LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-932 „DĖL VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS  SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI REIKALINGŲ LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 19 d. Nr. V- 1459

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. V-932 „Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SKIRTOS VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI, POREIKIO APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaičiavimo metodiką (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro              2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. V-1030 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-932 „Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ .

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 2 punktą, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                             Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-932

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  

ministro 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr.  V-1459

redakcija)

 

SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SkirTOS VALSTYBINĖMS (valstybės PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS vykdyTI, POREIKIO APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika) nustato valstybės biudžeto lėšų, skiriamų vykdyti valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms (toliau – VSP funkcijos): visuomenės sveikatos priežiūrai savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (toliau – mokinių VSP), visuomenės sveikatos stiprinimui, visuomenės sveikatos stebėsenai, poreikio apskaičiavimo tvarką.

 

II SKYRIUS

SPECIALIOS TIKSLINĖS Dotacijos, SKIRTOS valstybinĖMS (valstybės perduotOMS savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijOMS vykdyti, POREIKIO APSKAIČIAVIMAS

 

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) kiekvienais metais teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais apskaičiuoja specialios tikslinės dotacijos (toliau – dotacija), reikalingos VSP funkcijoms vykdyti, poreikį (D) ir jį pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

3. Dotacija savivaldybėms VSP funkcijoms vykdyti (D) susideda iš:

3.1. dotacijos mokinių VSP vykdyti (Dmok);

3.2. dotacijos visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai vykdyti (Ds), ir apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

4. Dotaciją mokinių VSP vykdyti (Dmok) sudaro mokinių VSP specialistų darbo užmokesčio bei valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokos fondas (toliau – mokinių VSP specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondas) (Xd) ir šiai funkcijai vykdyti skirtas kitų išlaidų fondas (Xk), kuri apskaičiuojama pagal formulę:

 

 

 

 

5. Mokinių VSP specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondas (Xd) apskaičiuojamas atsižvelgiant į kiekvienoje savivaldybės teritorijoje ugdomų ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose mokinių skaičių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (toliau – mokiniai), atsižvelgiant į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves (pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą).

6. Ministerija einamųjų metų I–II ketvirtį kreipiasi į Švietimo informacinių technologijų centrą dėl duomenų iš Mokinių registro apie mokinių skaičių pateikimo.

7. Apskaičiuojant mokinių VSP specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondą (Xd), taikomi mokinių skaičiaus, tenkančio vienam mokinių VSP specialisto etatui, rekomenduojami normatyvai atsižvelgiant į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-918 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas).

8. Vidutinis mėnesinis mokinių VSP specialisto darbo užmokestis (Xvid) apskaičiuojamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nustatytus biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio dydžius.

9. Vidutinis mėnesinis mokinių VSP specialisto darbo užmokestis (Xvid) apskaičiuojamas A lygio pareigybės pareiginės algos mažiausio ir didžiausio koeficiento sumos aritmetinį vidurkį dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.

10. Savivaldybės mokinių VSP specialistų metinis darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondas miesto gyvenamojoje vietovėje (Xdms) ar kaimo gyvenamojoje vietovėje (Xdks) apskaičiuojamas pagal formules:

 

 arba

 

čia

Mskm  mokinių skaičius savivaldybės miesto gyvenamojoje vietovėje;

Mskk mokinių skaičius savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje;

Kmmokinių skaičius, rekomenduojamas vienam mokinių VSP specialistui miesto gyvenamosiose vietovėse;

Kk mokinių skaičius, rekomenduojamas vienam mokinių VSP specialistui kaimo gyvenamosiose vietovėse;

S valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmoka (30,48 procentai nuo darbo užmokesčio fondo);

Xvid – vidutinis mėnesinis mokinių VSP specialisto darbo užmokestis.

11. Savivaldybių mokinių VSP specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondų suma (Xdms ir Xdks) sudaro bendrą mokinių VSP specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondą (Xd), kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

 

12. Kitų išlaidų fondas, skirtas savivaldybės mokinių VSP vykdyti, nustatomas 20 procentų nuo mokinių VSP specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondo (Xdms ir Xdks) ir apskaičiuojamas pagal šias formules:

 arba

čia

Xkms kitų išlaidų fondas, skirtas savivaldybės miesto gyvenamojoje vietovėje mokinių VSP vykdyti;

Xkks kitų išlaidų fondas, skirtas savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje mokinių VSP vykdyti.

13. Savivaldybių kitų išlaidų fondų, skirtų mokinių VSP vykdyti, suma (Xkms ir Xkks) sudaro bendrą kitų išlaidų fondą, skirtą mokinių VSP vykdyti (Xk), kuris apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

 

14. Dotaciją visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai vykdyti (Ds) sudaro visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistų darbo užmokesčio bei valstybinio socialinio draudimo įmokų ir socialinio draudimo įmokų fondas (toliau – visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondas) (Yd) ir šiai funkcijai vykdyti skirtas kitų išlaidų fondas (Yk) ir apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

 

15. Vidutinis mėnesinis visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialisto darbo užmokestis (Yvid) apskaičiuojamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nustatytus biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio dydžius.

16. Vidutinis mėnesinis visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialisto darbo užmokestis (Yvid) apskaičiuojamas A lygio pareigybės pareiginės algos mažiausio ir didžiausio koeficiento sumos aritmetinį vidurkį dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.

17. Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistų metinis darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondas (Yds) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

čia

Yvid – visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialisto vidutinis mėnesinis darbo užmokestis;

E – visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistų etatų skaičius pagal Įsakymą;

S – valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmoka (30,48 procentai nuo darbo užmokesčio fondo).

18. Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistų etatų (E) skaičius apskaičiuojamas atsižvelgiant į savivaldybės nuolatinių gyventojų skaičių einamųjų metų pradžioje (Lietuvos statistikos departamento duomenys), iš jų atėmus mokinių skaičių. Savivaldybėje, kurioje iš gyventojų atėmus mokinių skaičių, gyvena:

18.1. daugiau kaip 200 000 gyventojų, 1 specialisto etatas skaičiuojamas 16 000 gyventojų;

18.2. nuo 100 000 iki 200 000 gyventojų (imtinai), 1 specialisto etatas skaičiuojamas 11 000 gyventojų;

18.3. mažiau kaip 100 000 gyventojų, 1 specialisto etatas skaičiuojamas 6 000 gyventojų.

19. Savivaldybių visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondų suma (Yds) sudaro bendrą visuomenės sveikatos stiprinimo specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondą (Yd), kuris apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

 

20. Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai skirtas kitų išlaidų fondas (Yks) nustatomas 20 procentų nuo visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistų darbo užmokesčio ir VSD įmokų fondo (Yds) ir apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

 

21. Savivaldybių visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai skirtų kitų išlaidų fondų (Yks) suma sudaro bendrą kitų išlaidų, skirtų visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai, fondo sumą (Yk) ir apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

 

_____________________