VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ GYVŪNŲ GLOBĖJAMS IR GLOBOS NAMAMS PATVIRTINIMO IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2004 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. B1-1015 „DĖL VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ GYVŪNŲ GLOBOS NAMAMS PATVIRTINIMO“ SU VISAIS PAKEITIMAIS IR PAPILDYMAIS PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2014 m. birželio 2 d. Nr. B1-486

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 9 dalies 7 punktą, atsižvelgdamas į Europos konvenciją dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos ir siekdamas užtikrinti bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų gerovę:

1. T v i r t i n u pridedamus Veterinarijos reikalavimus gyvūnų globėjams ir globos namams.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. gyvūnų globėjai, turintys gyvūnų globos vietas, kurioms taikomi Veterinarijos reikalavimai gyvūnų globėjams ir globos namams ir kurioms nėra suteiktas veterinarinis patvirtinimas, ne vėliau kaip per 6 mėnesius po šio įsakymo įsigaliojimo turi pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo suteikimo;

2.2. gyvūnų globėjai, kuriems taikomi Veterinarijos reikalavimai gyvūnų globėjams ir globos namams, ne vėliau kaip per 6 mėnesius po šio įsakymo įsigaliojimo turi pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globėjams ir globos namams 11 punkte nurodytą informaciją, o ūkio subjektai, kuriems iki šio įsakymo įsigaliojimo yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas kaip gyvūnų globos namams, turi pateikti tik tą Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globėjams ir globos namams 11 punkte nurodytą informaciją, kurios nėra pateikę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms anksčiau;

2.3. gyvūnų globėjai, kuriems taikomi Veterinarijos reikalavimai gyvūnų globėjams ir globos namams ir kurie neturi interneto svetainės ar nėra sudarę sutarties su asmeniu dėl informacijos skleidimo internete ar kitose visuomenės informavimo priemonėse apie jų globojamus gyvūnus, turi įkurti interneto svetainę arba sudaryti sutartį su asmeniu ne vėliau kaip per 6 mėnesius po šio įsakymo įsigaliojimo;

2.4. ūkio subjektai, kuriems iki šio įsakymo įsigaliojimo yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas kaip gyvūnų globos namams ir kurių gyvūnų globos vietos neatitinka Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globėjams ir globos namams, turi gyvūnų globos vietų patikrinimo metu nustatytus trūkumus pašalinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius po jų nustatymo dienos.

3. N u r o d a u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms per 3 mėnesius po šio įsakymo įsigaliojimo patikrinti ūkio subjektus, kuriems iki šio įsakymo įsigaliojimo yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas kaip gyvūnų globos namams, ir, nustačius, kad jų gyvūnų globos vietos atitinka Veterinarijos reikalavimus gyvūnų globėjams ir globos namams, pakeisti veiklos pavadinimą „gyvūnų globos namai“, nurodytą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo įsakyme, kuriuo ūkio subjektui yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas, veiklos pavadinimu „gyvūnų globos vieta“.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. B1-1015 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globos namams patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5. P a v e d u:

5.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

5.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Jonas Milius

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d.

įsakymu Nr. B1-486

 

Veterinarijos reikalavimai gyvūnų globėjams ir globos namams

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veterinarijos reikalavimai gyvūnų globėjams ir globos namams (toliau – Reikalavimai) nustato reikalavimus gyvūnų globėjams, gyvūnų globos namams, gyvūnų globos vietoms, gyvūnų laikymo įrangai, bešeimininkių ir (ar) bepriežiūrių gyvūnų laikymui, priežiūrai, gaudymui ir transportavimui bei gyvūnų apskaitos tvarką.

2. Reikalavimai netaikomi asmenims, kurie rastus bešeimininkius ir (ar) bepriežiūrius gyvūnus globoja, tačiau neužsiima tiksline jų globa (nuolat negloboja bešeimininkių ir (ar) bepriežiūrių gyvūnų ir (ar) neieško jiems naujų savininkų).

3. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

3.1. Gyvūno laikymo įranga narvas, aptvaras, gardas, namelis, akvariumas, terariumas ar kita gyvūnui laikyti skirta įranga.

3.2. Gyvūnų globos vieta – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka patvirtinta gyvūnų laikymo vieta, kurioje gyvūnų globėjas laikinai arba nuolat laiko bešeimininkius ir (ar) bepriežiūrius gyvūnus ar laikinai laiko sergančius (sužeistus) laukinius gyvūnus.

3.3. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) – Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija.

3.4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – teritorinė VMVT) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys.

Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme ir kituose gyvūnų gerovę ir apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI GYVŪNŲ GLOBĖJAMS IR GLOBOS NAMAMS

 

4. Gyvūnų globėjais gali būti asmenys:

4.1. kuriems yra ne mažiau kaip 18 metų (taikoma fiziniams asmenims);

4.2. kurie neserga psichinėmis ligomis, neturi priklausomybės alkoholiui ar psichotropinėms medžiagoms, nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos (taikoma fiziniams asmenims);

4.3. kurie neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo ar galiojančios administracinės nuobaudos už žiaurų elgesį su gyvūnais ar jų kankinimą (taikoma fiziniams asmenims);

4.4. kurie atitinka kitas Reikalavimų nuostatas.

5. Gyvūnų globėjai gali steigti gyvūnų globos namus, kuriuose be kitų gyvūnų gali būti laikomi ir sergantys (sužeisti) laukiniai gyvūnai, kol juos bus galima išleisti į laisvę. Gyvūnų globos namams taikomos Reikalavimų nuostatos, kuriomis reglamentuojama gyvūnų globėjų veikla ir nustatomi reikalavimai gyvūnų globos vietoms, gyvūnų laikymui, priežiūrai ir transportavimui bei jų apskaitai.

6. Gyvūnų globėjai, laikantys bešeimininkius ir (ar) bepriežiūrius gyvūnus (toliau – gyvūnai)  gyvūnų globos vietoje, turi turėti gyvūnų globos vietos veterinarinį patvirtinimą, kaip nustatyta Reikalavimų 19 punkte.

7. Gyvūnų globėjai, prisiimdami atsakomybę, gali perduoti laikinai laikyti gyvūnus kitiems gyvūnų laikytojams, kurie gyvūnus laikys savo gyvenamosiose patalpose ar žemės valdoje (palaidus, pririštus ar lauke įrengtuose voljeruose) (toliau – laikini gyvūnų laikytojai) nepažeisdami atitinkamos savivaldybės administracijos patvirtintų gyvūnų laikymo savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių nuostatų. Gyvūnų globėjai prieš gyvūnų perdavimą laikiniems gyvūnų laikytojams turi įsitikinti jų galimybėmis ir pasirengimu prižiūrėti gyvūnus. Laikini gyvūnų laikytojai nėra įtraukiami į Gyvūnų globėjų sąrašą, tvarkomą VMVT.

8. Gyvūnų globėjas, kuris perduoda gyvūnus laikiniems gyvūnų laikytojams, turi:

8.1. turėti šių gyvūnų laikytojų sąrašą, kuriame pateikiami jų kontaktiniai duomenys;

8.2. perduoti gyvūnus pagal rašytinę gyvūnų laikino laikymo sutartį, kurioje turi būti nurodyti bendrieji gyvūnų laikymo ir grąžinimo reikalavimai ir atsakomybė už Reikalavimų 18 punkte numatytų pareigų vykdymą;

8.3. teritorinei VMVT pareikalavus, jai sudaryti galimybę patikrinti laikomų gyvūnų gerovę ir dokumentus, susijusius su vykdoma gyvūnų globos veikla.

9. Gyvūnų globėjai, užtikrindami Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytų pareigų įgyvendinimą, turi:

9.1. turėti sutartį (-is) su veterinarijos paslaugos teikėju (-ais) arba įdarbinti veterinarijos gydytoją, jeigu turi gyvūnų globos vietą; 

9.2. turėti interneto svetainę, kurioje būtų viešinama informacija apie globojamus gyvūnus, arba sutartį su kitu asmeniu, kuris skleistų informaciją apie gyvūnų globėjo globojamus gyvūnus savo interneto svetainėje arba kitose visuomenės informavimo priemonėse;

9.3. nustatę gyvūno savininką, nedelsiant jį informuoti apie surastą gyvūną;

9.4. ne vėliau kaip per 3 dienas informuoti savivaldybės administraciją ar policiją ir paskelbti savo interneto svetainėje ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse apie surastus, priklydusius ar pristatytus gyvūnus, nurodant duomenis apie jų ženklinimą, išskyrus atvejus, kai surasto, priklydusio ar pristatyto gyvūno savininkas nustatomas (surandamas) anksčiau nei per 3 dienas.

10. Gyvūnų globėjai prieš pradėdami vykdyti gyvūnų globos veiklą teritorinei VMVT, kurios kontroliuojamojoje teritorijoje yra registruota juridinio asmens buveinė ar deklaruota fizinio asmens gyvenamoji vieta arba numato įsteigti gyvūnų globos vietą (jeigu numatoma įsteigti kelias gyvūnų globos vietas skirtingų teritorinių VMVT kontroliuojamojoje teritorijoje, prašymas dėl įtraukimo į Gyvūnų globėjų sąrašą pateikiamas tik vienai iš teritorinių VMVT), turi pateikti laisvos formos prašymą dėl jo įtraukimo į Gyvūnų globėjų sąrašą:

10.1. nurodant:

10.1.1. informaciją apie juridinį asmenį (pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas) arba fizinį asmenį (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas),

10.1.2. dokumento, kuriuo patvirtinama jo teisė vykdyti gyvūnų globos veiklą, pagrindinius rekvizitus (sudarytoją, pavadinimą, datą, numerį) (taikoma juridiniams asmenims),

10.1.3. informaciją apie jo atitiktį Reikalavimų 4.2 ir 4.3 papunkčiams (taikoma fiziniams asmenims), 

10.1.4. informaciją apie planuojamą vykdyti bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų augintinių, kurių gaudymą organizuoja savivaldybės administracija (jei bus vykdoma bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų augintinių globa, apie tai turi būti pateikiamas raštiškas savivaldybės administracijos patvirtinimas), ir laukinių gyvūnų globą;

10.2. su prie jo pridedamais:

10.2.1. veiklos aprašymu (pvz., ar bus vykdoma laikinoji globa, ar tai bus gyvūnų globos namai, kur ir kokiomis sąlygomis bus laikomi gyvūnai, ar gyvūnai bus laikomi gyvūnų globos vietoje, ar bus naudojamasi laikinų gyvūnų laikytojų teikiamomis paslaugomis, kaip nustatyta Reikalavimų 7−8 punktuose, kokiais būdais bus viešinama informacija apie globojamus gyvūnus ir kt.),

10.2.2. asmens tapatybės kortelės ar paso kopija (taikoma tik fiziniams asmenims),

10.2.3. dokumentais, kuriais patvirtinamas Reikalavimų 9.1 (kai taikoma) ir 9.2 papunkčių nuostatų įgyvendinimas.

11. Gyvūnų globėjai turi paskirti už šių Reikalavimų nuostatų įgyvendinimą atsakingą asmenį ir duomenis apie šį asmenį (vardą, pavardę, pareigas ir kontaktinius duomenis (telefono ar fakso numerį, elektroninio pašto adresą) raštu pateikti teritorinei VMVT. Gyvūnų globėjai duomenis apie atsakingą asmenį gali pateikti kartu su Reikalavimų 10 punkte nurodytu prašymu.

12. Teritorinė VMVT, gavusi iš gyvūnų globėjo Reikalavimų 10 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patikrina jų atitiktį Reikalavimams ir, jei dokumentai atitinka reikalavimus, priima sprendimą (įsakymą) įtraukti gyvūnų globėją į Gyvūnų globėjų sąrašą ir apie tai raštu informuoja VMVT ir pareiškėją, o jei dokumentai neatitinka Reikalavimų, atsisako gyvūnų globėją įtraukti į Gyvūnų globėjo sąrašą ir apie tai raštu informuoja gyvūnų globėją.

13. Pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip iki vasario 1 d., gyvūnų globėjas interneto svetainėje, kurios adresą teritorinei VMVT nurodė kaip informacijos apie globojamus gyvūnus skelbimo priemonę, arba visuomenės informavimo priemonėje, kurios pavadinimą nurodė kaip informacijos apie globojamus gyvūnus skelbimo priemonę, skelbia praėjusių kalendorinių metų ataskaitą apie gyvūnų kaitą, kurioje gyvūnų duomenis nurodo pagal jų rūšis nuo metų ar veiklos pradžios (jei veiklos pradžios data nesutampa su metų pradžia). Ataskaitoje apie gyvūnų kaitą nurodomas gyvūnų, per ataskaitinį laikotarpį laikytų, priimtų, nugaišintų (nugaišusių), perduotų kitiems gyvūnų savininkams ir grąžintų gyvūnų savininkams, skaičius. Ataskaitoje apie gyvūnų kaitą gali būti pateikiama ir kita, gyvūno globėjo nuomone, svarbi informacija.

14. Gyvūnų globėjas, perdavęs gyvūną naujam savininkui, jo duomenis registruoja vadovaudamasis Reikalavimų 58.4 papunkčiu.

15. Gyvūnų globėjas teritorinei VMVT, kuriai pateikė Reikalavimų 10 punkte nurodytus dokumentus ir duomenis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi pateikti informaciją apie nutrauktą gyvūnų globos veiklą. Teritorinė VMVT, gavusi informaciją apie gyvūnų globėjo nutrauktą gyvūnų globos veiklą arba nustačiusi, kad gyvūnų globėjas neatitinka Reikalavimų, priima sprendimą (įsakymą) išbraukti gyvūnų globėją iš Gyvūnų globėjų sąrašo ir apie tai raštu informuoja VMVT ir gyvūnų globėją.

16. Gyvūnų globėjų organizacijos, savivaldybių teritorijose vykdančios bešeimininkių kačių kastravimo programas, turi užtikrinti, kad bešeimininkės katės būtų kastruojamos patvirtintose veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose arba gyvūnų globos vietose, kuriose yra įrengta operacinė, kaip nustatyta Reikalavimų 24.1 papunktyje.

17. Gyvūnų globėjai, organizuojantys viešosiose vietose bešeimininkiams gyvūnams naujų gyvūnų laikytojų paieškas ar kitokias šiems gyvūnams paremti skirtas akcijas, turi laikytis Veterinarijos reikalavimų pramoginiams ir kitiems renginiams naudojamiems gyvūnams, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. B1-2 „Dėl Veterinarijos reikalavimų pramoginiams ir kitiems renginiams naudojamiems gyvūnams patvirtinimo“, nuostatų.

18. Gyvūnų globėjai turi:

18.1. įvertinti kiekvieno pas juos patekusio gyvūno sveikatos būklę ir duomenis apie jo sveikatos būklę įrašyti Reikalavimų 58 punkte nurodytame žurnale ar elektroninėje laikmenoje arba 59 punkte nurodytoje byloje;

18.2. nepažeisdami Reikalavimų 9.4 papunktyje nustatyto termino, užtikrinti, kad būtų patikrinta, ar gyvūnas yra paženklintas poodine mikroschema (naudojant įrangą (priemonę) gyvūno poodinės mikroschemos numeriui (kodui) nuskaityti) ar tatuiruote;

18.3. užtikrinti, kad sergančiam, sužeistam ar kitaip kenčiančiam gyvūnui nedelsiant būtų suteikta veterinarinė pagalba;

18.4. užtikrinti, kad šunys, katės ir šeškai teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai būtų vakcinuojami nuo pasiutligės pagal vakcinos gamintojo informaciniame lapelyje pateikiamus nurodymus, ir turėti tai patvirtinantį dokumentą. Rekomenduojama šunims, katėms ir šeškams reguliariai atlikti dehelmentizaciją; 

18.5. užtikrinti, kad gyvūnams augintiniams būtų suteiktas ne mažesnis, nei Reikalavimų 1 priede nurodytas, plotas;

18.6. užtikrinti, kad laukiniai gyvūnai būtų laikomi pagal Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo reikalavimus;

18.7. nedelsiant pranešti apie, jų nuomone, galimai užkrėstą, užsikrėtusį ar sergantį pasiutlige gyvūną veterinarijos gydytojui arba teritorinei VMVT, o įtarę, kad gyvūnas užkrėstas, užsikrėtęs ar serga kita užkrečiamąja liga, išskyrus pasiutligę, pranešti veterinarijos gydytojui;

18.8. vykdyti kitus teritorinės VMVT nurodymus dėl gyvūnų sveikatos ir gerovės;

18.9. užtikrinti, kad gyvūnų globos vietoje reguliariai būtų atliekamas graužikų ir kitų kenkėjų naikinimas, naudojant tam skirtus metodus ir priemones;

18.10. užtikrinti gyvūnų ženklinimą ir registravimą bei pranešimų apie gyvūnų kaitą teikimą teisės aktų nustatyta tvarka. Rekomenduojama bešeimininkius šunis, kates ir šeškus prieš jų perdavimą naujam gyvūnų savininkui paženklinti poodine mikroschema;

18.11. užtikrinti, kad gyvūnus prižiūrėtų asmenys, turintys žinių apie gyvūnų laikymą ir priežiūrą. Rekomenduojama organizuoti gyvūnus prižiūrintiems asmenims mokymus gyvūnų laikymo ir priežiūros klausimais; 

18.12. laikytis šių Reikalavimų ir Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatų.

 

III SKYRIUS

GYVŪNŲ GLOBOS VIETOS VETERINARINIS PATVIRTINIMas

 

19. Gyvūnų globos vietos, kuriose gyvūnų globėjai laiko gyvūnus (įskaitant gyvūnų globos namų patalpas, kuriose su kitais gyvūnais laikinai laikomi ir sergantys (sužeisti) laukiniai gyvūnai, kol juos bus galima išleisti į laisvę), turi būti patvirtintos vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Gyvenamosioms patalpoms, kurios deklaruojamos kaip gyvenamoji vieta ir kuriose gyvena žmonės ir laikomi gyvūnai, reikalavimas turėti veterinarinį patvirtinimą netaikomas.

20. Pareiškėjas, teikdamas prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo kartu su dokumentais, nurodytais Aprašo 9.1, 9.2.1 (tik tuo atveju, kai pareiškėjas fizinis asmuo) ir 9.2.2 papunkčiuose, turi pateikti ir informaciją apie:

20.1. gyvūnų, kuriuos numato laikyti, rūšis;

20.2. gyvūnų priėmimo, laikymo, priežiūros ir perdavimo kitiems gyvūnų laikytojams ar savininkams procedūras;

20.3. gyvūnų apskaitos tvarkymą;

20.4. kenkėjų kontrolę;

20.5. gyvūnų globos vietos patalpų ir gyvūnų globai skirtos teritorijos valymą, plovimą ir dezinfekavimą;

20.6. šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą; ir

20.7. gyvūnų globos vietos naudojimo teisėtumą.

21. Gyvūnų globos vietoms veterinarinis patvirtinimas suteikiamas, veterinarinis patvirtinimas sustabdomas, veterinarinio patvirtinimo sustabdymas panaikinamas ar veterinarinis patvirtinimas panaikinamas, gyvūnų globos namų ar globėjo veiklos ar duomenų pakeitimai įforminami vadovaujantis Aprašu.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI GYVŪNŲ globos vietai

 

22. Gyvūnų globos vietoje esančios patalpos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad iš jų negalėtų pabėgti laikomi gyvūnai ir į jas nekontroliuojamai negalėtų patekti kiti (pašaliniai) gyvūnai.

23. Gyvūnų globos vietos teritorija turi būti aptverta taip, kad joje laikomi gyvūnai iš jos negalėtų pabėgti ir į ją nekontroliuojamai negalėtų patekti kiti (pašaliniai) gyvūnai ar asmenys. Reikalavimas aptverti gyvūnų globos vietos teritoriją gali būti netaikomas, jeigu gyvūnų globėjas teritorinei VMVT pateikia pagrįstų įrodymų, kad gyvūnų globos vieta parinkta ir įrengta taip, kad joje laikomi gyvūnai neturės sąlyčio su kitais pašaliniais gyvūnais. Gyvūnų laikymo įranga (toliau – laikymo įranga) turi atitikti joje laikomų gyvūnų fiziologinius ir etologinius poreikius. Gyvūnų globos vietai ir laikymo įrangai įrengti naudojamos medžiagos turi būti atsparios dezinfekuojančioms medžiagoms, nekenksmingos gyvūnams ir žmonėms, konstrukcijų ir įrenginių paviršiai, prie kurių gali prisiliesti gyvūnai, turi būti nelaidūs vandeniui, lengvai plaunami ir dezinfekuojami.

24. Gyvūnų globos vietoje turi būti:

24.1. patalpa gyvūnų priėmimui ir veterinarinei apžiūrai, atitinkanti Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. B1-457 „Dėl Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ (toliau – Reikalavimai veterinarijos paslaugų teikėjams), 17.1−17.5 papunkčius. Jeigu gyvūnų globos vietoje yra atliekamos chirurginės operacijos, kurių metu būtina gyvūnui sukelti bendrą nejautrą, gyvūnų globos vietoje turi būti įrengta operacinė, atitinkanti Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams 22 punktą (operacinės įrengimas gyvūnų globos vietoje nesuteikia gyvūnų globėjui teisės teikti veterinarijos paslaugas kitiems, nei gyvūnų globos vietoje laikomiems gyvūnams, išskyrus atvejį, kai, raštu suderinus su teritorine VMVT, bešeimininkių kačių kastravimo programų vykdymo metu kastruojami gyvūnų laikytojų atnešti gyvūnai augintiniai);

24.2. patalpa (-os) sveikų gyvūnų laikymui (toliau – bendroji gyvūnų laikymo patalpa), kurioje būtų įrengtos vėdinimo ir šildymo sistemos. Rekomenduojama įrengti atskiras bendrąsias gyvūnų laikymo patalpas atskirų rūšių gyvūnams. Vėdinimo sistema turi būti įrengta taip, kad būtų išvengta skersvėjų. Rekomenduojama bendroje gyvūnų laikymo patalpoje įrengti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemą. Jeigu sveiki gyvūnai laikomi ne patalpose, gyvūnų globos vietoje bendrosios gyvūnų laikymo patalpos gali būti neįrengtos;

24.3. patalpa sergančių gyvūnų laikymui (toliau – sergančių gyvūnų patalpa). Rekomenduojama įrengti atskiras sergančių gyvūnų patalpas atskirų rūšių gyvūnams;

24.4. patalpa gyvūnų karantinavimui (toliau – karantino patalpa). Rekomenduojama įrengti atskiras karantino patalpas atskirų rūšių gyvūnams;

24.5. patalpa (-os) arba atskira vieta laikymo įrangos, priežiūros priemonių laikymui bei plovimui ir dezinfekavimui; šioje patalpoje turi būti įrengta vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistema;

24.6. patalpa arba atskira vieta pašarų laikymui, atitinkanti pašarų laikymui keliamus reikalavimus ir apsaugota nuo kenkėjų ir vabzdžių;

24.7. patalpa šalutinių gyvūninių produktų laikymui arba šalutinių gyvūninių produktų laikymo priemonė (konteineris, šaldytuvas ir kt.). Šalutinių gyvūninių produktų laikymo priemonė gali būti laikoma Reikalavimų 24.5 papunktyje nurodytoje patalpoje.

25. Reikalavimų 24.2−24.4 papunkčiuose nurodytose gyvūnų globos vietos patalpose:

25.1. rekomenduojama įrengti gaisrinės saugos signalizacijos sistemą, išskyrus atvejus, kai įrengta bendra pastato gaisrinės saugos signalizacijos sistema;

25.2. turi būti įrengtas tinkamas apšvietimas; bendrojoje šunų ir kačių bei šeškų laikymo patalpoje turi būti įrengtas natūralus ir dirbtinis apšvietimas; jei bendroje gyvūnų, išskyrus šunis, kates ir šeškus, laikymo patalpoje naudojamas tik dirbtinis apšvietimas, jo trukmė turi atitikti natūralaus apšvietimo trukmę;

25.3. turi būti tinkamas stacionarus arba nešiojamas šviestuvas, kuriuo pasišviečiant gyvūnus būtų galima apžiūrėti bet kuriuo paros metu.

26. Reikalavimų 24 punkte nurodytos gyvūnų globos vietos patalpos turi būti aiškiai paženklintos. Jose draudžiama rūkyti.

27. Laikymo įranga turi būti sunumeruota. Gyvūnų globos vietos patalpose ar teritorijoje esantys elektros laidai ir prietaisai turi būti apsaugoti ir nekelti pavojaus žmonėms ir gyvūnams.

 

V SKYRIUS

Bendrieji REIKALAVIMAI GYVŪNŲ LAIKYMUI IR PRIEŽIŪRAI

 

28. Visiems gyvūnams turi būti sudarytos jų sveikatos ir gerovės reikalavimus atitinkančios laikymo sąlygos.

29. Laikymo įrangoje (skirtoje žinduoliams) turi būti:

29.1. įrengta tinkama poilsio vieta gyvūnams;

29.2. įrengta gyvūnų etologinius poreikius atitinkanti įranga (žaidimui ir (ar) laipiojimui);

29.3. įrengtos grindys, atitinkančios laikomų gyvūnų fiziologinius poreikius ir nekeliančios pavojaus gyvūnų sveikatai ir gerovei, ir konstrukcijos gyvūnams miegoti ar pakreikta tinkamų pakratų.

30. Nekastruoti žinduolių patinai turi būti atskirti nuo patelių.

31. Parenkant gyvūnus laikymui grupėmis, turi būti atsižvelgiama į gyvūnų tarpusavio konkurencijos galimybę. Grupėmis galima laikyti tik sveikus ir fiziškai stiprius gyvūnus. 

32. Gyvūnai, kurie negali būti laikomi kartu (pvz., paukščiai ir katės), turi būti laikomi taip, kad neturėtų sąlyčio vieni su kitais ir, rekomenduojama, nematytų vieni kitų, išskyrus atvejus, kai gyvūnai yra pripratinti būti kartu.

33. Gyvūnams prieinamoje vietoje nuolat turi būti švaraus geriamojo vandens atsigerti, arba jie, atsižvelgiant į jų fiziologinius poreikius, turi būti reguliariai girdomi. Sniegas, lietaus vanduo ar pan. negali būti naudojami gyvūnams girdyti.

34. Gyvūnai turi būti šeriami jų poreikius atitinkančiais pašarais. Pašaro kiekis, sudėtis, forma ir pateikimas turi atitikti gyvūnų mitybos ir elgesio poreikius. Visi gyvūnai turi gauti pašaro jų fiziologines reikmes atitinkančiais laiko tarpais. Laikymo įrangoje ar gyvūnų globos vietos patalpoje ar teritorijoje, kurioje laikomi palaidi gyvūnai, turi būti pakankamas kiekis jų šėrimui skirtų indų arba pakankamas plotas, kad be konkurencijos vienu metu galėtų maitintis visi laikymo įrangoje ar gyvūnų globos vietos patalpoje ar teritorijoje laikomi gyvūnai.

35. Jeigu veterinarijos gydytojas, tikrindamas gyvūno sveikatą, nustato specialius poreikius gyvūno priežiūrai, šėrimui ir girdymui, jis turi būti prižiūrimas, šeriamas ir girdomas pagal veterinarijos gydytojo nurodymus. Užkrečiamosiomis gyvūnų ligomis sergantys gyvūnai turi būti laikomi sergančių gyvūnų patalpoje esančiose atskirose laikymo įrangose, išskyrus Reikalavimų 55 punkte nurodytus atvejus. Sergantiems gyvūnams naudojami šėrimo ir girdymo indai, kačių kraiko dėžutės ir kita įranga ar priemonės turi būti laikomos atskirai nuo sveikiems ar karantinuojamiems gyvūnams naudojamų šėrimo ir girdymo indų, kačių kraiko dėžučių ir kitos įrangos ar priemonių. Sergantys gyvūnai sergančių gyvūnų patalpoje laikomi tol, kol veterinarijos gydytojas leidžia juos perkelti į bendrąsias gyvūnų laikymo patalpas.

36. Karantino patalpose turi būti laikomi visi pas gyvūnų globėjus patekę gyvūnai (įskaitant sergančius) tol, kol veterinarijos gydytojas priima sprendimą leisti juos perkelti į sergančių gyvūnų ar bendrąsias gyvūnų laikymo patalpas ar nugaišinti. Karantino patalpose kiekvienas gyvūnas turi būti laikomas atskiroje laikymo įrangoje. Karantinuojamiems gyvūnams naudojami šėrimo ir girdymo indai, kačių kraiko dėžutės ir kita įranga ar priemonės turi būti laikomos atskirai nuo sveikiems ar sergantiems gyvūnams naudojamų šėrimo ir girdymo indų, kačių kraiko dėžučių ir kitos įrangos ar priemonių.

37. Siekiant išvengti užkrečiamųjų gyvūnų ligų plitimo, visos gyvūnų globos vietos patalpos, laikymo ir transportavimo įranga ir transporto priemonės, kuriomis transportuojami gyvūnai, turi būti reguliariai valomos, plaunamos ir dezinfekuojamos. Dezinfekcijai turi būti naudojami autorizuoti veterinariniai biocidiniai produktai pagal gamintojo nurodymus. Laikymo įranga, išskyrus tą laikymo įrangą, kurioje jau laikomi gyvūnai, prieš patalpinant naują gyvūną turi būti išvaloma, išplaunama ir išdezinfekuojama. Informacija apie atliktą gyvūnų globos vietos patalpos ar laikymo įrangos dezinfekciją (dezinfekcijos data ir laikas, dezinfekuotos patalpos pavadinimas, dezinfekcijai naudotos priemonės) turi būti registruojama atitinkamame žurnale arba kompiuterinėje laikmenoje.

38. Dezinfekuojant laikymo įrangą, joje negali būti gyvūnų. Patalpinti gyvūnus į išdezinfekuotą laikymo įrangą galima tik tada, kai ji visiškai išdžiūsta.

39. Kiekvieną dieną, ryte ir vakare, turi būti valomos gyvūnų kraiko dėžutės, prireikus keičiami pakratai.

40. Kai gyvūnai laikomi gyvūnų globos vietos teritorijoje (lauke), jie turi būti apsaugomi nuo nepalankių oro sąlygų arba perkeliami į vidaus bendrąsias gyvūnų laikymo patalpas, kur užtikrinama apsauga nuo nepalankių oro sąlygų.

41. Rekomenduojama laikymo įrangoje, esančioje gyvūnų laikymo vietos patalpose, palaikyti Reikalavimų 2 priede nurodytą temperatūrą, išskyrus atvejus, kai veterinarijos gydytojas nurodo joje palaikyti aukštesnę ar žemesnę temperatūrą (pvz.: gyvūnų jauniklių, beplaukių gyvūnų augintinių, sergančių gyvūnų laikymo atvejais ir kt.).

42. Gyvūnus prižiūrintys asmenys, pastebėję gyvūno sveikatos ar elgsenos sutrikimų (gyvūno patinimą arba navikus, plaukų slinkimą, kasymąsi, išangės trynimą į grindis, įvairius odos pažeidimus, apatiją, blogą apetitą, elgsenos pakitimus, koordinacijos sutrikimus, vėmimą, dažną kosėjimą, čiaudėjimą, galvos kratymą, šlubavimą, išskyras iš akių, ausų arba nosies, nemalonų kvapą iš ausų, raudonas arba pažeistas dantenas, klibančius, rudus dantis, skystas išmatas arba vidurių užkietėjimą, išmatų spalvos, kvapo pokyčius, užsikrėtimą parazitais ir kt.), nedelsiant turi kreiptis į veterinarijos gydytoją. Įtariamas sergantis gyvūnas nedelsiant turi būti atskiriamas nuo kitų gyvūnų, perkeliamas į sergančių gyvūnų patalpą, kurioje juo turi būti tinkamai rūpinamasi tol, kol jam bus suteikta veterinarinė pagalba.

43. Siekiant užtikrinti sveikų gyvūnų apsaugą nuo galimo užkrečiamųjų gyvūnų ligų patekimo, sergančius ar karantino patalpoje laikomus gyvūnus prižiūrintys asmenys turi dėvėti apsauginius rūbus ir avėti apsauginę avalynę ir, prieš įeidami į bendrąją gyvūnų laikymo patalpą, turi rūbus persirengti, o avalynę persiauti.

44. Šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti tvarkomi pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL 2010 L 276, p. 33), nuostatas. Gyvūnų augintinių gaišenos gali būti tvarkomos vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. B1-459 „Dėl Gyvūnų augintinių gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų Gyvūnų augintinių gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimų nuostatomis. Gyvūnų augintinių gaišenos gali būti laidojamos savivaldybės administracijos nustatyta tvarka savivaldybės administracijos įsteigtose gyvūnų augintinių kapinėse.

 

VI SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI GYVŪNŲ LAIKYMUI ir priežiūrai

 

45. Kačių, šeškų ir triušių laikymo įrangoje turi būti įrengta vieta tuštinimuisi.

46. Kačių laikymo įrangoje turi būti nagų galandimo priemonių.

47. Graužikams dantų nusitrynimui turi būti nuolat duodamas graužti kietas pašaras ar kietas pašaro papildas.

48. Gyvūnams, kuriems pagal biologines savybes medžiagų apykaitai užtikrinti reikalinga ultravioletinė spinduliuotė, laikymo įrangoje turi būti įrengtas ultravioletinės spinduliuotės šaltinis.

49. Gyvūnams, kuriems pagal biologines savybes reikalingas dienos ir nakties aplinkos temperatūrų svyravimas, laikymo įrangoje turi būti įrengta gyvūnų fiziologinius poreikius tenkinanti aplinkos temperatūros reguliavimo įranga.

50. Paukščių laikymo įranga turi būti:

50.1. tokio dydžio, kad paukščiai joje galėtų visiškai išskleisti sparnus;

50.2. su vandens ir (ar) smėlio vonelėmis.

51. Gyvūnų klinikinio tyrimo ir elgsenos vertinimo metu sprendimą dėl gyvūnų laikymo karantino patalpose priima veterinarijos gydytojas.

52. Pasiutligei imlūs gyvūnai (šunys, katės, šeškai ir kt.), patekę į gyvūnų globos vietas, ne mažiau kaip 14 dienų turi būti laikomi karantino patalpose, išskyrus atvejus, kai, veterinarijos gydytojo sprendimu (pvz., šuo yra kliniškai sveikas ir vakcinuotas nuo pasiutligės), šunų, kačių ar šeškų nereikia laikyti karantino patalpose. Šunims, katėms, šeškams ir prireikus kitiems pasiutligei imliems gyvūnams, pasibaigus karantino laikotarpiui arba ne vėliau kaip kitą dieną nuo jų patekimo į gyvūnų globos vietą dienos, kai veterinarijos gydytojas priima sprendimą nelaikyti gyvūno karantino patalpose, turi būti atlikta dehelmentizacija ir vakcinacija nuo pasiutligės, išskyrus atvejį, kai gyvūnas yra vakcinuotas nuo pasiutligės ir veterinarijos gydytojas nusprendžia, kad nereikia atlikti pakartotinės vakcinacijos. Rekomenduojama šunis, kates ir šeškus vakcinuoti ir nuo kitų užkrečiamųjų ligų.

53. Šunys, katės ir šeškai gali būti laikomi grupėmis tik pasibaigus Reikalavimų 52 punkte nurodytam karantino laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai, veterinarijos gydytojo sprendimu, šunų, kačių ar šeškų nereikia laikyti karantino patalpose.

54. Jeigu laikymo įrangos, kurioje laikomi šunys, katės ar šeškai, grindys nėra šildomos, šių gyvūnų poilsio ir miegojimo vietoje turi būti patiesti gultai ar paklotai.

55. Gyvūnų jaunikliai, kurie nesugeba savarankiškai maitintis, turi būti laikomi su motina ar su kita juos maitinančia patele (jei taikoma), atskirai nuo kitų gyvūnų, išskyrus atvejus, kai siekdamas užtikrinti gyvūnų gerovę veterinarijos gydytojas rekomenduoja kitaip.

56. Kiekvienai besilaukiančiai žinduolio patelei turi būti suteikta atskira vieta su guoliu jaunikliams atsivesti, apsauganti ją nuo kitų toje pačioje laikymo įrangoje / patalpoje laikomų gyvūnų. Patelė turi būti išleidžiama iš guolio kelis kartus per dieną arba jai turi būti sudarytos sąlygos prireikus išlipti ir įlipti į guolį. Gyvūnams, dedantiems kiaušinius, prireikus laikymo įrangoje turi būti įrengta jų poreikius atitinkanti kiaušinių dėjimo vieta.

 

VII SKYRIUS

GYVŪNŲ APSKAITOS TVARKA

 

57. Siekdami užtikrinti gyvūnų atsekamumą, gyvūnų globėjai turi tvarkyti priimamų, laikomų, perduodamų ir nugaišusių (nugaišintų) gyvūnų apskaitą.

58. Gyvūnų globėjai atitinkamame žurnale ar elektroninėje laikmenoje turi registruoti šiuos duomenis apie gyvūnus:

58.1. atsivestų gyvūnų ir kitiems gyvūnų laikytojams, įskaitant laikinus laikytojus, ar savininkams perduotų gyvūnų, išskyrus šunis ir kates, skaičių ir rūšį;

58.2. gyvūno sveikatos būklę jo patekimo pas gyvūnų globėją metu ir gydymą (nurodyti gydymo datas ir veterinarijos gydytojo vardą ir pavardę); gyvūnų patekimo pas gyvūno globėją ir perdavimo kitiems gyvūnų savininkams ar laikytojams datas;

58.3. laikymo įrangos, kurioje (-iose) yra laikomas gyvūnas, numerį (-ius);

58.4. gyvūno laikytojo ar savininko, kuriam perduotas gyvūnas (-ai), vardą, pavardę, adresą, kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą);

58.5. nugaišusių ar nugaišintų gyvūnų skaičių, rūšį, priežastis (jei jos žinomos).

59. Gyvūnų globėjai ne vėliau kaip per 3 dienas nuo šuns ar katės patekimo pas juos turi pradėti tvarkyti atskirą kiekvieno šuns ar katės bylą, kurioje būtų kaupiama  informacija apie gyvūno:

59.1. tapatybę (rūšis, veislė, amžius, lytis, amžius, spalva);

59.2. patekimo pas gyvūnų globėją aplinkybes;

59.3. atvedimo vietą ir datą, jei ši informacija žinoma;

59.4. reprodukciją nuo gyvūno patekimo pas gyvūnų globėją dienos;

59.5. gydymą;

59.6. socializaciją (elgesį, dresūrą ir kt.).

60. Gyvūnų globėjas, perduodamas gyvūnus kitam gyvūnų laikytojui ar savininkui, turi raštu sudaryti sutartį ir jos vieną egzempliorių kartu su visa turima informacija apie gyvūną ir dokumentais perduoti gyvūnų laikytojui ar savininkui.

61. Gyvūnų globėjai Reikalavimų 7, 58−60 punktuose nurodytus dokumentus ir informaciją apie gyvūnus turi saugoti ne trumpiau kaip trejus metus ir juos pateikti paprašius VMVT ar teritorinių VMVT pareigūnams.

 

VIII SKYRIUS

REIKALAVIMAI GYVŪNŲ GAUDYMUI IR TRANSPORTAVIMUI

 

62. Siekiant išvengti nereikalingo skausmo, kančios, baimės ar ilgalaikio sužalojimo, gyvūnai turi būti gaudomi humaniškais būdais patyrusių asmenų, kurie gerai pažįsta gaudomų gyvūnų įpročius ir gyvenimo aplinką. Prireikus laisvėje gyvenančių sergančių ar sužeistų laukinių gyvūnų gaudymo vietoje turi būti atitinkamai gyvūnų rūšiai vežti pritaikytų transporto priemonių.

63. Gyvūnai turi būti vežami vadovaujantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas, iš dalies keičiančiu direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L 3, p. 1). Gyvūnų vežėjas, pakraudamas ir veždamas gyvūnus, turi imtis visų apsaugos priemonių, kad gyvūnai išvengtų nereikalingų kančių dėl nepakankamo transporto priemonės vėdinimo, itin aukštos ar žemos temperatūros, pašaro ir vandens trūkumo, nepagrįstai ilgų prastovų ir kt. Ypatinga priežiūra gyvūnų vežimo metu turi būti skiriama gyvūnų patelėms paskutiniu vaikingumo laikotarpiu.

64. Transporto priemones, naudojamas gyvūnų vežimui, rekomenduojama pažymėti aiškiai matomu užrašu „Gyvūnai“, šalia jo nurodant gyvūnų globėjo pavadinimą, telefono numerį.

65. Vežamiems gyvūnams negalima duoti raminamųjų veterinarinių vaistų. Išimtiniais atvejais, jei gyvūnai neramūs, gali susižeisti ar kelia pavojų žmonėms ar gyvūnams, veterinarijos gydytojas gali naudoti raminamuosius veterinarinius vaistus gyvūnams nuraminti.

66. Transporto priemonėje turi būti įrengta reguliuojama ventiliacijos įranga, kuria tiekiamas šviežias oras ir užtikrinama, kad transporto priemonės variklio išmetamosios dujos nepatektų į vidų.

67. Transporto priemonių ir transportavimui naudojamos įrangos grindys turi būti tvirtos, nelaidžios vandeniui, pagamintos iš neslidžios medžiagos ir prireikus pabarstytos pakratais.

68. Reikalavimų 64, 66 ir 67 punktai netaikomi, kai gyvūnai vežami asmeninėmis transporto priemonėmis (lengvaisiais automobiliais).

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

69. Gyvūnų globėjai asmens duomenis tvarko ir už šių duomenų apsaugą atsako Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatyta tvarka.

70. Gyvūnų globėjai apie Reikalavimų 10 punkte nurodytos informacijos ar kitus struktūrinius ir (ar) veiklos pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos gyvūnų gerovei, sveikatai ir (ar) informacijos apie globojamus gyvūnus sklaidai, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų turi pranešti juos į Gyvūnų globėjų sąrašą įtraukusiai teritorinei VMVT. Teritorinė VMVT, atsižvelgdama į gyvūnų globėjo pateiktą informaciją apie jo struktūrinius ar veiklos pasikeitimus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pakeičia reikiamus duomenis apie gyvūnų globėją ir apie tai informuoja VMVT.

71. Gyvūnų globėjai turi laiku užtikrinti informacijos apie globojamus gyvūnus sklaidą.

72. Gyvūnų globos vietoms laikinai sustabdžius ar panaikinus veterinarinį patvirtinimą, gyvūnų globėjai turi užtikrinti laikomų gyvūnų gerovę arba pagal teritorinės VMVT nurodymą perduoti gyvūnus kitiems gyvūnų globėjams.

73. Teritorinės VMVT, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 702/2013 (OL 2013 L 199, p. 3), ir kitais valstybinę veterinarinę kontrolę reglamentuojančiais teisės aktais ir siekdamos nustatyti, kaip laikomasi šių Reikalavimų nuostatų, kontroliuoja gyvūnų globėjus, gyvūnų globos namus ir gyvūnų globos vietas.

74. Asmenys, pažeidę Reikalavimų nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

75. Teritorinių VMVT sprendimai, kontroliuojančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

76. Kiti, nei nurodyti Reikalavimuose, asmenų prašymai nagrinėjami ir atsakymai į juos pateikiami Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. B1-790 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka

78.  Asmenys šiuose Reikalavimuose nurodytą informaciją ir dokumentus gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamiesi į teritorinę VMVT.

______________

 


 

Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globėjams ir globos namams

1 priedas

 

MINIMALIOS Gyvūnų augintinių laikymo įrangOS ar patalpOS

PLOTO NORMOS

1 lentelė

 

El.

Nr.

Gyvūno augintinio rūšis

 

Vienam gyvūnui augintiniui skiriamas minimalus grindų plotas,

 

Kiekvienam papildomam gyvūnui augintiniui skiriamas papildomas grindų plotas,

Minimalus gyvūno laikymo įrangos sienelės aukštis, m

1.

Pelė

0,02

0,005

0,3

2.

Smiltpelė

0,03

0,0075

0,3

3.

Žiurkėnas

0,03

0,0075

0,3

4.

Degu

0,04

0,0075

0,3

5.

Žiurkė

0,04

0,0125

0,4

6.

Jūrų kiaulytė

0,06

0,02

0,3

7.

Šinšila

0,075

0,02

0,5

8.

Dekoratyvinis triušis

0,2

0,05

0,5

9.

Voverė

1

0,5

1

10.

Šeškas

1

0,5

1

11.

Banguotoji papūgėlė

0,065

0,03

0,4

12.

Kanarėlė

0,065

0,03

0,4

13.

Nimfinė papūgėlė

(lot. Nymphicus hollandicus)

0,1

0,05

0,4

14.

Neišskiriamoji papūga

(lot. Agapornis)

0,075

0,04

0,4

15.

Afrikos pilkoji papūga

(lot. Psittacus erithacus)

1,25

1

1

16.

Kakadu (lot. Cacatuidae)*

iki 40 cm;

per 45 cm.

 

1

1,5

 

0,75

1

1

 

17.

Amazonė (lot. Amazona aestiva) * iki 40 cm;

1. per 40 cm.

 

1

1,5

 

0,75

1

1

 

18.

Ara (lot. Ara) *

iki 40 cm;

nuo 41 iki 60 cm;

per 60 cm.

 

1

1,5

2

 

0,75

1

1,5

1

 

19.

Driežas, pagal kūno ilgį be uodegos:

iki 15 cm;

per 16 cm

 

 

0,065

0,125

 

 

0,045

0,065

 

 

0,5

1

20.

Vėžlys, pagal kiauto ilgį:

iki 15 cm;

per 16 cm

 

0,06

0,1

 

0,03

0,05

 

0,2

0,3

 

* – matuojamas papūgos kūno ilgis nuo snapo galo iki uodegos galo

 

2 lentelė

 

Eil. Nr.

Gyvūno augintinio rūšis 

Vienam gyvūnui augintiniui skiriamas minimalus grindų plotas gyvenamosiose patalpose, m²

Gyvūnui augintiniui skiriamas minimalus grindų plotas gyvūno laikymo įrangoje ar patalpoje, m²

Minimalus guolio plotas patelei su jaunikliais, m²

Minimalus plotas gyvūnų augintinių vadai, vyresnei nei 8 savaičių amžiaus, m²

vienam

kiekvienam papildomam

iki 4 gyvūnų

daugiau nei 4 gyvūnai

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

1.

Katė

10

2

2

0,7

2

3

2.

 

2.1.

 

2.2.

 

2.3.

 

2.4.

Šuo:

 

iki 10 kg

 

iki 20 kg

 

iki 40 kg

 

per 40 kg

 

 

10

 

15

 

20

 

30

 

 

3 / 6*

 

4 / 8*

 

5 / 10*

 

6 / 12*

 

 

2 / 4*

 

2 / 4*

 

3 / 5*

 

3 / 6*

 

 

0,7

 

1

 

1,5

 

2

 

 

2

 

3

 

4

 

4

 

 

3

 

6

 

8

 

12

 

* – pirma ploto norma taikoma šunims, kurie yra išvedami iš jų laikymo įrangos ar patalpos pasivaikščioti ne mažiau kaip 1 kartą per dieną 1 valandai arba ne mažiau kaip 2 kartus per dieną ne trumpesniam kaip 30 minučių laikui, antra – kurie nėra išvedami pasivaikščioti

____________________

 


 

Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globėjams ir globos namams

2 priedas

 

REKOMENDUOJAMOS GYVŪNŲ AUGINTINIŲ LAIKYMO TEMPERATŪROS NORMOS*

 

Eil.

Nr.

Gyvūno augintinio rūšis arba rūšių grupė

 

Rekomenduojama temperatūra, °C

 

1.

Pelės

20–24

2.

Žiurkės

20–24

3.

Smiltelės

20–24

4.

Sirijos žiurkėnai

20–24

5.

Jūros kiaulytės

20–24

6.

Triušiai

15–21

7.

Katės

15–21

8.

Šunys

15–21

9.

Šeškai

15–21

10.

Paukščiai

15–21

 

* – rekomenduojamos gyvūnų augintinių laikymo temperatūros normos taikomos laikant gyvūnus augintinius patalpoje arba joje esančioje gyvūno laikymo įrangoje

____________________