herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL REIKALAVIMŲ ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGOMS IR MOKĖJIMO ĮSTAIGOMS, KURIŲ VEIKLOS LICENCIJOS GALIOJIMAS PANAIKINTAS ARBA SUSTABDYTAS, APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 15 d. Nr. 03-71

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu Lietuvos banko valdyba nutaria:

Patvirtinti Reikalavimų elektroninių pinigų įstaigoms ir mokėjimo įstaigoms, kurių veiklos licencijos galiojimas panaikintas arba sustabdytas, aprašą (pridedama).

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                             Gediminas Šimkus

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2021 m. balandžio 15 d.

nutarimu Nr. 03-71

 

 

Reikalavimų elektroninių pinigų Įstaigoms IR mokėjimo įstaigoms, kurių veiklos licencijos galiojimas panaikintas arba sustabdytas, Aprašas

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Reikalavimų elektroninių pinigų įstaigoms ir mokėjimo įstaigoms, kurių veiklos licencijos galiojimas panaikintas arba sustabdytas, aprašo (toliau – Aprašas) nuostatos taikomos elektroninių pinigų įstaigoms ir mokėjimo įstaigoms (toliau – Įstaiga), kurioms Lietuvos banko išduotos veiklos licencijos, suteikiančios teisę leisti elektroninius pinigus ir (arba) teikti mokėjimo paslaugas, (toliau – veiklos licencija) galiojimas yra panaikintas arba sustabdytas Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (EPEPĮĮ) 15 straipsnyje arba Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo (MĮĮ) 8 straipsnyje nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai veiklos licencija panaikinama pačios Įstaigos prašymu.

2.  Aprašas nustato informavimo ir atskaitomybės reikalavimus, kurių privalo laikytis Įstaiga, informuodama elektroninių pinigų turėtojus ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojus (toliau – klientai) apie jai išduotos veiklos licencijos galiojimo panaikinimą arba sustabdymą, taip pat informuodama klientus apie atsiskaitymo su jais tvarką, apie tokį atsiskaitymą su klientais pranešdama Lietuvos bankui. 

 

II SKYRIUS

KLIENTŲ INFORMAVIMO REIKALAVIMAI

 

3.  Įstaiga, sužinojusi apie Lietuvos banko sprendimą panaikinti arba sustabdyti jai išduotos veiklos licencijos galiojimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privalo apie tai informuoti klientus savo viešos komunikacijos kanaluose (pvz., savo interneto svetainėje, popierine forma klientų aptarnavimo vietose, įskaitant jų filialus, tarpininkus ir asmenis, kuriems perduodamas veiklos funkcijų vykdymas). Klientams pateikiamoje informacijoje Įstaiga privalo atskleisti ir veiklos licencijos galiojimo panaikinimo ir (arba) sustabdymo pasekmes, t. y. tinkamai informuoti klientus, kad Įstaiga nebeturi (jeigu veiklos licencijos galiojimas panaikinamas) arba laikinai neturi (jeigu licencijos galiojimas sustabdomas) teisės leisti elektroninius pinigus ir (arba) teikti mokėjimo paslaugas, išskyrus atvejus, kai būtina atsiskaityti su klientais.

4.  Įstaiga, kurios veiklos licencijos galiojimas sustabdytas arba panaikintas, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas asmeniškai informuoti klientus raštu arba naudodama kitą patvariąją laikmeną, dėl kurios naudojimo Įstaiga ir klientai yra susitarę sudarytose paslaugų teikimo sutartyse, (toliau – Paslaugų sutartys) apie jai išduotos veiklos licencijos sustabdymą arba panaikinimą (priklausomai nuo Lietuvos banko priimto sprendimo) ir taikytiną atsiskaitymo su klientais tvarką. 

5.  Įstaiga, kartu su veiklos licencijoje nurodytomis paslaugomis teikianti ir kitas (ne veiklos licencijoje nurodytas) paslaugas, kai veiklos licencijos sustabdymas arba panaikinimas gali paveikti kitų susijusių paslaugų teikimą, apie tokias aplinkybes informuoja šių paslaugų vartotojus ir (arba) imasi kitų veiksmų, vadovaudamasi paslaugų teikimo sutarčių ir (arba) tokias paslaugas reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.  

 

III SKYRIUS

ATSISKAITYMO SU KLIENTAIS REIKALAVIMAI

 

6.  Įstaiga, kurios veiklos licencijos galiojimas panaikintas, privalo atsiskaityti su klientais Paslaugų sutartyse nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo veiklos licencijos panaikinimo dienos, grąžindama lėšas, kurios iš klientų buvo gautos elektroniniams pinigams išleisti ir (arba) mokėjimo operacijoms vykdyti (toliau – lėšos), į kliento nurodytą sąskaitą kredito arba kitoje elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigoje arba kitu klientui ir Įstaigai priimtinu būdu.

7.  Įstaiga, kurios veiklos licencijos galiojimas panaikintas, išimtiniais atvejais negalinti klientams grąžinti lėšų per Aprašo 6 punkte nustatytą terminą, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas turi informuoti apie tai Lietuvos banką, nurodydama šio reikalavimo nevykdymo priežastis ir kitą galutinio atsiskaitymo su klientais datą, kuri negali būti vėlesnė nei EPEPĮĮ 15 straipsnio 8 dalyje arba MĮĮ 8 straipsnio 8 dalyje nustatytas maksimalus 2 mėnesių terminas nurodytiems sprendimams priimti, skaičiuojant nuo veiklos licencijos panaikinimo dienos.

8.  Įstaiga, kurios veiklos licencijos galiojimas sustabdytas, atsiskaityti su klientais turi tik tada, jeigu klientai to prašo ir (arba) jeigu pati Įstaiga priima sprendimą nebeteikti veiklos licencijoje nurodytų paslaugų. Atsiskaitymai atliekami Paslaugų sutartyse ir (arba) teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

IV SKYRIUS

LIETUVOS BANKUI TEIKIAMA INFORMACIJA

 

9.  Įstaiga, kurios veiklos licencijos galiojimas panaikintas, Lietuvos bankui turi pateikti Aprašo priede pateiktą Elektroninių pinigų turėtojams ir mokėjimo paslaugų vartotojams grąžintų lėšų ataskaitą (toliau – Ataskaita) Microsoft Excel formatu.

10.       Ataskaita teikiama Lietuvos bankui elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinės Aprašo 6 punkte nurodyto termino, per kurį Įstaiga turi atsiskaityti su klientais, dienos. Ataskaitos ataskaitinio laikotarpio data yra 15 darbo diena nuo veiklos licencijos panaikinimo dienos.

11.       Aprašo 7 punkte nurodytos aplinkybės neatleidžia Įstaigos, kurios veiklos licencijos galiojimas panaikintas, nuo pareigos pateikti Ataskaitą Aprašo 10 punkte nustatytais terminais. Esant Aprašo 7 punkte nurodytoms aplinkybėms, Įstaiga, kurios veiklos licencijos galiojimas panaikintas, Ataskaitą Lietuvos bankui teikia du kartus: Aprašo 10 punkte nustatytais terminais ir per 5 darbo dienas nuo paskutinės Aprašo 7 punkte nustatyto termino, per kurį Įstaiga turėjo atsiskaityti su klientais, dienos. Pakartotinės Ataskaitos ataskaitinio laikotarpio data yra Aprašo 7 punkte nurodyta galutinio Įstaigos atsiskaitymo su klientais diena.   

12.       Ataskaitoje pateikiama informacija ir duomenys apie:

12.1.    klientą (nurodomas kliento identifikavimo kodas);

12.2.    klientui grąžintinų lėšų sumą ataskaitinio laikotarpio pradžioje (dienos, kai buvo panaikinta veiklos licencija, o teikiant pakartotinę Ataskaitą (Aprašo 11 punktas) – dienos, nustatytos Aprašo 6 punkte, pabaigoje) ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (dienos, nustatytos Aprašo 6 arba 7 punkte, pabaigoje) bei per ataskaitinį laikotarpį klientui grąžintų lėšų sumą, nurodant lėšų grąžinimo datą ir būdą. Kai lėšos grąžinamos į kliento nurodytą sąskaitą, nurodomas kredito, mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigos, įskaitant šių įstaigų filialus, pavadinimas ir valstybės, kurioje kredito, mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaiga ar jos filialas yra įsteigtas, dviejų raidžių kodas pagal Tarptautinės standartų organizacijos ISO-3166-2 standartą.

13.       Įstaiga, kurios veiklos licencijos galiojimas panaikintas, per 5 darbo dienas turi raštu informuoti Lietuvos banką apie priimtus EPEPĮĮ 15 straipsnio 8 dalyje arba MĮĮ 8 straipsnio 8 dalyje nurodytus sprendimus.

______________

 

 

Reikalavimų elektroninių pinigų įstaigoms ir mokėjimo

įstaigoms, kurių veiklos licencijos galiojimas panaikintas

arba sustabdytas, aprašo priedas

 

______________________________________________________

(elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos pavadinimas)

 

______________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

elektroninių pinigų turėtojaMS ir mokėjimo paslaugų vartotojaMS Grąžintų lėšų ataskaita

 

__________________________

(veiklos licencijos panaikinimo data)

 

__________________________

(ataskaitinio laikotarpio data)

 

___________________________

(ataskaitos pateikimo data)

 

 

Eil. Nr.

Kliento
identifikavimo kodas

Grąžintina suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje, Eur

Klientui grąžinta suma, Eur

Lėšų grąžinimo data

 

 

Lėšų grąžinimo būdas

(pažymėti tinkamą:

grąžintos į kliento nurodytą sąskaitą

grąžintos grynaisiais

kita (pateikti paaiškinimą pastabose)

Kredito, mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigos

 

 

Grąžintina suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur

 

 

 

 

Pastabos

pavadinimas

valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ _____________________ _______________________________

(vadovo pareigos)                                                  (parašas)                                                         (vardas ir pavardė)

 

___________________________                   _________________                                       _________________________

(atsakingojo vykdytojo pareigos) (parašas)                                                           (vardas ir pavardė)