LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO VYKDYTI STUDIJAS IR SU STUDIJOMIS SUSIJUSIĄ VEIKLĄ IŠDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „EUROPOS HUMANITARINIS UNIVERSITETAS“

 

2019 m. balandžio 5 d. Nr. V-363

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 42 straipsnio 3 dalimi, Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, 12 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2018 m. rugsėjo 5 d. raštą Nr. 19-1095RN „Dėl Viešosios įstaigos „Europos Humanitarinis Universitetas“ ir į Studijų kokybės vertinimo centro 2019 m. kovo 19 d. raštą Nr. S-497 „Dėl paraiškos dokumentų leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimui vertinimo“:

1. I š d u o d u  leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą Nr. 003001, Viešajai įstaigai „Europos Humanitarinis Universitetas“ (kodas 300548028).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. V-139 „Dėl leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą panaikinimo Viešajai įstaigai „Europos Humanitarinis universitetas“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas – Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas – Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                               Algirdas Monkevičius