LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2017 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-1511 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.1.3-CPVA-V-610 „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGŲ GYDYMO IR DIAGNOSTIKOS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 11 d. Nr. V-2584

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1511 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimasiš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.   Papildau 6 punktu:

„6

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

„Hibridinės operacinės, skirtos širdies ir krūtinės operacijoms, įrengimas VULSK“

-

-

5 500 000,00            

5 500 000,00

0

0

0

0

0

2020 12 15

Netaikoma“

 

2. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO“ ir ją išdėstau taip:

„IŠ VISO:

17 016 602,92

15 289 112,48

1 727 490,44

0

0

0

0“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                                                                                              Aurelijus Veryga