NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2003 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1P-23 „DĖL ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ SUTARTINIŲ ŽENKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. balandžio 11 d. Nr.1P-(1.3.)-141

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. 1P-23 „Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projektų sutartinių ženklų sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO IR JAM PRILYGINAMO ŽEMĖS SKLYPO PLANO ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIŲ SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u Žemės reformos žemėtvarkos projekto ir jam prilyginamo žemės sklypo plano erdvinių duomenų rinkinių specifikaciją (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 dieną;

2.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui ar jo įgalioto teritorinio skyriaus vedėjui įsakymu patvirtinus teritoriją žemės reformos žemėtvarkos projektui ar jam prilyginamam žemės sklypo planui rengti, žemės reformos žemėtvarkos projekto planas ir jam prilyginamo žemės sklypo plano projektinių sprendinių planas rengiami naudojant sutartinius ženklus, nurodytus Žemės reformos žemėtvarkos projektų sutartinių ženklų sąraše, galiojusiame iki šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                                   Vaidas Pakalka

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2014 m. balandžio 11 d. įsakymu

Nr. 1P-(1.3)-141

 

 

ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO IR JAM PRILYGINAMO
ŽEMĖS SKLYPO PLANO ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIŲ SPECIFIKACIJA

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Žemės reformos žemėtvarkos projekto ir jam prilyginamo žemės sklypo plano erdvinių duomenų rinkinių specifikacija (toliau – Specifikacija) nustato žemės reformos žemėtvarkos projekto ir jam prilyginamo žemės sklypo plano (toliau – Prilyginamasis planas) erdvinių duomenų rinkinių sudarymo pagrindą, turinį, struktūrą ir atributinę informaciją bei žemės reformos žemėtvarkos projekto plano ir Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plano sutartinius ženklus.

Specifikacijos nuostatos taikomos kartu su žemės reformos žemėtvarkos projekto planu ir Prilyginamojo plano projektinių sprendinių planu rengiamiems valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planui ir laisvos žemės fondo žemės planui.

2. Specifikacija privalo vadovautis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje išvardyti asmenys (toliau – Projekto autorius), rengiantys žemės reformos žemėtvarkos projektus ir Prilyginamuosius planus.

3. Specifikacijoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme (toliau – Atkūrimo įstatymas), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planas rengiamas pagal Specifikacijos 1 priede pateiktą šio plano formą.

5. Laisvos žemės fondo žemės planas rengiamas pagal Specifikacijos 2 priede pateiktą šio plano formą.

6. Žemės reformos žemėtvarkos projekto planas rengiamas pagal Specifikacijos 3 priede pateiktą šio plano formą.

7. Rengiant Prilyginamąjį planą, rengiamas projektinių sprendinių planas pagal Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), 10 priede pateiktą šio plano formą.

8. Rengiant valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planą, laisvos žemės fondo žemės planą, žemės reformos žemėtvarkos projekto planą ir Prilyginamojo plano projektinių sprendinių planą, naudojami Žemės reformos žemėtvarkos projekto ir jam prilyginamo žemės sklypo plano sutartiniai ženklai (Specifikacijos 4 priedas).II. ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO PLANO ir prilyginamoJO plano ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIŲ SUDARYMO PAGRINDAS IR ŠIŲ RINKINIŲ TURINYS

 

9. Žemės reformos žemėtvarkos projekto plano ir Prilyginamojo plano erdvinių duomenų rinkiniai sudaromi naudojant šią medžiagą:

9.1. naujausią kartografinę medžiagą (Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT, georeferencinio pagrindo kadastro duomenis ir Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 georeferencinio pagrindo duomenų bazę GDB10LT) su šioje bazėje pažymėtomis kadastro vietovės ribomis (toliau – naujausia kartografinė medžiaga);

9.2. turėtų žemės valdų planus;

9.3. žemės ūkio naudmenų įvertinimo ir miškų valstybės kadastro duomenis;

9.4. valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planus;

9.5. specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planus ir Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazę SŽNS_DB10LT;

9.6. nusausintų ir drėkinamų žemės plotų planus ir Lietuvos žemių melioracinės būklės ir užmirkimo duomenų bazę Mel_DB10LT;

9.7. asmeninio ūkio žemės suvestinius planus ir asmeninio ūkio žemės naudotojų sąrašus;

9.8. tarnybinių žemės dalų suvestinius planus ir šios žemės naudotojų sąrašus;

9.9. asmenų, pageidaujančių susigrąžinti natūra ar gauti nuosavybėn neatlygintinai pirkti, išsinuomoti, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemės sklypus, prašymų ir prie jų pridedamų dokumentų kopijas;

9.10. fizinių asmenų, kuriems asmeninio ūkio žemė suteikta pažeidžiant įstatymus arba kurie patys nenaudoja jiems suteiktos žemės asmeninio ūkio poreikiams, sąrašus;

9.11. valstybinės žemės nuomininkų (naudotojų) sąrašą;

9.12. turimą informaciją apie žemėtvarkos projektui rengti patvirtintoje teritorijoje parengtus ar pradėtus rengti teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus;

9.13. suinteresuotų valstybės ar savivaldybės institucijų nustatyta tvarka patvirtintą ir pateiktą kartografinėje medžiagoje pažymėtą informaciją apie žemės plotus, priskirtinus valstybės išperkamai ir (ar) neprivatizuojamai žemei, dėl kurios Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinis skyrius (toliau – teritorinis skyrius) yra priėmęs išvadą dėl tikslingumo priskirti šiuos žemės plotus valstybės išperkamai ir (ar) neprivatizuojamai žemei;

9.14. pažymų dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų ir išvadų dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn kopijas;

9.15. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo ar jo įgalioto teritorinio skyriaus vedėjo (arba iki 2010-06-30 apskrities viršininko ar teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo) priimtų įsakymų dėl kompensavimo už trūkstamą žemės plotą žemės sklypu kopijas.

10. Rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektą ar Prilyginamąjį planą, 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 turi būti sudaromi šie erdviniai duomenų rinkiniai:

10.1. valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano erdvinių duomenų rinkinys;

10.2. laisvos žemės fondo žemės plano erdvinių duomenų rinkinys;

10.3. žemės reformos žemėtvarkos projekto plano, kai rengiamas žemės reformos žemėtvarkos projektas, ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plano, kai rengiamas Prilyginamasis planas, erdvinių duomenų rinkinys.

11. Valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano erdvinių duomenų rinkinį sudaro atskiri erdvinių objektų sluoksniai, kuriuose kaupiami erdviniai duomenys apie valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plane pažymėtus erdvinius objektus: 17 plotinių erdvinių objektų sluoksnių, nurodytų Specifikacijos 15.1–15.17 papunkčiuose, ir 2 linijiniai erdvinių objektų sluoksniai, nurodyti Specifikacijos 15.18 ir 15.19 papunkčiuose.

12. Laisvos žemės fondo žemės plano erdvinių duomenų rinkinį sudaro atskiri erdvinių objektų sluoksniai, kuriuose kaupiami erdviniai duomenys apie laisvos žemės fondo žemės plane pažymėtus erdvinius objektus: 12 plotinių erdvinių objektų sluoksnių, nurodytų Specifikacijos 17.2–17.13 papunkčiuose, ir 2 linijiniai erdvinių objektų sluoksniai, nurodyti Specifikacijos 17.14 ir 17.15 papunkčiuose.

13. Žemės reformos žemėtvarkos projekto plano ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plano erdvinių duomenų rinkinį sudaro atskiri erdvinių objektų sluoksniai, kuriuose kaupiami erdviniai duomenys apie žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane pažymėtus erdvinius objektus: 18 plotinių erdvinių objektų sluoksnių, nurodytų Specifikacijos 19.1–19.18 papunkčiuose, ir 3 linijiniai erdvinių objektų sluoksniai, nurodyti Specifikacijos 19.19–19.21 papunčiuose.

14. Kiekvieną erdvinių duomenų sluoksnį sudaro vektorinė informacija (erdvinį duomenį atvaizduojanti informacija – plotas, linija) ir atributinė informacija (erdvinį duomenį aprašanti informacija, susidedanti iš atributinio lauko pavadinimo, į atributinį lauką įvedamų duomenų tipo ir atributinės informacijos aprašymo). Visuose erdvinių duomenų sluoksniuose, nurodytuose Specifikacijos 15, 17 ir 19 punktuose, turi būti kaupiama ši bendra atributinė informacija:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

PRO_AUT_NR

Text, 254

Projekto autoriaus arba matininko (kai rengiamas Prilyginamasis planas) kvalifikacijos pažymėjimo numeris

PROJ_AUT

Text, 254

Projekto autoriaus arba matininko (kai rengiamas Prilyginamasis planas) vardas ir pavardė

KV_PAVAD

Text, 254

Kadastro vietovės pavadinimas

KV_KODAS

Text, 254

Kadastro vietovės kodas

BLOKO_NR

Text, 254

Kadastro bloko numeris (ši atributinė informacija nepildoma, jeigu erdvinis objektas apima daugiau negu vieną kadastro bloką)

GYV_PAV

Text, 254

Gyvenvietės, kurioje yra valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plane, laisvos žemės fondo žemės plane, žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane pažymėtas žemės plotas, pavadinimas

DATA

Text, 254

Erdvinių objektų sudarymo data (pvz., 2014-05-30)

SALTINIS

Text, 254

Erdvinių duomenų, naudotų kuriant Specifikacijoje nurodytus erdvinius objektus, pavadinimas (pvz., ORT10LT, GDR10LT)

SALT_AUT

Text, 254

Erdvinių duomenų, naudotų kuriant Specifikacijoje nurodytus erdvinius objektus, teikėjas (pvz.: VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“)

DAT_SALT

Text, 254

Erdvinių duomenų, naudotų kuriant Specifikacijoje nurodytus erdvinius objektus, gavimo data (pvz., 2014-05-30)

 

15. Valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano erdvinių duomenų rinkinio struktūrą sudaro:

15.1. žemės ploto, užimto valstybės ir savivaldybės kelių, bendro naudojimo geležinkelių, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Keliai_gelezinkeliai. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

TIPAS

Text, 254

Tipas:

 

1 – valstybinės reikšmės kelias;

 

2 – savivaldybės kelias;

 

3 – vidaus kelias;

 

4 – bendro naudojimo geležinkelis.

BPLOTIS

Double

Kelio plotis, m

 

15.2. žemės ploto, užimto valstybinės reikšmės miškais, valstybiniais rezervatais, valstybinių parkų rezervatais ir rezervatinėmis apyrubėmis, Kuršių nerijos nacionaliniu parku, miško genetiniais draustiniais ir rezervatais, valstybinių miškų medelynais, valstybinių miško daigynų ir miško sėklinėmis plantacijomis, miškų mokslinio tyrimo ir mokymo bei selekcinės sėklininkystės objektais, valstybinės reikšmės miškais, esančiais 7 km pločio juostoje nuo Baltijos jūros ir Kuršių marių, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Valst_misko_plotas;

15.3. žemės ploto, užimto valstybinės reikšmės vidaus vandenimis, salomis (išskyrus natūra grąžinamas salas), esančiomis valstybinės reikšmės vandens telkiniuose, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Valst_vandens_plotas. Plotinis erdvinių objektų sluoksnis sudaromas naudojant naujausius GDR10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio (toliau – GDB10LT) erdvinius duomenis. Šio plotinio erdvinio objekto sluoksnio struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

PAV

Text, 254

Valstybės išperkamo vandens telkinio pavadinimas

 

15.4. žemės ploto, pagal įstatymus suteikto ir naudojamo gyventojų asmeniniam ūkiui, taip pat suteikto tarnybinėms daloms, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – AU_td_plotas;

15.5. žemės ploto, įsigyto privačion nuosavybėn, erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Privati_z_plotas;

15.6. žemės ploto, užimto mėgėjų sodo teritorijomis, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – SB_plotas;

15.7. žemės ploto, kaimo gyvenamojoje vietovėje ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtoje teritorijoje, užimto: namų valdų (sodybų) žemės sklypais; suteiktų individualių gyvenamųjų namų statybai žemės sklypais, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – NV_terit_plotas;

15.8. žemės ploto, užimto valstybinių įstaigų ir organizacijų bei visuomeninės paskirties pastatams ir įrenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingais žemės sklypais, išskyrus poilsiaviečių pastatų ir statinių užimtais žemės sklypais, kitomis visuomenės poreikiams naudojamomis teritorijomis (gatvių, aikščių, skverų, kapinių, vandenviečių, paplūdimių ir kt.), plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Vis_poreik_plotas;

15.9. žemės ploto, užimto įrengtais tvenkiniais, pramoninės žuvininkystės tvenkiniais (įskaitant užtvankos įrenginių užimtą žemę), išskyrus grąžinamus natūra, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Tvenkinys_plotas;

15.10. žemės ploto, suteikto kaimo vietovėje mokslo ir studijų institucijoms, šių institucijų įsteigtoms viešosioms įstaigoms, organizuojančioms praktinį mokymą ir tyrimus, profesinio mokymo, valstybinėms socialinės globos bei rūpybos įstaigoms, valstybiniams specializuotiems sėklininkystės, veislininkystės ūkiams ir specializuotą veislininkystės bei sėklininkystės veiklą vykdančioms valstybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip ½ (viena antroji) akcijų, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Inst_istaig_bendrov_plotas;

15.11. žemės ploto, esančio valstybinių parkų ir valstybinių draustinių, ypač vertingose ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriais, valstybinių rezervatų, nacionalinių ir regioninių parkų rezervatų, valstybinių parkų rezervatų ir rezervacinių apyrubių, Kuršių nerijos nacionalinio parko, pajūrio juostos (įskaitant Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją), išskyrus žemės sklypus, įsigytus privačion nuosavybėn iki Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo įsigaliojimo, kultūros paveldo objektų – buvusių dvarų sodybų, valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų, išskyrus šiose teritorijose esančius žemės sklypus prie privačių gyvenamųjų namų ir kitų namų valdos statinių teritorijose, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Park_draust_rezervat_kult_arch_plotas;

15.12. žemės ploto, pagal įstatymus suteikto ir naudojamo valstiečių ūkiams, jeigu šią žemę jos naudotojui buvo leista pirkti ir už ją sumokėta pinigais ar valstybės vienkartinėmis išmokomis, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – vukis_plotas;

15.13. žemės ploto, užimto jūrų uostų, aerodromų, karinių dalinių ar teritorijų skirtų valstybės sienos apsaugai, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Uost_aerod_kar-dal_vs-apsaug_plotas;

15.14. žemės ploto, esančio naudingųjų iškasenų naudojamų telkinių teritorijoje ir išžvalgytų naudingųjų iškasenų nenaudojamų telkinių teritorijoje (išskyrus grąžinamus natūra, taip pat privatizuojamų namų valdų ir asmeniniam ūkiui suteiktus ir naudojamus žemės sklypus), plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Niskasenos_plotas;

15.15. žemės ploto, nurodyto Specifikacijos 15.1–15.14 papunkčiuose, ribos plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – VIN_plotas;

15.16. kadastro bloko ribos plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas KB_ter_rib;

15.17. gyvenamųjų vietovių plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – GV_ter_rib;

15.18. saugomų teritorijų ribų linijinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas –Saug_ter_rib. Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

GKODAS

 

 

Text, 254

Saugomos teritorijos riba:

 

np0 – valstybinio parko riba;

 

np1 – nacionalinio parko riba;

 

np2 – regioninio parko riba;

 

nr0 – rezervato riba;

 

nd0 – draustinio riba.

 

15.19. kelių ir geležinkelių linijinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Keliai_gelezink_l. Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

GKODAS

Text, 254

Erdvinio objekto kodas:

 

gcS – esamas kelio servitutas (ašinė kelio linija);

 

gc – esamas kelias (ašinė kelio linija);

 

gz – geležinkeliai (ašinė geležinkelio linija).

TIPAS

Text, 254

Esamo kelio tipas:

 

1 – valstybinės reikšmės kelias;

 

2 – savivaldybės kelias;

 

3 – geležinkeliai.

PLOTIS

Double

Esamo kelio, esamo kelio servituto plotis, m

 

 

16. Plotinių erdvinių objektų sluoksnių, nurodytų Specifikacijos 15.2–15.17 papunkčiuose, struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

BPLOTAS

Double

Žemės ploto plotas, ha

 

17. Laisvos žemės fondo žemės plano erdvinių duomenų rinkinio struktūrą sudaro:

17.1. laisvos žemės fondo žemės ploto žemės naudmenų plotinis erdvinių objektų sluoksnis ir saugomų teritorijų plotinis erdvinių objektų sluoksnis. Žemės ploto, nurodyto Specifikacijos 17.2–17.6 ir 17.8 papunkčiuose, ribos, laisvos žemės fondo žemės ploto žemės naudmenų plotinis erdvinių objektų sluoksnis ir saugomų teritorijų plotinis erdvinių objektų sluoksnis nustatomi naudojant naujausius Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR10LT duomenis. Šių erdvinių objektų sluoksnių pavadinimas – LZF_naud_pl. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

GKODAS

Text, 254

Erdvinio objekto geokodas:

 

sd1 – žemės ūkio naudmenos;

 

sd11 – ariama žemė;

 

ms0 – miškas;

 

hd0 – vandens telkiniai;

 

sd4 – kitos žemės naudmenos.

PLOTAS

Double

Laisvos žemės fondo žemės ploto žemės naudmenos plotas, ha

STER

Text, 254

Erdvinio objekto geokodas: s – saugomos teritorijos požymis, nustatomas pagal saugomų teritorijų kadastro duomenis. Jeigu išbraižytas laisvos žemės fondo žemės plotas nėra saugomoje teritorijoje, laukas paliekamas tuščias

 

17.2. laisvos žemės fondo žemės ploto, kurį nuo 2004 m. rugpjūčio 7 d. naudoja valstybės paramos įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 2 straipsnyje nurodytas sąlygas, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – LZF_naud_zus_plotas;

17.3. laisvos žemės fondo žemės ploto, kurį pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus numatyta naudoti ne žemės ūkio veiklai, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – LZF_naudoja_ne_zuv_plotas;

17.4. laisvos žemės fondo žemės ploto, pažymėto asmeninio ūkio teritorijoje, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – LZF_a_u_plotas;

17.5. laisvos žemės fondo žemės ploto, kuriame yra religinių bendrijų, bendruomenių ir centrų, kurie veikė iki 1940 m. liepos 21 d., nuosavybės teise turėta žemė, kuri pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuota ar kitaip neteisėtai nusavinta, ir kuriame esantys žemės sklypai asmenims negali būti perduodami, suteikiami nuosavybėn neatlygintinai, parduodami (išskyrus žemės sklypus, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti perleidžiami nuosavybėn šioms religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams, taip pat žemės sklypus žemės ūkio paskirties statiniams eksploatuoti ir žemės sklypus, už kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka sumokėtos įmokos pinigais arba valstybės vienkartinėmis išmokomis), plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – LZF_RBC_plotas;

17.6. laisvos žemės fondo žemės plotui priskirtų anksčiau patvirtintame žemės reformos žemėtvarkos projekte ar Prilyginamajame plane suprojektuotų žemės sklypų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – LZF_as_z_sklypai;

17.7. laisvos žemės fondo žemės ploto, suteikto naudotis pagal Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-112 „Dėl Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo patvirtinimo“, iki 1 metų, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Nuoma_1m_sk. Šio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

NR

Text, 254

Laisvos žemės fondo žemės ploto numeris:

 

TN – unikalus skaičius (pvz., TN-12) – taikomas valstybinės žemės plotui, kuris suteikiamas naudoti iki 1 metų.

PLOTAS

Double

Laisvos žemės fondo žemės ploto plotas , ha

PRADZIA

Text, 254

Laisvos žemės fondo žemės ploto naudojimosi pradžios data (pvz., 2014-05-30)

PABAIGA

Text, 254

Laisvos žemės fondo žemės ploto, naudojimosi pabaigos data (pvz., 2015-05-30)

PLANO_NR

Text, 254

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo ar jo įgalioto teritorinio skyriaus vedėjo įsakymo numeris, kuriuo patvirtinti laisvos žemės fondo žemės plotai

PLANO_DATA

Text, 254

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo ar jo įgalioto teritorinio skyriaus vedėjo įsakymo, kuriuo patvirtinti laisvos žemės fondo žemės plotai, data (pvz., 2013-05-30)

 

17.8. laisvos žemės fondo žemės ploto, nenurodyto Specifikacijos 17.2–17.7 papunkčiuose, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Kitas_lzf_plotas;

17.9. laisvos žemės fondo žemės ploto ribos, nurodytos Specifikacijos 17.2–17.8 papunkčiuose, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – LZF_plotas. Šio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

NR

Text, 254

Laisvos žemės fondo žemės ploto numeris, kuris planuojamoje teritorijoje turi būti unikalus

BPLOTAS

Double

Laisvos žemės fondo žemės ploto plotas, ha

PLANO_NR

Text, 254

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo ar jo įgalioto teritorinio skyriaus vedėjo įsakymo numeris, kuriuo patvirtinti laisvos žemės fondo žemės plotai

PLANO_DATA

Text, 254

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo ar jo įgalioto teritorinio skyriaus vedėjo įsakymo, kuriuo patvirtinti laisvos žemės fondo žemės plotai, data (pvz., 2013-05-30).

 

17.10. žemės reformos žemėtvarkos projekto plano ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plano rengimo teritorijos ribos plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas ZR_proj_ter, nurodytas Specifikacijos 19.15 papunktyje;

17.11. žemės ploto, užimto kelių, bendro naudojimo geležinkelių, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas Keliai_gelezinkeliai, nurodytas Specifikacijos 15.1 papunktyje;

17.12. kadastro bloko ribos plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas KB_ter_rib, nurodytas Specifikacijos 15.16 papunktyje;

17.13. gyvenamųjų vietovių plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas GV_ter_rib, nurodytas Specifikacijos 15.17 papunktyje;

17.14. saugomų teritorijų ribų linijinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas Saug_ter_rib, nurodytas Specifikacijos 15.18 papunktyje;

17.15. kelių ir geležinkelių linijinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas Keliai_l, nurodytas Specifikacijos 15.19 papunktyje;

18. Plotinių erdvinių objektų sluoksnių, nurodytų Specifikacijos 17.2–17.8 papunkčiuose, struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

BPLOTAS

Double

Laisvos žemės fondo žemės plane pažymėto žemės ploto plotas, ha

PLANO_NR

Text, 254

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo ar jo įgalioto teritorinio skyriaus vedėjo įsakymo, kuriuo patvirtinti laisvos žemės fondo žemės plotai, numeris

PLANO_DATA

Text, 254

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo ar jo įgalioto teritorinio skyriaus vedėjo įsakymo, kuriuo patvirtinti laisvos žemės fondo žemės plotai, data (pvz., 2013-05-30)

 

19. Žemės reformos žemėtvarkos projekto plano ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plano erdvinių duomenų rinkinio struktūrą sudaro:

19.1. suprojektuoto žemės sklypo (žemės ūkio paskirties, miškų ūkio paskirties, vandens ūkio paskirties, konservacinės paskirties, kitos paskirties, išskyrus valstybinės reikšmės miškus, valstybinės reikšmės vandens telkinius), plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – SZS_plotas. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

NR

Text, 254

Žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane suprojektuoto žemės sklypo numeris. Numeris planuojamoje teritorijoje turi būti unikalus

BPLOTAS

Double

Žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane pažymėto žemės sklypo plotas, ha

 

 

19.2. suprojektuoto valstybinės reikšmės vandens telkinio ploto plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Valst_vand_telk_plotas. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

PAV

Text, 254

Žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane pažymėto valstybinės reikšmės vandens telkinio pavadinimas

BPLOTAS

Double

Žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane pažymėto valstybinės reikšmės vandens telkinio ploto plotas, ha

 

19.3. suprojektuoto valstybinės reikšmės miško sklypo arba miško ploto plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Valst_miskai_plotas. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

PAV

Text, 254

Žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane suprojektuoto valstybinės reikšmės sklypo numeris. Numeris planuojamoje teritorijoje turi būti unikalus

BPLOTAS

Double

Žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane pažymėto valstybinės reikšmės miško sklypo arba miško ploto plotas, ha

 

19.4. suprojektuoto aukcione siūlomo parduoti žemės sklypo (žemės ūkio paskirties, miškų ūkio paskirties) plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Pard_aukcione_sk;

19.5. suprojektuoto grąžinamo natūra žemės sklypo plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Grazinamas_sk;

19.6. suprojektuoto perduodamo ar suteikiamo nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypo plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Suteik_Perd_sk;

19.7. suprojektuoto ne aukcione parduodamo žemės sklypo plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Pard_sk;

19.8. suprojektuoto žemės sklypo prie gamtos ir kultūros paveldo objektų plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – GV_sk;

19.9. suprojektuoto asmeniniam ūkiui suteikto ir naudojamo žemės sklypo plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – AU_sk;

19.10. suprojektuoto perduodamo neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemės sklypo plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – P_Neatlyg_Pat_skl;

19.11. suprojektuoto nuomai žemės sklypo plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Nuoma_sk. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

NR

Text, 254

Žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane pažymėto žemės sklypo numeris. Numeris planuojamoje teritorijoje turi būti unikalus

BPLOTAS

Double

Žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane pažymėto žemės sklypo plotas, ha

PRADZIA

Text, 254

Žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane pažymėto žemės sklypo nuomos pradžios data (pvz., 2013-05-30)

PABAIGA

Text, 254

Žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane pažymėto žemės sklypo nuomos pabaigos data (pvz., 2013-05-30)

 

19.12. suprojektuoto žemės ploto, kuriame atlikta naudingųjų iškasenų išteklių detali žvalgyba, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Detali_zvalgyba_plotas. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

BPLOTAS

Double

Žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane pažymėto žemės ploto plotas, ha

 

19.13. žemės ploto, kuriame atlikta naudingųjų iškasenų išteklių parengtinė žvalgyba, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Parengtine_zvalgyba_plotas. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

BPLOTAS

Double

Žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane pažymėto žemės ploto plotas, ha

 

19.14. žemės ploto, kuriame esantis naudingųjų iškasenų telkinys šiuo metu laikytinas nenaudojamu (jeigu telkinys neperduotas naudotis arba anksčiau naudotas telkinys yra apleistas), plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Iskastas_plotas. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

BPLOTAS

Double

Žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamame plane pažymėto žemės ploto plotas, ha

 

19.15. žemės reformos žemėtvarkos projekto plano ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plano rengimo teritorijos ribos plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – ZR_proj_ter. Šio plotinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

PLOTAS

Double

Žemės reformos žemėtvarkos projekto ar Prilyginamojo plano rengimo teritorijos plotas, ha

 

19.16. žemės ploto, užimto kelių, bendro naudojimo geležinkelių, plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas Keliai_gelezinkeliai, nurodytas Specifikacijos 15.1 papunktyje;

19.17. kadastro bloko ribos plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas KB_ter_rib, nurodytas Specifikacijos 15.16 papunktyje;

19.18. gyvenamųjų vietovių plotinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas GV_ter_rib, nurodytas Specifikacijos 15.17 papunktyje;

19.19. žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane pažymėtos naikinamos žemės sklypo ribos linijinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas – Naikinama_zk_riba;

19.20. saugomų teritorijų ribų linijinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas Saug_ter_rib, nurodytas Specifikacijos 15.18 papunktyje;

19.21. Kelių linijinis erdvinių objektų sluoksnis, kurio pavadinimas Keliai_lp. Šio linijinio erdvinių objektų sluoksnio struktūra:

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

GKODAS

Text, 254

Erdvinio objekto kodas:

 

gcS – esamas kelio servitutas (kelio ašinė linija);

 

gc – esamas kelias (kelio ašinė linija);

 

gcp – projektuojamas kelias (kelio ašinė linija);

 

gcpS – projektuojamas kelio servitutas (kelio ašinė linija).

TIPAS

Text, 254

Esamo kelio tipas:

 

1 – valstybinės reikšmės kelias;

 

2 – savivaldybės kelias.

PLOTIS_

Double

Esamo kelio, projektuojamo kelio, esamo kelio servituto, projektuojamo kelio servituto plotis, m

 

20. Erdvinių objektų sluoksnių, pažymėtų Specifikacijos 19.4–19.10 papunkčiuose, struktūra:

 

Atributinio lauko pavadinimas

Duomenų tipas

Erdvinio objekto atributinės informacijos aprašymas

NR

Text, 254

Žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane pažymėto suprojektuoto žemės sklypo numeris. Numeris planuojamoje teritorijoje turi būti unikalus

BPLOTAS

Double

Žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane pažymėto žemės sklypo plotas, ha

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planas, laisvos žemės fondo žemės planas ir žemės reformos žemėtvarkos projekto planas ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių planas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam skyriui pateikiamas spausdintine ir skaitmenine (DWG, SHP, PDF (150 dpi), TIF (su TFW) ir SID duomenų formatais) formomis (2 egzemplioriais). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam skyriui pateiktuose valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plane, laisvos žemės fondo žemės plane ir žemės reformos žemėtvarkos projekto plane ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plane nurodyti skaitmeniniai duomenys turi sutapti su šių planų, pateiktų spausdintine forma, duomenimis.

22. Valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planas, laisvos žemės fondo žemės planas ir žemės reformos žemėtvarkos projekto planas ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių planas, parengti TIF (su TFW), SID duomenų formatu, turi turėti pavadinimą (unikalų kodą) (pvz., 56_70_20101001_1/3), kuris susideda iš:

22.1. savivaldybės, kurioje buvo parengtas valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planas, laisvos žemės fondo žemės planas, žemės reformos žemėtvarkos projekto planas ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių planas, kodo (pvz., 56);

22.2. kadastro vietovės, kurioje buvo parengtas valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planas, laisvos žemės fondo žemės planas, žemės reformos žemėtvarkos projekto planas ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių planas, kodo (pvz., 70);

22.3. valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano, laisvos žemės fondo žemės plano, žemės reformos žemėtvarkos projekto plano ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plano patvirtinimo datos (pvz., 20101001);

22.4. valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano, laisvos žemės fondo žemės plano, žemės reformos žemėtvarkos projekto plano ar Prilyginamojo plano projektinių sprendinių plano, kuris susideda iš daugiau nei vieno lapo, lapo numerio, įrašomo kiekviename plano lape, ir bendro lapų skaičiaus (pvz., 1/3).

23. Erdvinių duomenų rinkinių duomenys turi būti topologiškai tvarkingi ir tinkami erdvinei analizei atlikti. Susikertant erdviniams duomenims ar jų dalims, erdvinių duomenų grafiniai atvaizdai (vektoriai) turi būti susieti (angl. – snap).

 

______________________