LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-2558 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 17 d. Nr. V-1306

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Mokinys ir buvęs mokinys, švietimo ir mokslo ministro patvirtintame pasiekimų patikrinimo tvarkaraštyje nustatytomis dienomis nedalyvavę pasiekimų patikrinime dėl pateisinamos priežasties, mokyklos vadovui įsakymu leidus ir iki gegužės 31 dienos atsakingam už duomenų perdavimą Nacionaliniame egzaminų centre (toliau – NEC) asmeniui įregistravus duomenų perdavimo sistemoje KELTAS (toliau – sistema KELTAS), gali dalyvauti per pakartotinį pasiekimų patikrinimą.“

2. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Jei iki einamųjų metų gegužės 31 dienos sistemoje KELTAS bus registruotų mokinių ir buvusių mokinių, kurie dėl mokyklos vadovo pateisintos priežasties negalėjo dalyvauti pasiekimų patikrinime švietimo ir mokslo ministro patvirtintame pasiekimų patikrinimo tvarkaraštyje nustatytomis dienomis, prašymų, pakartotinai lietuvių kalbos (gimtosios) ir gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) raštu, lietuvių kalbos (valstybinės) ir matematikos pasiekimų patikrinimas vykdomas einamųjų metų birželio 7–17 dienomis. Pakartotinio pasiekimų patikrinimo konkrečias datas savo įsakymu nustato ir iki birželio 2 dienos sistemoje KELTAS bei NEC tinklalapyje adresu www.nec.lt paskelbia NEC direktorius.“

3. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Mokinys nuo pasiekimų patikrinimo gali būti atleidžiamas mokyklos vadovo įsakymu, jeigu:

25.1. laikinai mokosi (mokėsi) ir dalyvauja (dalyvavo) tarptautinėje mokinių mobilumo (judumo) mainų programoje kitos šalies mokykloje pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą;

25.2. yra užsienietis, turintis teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje, ne anksčiau kaip prieš vienerius metus atvykęs į Lietuvą iš kitos šalies.“

4. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

„27. Mokinys ir buvęs mokinys (nepilnametis, turintis tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą), negalintys dalyvauti pasiekimų patikrinime dėl ligos, mokyklos vadovui teikia prašymą dėl atleidimo nuo pasiekimų patikrinimo. Kartu su prašymu jie turi pateikti sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos pažymą, patvirtintą šios komisijos spaudu. Pažymoje nurodomas kodas iš TLK-10-AM.“

5. Pakeičiu 37.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.4. mokyklose, turinčiose teisę mokyti nuotoliniu būdu, šiuo būdu besimokantys mokiniai ar buvę mokiniai pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu ir raštu gali laikyti nuotoliniu būdu:        

37.4.1. gimtosios kalbos (baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių), lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) ir lietuvių kalbos (valstybinės) dalies žodžiu atsiskaitymo dieną per pokalbių ir vaizdo duomenų perdavimo programas („Skype“, „Google Talk“ ar kt.) mokinys ar buvęs mokinys atsakinėja pagal sąraše nurodytą laiką. Prie kompiuterio esantiems vertintojams mokinys ar buvęs mokinys turi būti matomas ir girdimas; gimtosios kalbos (baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių), lietuvių kalbos (gimtosios), lietuvių kalbos (valstybinės) dalies raštu ir matematikos atsiskaitymo dieną per pokalbių ir vaizdo duomenų perdavimo programas („Skype“, „Google Talk“ ar kt.) mokinys ar buvęs mokinys vykdymo instrukcijoje nustatytu laiku gauna užduotis, jas išspausdina su vaizde matomu spausdintuvu ir atlikinėja iki nurodyto laiko. Prie kompiuterio esantiems vykdytojams jis turi būti matomas ir girdimas;

37.4.2. mokykloje dingus ryšiui (jei tai trunka iki 30 minučių), gimtosios kalbos (baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių), lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) ir lietuvių kalbos (valstybinės) dalies žodžiu vykdymas tęsiamas. Jei ryšio nėra ilgiau kaip 30 minučių, vykdymas nukeliamas; dingus ryšiui gimtosios kalbos (baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių), lietuvių kalbos (gimtosios), lietuvių kalbos (valstybinės) dalies raštu ir matematikos atsiskaitymo dieną, patikrinimas tęsiamas;

37.4.3.      mokinio ar buvusio mokinio, gimtosios kalbos (baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių), lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) ir lietuvių kalbos (valstybinės) dalių žodžiu ir raštu ir matematikos patikrinimą vykdant nuotoliniu būdu, daromas jo skaitmeninis garso ir vaizdo įrašas. Už įrašo padarymą ir jo išsaugojimą (saugomas 6 mėnesius) atsakingas mokyklos vadovas.“

6. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

„99. Pasibaigus pasiekimų patikrinimui, vertinimo kokybės stebėsenai NEC laikinai (iki 4 mėnesių) paima dalį mokinių pasiekimų patikrinimo darbų. Darbai perduodami NEC įgaliotam atstovui pagal pateiktą raštišką reikalavimą ir pasirašytą darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

Nustačius, kad vertintojai pažeidė Apraše nustatytą tvarką, surašomas padarytų pažeidimų aktas, asmenys, dalyvavę nustatant pažeidimą, pasirašo. Aktas įteikiamas tvarką pažeidusio asmens mokyklos vadovui, savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui. Pažeidusiam vertinimo tvarką vertintojui gali būti taikoma drausminė atsakomybė Darbo kodekso nustatyta tvarka.“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Audronė Pitrėnienė