LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 24 d. Nr. A1-145

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL 2014 L 150, p. 112), 21 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl institucijų, atsakingų už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje, paskyrimo“ ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-641 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo“, 3.18 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisykles (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2015 m. kovo 24 d. įsakymu

Nr. A1-145

 

PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos (toliau – PMIF programa) administravimo tvarką.

2. Atlikdami Taisyklėse nustatytus veiksmus Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) atsakinga, įgaliotoji, audito institucijos, pareiškėjai ir projektų vykdytojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintomis formomis ir rekomendacijomis bei kitais metodiniais dokumentais, kurie skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje http://esf.socmin.lt (toliau – atsakingos institucijos interneto svetainė).

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas Nr. 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas Nr. 2007/435/EB (OL 2014 L 150, p. 168), 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL 2014 L 150, p. 112) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 514/2014), 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL 2012 L 298, p. 1) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 966/2012) nuostatomis, PMIF programos, tvirtinamos Europos Komisijos sprendimu, projektu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl institucijų, atsakingų už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje, paskyrimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimas Nr. 149), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-641 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės).

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Ataskaitiniai metai – ataskaitinis laikotarpis nuo kiekvienų kalendorinių metų (n metai) spalio 16 d. iki kitų kalendorinių metų (n + 1 metai) spalio 15 d., už kurį teikiamos metinės ir galutinė PMIF programos įgyvendinimo ataskaitos, kiti Taisyklėse nurodyti dokumentai. Pirmieji ataskaitiniai metai prasideda 2014 m. sausio 1 d., baigiasi 2015 m. spalio 15 d. imtinai, paskutiniai ataskaitiniai metai prasideda 2022 m. spalio 16 d., baigiasi 2023 m. birželio 30 d. imtinai.

4.2. Techninė pagalba – PMIF programai administruoti Europos Sąjungos (toliau – ES) skiriamos lėšos. Techninės pagalbos finansavimo intensyvumas – 100 procentų.

4.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarime Nr. 149 bei Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

ATSAKINGOS INSTITUCIJOS ATITIKTIES PASKYRIMO KRITERIJAMS STEBĖSENA

 

5.  Audito institucija atlieka PMIF programos valdymo ir kontrolės sistemos auditus, kurių metu įsitikina, ar atsakinga institucija atitinka paskyrimo kriterijus, kurie nustatyti 2014 m. liepos 25 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1042/2014 dėl papildomų Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatų dėl atsakingų institucijų skyrimo, valdymo ir kontrolės pareigų ir dėl audito institucijų statuso bei įsipareigojimų (OL 2014 L 289, p. 3) (toliau – Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1042/2014).

6.  Audito institucija apie atsakingos institucijos atitikties paskyrimo kriterijams stebėsenos rezultatus savo vidaus procedūrose nustatyta tvarka informuoja skiriančiąją instituciją, nurodytą Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse.

7.  Europos Komisijai apie atsakingos institucijos atitikties paskyrimo kriterijams stebėsenos rezultatus pranešama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 26 straipsnio 3 dalyje ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1042/2014 2 ir 4 straipsniuose nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

PMIF PROGRAMOS VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMA, JOS PRIEŽIŪRA IR TOBULINIMAS

 

8.  Atsakinga institucija PMIF programos valdymo ir kontrolės sistemą reglamentuojančius nacionalinius teisės aktus (toliau – PMIF programos teisės aktai) rengia vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 21 straipsniu, Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1042/2014 ir teisės aktų projektų rengimą reglamentuojančiais nacionaliniais teisės aktais.

9.  Atsakinga institucija, gavusi Europos Komisijos sprendimą, patvirtinantį PMIF programą, informuoja Europos Komisiją apie institucijas, atsakingas už PMIF programos administravimą, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 26 straipsnyje bei Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1042/2014.

10.  PMIF programos teisės aktus (jų pakeitimus) rengia atsakinga institucija; įgaliotoji ir audito institucijos dalyvauja pagal kompetenciją.

11. Atsakinga institucija, parengusi PMIF programos teisės akto projektą, teikia jį derinti pagal kompetenciją įgaliotajai ir (ar) audito institucijoms.

12. Įgaliotoji ir (ar) audito institucijos per atsakingos institucijos nustatytą terminą teikia atsakingai institucijai pastabas ir pasiūlymus dėl pateikto PMIF programos teisės akto projekto.

13. Atsakinga ir įgaliotoji institucijos pagal kompetenciją atsako už PMIF programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo priežiūrą ir jos tobulinimą.

14. Atsakinga institucija, atlikdama PMIF programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo priežiūrą, siekdama pašalinti jos trūkumus ir tobulinti ją:

14.1.   pagal kompetenciją analizuoja audito institucijos, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos ir kitų institucijų atliktų PMIF programos valdymo ir kontrolės sistemos auditų ataskaitas, teikia pasiūlymus audito ataskaitas parengusioms institucijoms dėl šiose ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių ir prižiūri šių priemonių įgyvendinimą;

14.2.   analizuoja PMIF programos teisės aktus ir inicijuoja jų keitimus atsižvelgiant į PMIF programos įgyvendinimo eigą;

14.3.   prireikus teikia įgaliotajai institucijai PMIF programos valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimo rekomendacijas.

15. Įgaliotoji institucija, pagal kompetenciją atlikdama PMIF programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo priežiūrą, analizuoja PMIF teisės aktus ir gali inicijuoti jų keitimus, teikdama atsakingai institucijai pasiūlymus dėl PMIF programos teisės aktų tobulinimo.

16. Atsakinga ir įgaliotoji institucijos pagal savo kompetenciją imasi visų reikalingų, teisės aktuose nustatytų veiksmų dėl audito institucijos, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos teikiamų PMIF programos valdymo ir kontrolės sistemos bei Europos Komisijai deklaruotų išlaidų audito metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo.

 

IV SKYRIUS

ĮGALIOTAJAI INSTITUCIJAI PAVESTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

 

17. Atsakinga institucija kontroliuoja įgaliotajai institucijai pagal Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisykles ir kitus PMIF programos teisės aktus pavestų atsakingos institucijos funkcijų vykdymą įgyvendinant PMIF programą (toliau – įgaliotajai institucijai pavestos funkcijos).

18. Atsakingai institucijai paprašius, įgaliotoji institucija informuoja atsakingą instituciją apie savo vidaus sistemą ir (ar) procedūras, susijusias su įgaliotajai institucijai pavestų funkcijų ir užduočių vykdymu (toliau – vidaus sistema), ir pateikia vidaus sistemos teisės aktų kopijas.

19. Atsakinga ir įgaliotoji institucijos, audito institucijai paprašius, jos nurodytais terminais ir forma teikia audito institucijai informaciją apie atsakingos ir įgaliotosios institucijų vidaus sistemas ir (ar) jų pokyčius.

20. Atsakinga institucija, užtikrindama įgaliotajai institucijai pavestų funkcijų vykdymo priežiūrą ir kontrolę, Taisyklių 18 punkto nustatyta tvarka kontroliuoja įgaliotosios institucijos vidaus sistemos pakeitimus, susijusius su įgaliotajai institucijai pavestomis funkcijomis, ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamose projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse (toliau – PAFT) nustatyta tvarka atlieka atrankinius tikrinimus įgaliotojoje institucijoje. Atrankinių tikrinimų metu atsakingai institucijai pateikus rekomendacijas, įgaliotoji institucija turi imtis veiksmų nustatytiems neatitikimams ištaisyti ir apie tai per atsakingos institucijos nustatytą terminą raštu informuoti atsakingą instituciją.

21. Papildoma atsakingos institucijos atliekama įgaliotajai institucijai pavestų funkcijų vykdymo priežiūra ir kontrolė atliekama atsakingai institucijai vertinant ir analizuojant įgaliotosios institucijos pateiktas PMIF programos ataskaitas, numatytas Taisyklėse ir kituose PMIF programos teisės aktuose.

22. Atsakinga institucija, atlikdama įgaliotajai institucijai pavestų funkcijų vykdymo priežiūrą ir siekdama, kad vykdant projektus būtų įgyvendinti PMIF programos tikslai, kartą per pusmetį, prireikus – dažniau, organizuoja dvišalius susitikimus su įgaliotąja institucija. Susitikimų metu įgaliotoji institucija pristato projektų įgyvendinimo eigą, taip pat aptariamos iškilusios problemos, galimi jų sprendimo būdai ir kiti klausimai.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMAS EUROPOS KOMISIJAI PER ELEKTRONINIO KEITIMOSI DUOMENIMIS SISTEMĄ

 

23. Keitimasis duomenimis apie PMIF programos įgyvendinimą tarp atsakingos ar audito institucijos ir Europos Komisijos atliekamas per Europos Komisijos sukurtą elektroninę keitimosi duomenimis sistemą, skirtą valstybėms narėms ir Europos Komisijai oficialiai keistis informacija (toliau – SFC 2014), kaip tai nustatyta 2014 m. liepos 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 802/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomi nacionalinių programų pavyzdžiai ir Komisijos ir valstybių narių elektroninio keitimosi duomenimis sistemos nuostatos bei sąlygos (toliau – Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 802/2014).

24. Atsakinga institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens patvirtintu aprašu dėl SFC 2014 naudojimo, koordinuoja su PMIF programos įgyvendinimu Lietuvoje susijusios informacijos pateikimą Europos Komisijai per SFC 2014 ir pagal kompetenciją per SFC 2014 teikia Europos Komisijai reikalingą informaciją.

25. Audito institucija pagal kompetenciją per SFC 2014 teikia ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą informaciją Europos Komisijai.

 

VI SKYRIUS

PMIF PROGRAMOS RENGIMAS IR KEITIMAS

 

26. Atsakinga institucija, rengdama PMIF programą, bendradarbiauja su darbo grupe, skirta Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo nacionalinei 2014–2020 m. programai parengti, sudaryta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-322 „Dėl darbo grupės, skirtos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo nacionalinei 2014–2020 m. programai parengti, sudarymo“.

27. PMIF programa rengiama pagal Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 802/2014 nustatytą PMIF programos pavyzdį. Parengtas PMIF programos projektas teikiamas Europos Komisijai per SFC 2014. Gavus pastabų iš Europos Komisijos dėl PMIF programos projekto, jis atitinkamai koreguojamas ir vėl teikiamas per SFC 2014. Gavus Europos Komisijos sprendimą dėl PMIF programos patvirtinimo, PMIF programa skelbiama atsakingos institucijos interneto svetainėje.

28. Inicijuoti PMIF programos keitimą gali atsakinga institucija ar Europos Komisija.

29. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudaromas Stebėsenos komitetas gali teikti pasiūlymus dėl PMIF programos keitimo. Pasiūlymai dėl PMIF programos keitimo teikiami atsakingai institucijai, kuri įvertina pateiktą pasiūlymą ir nusprendžia, ar remiantis šiuo pasiūlymu tikslinga keisti PMIF programą.

30. Atsakinga institucija parengtą PMIF programos keitimo projektą, prieš teikdama Europos Komisijai, teikia tvirtinti Stebėsenos komitetui.

31. Atsakinga institucija, gavusi oficialų Europos Komisijos pritarimą ar nepritarimą PMIF programos keitimui, informuoja apie tai įgaliotąją ir audito institucijas bei Stebėsenos komitetą ir paskelbia šią informaciją atsakingos institucijos interneto svetainėje.

32. Kai yra keičiamos PMIF programos dalys, kurioms Europos Komisijos sprendimas netaikomas, atsakinga institucija per vieną mėnesį nuo Stebėsenos komiteto sprendimo priėmimo dienos praneša apie PMIF programos pakeitimus Europos Komisijai, įgaliotajai ir audito institucijoms bei paskelbia atsakingos institucijos interneto svetainėje.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ REIKALAVIMŲ IR ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMAS BEI KEITIMAS

 

33. Atsakinga institucija rengia ir tvirtina:

33.1. bendruosius projektų reikalavimus – PAFT;

33.2. specialiuosius projektų atrankos kriterijus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, kuriais nustatomi bendrieji reikalavimai, taikomi konkretaus PMIF programos nacionalinio tikslo ir (ar) veiksmo specifikai, ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, kuriais nustatomi papildomi apribojimai pareiškėjams, finansuotinai veiklai, išlaidų tinkamumui finansuoti ir panašiai – Projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA);

33.3. prioritetinius projektų atrankos kriterijus (jeigu taikoma) – PFSA.

34. Projektų atrankos kriterijai gali būti keičiami siekiant efektyvesnio PMIF programos įgyvendinimo, atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus ir (ar) kitas aplinkybes. Projektų atrankos kriterijų keitimo tvarka nustatoma PAFT.

35. Keičiant projektų atrankos kriterijus, turi būti užtikrintas lygiateisiškumo principas – visoms paraiškoms dėl projekto finansavimo (toliau – paraiška) turi būti taikomi vienodi projektų atrankos kriterijai ir kriterijų vertinimo principai.

36. Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo bei keitimo gali teikti įgaliotoji institucija ir Stebėsenos komitetas. Galutinį sprendimą dėl projektų atrankos kriterijų keitimo priima atsakinga institucija.

 

VIII SKYRIUS

KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DOKUMENTŲ RENGIMO, DERINIMO, TVIRTINIMO IR KEITIMO TVARKA

 

37. Atsakinga institucija parengia ir patvirtina kvietimo teikti paraiškas dokumentus, nurodytus PAFT. Patvirtinti kvietimo teikti paraiškas dokumentai skelbiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 19 straipsniu, šie dokumentai taip pat skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje.

38. Atsakinga institucija gali taikyti vieną PFSA keliems kvietimams teikti paraiškas pagal tą patį PMIF programos veiksmą arba taikyti vieną PFSA keliems PMIF programos veiksmams.

39. Visus rengiamus ir keičiamus PFSA atsakinga institucija derina su įgaliotąja institucija.

40. PFSA rengiamas vadovaujantis PMIF programa bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų įgyvendinimo planu, tvirtinamu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – PMIF programos veiksmų įgyvendinimo planas). PFSA pateikiama visa informacija, reikalinga parengti paraišką.

41. Reikalavimai dėl PFSA nurodomos informacijos nustatyti PAFT.

42. Atsakinga institucija, siekdama nustatyti, ar ketinamoms finansuoti veikloms arba daliai veiklų turi būti taikomos valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos taisyklės, užpildo Patikros lapą dėl valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo pagal atsakingos institucijos vidaus procedūrose nustatytą formą. Šis patikros lapas pakartotinai pildomas keičiant PFSA, jei pasikeitė aplinkybės, kurios galėjo turėti įtakos valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos buvimui ar nebuvimui. Nustačiusi, kad planuojamas teikti finansavimas yra valstybės arba de minimis pagalba, atsakinga institucija parengia Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą arba Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą ir tvirtina juos kartu su PFSA. Naudodamasi šiais patikros lapais, įgaliotoji institucija vertindama paraiškas ir atlikdama įgyvendinamų projektų priežiūrą tikrina projektų atitiktį valstybės arba de minimis pagalbos taisyklėms. Atsakinga institucija, derindama PFSA su įgaliotąja institucija, pateikia užpildytą patikros lapą dėl valstybės pagalbos arba de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo.

43. PFSA pateikiama tik ta informacija, kuri nėra pateikta PAFT arba kitose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose taisyklėse, susijusiose su projektų atranka, įgyvendinimu ir administravimu. Jei konkrečius institucijų veiksmus ir kitą informaciją reglamentuoja PAFT ar kitos taisyklės, PFSA pateikiama nuoroda į atitinkamus taisyklių punktus.

44. Kartu su PFSA atsakinga institucija turi parengti šiuos priedus: projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę ir, jei projektas atrenkamas konkurso būdu, projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelę.

45. PFSA gali būti nustatyti ir papildomi reikalavimai projektams įgyvendinti, neprieštaraujantys ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

46. Jeigu yra keičiami jau patvirtinti kvietimo teikti paraiškas dokumentai, jų keitimas, derinimas ir tvirtinimas vykdomi PAFT nustatyta tvarka.

47. Patvirtinus atitinkamus kvietimo teikti paraiškas dokumentus, įgaliotoji institucija organizuoja kvietimo teikti paraiškas paskelbimą PAFT nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

PMIF LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI, PLANAVIMAS IR PANAUDOJIMO PRIEŽIŪRA

 

48. PMIF programoje nurodomas PMIF programos lėšų paskirstymas pagal PMIF programos konkrečius ir nacionalinius tikslus.

49. Atsakinga institucija rengia ir derina su įgaliotąja institucija PMIF programos veiksmų įgyvendinimo planą ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos lėšų naudojimo planą, tvirtinamą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau − PMIF programos lėšų naudojimo planas).

50. Atsakinga institucija PMIF programos veiksmų įgyvendinimo plane suplanuoja PMIF programos nacionalinius tikslus įgyvendinančius veiksmus visam programavimo laikotarpiui. PMIF programos veiksmų įgyvendinimo plane pateikiama informacija apie PMIF programos veiksmams skirtas PMIF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, nurodomi planuojamų kvietimų teikti paraiškas paskelbimo terminai, projektų atrankos būdai ir kita susijusi informacija.

51. PMIF programos lėšų naudojimo plane nustatoma siektina planuojamų kasmet pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai PMIF lėšų suma kiekvienam PMIF programos konkrečiam tikslui ir nacionaliniam tikslui, siekiant nustatyti PMIF lėšų sumą, kuri, jeigu nebus panaudota, gali būti prarasta.

52. PMIF programos veiksmų įgyvendinimo plano ir PMIF programos lėšų naudojimo plano keitimai turi būti derinami su įgaliotąja institucija. Įgaliotoji institucija taip pat gali inicijuoti minėtų planų pakeitimus.

53. Atsakinga institucija per 5 darbo dienas nuo įsigaliojimo raštu informuoja įgaliotąją instituciją apie PMIF programos veiksmų įgyvendinimo plano ir PMIF programos lėšų naudojimo plano patvirtinimą bei jų pakeitimus.

54. Patvirtintas PMIF programos veiksmų įgyvendinimo planas ir PMIF programos lėšų naudojimo planas skelbiamas atsakingos institucijos interneto svetainėje.

55. Atsakinga ir įgaliotoji institucijos PMIF programos lėšų panaudojimą pagal kompetenciją planuoja užtikrindamos, kad:

55.1. PMIF programos lėšos nebūtų prarastos, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 50–52 straipsniuose;

55.2. sudarant Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, būtų numatyta reali ir kuo tikslesnė PMIF programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų PMIF projektams bendrai finansuoti, suma.

56. Atsakinga institucija, atsižvelgdama į PMIF programos lėšų naudojimo planą ir PMIF programos įgyvendinimo eigą, įvertina Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio pagrįstumą, apibendrina ir teikia informaciją apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikį Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

57. Atsakinga institucija PMIF programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikį 3 ateinantiems metams planuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, atsižvelgdama į:

57.1. įgaliotosios institucijos nuo 2016 m. kasmet iki vasario 20 d., jeigu atsakinga institucija nenustato kitaip, teikiamą Lėšų, planuojamų išmokėti projektų vykdytojams per 3 ateinančius kalendorinius metus, planą (Taisyklių 1 priedas);

57.2. turimą informaciją apie lėšas, planuojamas išmokėti projektų vykdytojams pagal projektus, kurie planuojami atrinkti konkurso arba valstybės projektų planavimo būdu ir su kuriais projektų sutartys dar nėra sudarytos.

58. Atsakinga institucija, pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengia Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos projektams per ataskaitinį mėnesį išmokėtų lėšų ataskaitą (Taisyklių 2 priedas) kiekvienam PMIF programos konkrečiam tikslui ir el. paštu pateikia jos kopiją įgaliotajai institucijai.

59. Atsakinga institucija spartesniam PMIF programos lėšų panaudojimui užtikrinti privalo laiku imtis šių priemonių:

59.1. peržiūrėti PMIF programos veiksmų įgyvendinimo plane nurodytų PFSA tvirtinimo terminus;

59.2. peržiūrėti PMIF programos lėšų naudojimo planą ir (ar) perskirstyti lėšas tarp nacionalinių tikslų ir (ar) veiksmų;

59.3. pagal poreikį imtis kitų priemonių.

60. Įgaliotoji institucija pagal kompetenciją privalo laiku imtis priemonių spartesniam PMIF programos lėšų panaudojimui užtikrinti:

60.1. aktyviai bendradarbiauti su projektų vykdytojais, sprendžiant su projektų įgyvendinimu susijusias problemas;

60.2. informuoti atsakingą instituciją apie PMIF programos lėšų naudojimo problemas ir teikti pasiūlymus, kaip jas spręsti;

60.3. pagal poreikį inicijuoti PMIF programos veiksmų įgyvendinimo plano ir (ar) PMIF programos lėšų naudojimo plano keitimus;

60.4. pagal poreikį imtis kitų priemonių.

61. Siekiant stebėti PMIF programos lėšų naudojimo plano įgyvendinimą, įgaliotoji institucija:

61.1. iki kiekvieno kalendorinio mėnesio paskutinės dienos teikia atsakingai institucijai Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos projektų ataskaitinio mėnesio finansinę ataskaitą (Taisyklių 3 priedas) ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos projektų finansinės būklės ataskaitą (Taisyklių 4 priedas);

61.2. nuo 2016 m. kasmet iki vasario 20 d., gegužės 20 d., rugpjūčio 20 d., lapkričio 20 d., jeigu atsakinga institucija nenustato kitaip, pagal turimus duomenis apie sudarytas projektų sutartis rengia ir teikia atsakingai institucijai Įsipareigojimų dėl projektams skiriamo finansavimo ir šių lėšų išmokėjimo bei naudojimo detalizavimo einamaisiais ir ateinančiais metais planą (Taisyklių 5 priedas). Šiame plane įgaliotoji institucija taip pat pateikia informaciją, jeigu nukrypstama nuo PMIF programos lėšų naudojimo plano (t. y. lėšų sumažėja), nurodydama priežastis ir veiksmus, kurių imtasi ar siūloma imtis siekiant pašalinti nukrypimą.

62. Jeigu kyla rizika nepanaudoti PMIF programos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, numatytų mokėjimams skirstant metinius Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus, atsakinga institucija pagal kompetenciją imasi teisės aktuose nustatytų prevencinių ir (arba) koreguojamųjų veiksmų.

 

X SKYRIUS

IŠANKSTINIO FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

63. Europos Komisijos pradinė išankstinio finansavimo suma, pervesta į atsakingos institucijos nurodytą banko sąskaitą, turi būti naudojama laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 35 straipsnio 5 dalies nuostatų.

64.  Mokėjimų projektų vykdytojams tvarka nustatoma PAFT.

 

XI SKYRIUS

IŠLAIDŲ PRIPAŽINIMAS DEKLARUOTINOMIS IR DEKLARAVIMAS EUROPOS KOMISIJAI

 

65. Visos projekto tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

66. Projekto vykdytojui avansu išmokėtos lėšos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai, kai avansu išmokėtų lėšų suma ar jų dalimi sumažinama pagal patvirtintą mokėjimo prašymą mokėtina suma. Jeigu avansu projekto vykdytojui išmokėtų lėšų suma ar jų dalimi įgaliotoji institucija sumažina visą mokėtiną sumą pagal pateiktą mokėjimo prašymą, tinkamos finansuoti išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tą dieną, kurią įgaliotoji institucija patvirtina projekto vykdytojo pateiktame mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti.

67. Atsižvelgiant į išlaidų apmokėjimo būdą, tinkamos finansuoti išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tokia tvarka:

67.1. apmokėtos išlaidų kompensavimo būdu pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tą dieną, kai atsakinga institucija perveda projekto vykdytojui lėšas (taikoma ir atitinkamai projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų daliai). Jeigu pagal vieną paraišką asignavimų valdytojui lėšos pervedamos ne vienu metu, taikoma vėliausio mokėjimo data;

67.2. apmokėtos sąskaitų apmokėjimo būdu pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai, kai įgaliotoji institucija, patikrinusi išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus, patvirtina, kad pateikti visi išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai ir jie yra tinkami, tą dieną, kurią projekto vykdytojas perveda lėšas rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui (nors projekto vykdytojo lėšų dalis buvo pervesta prieš teikiant mokėjimo prašymą). Jeigu pagal tą pačią paraišką asignavimų valdytojui lėšos rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui (kartu su atitinkama projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų dalimi) pervedamos ne vienu metu, taikoma vėliausio mokėjimo data.

68. Techninės pagalbos išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tą dieną, kai:

68.1. atsakinga institucija patikrina ir pripažįsta tinkamomis finansuoti įgaliotosios institucijos patirtas ir deklaruotas techninės pagalbos išlaidas;

68.2. patirtas ir apmokėtas atsakingos institucijos techninės pagalbos išlaidas, įtrauktas į atsakingos institucijos techninės pagalbos išlaidų deklaraciją, patikrina audito institucija.

69. Pripažintas deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidas įgaliotoji institucija įtraukia į Taisyklių 61.1 papunktyje nurodytas PMIF programos projektų ataskaitinio mėnesio finansines ataskaitas ir PMIF programos projektų finansinės būklės ataskaitas. Avansu išmokėtos finansavimo lėšos nėra Europos Komisijai deklaruotinos išlaidos.

70. Atsakinga institucija tinkamomis finansuoti pripažintas ataskaitinių metų, nurodytų Taisyklių 4.1 papunktyje, išlaidas deklaruoja Europos Komisijai nuo 2016 m. kasmet iki vasario 15 d. arba kitos Europos Komisijos nustatytos datos, per SFC 2014 teikdama metinio likučio mokėjimo prašymus Europos Komisijai, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 44 straipsnyje, 2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2015/377, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomi metinio likučio mokėjimui reikalingų dokumentų pavyzdžiai (OL 2015 L 64, p. 17), ir 2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2015/378, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 514/2014 taikymo taisyklės, susijusios su metinio sąskaitų patvirtinimo procedūros ir atitikties patvirtinimo procedūros įgyvendinimu (OL 2015 L 64, p. 30).

71. Įgaliotoji institucija nuo 2015 m. kasmet iki gruodžio 1 d. teikia atsakingai institucijai ataskaitinių metų, nurodytų Taisyklių 4.1 papunktyje, Įgaliotosios institucijos atliktų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos projektų patikrų vietoje ir audito institucijos įgaliotajai institucijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo santrauką (Taisyklių 6 priedas) (toliau – įgaliotosios institucijos atliktų patikrų vietoje ir įgaliotajai institucijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo santrauka), Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos išlaidų valdymo pareiškimą (Taisyklių 7 priedas), taip pat atsakingos institucijos prašymu – papildomus dokumentus ir informaciją, reikalingą metiniam likučio mokėjimo prašymui Europos Komisijai parengti.

72. Įgaliotoji institucija iki 2023 m. spalio 15 d. pateikia atsakingai institucijai paskutinę įgaliotosios institucijos atliktų patikrų vietoje ir įgaliotajai institucijai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo santrauką, taip pat atsakingos institucijos prašymu – papildomus dokumentus ir informaciją, reikalingą galutinio likučio mokėjimo prašymui Europos Komisijai parengti už laikotarpį nuo 2022 m. spalio 16 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

73. Jei dėl išlaidų sumų, deklaruotų metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymuose Europos Komisijai, yra gauti audito institucijos, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos ir (ar) kitų institucijų, atlikusių auditus ir (ar) patikrinimus, pastebėjimai, keliantys abejones dėl tų išlaidų tinkamumo finansuoti ir (ar) deklaruoti Europos Komisijai, šių išlaidų įgaliotoji institucija neįtraukia į Taisyklių 61.1 papunktyje nurodytas ataskaitas. Paaiškėjus, kad į atsakingos institucijos metines sąskaitas Europos Komisijai neįtrauktos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir deklaruoti Europos Komisijai, tokios išlaidos įtraukiamos į kitų ataskaitinių metų metinio likučio mokėjimo prašymą Europos Komisijai.

74. Atsakinga institucija, siekdama patikrinti ir įvertinti, ar įgaliotosios institucijos pateiktos Taisyklių 61.1 papunktyje nurodytos ataskaitos yra tikslios, grindžiamos patikimomis apskaitos sistemomis ir parengtos remiantis patikrinamais išlaidas pagrindžiančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais, ar deklaruotos išlaidos atitinka ES ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas taisykles, ar buvo padarytos vykdant projektus, atrinktus finansuoti pagal PMIF programai taikytinus kriterijus, ir laikantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų taisyklių, prieš deklaruodama išlaidas Europos Komisijai, prireikus prašo papildomų dokumentų ir (arba) atlieka tikrinimus įgaliotojoje institucijoje.

75. Atsakinga institucija, vadovaudamasi Taisyklių 71 ir 72 punktuose nurodytais iš įgaliotosios institucijos gautais dokumentais ir juose pateikta informacija bei atsižvelgdama į iš įgaliotosios institucijos gautą informaciją apie nustatytus ir neištaisytus pažeidimus (jei tokių buvo), savo ir kitų kompetentingų institucijų atliktų patikrinimų ir (ar) auditų rezultatus, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia metinio likučio mokėjimo prašymus Europos Komisijai tokia tvarka:

75.1. nuo 2015 m. kasmet iki gruodžio 31 d. teikia audito institucijai metinio likučio mokėjimo prašymo Europos Komisijai projektą;

75.2. audito institucijai pateikus pastabas dėl pateikto metinio likučio mokėjimo prašymo Europos Komisijai projekto, atsakinga institucija audito institucijai pateikia patikslintą projektą;

75.3. nuo 2016 m. kasmet iki sausio 31 d. audito institucijai pateikus galutinę audito institucijos nuomonę atsakingai institucijai ir užpildžius atitinkamą metinio likučio mokėjimo prašymo Europos Komisijai dalį dėl galutinių audito ataskaitų, atsakinga institucija teikia metinio likučio mokėjimo prašymo Europos Komisijai projektą svarstyti Stebėsenos komitetui;

75.4. Stebėsenos komitetui pritarus metinio likučio mokėjimo prašymo Europos Komisijai projektui, atsakinga institucija Taisyklių 70 punkto nustatyta tvarka ir terminais pateikia metinio likučio mokėjimo prašymą Europos Komisijai per SFC 2014.

76. Audito institucija nuo 2016 m. kasmet iki vasario 15 d. arba kitos Europos Komisijos nustatytos datos per SFC 2014 teikia Europos Komisijai galutinę audito institucijos nuomonę, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 966/2012 59 straipsnio 5 dalies b punkto antroje pastraipoje.

 

XII SKYRIUS

LĖŠŲ GRĄŽINIMAS IR APSKAITA

 

77. PMIF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (arba) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat išmokėtų ir (arba) panaudotų nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, bei kitų reikalaujamų pagal teisės aktus grąžinti lėšų grąžinimas vykdomas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių, tvirtinamų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, nustatyta tvarka.

78. Įgaliotoji institucija teikia atsakingai institucijai siūlymus dėl PMIF programos lėšų susigrąžinimo. Sprendimus dėl lėšų grąžinimo priima ir veiksmus dėl lėšų susigrąžinimo atlieka atsakinga institucija Taisyklių 77 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

79. Visos vadovaujantis Taisyklių 77 punkte nurodytais teisės aktais nustatytos grąžintinos ir grąžintos lėšos grąžinamos į ES biudžetą taip:

79.1. iki PMIF programos vykdymo pabaigos – atsakinga institucija atima jas iš lėšų sumos, nurodytos kitame teikiamame metinio likučio mokėjimo prašyme Europos Komisijai;

79.2. užbaigus PMIF programą – grąžinamos Europos Komisijai. Jei ES biudžetui grąžintinos lėšos turi būti grąžintos pagal Europos Komisijos vykdomąjį raštą – atsakinga institucija perveda lėšas į Lietuvos Respublikos valstybės iždo sąskaitą, iš kurios Lietuvos Respublikos finansų ministerija perveda lėšas į Europos Komisijos vykdomajame rašte nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip iki tame rašte nurodytos datos.

80. Atsakinga institucija, teikdama metinio likučio mokėjimo prašymą Europos Komisijai, informuoja Europos Komisiją apie susigrąžinamas lėšas.

 

XIII SKYRIUS

TECHNINĖS PAGALBOS ADMINISTRAVIMAS

 

81. Techninės pagalbos lėšų administravimo tvarka yra nustatyta Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo techninės pagalbos lėšų naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. A1-72 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo techninės pagalbos lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

 

XIV SKYRIUS

PMIF PROGRAMOS RODIKLIAI IR JŲ STEBĖSENA

 

82. Atsakinga institucija, užtikrindama PMIF programos įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą, stebi PMIF programos rodiklius, kuriais remiantis vertinama PMIF programos pažanga įgyvendinant PMIF programos konkrečius tikslus, atsižvelgiant į pradinę padėtį Lietuvos Respublikoje, kaip tai nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 14 straipsnio 2 dalies f punkte.

83. PMIF programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti atsakinga institucija PMIF programoje numato PMIF programos rodiklius su siektinomis reikšmėmis visam programavimo laikotarpiui.

84. Siekiant užtikrinti tinkamą ir kokybišką PMIF programos įgyvendinimo stebėseną, atsakinga institucija PFSA gali numatyti papildomus rodiklius, kurie nėra numatyti PMIF programoje.

85. Planuojant PMIF programos rodiklius bei jų kiekybines reikšmes ir atsiskaitant už jų pasiekimą turi būti vadovaujamasi Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo aprašu, tvirtinamu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Programos rodiklių skaičiavimo aprašas). Programos rodiklių skaičiavimo aprašas derinamas su įgaliotąja institucija.

86. Už PMIF programoje nustatytų programos rodiklių pasiekimą atsiskaitoma Europos Komisijai teikiant metines PMIF programos įgyvendinimo ataskaitas (toliau – metinė įgyvendinimo ataskaita) Taisyklių XV skyriuje nustatyta tvarka.

87. Atsakinga institucija kaupia ir analizuoja informaciją apie PMIF programos rodiklių pasiekimą ir, nustačiusi pagrįstą riziką laiku nepasiekti PMIF programos rodiklių reikšmių ir (arba) jų nepasiekus, gali:

87.1. nustatyti papildomus projektų atrankos kriterijus ir finansavimo sąlygas, kad įgyvendinant projektus būtų pasiekti PMIF programos rodikliai;

87.2. nustatyti veiksmus, skirtus PMIF programos rodiklių nepasiekimo rizikai valdyti ir (arba) prižiūrėti;

87.3. prireikus, perskirstyti lėšas tarp PMIF programos konkrečių tikslų, nacionalinių tikslų ir (ar) veiksmų;

87.4. imtis kitų prevencinių ir (arba) koregavimo veiksmų.

88. Duomenys apie PMIF programos rodiklių pasiekimą gali būti renkami iš projektų vykdytojų, analizuojant statistinę informaciją, nepriklausomų vertintojų išvadas ir kt. Tais atvejais, kai PMIF programos rodiklių pasiekimui išmatuoti reikia surinkti statistinius duomenis, atlikti vertinimus, tyrimus ar tam tikrus skaičiavimus, šiuos duomenis renka atsakinga institucija.

89. PFSA atsakinga institucija nurodo, kurie iš PMIF programos rodiklių privalo būti pasiekti įgyvendinant konkrečius projektus, ir gali nustatyti papildomus reikalavimus, siekdama užtikrinti PMIF programos ir (arba) papildomų rodiklių (jeigu taikoma) pasiekimą nacionalinio tikslo ir (ar) veiksmo ir (ar) projekto lygmeniu.

90. Jei PMIF programos rodikliai nustatomi projekto lygmeniu, jie planuojami paraiškoje ir projekto sutartyje, vadovaujantis PFSA nustatytais reikalavimais.

91. Nustatant projekto lygmens PMIF programos rodiklius ir siektinas reikšmes iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, turi būti vadovaujamasi PMIF programos rodikliais.

92. Atsakinga institucija, siekdama užtikrinti, kad projektų lygmeniu būtų siekiami PMIF programos rodikliai, kurie matuoja pokyčius šalies mastu ir todėl ne visais atvejais gali būti įtraukti į projektų sutartis, gali nustatyti atitinkamus specialiuosius projektų atrankos kriterijus. Siekiant užtikrinti, kad šių kriterijų būtų laikomasi ne tik atrenkant, bet ir įgyvendinant projektus, kvietimo teikti paraiškas dokumentuose ir (arba) projektų sutartyse gali būti nustatyti atitinkami reikalavimai ir (arba) procedūros.

93. Įgaliotoji institucija pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad projekto vykdytojų projekto lygmeniu nustatyti PMIF programos rodikliai būtų suplanuoti pagal Programos rodiklių skaičiavimo apraše nustatytą tvarką ir projekto vykdytojo pasiekiami per projekto įgyvendinimo laikotarpį.

94. Įgaliotoji institucija pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad projekto vykdytojo teikiami duomenys apie PMIF programos rodiklių pasiekimą būtų patikimi, t. y. atitiktų Programos rodiklių skaičiavimo apraše nustatytus duomenų skaičiavimo ir teikimo reikalavimus.

95. Už projekto lygmeniu nustatytų PMIF programos rodiklių pasiekimą atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus ir ataskaitas (jeigu taikoma) įgaliotajai institucijai PAFT nustatyta tvarka.

96. Įgaliotoji institucija pagal kompetenciją privalo prižiūrėti, kaip siekiama PMIF programos rodiklių projekto lygmeniu.

97. Įgaliotoji institucija nuo 2015 m. kasmet iki gruodžio 1 d., jeigu atsakinga institucija nenustato kitaip, rengia ir teikia atsakingai institucijai Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos rodiklių pasiekimo ataskaitą (Taisyklių 8 priedas) už praeitus ataskaitinius metus.

98. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį nepasiekus projekto sutartyje suplanuotų PMIF programos rodiklių, projektų vykdytojams, vadovaujantis PAFT nustatyta tvarka, gali būti taikomos finansinės korekcijos.

99. Įgaliotoji institucija pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 15 d., jeigu atsakinga institucija nenustato kitaip, rengia ir teikia atsakingai institucijai Duomenų apie Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos projektų dalyvius ketvirčio ataskaitas (Taisyklių 9 priedas).

 

XV SKYRIUS

PMIF PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS

 

100. Metinės įgyvendinimo ataskaitos kasmet nuo 2016 iki 2022 metų rengiamos ir teikiamos Europos Komisijai, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 54 straipsnio nuostatomis, tokia tvarka:

100.1. atsakingos institucijos prašymu įgaliotoji institucija nuo 2016 m. kasmet iki sausio 20 d. rengia ir raštu bei elektronine forma teikia atsakingai institucijai papildomus dokumentus ir (ar) informaciją, reikalingą metinei įgyvendinimo ataskaitai parengti;

100.2. atsakinga institucija, apibendrinusi iš įgaliotosios institucijos gautą informaciją, pagal Europos Komisijos patvirtintą formą parengia metinės įgyvendinimo ataskaitos projektą ir nuo 2016 m. kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 10 d., teikia jį svarstyti Stebėsenos komitetui;

100.3. Stebėsenos komitetui pritarus metinės įgyvendinimo ataskaitos projektui, atsakinga institucija ne vėliau kaip iki kovo 31 d. pateikia šią ataskaitą Europos Komisijai per SFC 2014;

100.4. Europos Komisijai pateikus pastabas dėl metinės įgyvendinimo ataskaitos, atsakinga institucija, bendradarbiaudama su įgaliotąja institucija (jeigu būtina), organizuoja papildomos informacijos parengimą, prireikus tikslina metinę įgyvendinimo ataskaitą atsižvelgdama į Europos Komisijos pastabas, derina su Stebėsenos komitetu ir pakartotinai teikia ją Europos Komisijai per SFC 2014.

101. Galutinė PMIF programos įgyvendinimo ataskaita (toliau – galutinė įgyvendinimo ataskaita) rengiama ir teikiama Europos Komisijai, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 40 ir 54 straipsniais, tokia tvarka:

101.1. atsakingos institucijos prašymu įgaliotoji institucija iki 2023 m. lapkričio 10 d. rengia ir raštu bei elektronine forma teikia atsakingai institucijai papildomus dokumentus ir (ar) informaciją, reikalingą galutinei įgyvendinimo ataskaitai parengti;

101.2. atsakinga institucija, apibendrinusi iš įgaliotosios institucijos gautą informaciją, parengia galutinės įgyvendinimo ataskaitos projektą ir ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 10 d. teikia jį svarstyti Stebėsenos komitetui;

101.3. Stebėsenos komitetui pritarus galutinės įgyvendinimo ataskaitos projektui, atsakinga institucija ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. pateikia ataskaitą kartu su kitais Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 40 straipsnyje nurodytais dokumentais Europos Komisijai per SFC 2014;

101.4. Europos Komisijai pateikus pastabas dėl galutinės įgyvendinimo ataskaitos, atsakinga institucija, bendradarbiaudama su įgaliotąja institucija (jeigu būtina), organizuoja papildomos informacijos parengimą ir (arba) rengia patikslintą galutinę įgyvendinimo ataskaitą, derina su Stebėsenos komitetu ir teikia ją Europos Komisijai per SFC 2014.

 

XVI SKYRIUS

SUKČIAVIMO PREVENCIJA

 

102. Atsakinga ir įgaliotoji institucijos, vadovaudamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 5 straipsnio 4 dalimi bei Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1042/2014 1 priedo 2 dalies H punkto 3 papunkčiu, pagal kompetenciją atsako už sukčiavimo prevencijos priemonių planavimą ir įgyvendinimą.

103. Atsakinga ir įgaliotoji institucijos, atlikdamos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse nustatytas funkcijas dėl sukčiavimo prevencijos, pagal kompetenciją vadovaujasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių korupcijos ir sukčiavimo prevenciją, viešųjų ir privačių interesų derinimą, nuostatomis, Taisyklėmis, PAFT, atsakingos ir įgaliotosios institucijų vidaus procedūrų aprašais.

104. Atsakinga institucija, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 5 straipsnio 4 dalies nuostatomis, vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka atlieka sukčiavimo rizikos vertinimą ir, atsižvelgdama į vertinant nustatytas sukčiavimo rizikas, numato sukčiavimo prevencijos priemones ir koordinuoja jų įgyvendinimą. Įgaliotoji institucija atsakingos institucijos prašymu raštu arba elektroniniu paštu teikia informaciją, reikalingą sukčiavimo rizikos vertinimui atlikti ir sukčiavimo prevencijos priemonėms numatyti.

 

XVII SKYRIUS

PAŽEIDIMŲ TYRIMAS IR NUSTATYMAS

 

105. Pažeidimo, įskaitant sukčiavimą, tyrimo atlikimo, pažeidimo ištaisymo ir sprendimo dėl pažeidimo priėmimo bei atitinkamų institucijų (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir kt.) informavimo apie įtariamą pažeidimą arba priimtą sprendimą dėl pažeidimo tvarka nustatyta Taisyklėse ir PAFT.

106. Atsakinga ir audito institucijos, įtarusios pažeidimą ir (ar) gavusios informacijos apie įtariamus pažeidimus iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir (ar) kitų asmenų, nedelsdamos informuoja įgaliotąją instituciją.

107. Atsakinga institucija, įtarusi nusikalstamą veiką, apie tai nedelsdama raštu informuoja įgaliotąją instituciją ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą.

108. Informaciją apie įtariamus pažeidimus vertina, pažeidimų tyrimą ir nustatymą atlieka įgaliotoji institucija, vadovaudamasi PAFT nustatyta tvarka. Informaciją apie priimtus sprendimus dėl pažeidimo įgaliotoji institucija teikia atsakingai institucijai PAFT nustatyta tvarka.

109. Atsakinga institucija informuoja Europos Komisiją apie nustatytus pažeidimus Europos Komisijos nustatyta tvarka ir terminais.

 

XVIII SKYRIUS

PMIF PROGRAMOS VERTINIMAS

 

110. PMIF programos vertinimas (toliau – vertinimas) atliekamas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 56 ir 57 straipsniais.

111. Atsakinga institucija Europos Komisijai turi pateikti:

111.1. tarpinio vertinimo ataskaitą dėl PMIF programos veiksmų įgyvendinimo ir pažangos siekiant PMIF programoje numatytų tikslų – iki 2017 m. gruodžio 31 d.;

111.2. ex post vertinimo ataskaitą dėl PMIF programos veiksmų poveikio – iki 2023 m. gruodžio 31 d.

112. Vertinimo ataskaitos, nurodytos Taisyklių 111 punkte, Europos Komisijai gali būti teikiamos kitais jos nustatytais terminais. Vertinimo ataskaitos Europos Komisijai teikiamos pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus.

113. Vertinimus atlieka nepriklausomi išorės ekspertai, kurie funkciniu požiūriu nėra atsakingi už PMIF programos įgyvendinimą. 

114. Atsakinga institucija, gavusi vertinimo ataskaitą:

114.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitos gavimo dienos informuoja įgaliotąją ir audito institucijas ir teikia ją Stebėsenos komitetui;

114.2. teikia Europos Komisijai atliktų vertinimų ataskaitas per SFC 2014 Taisyklių 112 punkte nustatytais terminais;

114.3. vertinimo ataskaitas ar jų dalis, kuriose pateikta informacija nėra asmens duomenų apsaugos objektas arba įslaptinta kitais teisės aktų nustatytais pagrindais, skelbia atsakingos institucijos interneto svetainėje.

 

XIX SKYRIUS

INFORMAVIMAS IR KOMUNIKACIJA

 

115. Informavimas apie PMIF programą ir komunikacija vykdomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 53 straipsniu, 2014 m. liepos 30 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1048/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomos informavimo ir viešinimo priemonės visuomenei ir informavimo priemonės paramos gavėjams (OL 2014 L 291, p. 6) bei 2014 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1049/2014 dėl informavimo ir viešinimo priemonių techninių charakteristikų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL 2014 L 291, p. 10).

116. Atsakinga institucija yra atsakinga už informavimą ir viešinimo reikalavimų laikymąsi PMIF programos lygmeniu. Įgaliotoji institucija pagal kompetenciją dalyvauja viešinant informaciją apie PMIF programą ir užtikrina, kad projektų vykdytojai laikytųsi viešinimo reikalavimų, prireikus organizuoja mokymus, seminarus ar kitus informacinius renginius pareiškėjams ir (ar) projektų vykdytojams.

117. Atsakinga institucija kartu su įgaliotąja institucija rengia metinį komunikacijos planą ataskaitiniams metams tokia tvarka:

117.1. įgaliotoji institucija nuo 2015 m. kasmet iki rugpjūčio 15 d. pateikia atsakingai institucijai Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos metinį komunikacijos planą (Taisyklių 10 priedas) ateinantiems ataskaitiniams metams, nurodydama numatomas informavimo ir komunikacijos veiklas;

117.2. atsakinga institucija, gavusi Taisyklių 117.1 papunktyje nurodytą informaciją, apibendrina ją ir nuo 2015 m. kasmet iki spalio 1 d. parengia ir suderina su įgaliotąja institucija bendrą metinį komunikacijos planą, kuriame nurodo pagrindines ateinančiųjų ataskaitinių metų informavimo ir komunikacijos veiklas, bei paskelbia jį atsakingos institucijos interneto svetainėje apie tai informuodama įgaliotąją instituciją.

118. Įgaliotoji institucija nuo 2017 m. kasmet iki sausio 15 d. teikia atsakingai institucijai Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos metinio komunikacijos plano įgyvendinimo ataskaitą (Taisyklių 11 priedas) už praėjusius ataskaitinius metus.

119. Informavimas apie PMIF programą vykdomas atsakingos institucijos interneto svetainėje.

120. Atsakinga institucija, administruodama atsakingos institucijos interneto svetainę:

120.1. rengia, skelbia ir reguliariai atnaujina informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams bei visuomenei;

120.2. skelbia informaciją apie įgyvendinamus projektus, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 53 straipsnio 2 dalyje;

120.3. prižiūri ir užtikrina jos veikimą.

 

XX SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA

 

121. Pareiškėjų ir projektų vykdytojų skundai teikiami ir nagrinėjami PAFT nustatyta tvarka.

 

XXI SKYRIUS

PMIF PROGRAMOS UŽBAIGIMAS

 

122. PMIF programos užbaigimą koordinuoja atsakinga institucija. Užbaigiant PMIF programą, pagal kompetenciją dalyvauja visos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse nurodytos institucijos.

123. Atsakinga ir audito institucijos iki 2023 m. gruodžio 31 d. Europos Komisijai per SFC 2014 pateikia galutinę PMIF programos įgyvendinimo ataskaitą ir galutinio likučio mokėjimo prašymą, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 40 straipsnyje.

124. Taisyklių 123 punkte nurodytus dokumentus atsakinga institucija rengia vadovaudamasi Taisyklių XI ir XV skyriuose nurodyta tvarka ir terminais.

125. Atsakinga institucija, rengdama Taisyklių 123 punkte nurodytus dokumentus, turi teisę paprašyti įgaliotosios institucijos pateikti papildomus paaiškinimus ar patikslintą informaciją ir dokumentus.

 

XXII SKYRIUS

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

126. Atsakinga, audito ir įgaliotoji institucijos visų su PMIF programos įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamosi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

127. Atsakinga, audito ir įgaliotoji institucijos projektų įgyvendinimo metu ir 4 metus nuo ataskaitinių metų, kuriais buvo pateiktas galutinio likučio mokėjimo prašymas Europos Komisijai, privalo užtikrinti su PMIF programos įgyvendinimu susijusių dokumentų prieinamumą Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos ir kitų tikrinimus atliekančių institucijų atsakingiems pareigūnams.

128. Dokumentų originalai arba originalų kopijos saugomi bendrai priimtinose duomenų laikmenose, įskaitant elektronines dokumentų originalų kopijas arba tik elektronine forma saugomus dokumentus.

129. Įgaliotoji institucija privalo saugoti:

129.1. paraiškų, jų priedų originalus ir (ar) kopijas;

129.2. vertinant paraiškas pateiktų dokumentų originalus ir (ar) kopijas;

129.3. susirašinėjimo su pareiškėjais dokumentų originalus ir (ar) kopijas;

129.4. projektų sutarčių ir jų pakeitimo originalus;

129.5. projekto vykdytojų pateiktų mokėjimo prašymų originalus, kartu pateiktų išlaidas pagrindžiančių ir kitų dokumentų kopijas;

129.6. patikrų vietose lapų originalus;

129.7. susirašinėjimo su projekto vykdytojais, atsakinga, audito institucijomis dokumentų originalus ir (ar) kopijas;

129.8. kitą svarbią informaciją, susijusią su projektų ar PMIF programos įgyvendinimu.

130. Atsakinga institucija privalo saugoti:

130.1. Stebėsenos komiteto protokolų originalus;

130.2. sprendimų dėl projektų finansavimo originalus arba kopijas;

130.3. projektų sutarčių ir jų pakeitimo originalus;

130.4. gautų paraiškų asignavimų valdytojui originalus;

130.5. visų susirašinėjimo su audito, įgaliota institucijomis ir projektų vykdytojais dokumentų originalus ir (ar) kopijas;

130.6. visų susirašinėjimo su Europos Komisija ir valstybės institucijomis dėl PMIF programos įgyvendinimo dokumentų originalus ir (ar) kopijas;

130.7. atliktų patikrų vietose ataskaitų ir atrankinių tikrinimų ataskaitų originalus arba kopijas;

130.8. informaciją apie grąžintinas lėšas;

130.9. PMIF programos įgyvendinimo ataskaitų, mokėjimo prašymų ir kitų Europos Komisijai teikiamų dokumentų originalus arba kopijas;

130.10. kitą svarbią informaciją, susijusią su projektų arba PMIF programos įgyvendinimu.

131. Audito institucija privalo saugoti:

131.1. audito institucijos nuomonės ir kitų Europos Komisijai ar skiriančiajai institucijai teikiamų dokumentų originalus arba kopijas;

131.2. valdymo ir kontrolės sistemos bei finansinių auditų ataskaitų originalus arba kopijas;

131.3. kitą svarbią informaciją, susijusią su projektų ar PMIF programos įgyvendinimu.

132. Projekto vykdytojai dokumentus saugo PAFT nustatytais terminais ir tvarka.

 

XXIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

133. Keičiantis Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, atitinkamai taikomos pasikeitusių teisės aktų nuostatos.

134. Institucijos, atsakingos už PMIF programos įgyvendinimą, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 149, vadovaudamosi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėmis, Taisyklėmis, PAFT, kitais teisės aktais, pagal kompetenciją rengia ir tvirtina vidaus procedūrų aprašus, užtikrina jų atitiktį minėtiems teisės aktams ir vadovavimąsi jais.

135. Institucijos, pagal kompetenciją dalyvaujančios administruojant PMIF programą, turi užtikrinti tinkamą joms priskirtų funkcijų vykdymą.

 

______________________