LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ NR. IX-2206 32, 64, 68 IR 108 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO X2 SKYRIAUS PAPILDYMO KETVIRTUOJU SKIRSNIU

ĮSTATYMAS

 

2022 m. kovo 17 d. Nr. XIV-946

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

32 straipsnis. Nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai

1. Nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams, neatsižvelgiant į jų buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtumą, jų buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nedelsiant skiriamas atstovas.

2. Skiriant atstovą nelydimam nepilnamečiam užsieniečiui, į teismą dėl teismo leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą nesikreipiama.

3. Jeigu nelydimo nepilnamečio užsieniečio atstovu paskiriamas juridinis asmuo, jis ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo priėmimo dienos paskiria atsakingą darbuotoją, kuris vykdo nelydimo nepilnamečio užsieniečio atstovo pareigas.

4. Nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai, neatsižvelgiant į jų buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtumą, turi šias teises:

1) būti nemokamai aprūpinti gyvenamąja patalpa ir būti išlaikomi Lietuvos Respublikoje socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka;

2) mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo programą (programas) švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Teisė mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo programą (programas) užtikrinama ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo nelydimo nepilnamečio užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje nustatymo dienos;

3) gauti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme nurodytą valstybės laiduojamą (nemokamą) sveikatos priežiūrą;

4) nemokamai gauti socialines paslaugas socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą atvejį;

5) naudotis valstybės garantuojama teisine pagalba, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato kitaip;

6) susisiekti su Lietuvos Respublikos nevyriausybinių ar tarptautinių organizacijų atstovais;

7) kitų teisių, garantuojamų pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, įstatymus ir kitus teisės aktus.

5. Leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gavusiems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu.

6. Migracijos departamentas, gavęs informaciją apie nelydimą nepilnametį užsienietį, privalo kartu su šio straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytomis organizacijomis bei nelydimo nepilnamečio užsieniečio atstovu nedelsdamas organizuoti jo šeimos narių paiešką ir ne vėliau kaip per 2 dienas nuo informacijos apie nelydimą nepilnametį užsienietį gavimo dienos išduoti jam užsieniečio registracijos pažymėjimą.

7. Atliekant nelydimo nepilnamečio užsieniečio šeimos narių paiešką, sprendžiamas ir jo teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimas.

8. Nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu apgyvendinami socialinės apsaugos ir darbo ministro, vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 64 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 64 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) studijuoja, mokosi švietimo įstaigoje, stažuoja ar tobulina kvalifikaciją be leidimo laikinai gyventi ar vizos, išskyrus atvejus, nurodytus šio Įstatymo 32 straipsnio 4 dalies 2 punkte ir 71 straipsnio 2 dalyje;“.

 

3 straipsnis. 68 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 68 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pagal šio Įstatymo 32 straipsnio 6 dalį vykdant nelydimo nepilnamečio užsieniečio šeimos narių paiešką, užtikrinamas informacijos rinkimo ir tvarkymo konfidencialumas.

 

4 straipsnis. 108 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 108 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Užsieniečiai, kuriems buvo suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, turi šio straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktuose nurodytas teises. Šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyta Lietuvos valstybės parama užsieniečių integracijai mokama ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo dienos.“

2. Buvusią 108 straipsnio 5 dalį laikyti atitinkamai 6 dalimi.

 

5 straipsnis. X2 skyriaus papildymas ketvirtuoju skirsniu

Papildyti X2 skyrių ketvirtuoju skirsniu:

KETVIRTASIS SKIRSNIS

NELYDIMŲ NEPILNAMEČIŲ UŽSIENIEČIŲ ATSTOVŲ SKYRIMAS

 

14027 straipsnis. Nelydimų nepilnamečių užsieniečių atstovų skyrimas

1. Jeigu įvesta karo padėtis, nepaprastoji padėtis, paskelbta ekstremalioji situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio, skiriant nelydimo nepilnamečio užsieniečio atstovu fizinį asmenį, kuris yra:

1) užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės, neatsižvelgiant į jo buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtumą, išskyrus Europos Sąjungos valstybės narės piliečius, turinčius teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą, Europos Sąjungos valstybės narės piliečių šeimos narius, turinčius Europos Sąjungos leidimo laikinai ar nuolat gyventi kortelę, jam netaikomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.268 straipsnio 2 dalyje ir 3.269 straipsnyje nustatyti reikalavimai;

2) Lietuvos Respublikos pilietis, Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, turintis teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos narys, turintis Europos Sąjungos leidimo laikinai ar nuolat gyventi kortelę, jam netaikomas Civilinio kodekso 3.268 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytas reikalavimas.

2. Fizinis asmuo, nurodytas šio straipsnio 1 dalies 2 punkte, gali būti paskirtas nelydimo nepilnamečio užsieniečio atstovu, iki Vyriausybės tvirtinamų Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatyta tvarka bus patikrintas jo pasirengimas tapti nelydimo nepilnamečio užsieniečio globėju (rūpintoju), jeigu tai neprieštarauja vaiko interesams.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 4 straipsnis įsigalioja 2022 m. balandžio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo 1 ir 5 straipsnių įsigaliojimo dienos pradėtos nelydimų nepilnamečių užsieniečių atstovo skyrimo procedūros baigiamos pagal šio įstatymo 1 ir 5 straipsniuose nustatytas procedūras.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda