LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-397 „DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2020 METŲ PROGRAMOS I DALIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. spalio 23 d. Nr. 1K-344

Vilnius

 

P a k e i č i u Oficialiosios statistikos 2020 metų programos I dalį, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1K-397 „Dėl Oficialiosios statistikos 2020 metų programos I dalies patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 statistikos srities 3.01 temos 3.01.01. potemės 11 punktą ir jį išdėstau taip:

„11.

Įmonių bankrotas ir restruktūrizavimas

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie įmonių nemokumo procesus, Garantinio fondo išmokas pagal savivaldybes, įmonių dydį, teisinę formą, ekonominės veiklos rūšį, bankroto iniciatorius ir kt.

Pusmetinis metinis

LR-ĮST-26

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, „Sodros“ duomenys

birželio 26 d.


1–4

Oficialiosios statistikos portalas (Rodiklių duomenų bazė)           
Leidiniai: Lietuvos regionai, Verslas Lietuvoje

3,9“.

 

2. Pakeičiu 5 statistikos srities 5.06 temos 5.06.02 potemės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1.

Įmonių inovacinė veikla

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie įmonių inovacinę veiklą 2018–2020 m., jos išlaidas, inovacijų kūrėjus, šaltinius, partnerius, veiksnius, trukdančius įmonių inovacinei veiklai

Kas 2 metai

EK-REG-30
EPT-SP-1

Statistinio tyrimo, atlikto
2019 m., duomenys

kovo 3 d.

1
2, 3 – pagrindiniai statistiniai rodikliai

Oficialiosios statistikos portalas (Rodiklių duomenų bazė)                                                                                  
Leidiniai: Lietuva skaičiais, Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė Lietuvoje
Teikiama Eurostatui

47,3“.

 

 

 

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka