LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATUTINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ, NEATITINKANČIŲ PATAISOS PAREIGŪNO SĄVOKOS, SĄRAŠŲ SUDARYMO

 

2018 m. liepos 31 d. Nr. 1R-138

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 2 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų statutinių valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1P-81 „Dėl komisijos sudarymo“, 2018 m. liepos 30 d. protokolu Nr. 27R-25 pateiktus siūlymus:

1Tvirtinu:

1.1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutinių valstybės tarnautojų pareigybių, kurios neatitinka Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 2 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnyje nustatytos pataisos pareigūno sąvokos, sąrašą pagal 1 priedą;

1.2. Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų, išskyrus Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centrą, statutinių valstybės tarnautojų pareigybių, kurios neatitinka Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 2 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnyje nustatytos pataisos pareigūno sąvokos, sąrašą pagal 2 priedą;

1.3. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro statutinių valstybės tarnautojų pareigybių, kurios neatitinka Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 2 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnyje nustatytos pataisos pareigūno sąvokos, sąrašą pagal 3 priedą.

2Nurodau Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų direktoriams užtikrinti, kad šio įsakymo 1–3 prieduose nurodytos pareigybės būtų panaikintos iki 2018 m. gruodžio 1 d. įskaitytinai.

3Įpareigoju:

3.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Strateginio valdymo departamento Personalo valdymo skyrių su šiuo įsakymu pasirašytinai supažindinti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų direktorius;

3.2. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų direktorius iki 2018 m. gruodžio 15 d. pranešti Teisingumo ministerijai apie su šio įsakymo įgyvendinimu susijusių statutinių valstybės tarnautojų pareigybių panaikinimą ir vietoj jų įsteigtas karjeros valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybes.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                               Elvinas Jankevičius

 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1R-138

1 priedas

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS STATUTINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ, KURIOS NEATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS TARNYBOS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS STATUTO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 1 straipsnyje NUSTATYTOS PATAISOS PAREIGŪNO SĄVOKOS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Įstaigos struktūrinis padalinys

Įstaigos struktūrinio padalinio statutinių valstybės tarnautojų pareigybės, kurios neatitinka pataisos pareigūno sąvokos

1.

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius

Visos pareigybės

2.

Resocializacijos ir probacijos skyrius

Visos pareigybės

3.

Sveikatos priežiūros skyrius

Visos pareigybės

4.

Kriminalinės žvalgybos informacijos skyrius

Pareigybės, kurioms priskirta kriminalinės žvalgybos informacijos analizės atlikimo funkcija (analitikai) ir kriminalinės žvalgybos informacinės sistemos priežiūros funkcija

5.

Teisės skyrius

Visos pareigybės

6.

Planavimo ir projektų valdymo skyrius

Visos pareigybės

7.

Bendrasis skyrius

Visos pareigybės

8.

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius

Visos pareigybės

 

_______________

 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1R-138

2 priedas

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ, Išskyrus Mokymo centrą, STATUTINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ, KURIOS NEATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS TARNYBOS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS STATUTO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 1 STRAIPSNYJE NUSTATYTOS PATAISOS PAREIGŪNO SĄVOKOS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Įstaigos struktūrinis padalinys

Įstaigos struktūrinio padalinio statutinių valstybės tarnautojų pareigybės, kurios neatitinka pataisos pareigūno sąvokos

1.

Įstaigos vadovybė

Direktoriaus pavaduotojas, kuriam pavesta organizuoti ir kontroliuoti įstaigos ūkinę  veiklą, vykdyti įstaigos personalo valdymą ir organizuoti įstaigos veiklos planavimą arba koordinuoti ir kontroliuoti jam pavaldžių Administracijos reikalų, Įskaitos, Personalo ar Ūkio skyrių darbą

2.

Administracijos reikalų skyrius

Visos pareigybės

3.

Buhalterinės apskaitos skyrius

Visos pareigybės

4.

Įskaitos skyrius

Visos pareigybės

5.

Personalo skyrius

Visos pareigybės

6.

Psichologinė tarnyba

Visos pareigybės

7.

Sveikatos priežiūros tarnyba

Visos pareigybės

8.

Ūkio skyrius

Visos pareigybės

9.

Socialinės reabilitacijos (resocializacijos) skyrius

Skyriaus specialisto, vyriausiojo specialisto pareigybės, kurioms pareigybės aprašyme priskirtų funkcijų visuma nesusijusi su suimtųjų (nuteistųjų) užimtumo ir (ar) resocializacijos vykdymu, kai dirbamas tiesioginis darbas su suimtaisiais (nuteistaisiais)

10.

Įvairūs struktūriniai padaliniai

Pareigybės, kurioms pareigybės aprašyme priskirtų funkcijų visuma susijusi su:

1) suimtųjų (nuteistųjų) korespondencijos tikrinimu;

2) įstaigos informacinių sistemų tinklų, inžinerinių-techninių ir ryšio priemonių diegimu, priežiūra ir (ar) remontu;

3) suimtiesiems ir nuteistiesiems perduotų kompiuterių ir kitos jiems leidžiamos turėti aparatūros tikrinimu, siekiant užkardyti jiems draudžiamų turėti daiktų ir priemonių patekimą į įstaigą;

4) įstaigos tarnybinio transporto priemonių vairavimu ir priežiūra (išskyrus suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimą);

5) struktūriniam padaliniui priskirtų funkcijų atlikimui užtikrinti reikalingų dokumentų rengimu, informacijos apibendrinimu ir (ar) kėlimu į registrus, struktūrinio padalinio darbuotojų darbo laiko apskaita, skundų nagrinėjimu ir kitos techninio pobūdžio veiklos atlikimu;  

6) kitomis veiklomis, kurių visuma nesusijusi su tiesioginiu darbu su suimtaisiais (nuteistaisiais).

_______________

 

 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1R-138

3 priedas

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO STATUTINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ, KURIOS NEATITINKA LIETUVOS RESPUBLIKOS TARNYBOS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS STATUTO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 1 straipsnyje NUSTATYTOS PATAISOS PAREIGŪNO SĄVOKOS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Įstaigos struktūrinis padalinys

Įstaigos struktūrinio padalinio statutinių valstybės tarnautojų pareigybės, kurios neatitinka pataisos pareigūno sąvokos

1.

Įstaigos vadovybė

Direktoriaus pavaduotojas

2.

Mokymo organizavimo skyrius

Visos pareigybės

3.

Kompetencijų ugdymo skyrius

Visos pareigybės, išskyrus skyriaus viršininko pareigybę ir kitas pareigybes, kurioms priskirtų funkcijų visuma susijusi su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų prevencinių grupių veiklos planavimu ir taktiniu vadovavimu joms, prevencinių grupių veiklos teisėtumo, tinkamo funkcijų ir uždavinių atlikimo užtikrinimu

4.

Bendrasis skyrius

Visos pareigybės

 

_______________