LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA  

 

 

SpREndimas

DĖL lietuvos respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. Sp-65 „DĖL VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJO AR SKLEIDĖJO DEKLARACIJOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO“ pakeitimo

 

2016 m. vasario 4 d. Nr. Sp-15

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 2 ir 8 punktais, nusprendžia:

1. Pakeisti Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. Sp-65 „Dėl Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo“:

1.1. pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Prie Finansavimo posistemės jungiamasi per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemą, skirtą tapatybei nustatyti, tai yra per Elektroninius valdžios vartus. Pirmą kartą jungdamasis prie Finansavimo posistemės, viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas su Vyriausiąja rinkimų komisija pasirašo sutartį dėl informacijos teikimo elektroniniu būdu. Pasibaigus šios sutarties galiojimui, pasirašoma nauja sutartis.“;

1.2. pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Įvedus informaciją apie politinės kampanijos metu parengtą ir paskleistą politinę reklamą ir pažymėjus, kad buvo susipažinta su viešosios informacijos rengėjui ar skleidėjui pateiktais pastebėjimais, Finansavimo posistemėje patvirtinus Deklaraciją (Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos duomenų tvarkymo lange paspaudus klavišą „Patvirtinti tarpinę deklaraciją“, kai Deklaracija teikiama pirmą kartą (ir antrą kartą, jeigu vyksta pakartotinis balsavimas), tai yra prieš rinkimus, arba paspaudus klavišą „Patvirtinti galutinę deklaraciją“, kai deklaracija teikiama antrą kartą (trečią kartą, jeigu vyksta pakartotinis balsavimas), tai yra po rinkimų, Deklaracija pateikiama Vyriausiajai rinkimų komisijai. Nepatvirtinus Deklaracijos, laikoma, kad ji Vyriausiajai rinkimų komisijai nepateikta.“;

1.3. papildyti 19 punktu:

19. Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę papildyti Deklaraciją, nurodydama joje Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu pripažintą politinę reklamą, kurios viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas nebuvo deklaravęs.“;

1.4. Buvusius 19, 20, 21 punktus laikyti atitinkamai 20, 21, 22 punktais.

2. Pakeisti Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos formą (pridedama).

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                              Zenonas Vaigauskas

 

 

Forma patvirtinta

Vyriausiosios rinkimų komisijos

2014 m. sausio 29 d.  sprendimu Nr. Sp-15

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(Politinė kampanija)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(Viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas)

 

 

 

VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJO AR SKLEIDĖJO DEKLARACIJA

 

____________________

 

(data)

 

 

Eil.

Nr.

Politinės kampanijos dalyvis, kurio interesais politinė reklama buvo paskleista

Asmuo, užsakęs parengti ar paskleisti politinę reklamą

(vardas, pavardė / pavadinimas)

Periodinio spaudos leidinio pavadinimas, numeris ir išleidimo data

- - - - - - -

Radijo/televizijos kanalo pavadinimas, transliacijos data ir laikas

Straipsnio pavadinimas, užsakymo numeris ir pan.

- - - - - - -

Programos pavadinimas, užsakymo numeris ir pan.

Politinės reklamos apimtis (pvz., plotas (cm2) ar tiražas)

- - - - - - -

Programos trukmė (pvz., s, min. ar h)

Įkainis

(pvz., Lt/cm2 ar Lt/min.)

Taikytos nuolaidos  (priemokos)

Publikacijų / transliacijų skaičius

Politinės reklamos skleidimo etapas (parengimas/ tarpininkavimas/ skleidimas)

 

 

Agitacinis siužetas per televiziją

 

Paskelbtos politinės reklamos kaina

(suma, Lt)

 

Politinės reklamos apmokėjimas

(įrašykite sumą (-as) į atitinkamą (-as)

skiltį (-is))

Užsakovo neapmo-kėta politinė reklama

(suma, Lt)

Pastaba

suma be PVM, Lt

suma su  PVM, Lt

Užsakovo apmokėta

(suma, Lt)

Politinė reklama rengėjo skleidėjo lėšomis

(suma, Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešosios informacijos rengėjo, skleidėjo vadovas            ________________________________________________________________________________________________________________________

(pareigos)                                                                    (parašas)                                                      (vardas, pavardė)

 

 

 

Deklaraciją parengė                                                     ________________________________________________________________________________________________________________________

(pareigos)                                                                   (parašas)                                                      (vardas, pavardė)

 

 

 

Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos

 

priedas

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

(Politinė kampanija)

 

________________________________________________________________________________

 

(Viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas)

 

 

 

 

 

VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJO AR SKLEIDĖJO DEKLARACIJOS SUVESTINĖ

 

 

 

____________________

 

(data)

 

Eil. Nr.

Politinės kampanijos dalyvis, kurio interesais politinė reklama buvo paskleista

Politinės reklamos skleidimo etapas

Deklaracijos eilučių skaičius

Paskelbtos politinės reklamos kaina

(suma su PVM, Lt)

 

Politinės reklamos apmokėjimas

Užsakovo neapmokėta politinė reklama

(suma, Lt)

Užsakovo apmokėta

(suma, Lt)

Politinė reklama rengėjo ar skleidėjo lėšomis

(suma, Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešosios informacijos rengėjo,

skleidėjo vadovas                                                               __________________________________________________________________________

(pareigos)                            (parašas)                               (vardas, pavardė)

 

 

Deklaraciją parengė                                            ___________________________________________________________

(pareigos)                            (parašas)                               (vardas, pavardė)

 

 

PATVIRTINTA

Vyriausiosios rinkimų komisijos

2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. Sp-65

 

VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJO AR SKLEIDĖJO DEKLARACIJOS UŽPILDYMO

IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie politinės kampanijos laikotarpiu parengtos ir paskleistos politinės reklamos nurodymo viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijoje ir viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai tvarką.

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymu.

3. Šis Aprašas taikomas visiems Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantiems viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams, kurie politinės kampanijos laikotarpiu, neatsižvelgiant į užsakymo priėmimo datą, parengė ar paskleidė politinę reklamą, susijusią su šia politine kampanija.

4. Viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme.

5. Neteko galios nuo 2014-02-01.

6. Politinė reklama – valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario, politinės kampanijos dalyvio, jų vardu ir (ar) interesais bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp politinių kampanijų skleidžiama informacija, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose ar referendume arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės politikas, politinė partija, politinės partijos narys ar politinės kampanijos dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa.

7. Politine reklama nelaikomi:

7.1. ne politinės kampanijos laikotarpiu skleidžiami įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie valstybės politikų, politinių partijų, jų valdymo organų veiklą, išskyrus atvejus, kai tokiais pranešimais yra agituojama per būsimą politinę kampaniją balsuoti valstybės politiko, politinės partijos ar jos nario interesais arba už tokius pranešimus yra atsilyginama, ar numatoma atsilyginti;

7.2. politinės kampanijos laikotarpiu neatlygintinai skleidžiami įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie valstybės politikų, politinių partijų, kandidatų veiklą, informacija, kuria neraginama nedalyvauti referendume, balsuoti už ar prieš referendumui teikiamo sprendimo priėmimą.

8. Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija – Vyriausiajai rinkimų komisijai privalomas pateikti dokumentas, kuriuo viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas deklaruoja paskleistą politinę reklamą, nurodo paskleistos politinės reklamos kainą, įkainius, skelbimo laiką (plotą) ir asmenį, kurio interesais politinė reklama buvo paskleista, taip pat asmenį, užsakiusį parengti ar paskleisti politinę reklamą, ir asmenį, sumokėjusį už politinės reklamos paskleidimą.

 

II. DEKLARACIJOS PILDYMAS

 

9. Vyriausioji rinkimų komisija suteikia programinę įrangą viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos (toliau – Deklaracijos) duomenims perkelti, deklaracijoms pagal perkeltus duomenis spausdinti.

10. Įkainiai teikiami ir Deklaracija pildoma bei Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikiama naudojantis Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posisteme (toliau – Finansavimo posistemė).

11. Prie Finansavimo posistemės jungiamasi per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemą, skirtą tapatybei nustatyti, tai yra per Elektroninius valdžios vartus. Pirmą kartą jungdamasis prie Finansavimo posistemės, viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas su Vyriausiąja rinkimų komisija pasirašo sutartį dėl informacijos teikimo elektroniniu būdu. Pasibaigus šios sutarties galiojimui, pasirašoma nauja sutartis.

12. Prieš Deklaracijos pildymą Finansavimo posistemėje turi būti deklaruoti viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo politinės reklamos įkainiai.

13. Rekomenduojama Deklaraciją informacinėje Finansavimo posistemėje pildyti nuolat, priėmus kiekvieną užsakymą parengti ar paskleisti politinę reklamą.

14. Deklaracija laikoma tinkamai užpildyta tik užpildžius visas jos skiltis.

15. Už duomenų teisingumą atsako viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas. Įvedus duomenis, rekomenduojama patikrinti, ar Deklaracija užpildyta teisingai.

 

III. DEKLARACIJOS PATEIKIMAS

 

16. Politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai elektroninių ryšių priemonėmis privalo pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai Deklaraciją du (tris) kartus: likus 10 dienų iki rinkimų ar referendumo dienos (likus 5 dienoms – jeigu vyksta pakartotinis balsavimas) ir ne vėliau kaip per 25 dienas nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo dienos.

16.1. Pirmą kartą (ir antrą kartą, jeigu vyksta pakartotinis balsavimas) teikiamoje Deklaracijoje turi būti nurodoma informacija apie politinę reklamą, parengtą ar paskleistą nuo politinės kampanijos pradžios iki tos dienos, kai Vyriausiajai rinkimų komisijai yra pateikiama Deklaracija.

16.2. Antrą kartą (trečią kartą, jeigu vyksta pakartotinis balsavimas) teikiamoje Deklaracijoje turi būti nurodoma informacija apie visą politinės kampanijos laikotarpiu parengtą ar paskleistą politinę reklamą.

16.3. Deklaraciją teikiant pakartotinai (antrą arba trečią kartą), peržiūrima ir patikslinama prieš tai pateiktoje Deklaracijoje nurodyta informacija (pvz., jei pirmą kartą teikiant Deklaraciją joje buvo nurodyta, kad dalis politinės reklamos neapmokėta, o vėliau ji buvo apmokėta, teikiant Deklaraciją pakartotinai, ši informacija patikslinama).

17. Įvedus informaciją apie politinės kampanijos metu parengtą ir paskleistą politinę reklamą ir pažymėjus, kad buvo susipažinta su viešosios informacijos rengėjui ar skleidėjui pateiktais pastebėjimais, Finansavimo posistemėje patvirtinus Deklaraciją (Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos duomenų tvarkymo lange paspaudus klavišą „Patvirtinti tarpinę deklaraciją“, kai Deklaracija teikiama pirmą kartą (ir antrą kartą, jeigu vyksta pakartotinis balsavimas), tai yra prieš rinkimus, arba paspaudus klavišą „Patvirtinti galutinę deklaraciją“, kai deklaracija teikiama antrą kartą (trečią kartą, jeigu vyksta pakartotinis balsavimas), tai yra po rinkimų, Deklaracija pateikiama Vyriausiajai rinkimų komisijai. Nepatvirtinus Deklaracijos, laikoma, kad ji Vyriausiajai rinkimų komisijai nepateikta.

18. Kartu pateikiamas Deklaracijos priedas „Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos suvestinė“, suformuojamas pagal įvestus Deklaracijos duomenis, jei Deklaracijoje pateikta informacija apie daugiau nei vieną politinės kampanijos dalyvį.

19. Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę papildyti Deklaraciją nurodydama joje Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu pripažintą politinę reklamą, kurios viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas nebuvo deklaravęs.

20. Pateikta Deklaracija ir jos priedas skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Vyriausioji rinkimų komisija kontroliuoja, kaip laikomasi šio Aprašo reikalavimų.

22. Ginčai, kylantys dėl šio Aprašo pažeidimų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________