoma paskelbti 2019 m. III ketvirtį. Kvietimai teikti paraiškas skelbiami įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

 

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

14. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai (projekto vykdytojai) yra į Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo AIKOS sistemą (nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

15. Pareiškėju (projekto vykdytoju) gali būti juridinių asmenų filialai.

16. Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma.

17. Stažuotojas ir stažuotės vadovas (stažuotės vadovas pagal Aprašą suprantamas kaip pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijoje dirbantis mokslininkas, kuris projekto įgyvendinimo metu vadovauja stažuotojo darbui) gali būti nurodyti tik vienoje paraiškoje pagal vieną kvietimą.

18. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi turėti pajėgumų vykdyti projektą:

18.1. turėti infrastruktūrą moksliniams tyrimams vykdyti;

18.2. turėti žmogiškųjų išteklių projektui administruoti.

19. Projekto vykdytojas vienu metu gali vykdyti daugiau nei vieną projektą pagal Apraše nurodytą veiklą, jei užtikrina, kad projektams kokybiškai įgyvendinti turi pakankamą infrastruktūrą bei administracinius ir finansinius išteklius.

20. Paraiškos, kuriose nurodytos stažuotės vadovo ar stažuotojo atžvilgiu yra priimtas sprendimas dėl akademinės etikos pažeidimo, nesvarstomos 5 metus nuo Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimo įsigaliojimo dienos. Paraiškos, kuriose mokslininkas, anksčiau vadovavęs nutrauktam ar neįgyvendintam LMT finansuotam projektui, nurodomas kaip stažuotės vadovas ir (arba) stažuotojas, nesvarstomos tris metus nuo LMT sprendimo įsigaliojimo dienos.

21. Aprašo I ir II skyriuose nustatytus reikalavimus pareiškėjas, stažuotės vadovas ir stažuotojas turi atitikti paskutinę kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino dieną.

 

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

22.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

23. Projektai turi atitikti specialųjį projektų atrankos kriterijų, patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. gegužės 19 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-15.1(17) – „Projektai turi atitikti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto 2016 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-204 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas“. Projektai turi atitikti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano 2.1.3.1 papunktyje nurodytą veiksmą ir prie veiksmo nurodytą vykdytoją (pareiškėją).

24. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 3 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai, maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 3 priede. Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 55, iš jų ne mažiau kaip 15 balų pagal Aprašo 3 priedo 1 punkte nurodytą projektų atrankos kriterijų, ne mažiau kaip 14 balų pagal Aprašo 3 priedo 2 punkte nurodytą projektų atrankos kriterijų, ne mažiau kaip 14 balų pagal Aprašo 3 priedo 3 punkte nurodytus projektų atrankos kriterijų, ir ne mažiau kaip 12 balų pagal Aprašo 3 priedo 4 punkte nurodytą projektų atrankos kriterijų. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių, projektai išdėstomi Projektų taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.

25. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 55 balai arba projektas nesurenka Aprašo 24 punkte nurodytos minimalios balų sumos pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų, paraiška atmetama.

26. Teikiamo pagal Aprašą projekto trukmė turi būti 24 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.

27. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis, nurodytas Aprašo 26 punkte, gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti sustabdytas nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai, laikotarpiui, užtikrinant, kad, atnaujinus projekto veiklų įgyvendinimą, projektas bus įgyvendintas iki Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

28. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos ir turi būti baigtos ne vėliau kaip iki Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia laikoma stažuotojo darbo projekte pradžia. 

29. Stažuotojas turi pradėti dirbti projekte ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos ir dirbti projekte visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, jo darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 1260 valandų (projekto vykdytojo deklaruotų ir įgyvendinančios institucijos patvirtintų fiksuotųjų įkainių pažymose) per 12 mėnesių. Į stažuotojo darbo valandas negali būti įskaičiuotas darbo laikas, vykdant netiesiogines (administracinio pobūdžio) projekto veiklas (jei vykdomos).

30. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Projekto veiklos gali būti vykdomos kitose ES valstybėse narėse arba ne ES valstybėse, jeigu jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Projekto veiklų vykdymo vieta yra laikoma vieta, kurioje projekto veiklą vykdo projektą vykdantis personalas, kaip jis apibrėžtas Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimuose.

31. Tinkama projekto tikslinė grupė yra stažuotojai, kurie pagal Projektų taisyklių 23 skirsnį taip pat yra ir projekto dalyviai.

32. Projektu turi būti siekiama Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

32.1. „Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.395). Minimali siektina reikšmė – 1 asmuo; tarpinė siektina reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d. – 1 asmuo (tarpinė siektina reikšmė taikoma tik I kvietimui);

32.2. „Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai“ (rodiklio kodas P.S.393). Minimali siektina reikšmė – 1 asmuo; tarpinė siektina reikšmė nenustatoma;

32.3. „Įgyvendinti MTEP projektai“ (rodiklio kodas P.S.396). Minimali siektina reikšmė – 1 projektas; tarpinė siektina reikšmė nenustatoma.

33. Aprašo 32 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

34. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

35. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

36. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

37. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

38. Projektas negali būti finansuotas ar finansuojamas iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų (įskaitant lėšas, skirtas Susitarimui dėl Europos molekulinės biologijos konferencijos įkūrimo įgyvendinti) ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

39. Projekto įgyvendinimo metu stažuotojas turi išvykti stažuotis į užsienio mokslo ir studijų instituciją ar mokslinių tyrimų centrą, laboratoriją, įmonę, įstaigą, biblioteką, archyvą, ekspediciją ir kt. Minimali išvykos trukmė – 1 mėnuo. Išvykos laikotarpis gali būti skaidomas į dalis, kurių viena turi būti ne trumpesnė kaip 15 dienų.

40. Projekto įgyvendinimo metu stažuotojas negali būti keičiamas.

41. Projekto fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai turi būti planuojami vadovaujantis, tačiau neapsiribojant, Pavyzdiniais mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašais.

42. Projektui netaikomi investicijų tęstinumo ir ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos teikimo reikalavimai.

 

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

43. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

44. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos ir apmokėtos nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytais terminais.

45. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nustatoma kiekvienam projektui individualiai tinkamumo finansuoti vertinimo metu atsižvelgiant į projekto išlaidų pagrįstumą, tačiau neviršijant Aprašo 46 punkte nustatytos didžiausios projektui skiriamos finansavimo lėšų sumos. 

46. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 72 450 eurų (septyniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų).

47. Projekto vykdytojui gali būti išmokamas avansas. Maksimalus projektui skiriamo avanso dydis yra 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo sumos, jei dotacijos sutartyje nenustatyta mažesnė maksimali avanso suma. Maksimalus avanso dydis ir avanso išmokėjimo tvarka ir terminai nustatomi dotacijos sutartyje ir Projektų taisyklių 21 skirsnyje.

48. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

49. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

50. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

51. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

 

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkama finansuoti.

5.

Projekto vykdymas

Stažuotojo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius (Aprašo 52.1 papunktis).

6.

Informavimas apie projektą

Šios kategorijos išlaidos įtrauktos į išlaidų kategoriją Nr. 7 „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkamos finansuoti taikant fiksuotąją normą (Aprašo 52.2 papunktis).

 

Šias išlaidas sudaro:

1.  stažuotojo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos;

2.  išlaidos paslaugoms;

3.  ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos;

4.  projekto vykdytojui priklausančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, jei šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitas šalis) lėšos;

5.  projekto viešinimo išlaidos. Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčius;

6.  kitos projekto tikslams pasiekti būtinos išlaidos;

7.  netiesioginės projekto išlaidos (projekto administravimo ir susijusios išlaidos).

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

52. Vykdant projektų veiklas kompensuojamos šios projekto vykdytojo patirtos išlaidos:

52.1. stažuotojo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos yra kompensuojamos taikant darbo užmokesčio mokslinių tyrimų projektuose fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-227 „Dėl darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“ patvirtinta Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita. Maksimalūs darbo užmokesčio fiksuotieji įkainiai nurodyti 4 lentelėje „Mokslinis tyrimas“ (skaičiuojant fiksuotąjį darbo užmokesčio įkainį mokslinio tyrimo vadovui) (ataskaita skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai).

52.2. kitos nei Aprašo 52.1 papunktyje nurodytos projekto išlaidos, vadovaujantis Projektų taisyklių 433.3 papunkčiu, kompensuojamos taikant fiksuotąją normą, kuri sudaro 40 procentų nuo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidų.

53. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 51–52 punktuose nurodytus fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą, turi atitikti šias nuostatas:

53.1. pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnio nuostatas;

53.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, nei Apraše nustatyti maksimalūs dydžiai;

53.3. projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į dotacijos sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas (t. y., įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinė pažyma dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius ir fizinio veiklos rodiklio pasiekimą pagrindžiantys dokumentai). Teiktini dokumentai nurodomi dotacijos sutartyje.

54. Projektui taikoma fiksuotoji norma nustatoma dotacijos sutartyje ir projekto įgyvendinimo metu negali būti keičiama.

55. Netinkamos finansuoti yra išlaidos, nurodytos Projektų taisyklių 34 skirsnyje.

56. Stažuotės vadovo darbo užmokesčio išlaidos yra netinkamos finansuoti.

57. Paraiškos parengimo ir kryžminio finansavimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

58. Projekto vykdytojo patirtos išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu.

59. Jei projekto įgyvendinimo metu buvo gautos pajamos, jos įvertinamos ir susigrąžinamos ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu Projektų taisyklių 447 ir 448 punktuose nustatyta tvarka.

 

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

60. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“.

61. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 66 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

62. Jeigu vadovaujantis Aprašo 61 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

62.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiama pasirašyta popierinė paraiška ir jos priedai, parengti lietuvių kalba. Kartu pateikiama elektroninėje laikmenoje įrašyta paraiška ir jos priedai. Priedai teikiami  Microsoft Office Word formatu. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

62.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

63. Jei paraiškos teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

64. Gavęs įgyvendinančiosios institucijos pranešimą apie paraiškos užregistravimą ir jai suteiktą kodą, per pranešime nustatytą terminą pareiškėjas LMT Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinėje sistemoje turi užpildyti šią informaciją anglų kalba: paraiškos bendrąją informaciją ir projekto aprašymą (projekto poreikis, pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas, projekto santrauka, projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas, projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas), stažuotės vadovo ir stažuotojo gyvenimo aprašymus ir Aprašo 66.4 ir 66.7 papunkčiuose nurodytus priedus, parengtus anglų kalba Microsoft Office Word formatu. Pareiškėjas prie sistemos jungiasi per tinklalapį junkis.lmt.lt ir užsiregistravęs tampa jos naudotoju, arba jungiasi ankstesniais sukurtais naudotojo duomenimis, jei jis šia sistema jau buvo naudojęsis.

65. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

66. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

66.1. pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą dėl pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo užtikrinimo (rašto pavyzdinė forma skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt) (lietuvių kalba);

66.2. stažuotojo mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;

66.3. stažuotojo gyvenimo aprašymą (lietuvių ir anglų kalbomis);

66.4. stažuotojo svarbiausių mokslo publikacijų (ne daugiau kaip 10) ir kitos mokslinės produkcijos (ne daugiau kaip 5) sąrašus (su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science, Scopus ar kitą duomenų bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją, informaciją apie patentų, augalų ar gyvūnų veislių, ląstelių linijų, mikroorganizmų kamienų registravimo faktą) (lietuvių ir anglų kalbomis);

66.5. stažuotės vadovo mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;

66.6. stažuotės vadovo gyvenimo aprašymą, kuriame, be kitos informacijos, nurodyta per pastaruosius 10 metų iki paskutinės kvietime nurodytos paraiškų pateikimo termino dienos patirtis vadovaujant daktaro disertacijos rengimui, per pastaruosius 5 metus iki paskutinės kvietime nurodytos paraiškų pateikimo termino dienos patirtis dalyvaujant mokslinių tyrimų projektuose bei vykdant kitą mokslinę profesinę veiklą (lietuvių ir anglų kalbomis);

66.7. stažuotės vadovo per pastaruosius 5 metus paskelbtų svarbiausių mokslo publikacijų (ne daugiau kaip 10) ir kitos mokslinės produkcijos (ne daugiau kaip 5), paskelbtos iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos sąrašą (su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science, Scopus ar kitą duomenų bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją, informaciją apie patentų, augalų ar gyvūnų veislių, ląstelių linijų, mikroorganizmų kamienų registravimo faktą) (lietuvių ir anglų kalbomis);

66.8. dokumentų dėl stažuotojo nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų suteikimo kopijas (jei taikoma);

66.9. visų įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne institucijos vadovas) kopijos;

66.10. pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą, kuriuo patvirtinama, kad projektas nebus finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skirtų Susitarimui dėl Europos molekulinės biologijos konferencijos įkūrimo įgyvendinti (rašto pavyzdinė forma skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje svetainėje www.lmt.lt) (lietuvių kalba).

67. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

68. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

69. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede ir 2 priede nustatytus reikalavimus ir Aprašo 23 punkte nurodytam specialiajam projektų atrankos kriterijui, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 3 priede nustatytus reikalavimus. Visų pagal kvietimą teikti paraiškas pateiktų projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai nurodomi projektų tinkamumo finansuoti vertinimo atskaitoje.

70. Paraiškų vertinimas vykdomas tokia tvarka:

70.1. pirmiausia atliekamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas;

70.2. paraiškos, atitikusios tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimus, perduodamos naudos ir kokybės vertinimui.

71. Iki atliekant projektų naudos ir kokybės vertinimą, paraiškos suskirstomos į dvi dalis:

71.1. humanitarinių ir socialinių mokslo sričių paraiškos;

71.2. fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių paraiškos.

72. Kiekviena iš 71 punkte išvardytų paraiškų dalių suskirstoma į paraiškų grupes, įvertinus paraiškų skaičių, jų skaičių pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-1457 „Dėl mokslo krypčių patvirtinimo“ patvirtintas mokslo kryptis ir atsižvelgiant į projektų tematikas. Paraiškų skaičius grupėse neturėtų būti mažesnis kaip 15 (išskyrus atvejus, kai 71 punkte nurodytose paraiškų dalyse paraiškų skaičius yra mažesnis nei 15) ir didesnis kaip 30. Įgyvendinančiosios institucijos Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetų (toliau – Komitetas) sudarytos paraiškų grupės tvirtinamos įgyvendinančiosios institucijos vadovo įsakymu ir per 5 darbo dienas paskelbiamos įgyvendinančiosios institucijos svetainėje, nurodant paraiškų grupės sąlyginį pavadinimą ir šiai grupei priskirtų paraiškų kodus.

73. Lėšos, numatytos kvietimu skirti Priemonės projektų finansavimui, padalinamos į tiek dalių, kiek paraiškų grupių buvo sudaryta Aprašo 72 punkte nustatyta tvarka. Šios lėšos paskirstomos proporcingai pagal paraiškų grupių projektų, kurie atitiko projektų tinkamumo finansuoti reikalavimus pagal Aprašo 1 ir 2 priedus, prašomas lėšas (patikslintas projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu).

74. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka ir terminais turi paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

75. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos. Paraiškų vertinimo etapų trukmės skirstomos tokia tvarka: 

75.1. projektų tinkamumo finansuoti vertinimas trunka ne ilgiau kaip 40 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos;

75.2. projektų naudos ir kokybės vertinimas, atranka ir sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimas trunka ne ilgiau kaip 50 dienų nuo tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos patvirtinimo dienos.

76. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, taip pat informuoja Ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją per Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį SFMIS2014, o jeigu nėra įdiegtos funkcinės galimybės – raštu, nurodydama termino pratęsimo priežastis.

77. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Aprašo 20 punkte arba Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, Projektų taisyklėse nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

78. Projektų naudos ir kokybės vertinimą atlieka atitinkamo Komiteto paskirti užsienio ekspertai, kurių darbą sudaro individualus vertinimas ir vertinimas ekspertų grupėje. Kiekvieną paraišką individualiai įvertinti skiriami 3 ekspertai, motyvuotu atitinkamo Komiteto sprendimu gali būti skiriamas (-i) papildomas (-i) ekspertas (-ai), jeigu paraiškoje numatyti moksliniai tyrimai yra tarpdisciplininio pobūdžio. Iš individualiai vertinti paraiškas paskirtų ekspertų sudaromos kiekvienos Aprašo 72 punkte nustatyta tvarka sudarytos paraiškų grupės ekspertų grupės. Individualų vertinimą ekspertai atlieka vieni, nesitardami su kitais grupės nariais dėl konkrečios paraiškos vertinimo. Vertinimo ekspertų grupėje metu ekspertai aptaria individualaus vertinimo rezultatus ir siekia bendros nuomonės dėl kiekvienos paraiškos įvertinimo. Ekspertų grupės vertinimas, nurodytas ekspertų grupės posėdžio protokole, laikomas galutiniu projekto naudos ir kokybės įvertinimu.

79. Jei keliose tam pačiam konkursui pateiktose projektų paraiškose numatyti moksliniai tyrimai (veiklos) iš esmės sutampa, galimu finansuoti turi būti pripažintas daugiausia balų įvertintas projektas.

80. Pasibaigus projektų naudos ir kokybės vertinimui, kiekvienai paraiškų grupei parengiama projektų naudos ir kokybės vertinimo ataskaita. Šioje ataskaitoje pateikiamas įvertintų paraiškų sąrašas, išdėstytas pagal naudos ir kokybės vertinimo metu paraiškoms suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio), nurodant pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų paraiškai suteiktą balų skaičių. Jei paraiškos surenka vienodą balų skaičių, jos prioritetine tvarka šiame sąraše išdėstomos vadovaujantis Projektų taisyklių 151 punktu.

81. Jei pagal Aprašo 73 punktą paraiškų grupei skirtų lėšų neužtenka visiems teigiamai įvertintiems šios grupės projektams finansuoti, šios paraiškų grupės pirmas eilėje teigiamai įvertintas projektas, kuriam finansuoti pritrūko dalies lėšų, finansuojamas naudojant kitose paraiškų grupėse nepaskirstytas kvietimo lėšas (pirmiausia finansuojami projektai, kuriems finansuoti pritrūko mažiau lėšų). Ministerijai pritarus, taip pat gali būti finansuojami likę pirmieji eilėje teigiamai įvertinti projektai, kuriems finansuoti pritrūko dalies lėšų, neviršijant bendros pagal Aprašą skirtų lėšų sumos (pirmiausia finansuojant projektus, kuriems finansuoti pritrūko mažiau lėšų). Likusios nepaskirstytos kvietimo lėšos, kurių nepakanka bent vienam projektui finansuoti, perkeliamos kitam kvietimui pagal Aprašą.

82. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

83. Įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, gali neorganizuoti baigiamojo paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo, numatyto Aprašo 82 punkte, jei visoms pagal vieną kvietimą teikti paraiškas naudos ir kokybės vertinimo metu pripažintoms finansuotinomis paraiškoms finansuoti užtenka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos.

84. Įgyvendinančioji institucija baigusi paraiškų vertinimą, sudaro atrinktų projektų ataskaitą vadovaudamasi Projektų taisyklių 17 skirsnio nuostatomis.

85. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą ir projektų atranką, priima sprendimą dėl projektų (ne)finansavimo, kuris tvirtinamas Tarybos pirmininko arba jo įgalioto asmens įsakymu. Informacija apie priimtą sprendimą dėl projektų (ne)finansavimo, kiekvienam projektui skirtų finansavimo lėšų sumą ir bendrą pagal kvietimą teikti paraiškas paskirstytų finansavimo lėšų sumą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt, ir apie tai per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, informuojami pareiškėjai (netaikoma, jei paraiškos buvo atmestos paraiškų vertinimo metu).

86. Pareiškėjas per 5 darbo dienas nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl paraiškos įvertinimo gavimo dienos turi teisę pateikti apeliaciją dėl paraiškos naudos ir kokybės vertinimo įgyvendinančiajai institucijai Apeliacijų dėl mokslo (sklaidos) projektų ar ataskaitų įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos apraše nustatytais atvejais ir tvarka (Aprašas skelbiamas įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt).

87. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

88. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą, Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Aprašo 5 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui dotacijos sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti dotacijos sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius dotacijos sutarties, pasiūlymas pasirašyti dotacijos sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti dotacijos sutarties pasirašymo terminą.

89. Dotacijos sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas vienu iš žemiau nurodytų būdų, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas:

89.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

89.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu. 

 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

90. Projektas įgyvendinamas pagal dotacijos sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

91. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 1 mėnesį nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašališkai nutraukti dotacijos sutartį Projekto taisyklių 192 punkte nustatyta tvarka.

92. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projekto veiklas, užtikrina, kad veiklose dalyvautų tik tikslinės grupės atstovai, nurodyti Aprašo 31 punkte, ir įsipareigoja turėti dokumentus, kurie pagrįstų kiekvieno dalyvio priklausymą tikslinei grupei

93. Projekto vykdytojas per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, teikia įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie kiekvieną mokslinį tyrimą vykdantį stažuotoją, pirmą jo dalyvavimo tiesioginėse projekto veiklose dieną vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį pagal projekto dalyvio anketos formą, kurią po dotacijos sutarties pasirašymo projekto vykdytojui pateikia įgyvendinančioji institucija.

94. Stažuotojui atsisakius užpildyti dalyvio anketos formą ir (ar) projekto vykdytojui negalint pateikti duomenų apie dalyvį, šio stažuotojo dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra pripažįstamos netinkamomis finansuoti. Jei stažuotojas dėl negalios negali užpildyti dalyvio anketos formos ir (arba) projekto vykdytojas turi prieigą prie viešuose registruose arba valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esančios informacijos apie mokslinį tyrimą vykdančius stažuotojus arba turi informaciją apie stažuotojus (ir gali pagrįsti jos teisingumą patikros vietoje metu), tokiu atveju dalyvio anketoje nustatytą informaciją apie projekto dalyvius įgyvendinančiajai institucijai pateikia projekto vykdytojas, o iš stažuotojo nereikalaujama užpildyti dalyvio anketos formos.

95. Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas teikia įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos tarpinę ir baigiamąją stažuotės mokslinės veiklos ataskaitas dotacijos sutartyje nustatytais terminais. Stažuočių mokslinės veiklos ataskaitas įgyvendinančiosios institucijos nustatyta tvarka vertina ekspertai. Įgyvendinančiajai institucijai pareikalavus, projekto vykdytojas taip pat teikia informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, įgyvendinant projektą sukurtą mokslinę produkciją.

96. Įgyvendinančioji institucija, vykdydama projekto įgyvendinimo priežiūrą, turi teisę atlikti projekto patikrą įgyvendinimo vietoje. Ministerijos atstovai turi teisę vykti į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą atskirai arba su įgyvendinančiąja institucija.

97. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo suderinti su įgyvendinančiąja institucija visus nukrypimus nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiančius jo apimtį, išlaidas, pratęsiančius projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiančius projektą ar dotacijos sutartyje nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus. Projekto įgyvendinimo ar dotacijos sutarties pakeitimai derinami su įgyvendinančiąja institucija dotacijos sutartyje nustatyta tvarka.

98. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka pasirinkdamas projekto veiklos apimčiai proporcingus informavimo apie projektą veiksmus, numatytus Projektų taisyklių 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčiuose ir kitas informavimo apie projektą veiklas.

99. Projekto vykdytojas turi sudaryti galimybę Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, audito institucijos ir kitų institucijų atsakingiems pareigūnams susipažinti su visais dokumentais projektų įgyvendinimo metu ir 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, gruodžio 31 dienos ir saugoti dokumentus numatytus Projektų taisyklių 42 skirsnio 488 punkte nustatyta tvarka, išskyrus dokumentus, kurie rengiami, teikiami ir gaunami per DMS. Konkretus projekto dokumentų saugojimo terminas nustatomas dotacijos sutartyje.

100. Jei projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko dotacijos sutarties sąlygų ir (arba) pažeidžia Lietuvos Respublikos ir (arba) ES teisės aktus, taip pat jei projekto vykdytojo pateikiama stažuotės ataskaita įvertinta neigiamai, įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (arba) nutraukti dotacijos sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtas projekto finansavimo lėšas ar jų dalį vadovaudamasi įgyvendinančiosios institucijos sprendime nurodytais reikalavimais. Sutarties pažeidimai tiriami ir sprendimai dėl nustatytų pažeidimų priimami Projektų taisyklėse nustatyta tvarka.

 

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

101. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

102. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

________________________