LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymO Nr. ĮV-943 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ NR. 05.4.1-CPVA-K-303 PRIEMONĖS „AKTUALIZUOTI VIEŠĄJĮ IR PRIVATŲ KULTŪROS PAVELDĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. ĮV-1008

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-943 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.   Papildau nauju 9.3 papunkčiu:

9.3. Pagal Aprašo 9.2 papunktyje nurodytą kvietimą atrinktų projektų ataskaitoje nurodytus projektus, kuriems finansuoti nepakanka kvietimo lėšų, Ministerija įrašo į rezervinių projektų sąrašą. Į rezervinių projektų sąrašą projektai įrašomi ta pačia eile, kokia buvo išdėstyti atrinktų projektų ataskaitoje. Priėmusi sprendimą dėl Aprašo 8 punkte nurodyto veiklos lėšų rezervo naudojimo, Ministerija priima sprendimą finansuoti projektus iš rezervinių projektų sąrašo, laikydamasi nustatytos projektų eilės. Nebus finansuojami tie projektai, kuriems neužteks Aprašo 8 punkte nurodytos veiklos lėšų rezervo sumos.“

2. Buvusį 9.3 papunktį laikau 9.4 papunkčiu.

3. Pripažįstu netekusiais galios 13.1, 13.2, 13.3 papunkčius ir 13 punktą išdėstau taip:

Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą Aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytus kvietimus teikti paraiškas numatoma paskelbti 2017 m. I ketvirtį. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Pirmojo kvietimo atveju pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašo į projekto tinkamas finansuoti išlaidas šaltinis negali būti viešosios lėšos (t. y. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, savivaldybių biudžeto lėšos ir kiti viešųjų lėšų šaltiniai), išskyrus paskolos lėšas, gautas pasinaudojus priemonės Nr. 05.4.1-FM-F-307 finansavimu. Pareiškėjų nuosavų lėšų dalis, išmokėta pasinaudojant priemonės Nr. 05.4.1-FM-F-307 finansavimu, turės būti deklaruojama pagal priemonės Nr. 05.4.1-FM-F-307 projektų finansavimo sąlygas ir negalės būti deklaruojama Europos Komisijai kaip Priemonės tinkamos finansuoti išlaidos.“

5. Pakeičiu 2 priedą:

5.1.Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Privačių investicijų pritraukimas į valstybės arba savivaldybės nuosavybės kultūros paveldą.

Didesnis prioritetas teikiamas valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems objektams, į kuriuos planuojamos didesnės privačios (ne valstybės ar savivaldybės biudžeto) investicijos. Privačių lėšų indėlis nurodomas projekto paraiškoje ir vertinamas paraiškos vertinimo metu.

 

Privačiomis investicijomis laikomos bet kokios privačios lėšos, skirtos projekto tinkamoms ir netinkamoms, bet būtinoms projektui užbaigti išlaidoms finansuoti.

 

Kai į valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausantį objektą pritraukiama privačių lėšų:

Iki 1 proc. – 0 balų;

1 – 10 proc. – 5 balai;

11 – 20 proc. – 10 balų;

21 ir daugiau proc. – 15 balų.

 

Pastaba: investicijos į valstybės arba savivaldybės nuosavybės teisę priklausantį kultūros paveldą laikomos bet kokios privačios investicijos, įskaitant ir tas lėšas, kurios gali sudaryti privalomo nuosavo indėlio dalį.

15

 

 

 

5.2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Investicijos kultūros paveldo objekto pritaikymui.

Prioritetiškai bus vertinamas pareiškėjo iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos numatytų investicijų dydis kultūros paveldo objekto pritaikymui.

 

Kai į kultūros paveldo objektą numatyta pritraukti:

Iki 1 proc. – 0 balų;

1 – 5 proc. – 10 balų;

6 – 10 proc. – 15 balų;

11 – 20 proc. – 20 balų;

21 ir daugiau proc. – 25 balų.

 

Pastaba: numatomų pritraukti investicijų į kultūros paveldo objekto pritaikymą dydis yra apskaičiuojamas nuo bendros projekto vertės (įskaitant tinkamas ir netinkamas, bet būtinas projektui užbaigti finansuoti projekto išlaidas).

Investicijos, skirtos kultūros paveldo objekto pritaikymui, yra suprantamos kaip su kultūros paveldo objekto pritaikymu susijusių tvarkomųjų statybos darbų išlaidos, kurias pareiškėjas įsipareigoja finansuoti iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos savo lėšomis ir kurias grindžia kartu su paraiška pateikto statinio projekto skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi arba pasirašytos rangos sutarties, kuri iki paraiškos pateikimo dienos nėra baigta įgyvendinti (negautas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą, arba statybos darbų priėmimo-perdavimo aktas, jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą statybos užbaigimo dokumentai nėra privalomi) kaina.

25

 

 

 

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                               Liana Ruokytė-Jonsson