AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitOS Reikalavimų PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 6 d. Nr. V3-11

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 41 straipsnio 4 dalies 6 punktu, atsižvelgdamas į Audito priežiūros komiteto 2017 m. kovo 2 d. nutarimą A1-5.3:

t v i r t i n u Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimus (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                               Audrius Linartas


PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir

nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V3-11

 

 

Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitOS Reikalavimai

 

1.      Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimai (toliau – Reikalavimai) parengti vykdant Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – Įstatymas) 41 straipsnio 4 dalies 6 punkto reikalavimus ir taikytini kartu su Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimais.

2.      Šiais Reikalavimais privalo vadovautis auditoriai kontrolieriai (toliau – Kontrolierius) atlikdami atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrą (toliau – Peržiūra) ir rengdami Peržiūros ataskaitą.

3.      Reikalavimuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Įstatyme ir Tvarkos apraše.

4.      Atlikęs Peržiūrą, Kontrolierius turi parengti tikrintos audito įmonės Peržiūros ir kiekvieno tikrinto auditoriaus Peržiūros ataskaitas.

5.      Rengiamoje Peržiūros ataskaitoje Kontrolierius vietoj audito įmonių pavadinimų, auditorių vardų ir peržiūrimų audituotų įmonių pavadinimų naudoja Peržiūros metu suteiktus kodus.

6.      Audito įmonės Peržiūros ataskaita rengiama pagal šių reikalavimų 1 priede pateiktą formą.

7.      Auditoriaus Peržiūros ataskaita rengiama pagal šių reikalavimų 2 priede pateiktą formą.

8.      Parengta Peržiūros ataskaita turi suteikti išsamią ir vienareikšmišką informaciją, reikalingą Peržiūros rezultatams tvirtinti, drausminėms nuobaudoms skirti ir nurodymams duoti.

9.      Peržiūros metu Kontrolieriaus pagal Tvarkos aprašo reikalavimus pildomos anketos ir kiti Peržiūros ataskaitoje pateikiamas išvadas pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos) turi būti pridedami prie auditoriaus ar audito įmonės Peržiūros ataskaitos. Šie dokumentai yra sudėtinė Peržiūros ataskaitos dalis.

10.    Kontrolierius aprašo rizika pagrįstą auditų atranką ir nurodo:

10.1. Visų atliktų auditų, iš kurių vykdė atranką, skaičių.

10.2. Peržiūrai atrinktų auditų skaičių.

10.3. Ar Peržiūrai buvo atrinktas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų įmonės auditas.

10.4. Metus, kurių finansinių ataskaitų auditas buvo atrinktas Peržiūrai.

10.5. Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytus veiksnius, į kuriuos atsižvelgiant buvo atrinktos užduotys.

10.6. Kitas svarbias aplinkybes.

11.     Aprašydamas Peržiūros metu nustatytus trūkumus, Kontrolierius:

11.1.    Nurodo nustatytą trūkumą.

11.2.    Nurodo, kokių Įstatymo ar kitų teisės aktų, tarptautinių audito standartų ir kokių konkrečių nuostatų nebuvo laikomasi.

11.3.    Nurodo svarbius veiksnius ir aplinkybes, kurios suteiktų informacijos apie nustatytus trūkumus, jų mastą, reikšmingumą ir pagrįstų Kontrolieriaus teiginius. Nustatęs trūkumų, kurie pagal savo pobūdį galėtų būti reikšmingi (pavyzdžiui, dėl auditoriaus išvados), tačiau, jo manymu, nelaikytini reikšmingais, Kontrolierius tai nurodo peržiūros ataskaitoje ir išvardija aplinkybes, dėl kurių trūkumai nelaikytini reikšmingais.

11.4.    Nurodo tikrintų užduočių, kuriose nustatytas konkretus trūkumas, skaičių.

11.5.    Nurodo, ar trūkumas laikytinas reikšmingu. Nustačius reikšmingų trūkumų, nurodomi veiksniai ir aplinkybės, kurie, jo manymu, svarbūs reikšmingiems trūkumams konstatuoti.

11.6. Nurodo, ar trūkumas laikytinas pakartotiniu. Pakartotiniu laikytinas trūkumas, jei, pavyzdžiui, Peržiūros metu pakartotinai (t. y. atsižvelgiant į ankstesnės Peržiūros ar tyrimo rezultatus) nustatomas tapačių ar analogiškus reikalavimus nustatančių Įstatymo, kitų teisės aktų, tarptautinių audito standartų nuostatų nesilaikymo atvejis.

12.       Nustatęs, kad ankstesnės Peržiūros ar tyrimo metu buvo nustatyta trūkumų, Peržiūros ataskaitoje Kontrolierius:

12.1.    Nurodo, kokių trūkumų buvo nustatyta, kokių Įstatymo ar kitų teisės aktų, tarptautinių audito standartų konkrečių nuostatų nebuvo laikomasi.

12.2.    Nurodo, ar buvo konstatuota reikšmingų trūkumų.

12.3.    Nurodo, kokių veiksmų buvo imtasi siekiant ištaisyti trūkumus, ar visi trūkumai buvo ištaisyti, ištaisyti iš dalies ar neištaisyti visi trūkumai.

12.4.    Nustatęs trūkumų, kurie pagal savo pobūdį galėtų būti pakartotiniai, tačiau, Kontrolieriaus manymu, tokiais nelaikytini, nurodo ir aplinkybes, dėl kurių trūkumai nelaikytini pakartotiniais.

13.       Kontrolierius, Peržiūros metu nustatęs trūkumų, teikia rekomendacijas dėl nustatytų trūkumų šalinimo. Rekomendacijose Kontrolierius nurodo, kokių veiksmų turi imtis auditorius ir (ar) audito įmonė, kad nustatyti trūkumai būtų ištaisyti ir kad jų nebūtų kartojama. Pavyzdžiui, Kontrolierius gali pateikti gaires, kaip gerinti audito atlikimą ar audito įmonės veiklą tų sričių, kuriose buvo nustatyti trūkumai, nurodyti auditoriui sritis, į kurias jis sutelktų dėmesį tobulindamas profesinę kvalifikaciją. Jei konkrečių trūkumų nenustatyta, Kontrolierius Peržiūros ataskaitoje gali pateikti rekomendaciją siekti efektyvesnės audito įmonės kokybės kontrolės sistemos.

14.       Peržiūros ataskaita turi būti pasirašyta Peržiūrą atlikusio Kontrolieriaus.

 

_____________________

 


 

Finansinių ataskaitų audito kokybės

peržiūros ataskaitos reikalavimų

1 priedas

 

 

(Audito įmonės peržiūros ataskaitos forma)

 

AUDITO ĮMONĖS PERŽIŪROS ATASKAITA

 

______________

(sudarymo data)

____________

(sudarymo vieta)

 

Audito įmonei suteiktas kodas: _______

 

A.           Bendroji dalis.

Šioje dalyje turi būti nurodoma:

·    Aprašoma audito įmonės veikla ir pateikiama einamųjų finansinių metų informacija:

o audito įmonės darbuotojų skaičius, išskiriamas auditorių, auditorių padėjėjų ir kitų darbuotojų skaičius;

o veiklos pajamos, išskiriamos pajamos iš ne viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų audito, pajamos iš užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų, taip pat minėtų pajamų sudaroma dalis procentais;

o atliktų auditų skaičius, išskiriami konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditai ir kitų įmonių, įstaigų, organizacijų, kuriose pagal teisės aktų reikalavimus auditas yra privalomas, auditai.

·    Jei peržiūra yra atlikta pagal skundą, nurodomi skunde pateikti faktai.

·    Kada paskutinį kartą buvo atlikta audito įmonės Peržiūra.

·    Auditų atrankos aprašymas, veiksniai, kuriais vadovaujantis auditai Peržiūrai buvo atrinkti.

·    Informacija apie auditorius, kurių Peržiūros neatliktos ir to priežastis.

·    Jei atliekant Peržiūrą buvo pasitelktas ekspertas, jo vardas, pavardė, atstovaujama institucija, sritis, dėl kurios buvo klausta eksperto nuomonės.

·    Atliekant Peržiūrą dalyvavę Tarnybos ir (ar) Audito kokybės kontrolės komiteto atstovai, jei jų buvo deleguota, ir (ar) kiti audito įmonės darbuotojai nei auditą atlikę auditoriai.

·    Pateikiama kita aktuali informacija.

 

B.           Įstatymo ir kitų teisės aktų laikymasis.

Šioje dalyje turi būti nurodoma:

·    Kokių nustatyta teisės aktų reikalavimų vykdymo trūkumų, jų aprašymas ir atsiradimo aplinkybės, kokios Įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatos nebuvo vykdomos.

·    Kokie iš išvardytų trūkumų laikytini reikšmingais.

·    Kokie iš išvardytų trūkumų nustatyti pakartotinai.

·    Ankstesnės  Peržiūros ar tyrimo metu nustatyti teisės aktų reikalavimų vykdymo trūkumai, kokių priemonių audito įmonė ėmėsi nustatytiems trūkumams pašalinti.

·    Rekomendacijos audito įmonei dėl nustatytų trūkumų šalinimo.

 

C.           Pastabos dėl audito kokybės kontrolės sistemos audito įmonėje.

Šioje dalyje turi būti nurodoma:

·     Trumpas audito įmonės kokybės kontrolės sistemos apibūdinimas. Audito įmonės kokybės kontrolės sistemos apibūdinimas turėtų apimti:

○ Siekiant įgyvendinti kiekvieną kokybės kontrolės sistemos pagrindinį elementą – vadovaujančiųjų atsakomybę už kokybės kontrolę, klientų priėmimą, etikos reikalavimus, žmogiškuosius išteklius, užduočių atlikimą ir stebėseną – numatytų procedūrų aprašymą ir konkrečias taikytas procedūras.

○ Taikomų užduoties kokybės kontrolės peržiūros procedūrų aprašymą. Šiame aprašyme turėtų būti nurodoma bent ši informacija:

○○ Paskutinės atliktos užduoties kokybės kontrolės peržiūros data, jos rezultatai.

○○ Įmonės nustatytų asmens, atliekančio užduoties kokybės kontrolės peržiūrą, tinkamumo kriterijų vertinimas.

○○ Įmonės nustatytų kriterijų, pagal kuriuos sprendžiama, ar užduoties kokybės kontrolės peržiūra turi būti atliekama, vertinimas.

○○ Įmonės nustatytų užduoties kokybės kontrolės peržiūros procedūrų laikymosi vertinimas.

○ Taikomų stebėsenos procedūrų aprašymą. Šiame aprašyme turėtų būti nurodoma bent ši informacija:

○○ Taikomos stebėsenos procedūros, jų periodiškumas.

○○ Paskutinių atliktų stebėsenos procedūrų data, jų rezultatai.

○○ Įmonės paskirto už stebėseną atsakingo asmens tinkamumo vertinimas.

○○ Įmonės nustatytų stebėsenos procedūrų laikymosi vertinimas.

 

·    Ar įmonė pagal 1-ojo tarptautinio kokybės kontrolės standarto reikalavimus sudarytas atlikto audito užduoties bylas galutinai užbaigia.

·    Kokių nustatyta atliekant audito įmonės Peržiūrą audito kokybės kontrolės sistemos trūkumų, jų aprašymas ir atsiradimo aplinkybės, kokių konkrečių tarptautinių audito standartų ar kitų teisės aktų nuostatų nebuvo laikomasi.

·    Kokie iš išvardytų trūkumų laikytini reikšmingais.

·    Kokie iš išvardytų trūkumų nustatyti pakartotinai.

·    Ankstesnės Peržiūros ar tyrimo metu nustatyti teisės aktų reikalavimų vykdymo trūkumai, kokių priemonių audito įmonė ėmėsi nustatytiems trūkumams pašalinti.

·    Rekomendacijos audito įmonei dėl nustatytų trūkumų šalinimo.

 

D.           Profesinės etikos principų laikymasis.

Šioje dalyje turi būti nurodoma:

·    Kokių atliekant audito įmonės Peržiūrą nustatyta profesinės etikos principų laikymosi trūkumų, jų aprašymas ir atsiradimo aplinkybės, kokių konkrečių Įstatymo straipsnių nuostatų nebuvo laikomasi.

·    Kokie iš išvardytų trūkumų laikytini reikšmingais.

·    Kokie iš išvardytų trūkumų nustatyti pakartotinai.

·    Ankstesnės Peržiūros ar tyrimo metu nustatytas profesinės etikos principų nesilaikymas, kokių priemonių audito įmonė ėmėsi nustatytiems trūkumams pašalinti.

·    Rekomendacijos audito įmonei dėl nustatytų trūkumų šalinimo.

 

E.            Auditui panaudotų išteklių kokybės ir kiekybės, už auditą gauto atlyginimo įvertinimas.

Šioje dalyje turi būti nurodoma:

·    Kokių atliekant audito įmonės Peržiūrą nustatyta išteklių panaudojimo ir atlyginimo už auditą trūkumų, jų aprašymas ir atsiradimo aplinkybės, kokių konkrečių Įstatymo, tarptautinių audito standartų ar kitų teisės aktų nuostatų nebuvo laikomasi.

·    Kokie iš išvardytų trūkumų laikytini reikšmingais.

·    Kokie iš išvardytų trūkumų nustatyti pakartotinai.

·    Ar panaudoti ištekliai (žmogiškieji, laiko, finansiniai, metodologiniai) turėjo įtakos atlikto audito trūkumams.

·    Ankstesnės Peržiūros ar tyrimo metu nustatyti teisės aktų reikalavimų vykdymo trūkumai, kokių priemonių audito įmonė ėmėsi nustatytiems trūkumams pašalinti.

·    Rekomendacijos dėl nustatytų trūkumų šalinimo.

 

F.            Galutinis kontrolieriaus vertinimas.

 

G.           Kitos pastabos ir rekomendacijos.

 

 

Auditorius kontrolierius          ____________________        _____________________

(parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

 

 

_____________________

 


Finansinių ataskaitų audito kokybės

peržiūros ataskaitos reikalavimų

2 priedas

 

 

(Auditoriaus atlikto audito peržiūros ataskaitos forma)

 

AUDITORIAUS ATLIKTO AUDITO PERŽIŪROS ATASKAITA

 

______________

(sudarymo data)

____________

(sudarymo vieta)

 

Auditoriui suteiktas kodas: _______

 

A.           Bendroji dalis.

Šioje dalyje nurodoma:

·    Auditoriaus darbo laikotarpis audito įmonėje, einamaisiais finansiniais metais auditoriaus atliktų ne viešojo intereso auditų skaičius, išskiriama konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditai ir kitų įmonių, įstaigų, organizacijų, kuriose pagal teisės aktų reikalavimus auditas yra privalomas, auditai. Nurodoma, ar auditorius yra audito įmonės dalyvis, partneris.

·    Jei peržiūra yra atlikta pagal skundą, nurodomi skunde pateikti faktai.

·    Auditų atrankos aprašymas, veiksniai, kuriais vadovaujantis auditai Peržiūrai buvo atrinkti.

·    Kada paskutinį kartą buvo atlikta auditoriaus Peržiūra.

·    Jei atliekant Peržiūrą buvo pasitelktas ekspertas, jo vardas, pavardė, atstovaujama institucija, sritis, dėl kurios buvo klausta eksperto nuomonės.

·    Atliekant Peržiūrą dalyvavę Tarnybos ir (ar) Audito kokybės kontrolės komiteto atstovai, jei jų buvo deleguota, ir (ar) kiti audito įmonės darbuotojai nei auditą atlikęs auditorius.

·    Pateikiama kita aktuali informacija.

 

B.           Įstatymo ir kitų teisės aktų laikymasis.

Šioje dalyje turi būti nurodoma:

·    Kokių atliekant auditoriaus Peržiūrą nustatyta teisės aktų reikalavimų vykdymo trūkumų, jų aprašymas ir atsiradimo aplinkybės, kokios Įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatos nebuvo vykdomos.

·    Kokie iš išvardytų trūkumų laikytini reikšmingais.

·    Kokie iš išvardytų trūkumų nustatyti pakartotinai.

·    Ankstesnės Peržiūros ar tyrimo metu nustatyti teisės aktų reikalavimų vykdymo trūkumai, kokių priemonių auditorius ėmėsi nustatytiems trūkumams pašalinti.

·    Rekomendacijos auditoriui dėl nustatytų trūkumų šalinimo.

 

C.           Tarptautinių audito standartų laikymasis.

Šioje dalyje turi būti nurodoma:

·    Kokių atliekant auditoriaus Peržiūrą nustatyta konkretaus tarptautinio audito standarto reikalavimų vykdymo trūkumų, jų aprašymas ir atsiradimo aplinkybės, kokių konkrečių tarptautinių audito standartų pastraipų nuostatų nebuvo laikomasi.

·    Kokie iš išvardytų trūkumų laikytini reikšmingais.

·    Kokie iš išvardytų trūkumų nustatyti pakartotinai.

·    Ankstesnės Peržiūros ar tyrimo metu nustatyti tarptautinių audito standartų reikalavimų vykdymo trūkumai, kokių priemonių auditorius ėmėsi nustatytiems trūkumams pašalinti.

·    Rekomendacijos auditoriui dėl nustatytų trūkumų šalinimo.

 

D.           Profesinės etikos principų laikymasis.

Šioje dalyje turi būti nurodoma:

·    Kokių atliekant auditoriaus Peržiūrą nustatyta profesinės etikos principų laikymosi trūkumų, jų aprašymas ir atsiradimo aplinkybės, kokių Įstatymo straipsnių nuostatų nebuvo laikomasi.

·    Kokie iš išvardytų trūkumų laikytini reikšmingais.

·    Kokie iš išvardytų trūkumų nustatyti pakartotinai.

·    Ankstesnės Peržiūros ar tyrimo metu nustatytas profesinės etikos principų nesilaikymas, kokių priemonių auditorius ėmėsi nustatytiems trūkumams šalinti.

 

E.           Auditui panaudotų išteklių kokybės ir kiekybės, už auditą gauto atlyginimo įvertinimas.

Šioje dalyje turi būti nurodoma:

·    Kokių atliekant auditoriaus Peržiūrą nustatyta išteklių panaudojimo ir atlyginimo už auditą trūkumų, jų aprašymas ir atsiradimo aplinkybės, kokių konkrečių Įstatymo, tarptautinių audito standartų ar kitų teisės aktų nuostatų nebuvo laikomasi.

·    Kokie iš išvardytų trūkumų laikytini reikšmingais.

·    Ar panaudoti ištekliai (žmogiškieji, laiko, finansiniai, metodologiniai) turėjo įtakos atlikto audito trūkumams.

·    Kurie iš išvardytų trūkumų nustatyti pakartotinai.

·    Ankstesnės Peržiūros ar tyrimo metu nustatyti teisės aktų reikalavimų vykdymo trūkumai, kokių priemonių auditorius ėmėsi nustatytiems trūkumams pašalinti.

·    Rekomendacijos auditoriui dėl nustatytų trūkumų šalinimo.

 

F.        Galutinis kontrolieriaus vertinimas.

 

G.           Kitos pastabos ir rekomendacijos.

 

 

Auditorius kontrolierius          ____________________        _____________________

(parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

 

__________________