LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. BIRŽELIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-237 „DĖL FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ, KITŲ ORGANIZACIJŲ IR JŲ PADALINIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ SKIRTI TIKSLINIŲ LĖŠŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ JUOSTOJE ESANTIEMS KELIŲ OBJEKTAMS, PASIŪLYMŲ TEIKIMO, VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO TINKAMAIS ĮGYVENDINTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. balandžio 15 d. Nr. V-204

Vilnius

 

P a k e i č i u Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių objektams, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir pripažinimo tinkamais įgyvendinti tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-237 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių objektams, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir pripažinimo tinkamais įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Kelių direkcija „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai ir Kelių direkcijos interneto svetainėje (http://www.lakd.lt) kasmet, ne vėliau kaip iki gegužės 1 dienos, paskelbia kvietimą fiziniams ar juridiniams asmenims teikti pasiūlymus ateinantiems ataskaitiniams metams ir perduoti lėšas valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems objektams projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), kuriuos įgyvendinus būtų pagerintos ir palengvintos eismo ir naudojimosi valstybinės reikšmės keliais sąlygos. Kvietimas papildomai gali būti skelbiamas ir kituose leidiniuose, internete ar kitais būdais.“

2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. Pasiūlymus pareiškėjai gali teikti šešis mėnesius nuo kvietimo paskelbimo, t. y. iki lapkričio 1 dienos. Pasiūlymai teikiami Kelių direkcijai tiesiogiai, paštu ar elektroniniu paštu elektroniniu dokumentu, pasirašytu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus.“

3. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

„10. Pasiūlymams vertinti Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri iki gruodžio 10 d. kasmet išnagrinėja ir įvertina (prireikus gali ir dažniau) pateiktus pasiūlymus dėl atitikties šio aprašo 11 punkto reikalavimams ir 13 punkte nustatytiems kriterijams ir jų lyginamiesiems svoriams.“

4. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

„18. Pripažinus pasiūlymą (-us) tinkamu (-ais) įgyvendinti, Kelių direkcija siūlo pareiškėjui sudaryti kelių projekto finansavimo sutartį. Ją sudarius Kelių direkcija organizuoja kelių projekto įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parenka rangovą.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                          Egidijus Skrodenis