ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A-107 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VERTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 3 d. Nr. A-587

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-52 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-52 redakcija):

1. Pakeičiu Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. A-107 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. birželio 1 d.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                               Gipoldas Karklelis

 


 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. sausio 28 d. įsakymu

Nr. A-107

(Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2017 m.

gegužės 3 d. įsakymo Nr. A-587 redakcija)

 

 

NEFORMALIOJO vaikų ŠVIETIMO programų VERTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE tvarkos aprašas

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo laikotarpius ir prioritetines kryptis, neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimą, kokybės užtikrinimą ir neformaliojo vaikų švietimo lėšas gaunančių vaikų apskaitą, neformaliojo vaikų švietimo programų stebėseną Šiaulių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. neformalusis vaikų švietimas – vaiko gyvenimo įgūdžių, asmeninių, socialinių ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymas;

2.2. neformaliojo vaikų švietimo teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti neformalųjį vaikų ugdymą.

3.  Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO LAIKOTARPIAI IR

PRIORITETINĖS KRYPTYS

 

4. Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programa gali būti rengiama ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui.

5. NVŠ programos vykdymo trukmė ne ilgesnė nei 8 mėnesiai per metus. NVŠ veikla išdėstyta mėnesiais pagal programos veiklas privalo būti pateikta programos paraiškoje. Pakeitimai galimi tik iš anksto tai suderinus su Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi.

6. NVŠ lėšų suma programoms skiriama einamųjų metų I pusmečiui ir perskaičiavus lėšų likutį – II pusmečiui. NVŠ lėšų skiriama ne mažiau kaip 10 eurų ir ne daugiau kaip 20 eurų vienam mokiniui per mėnesį.

7. Sutartys su NVŠ teikėjais pasirašomos akredituotam NVŠ programos laikotarpiui. NVŠ programose dalyvaujančių mokinių skaičius ir jiems skiriama lėšų suma kiekvieną mėnesį tvirtinama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Nustačius įgyvendinamos programos trūkumus ar pažeidimus, sutartis gali būti nutraukiama pagal sutartyje išdėstytas sąlygas.

8. NVŠ programų prioritetinės ugdymo kryptys:

8.1. techninės kūrybos, technologijų, medijų bei gamtos ir ekologijos ugdymo krypčių NVŠ programos;

8.2. NVŠ programos, įgyvendinamos Savivaldybės kaimiškose vietovėse, išskyrus Savivaldybės biudžetinių įstaigų įgyvendinamas programas.

9. Jei įvertinus švietimo teikėjų pateiktas programas pagal nustatytas prioritetines kryptis ir paskirsčius lėšas, užtikrinant NVŠ programų minimalų (10 eurų) finansavimą Savivaldybės biudžete lieka NVŠ lėšų, jos skiriamos kitiems švietimo teikėjams, kurie surinko daugiau balų programos atitikties reikalavimams paraiškos vertinime.

10. Vienam švietimo teikėjui finansavimas skiriamas ne daugiau kaip 3 grupėms iki 25 vaikų arba ne daugiau kaip 4 grupėms iki 20 vaikų.

 

III SKYRIUS

NVŠ PROGRAMŲ VERTINIMAS, KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR NVŠ LĖŠAS GAUNANČIŲ VAIKŲ APSKAITA

 

11. NVŠ teikėjas:

11.1. rengia ir įgyvendina programas, kurios atliepia Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas;

11.2. įregistruoja programą (-as) Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

12. NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne mažiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį.

13. Minimalus NVŠ programos grupėje dalyvaujančių vaikų skaičius – 10 vaikų, maksimalus – 25 vaikai.

14. Švietimo teikėjas Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui iki kvietimo datos, paskelbtos Savivaldybės tinklapyje (tęstinių arba vienos dalies NVŠ programų), teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 priedas). NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, bet ne daugiau kaip 5 programas. Kiekvienai programai pildoma viena paraiškos forma. Paraiškos skelbiamos KTPRR.

15. NVŠ programa teikiama vertinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai NVŠ programų vertinimo komisijai (toliau – Komisija), kuri nustato, ar NVŠ programa atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti finansuojama NVŠ lėšomis. Komisija sudaroma iš įvairių institucijų atstovų, nepriklausomų vertintojų, turinčių patirties NVŠ srityje. Komisijos veikla vykdoma vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais Savivaldybės NVŠ teikėjų atitikties ir programų vertinimo komisijos nuostatais.

16. NVŠ programa vertinama pagal NVŠ programos vertinimo kriterijus (2 priedas). Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą,  priima sprendimą dėl programos atitikties reikalavimams.

17. Priėmus sprendimą dėl programos atitikties reikalavimams, per tris darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistas, atsakingas už NVŠ, pažymi tai KTPRR. NVŠ programos, atitinkančios reikalavimus, taip pat skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į NVŠ programą.

18. NVŠ teikėjas sudaro mokymo sutartis su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) Švietimo įstatymo nustatyta tvarka ir per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdamas finansavimo NVŠ lėšomis požymį.

19. Švietimo teikėjas, sudaręs sutartis ir pažymėjęs mokinius Mokinių registre, Švietimo ir sporto skyriui iki datos, paskelbtos Savivaldybės tinklalapyje, pateikia programoje dalyvaujančių vaikų skaičių, vardus ir pavardes iš Mokinių registro bei programos įgyvendinimo tvarkaraščius. Tvarkaraščius švietimo teikėjas gali keisti prieš 3 darbo dienas apie tai informavęs Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus asmenį, atsakingą už NVŠ programas. Švietimo ir sporto skyrius turi teisę prašyti NVŠ teikėjo pateikti daugiau informacijos apie NVŠ programose dalyvaujančius vaikus.

20. Mokiniams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.

21. NVŠ teikėjai (nepavaldžios biudžetinės įstaigos arba nebiudžetinės įstaigos), kuriems pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą paskirtos lėšos NVŠ programoms įgyvendinti, sudaro su Savivaldybės administracijos direktoriumi biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kurioje nustatomi švietimo teikėjo įsipareigojimai, kitos sąlygos ir atsakomybė už netinkamų lėšų naudojimą ir ugdymo proceso organizavimą.

22. Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms galioja tie patys susitarimai su Savivaldybe kaip ir Aprašo 21 punkte minėtų įstaigų sutartyse. Sutarčių projektus Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms nusiunčia elektroniniu paštu.

23. Savivaldybė perveda lėšas NVŠ teikėjui pagal vaikų, sudariusių sutartis dėl dalyvavimo NVŠ programoje, skaičių.

24. Savivaldybė turi teisę prašyti NVŠ teikėjo pateikti daugiau informacijos apie NVŠ programose dalyvaujančius vaikus.

 

IV skyrius

NVŠ programų stebėsena

 

25. Stebėsenos uždaviniai:

25.1. stebėti, analizuoti ir vertinti su NVŠ programų įgyvendinimu susijusius duomenis, programų įgyvendinimą ir jų atitikimą akredituotai programai ir kitiems NVŠ reglamentuojantiems dokumentams;

25.2. teikti metodinę ir informacinę švietimo pagalbą NVŠ teikėjams.

26. Stebėsena vykdoma:

26.1. stebint ir analizuojant švietimo teikėjo pateiktus duomenis, dokumentus ir informaciją;

26.2. stebint NVŠ programos įgyvendinimą vietoje. NVŠ programų įgyvendinimo stebėsena atliekama Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistui nuvykus į NVŠ programos įgyvendinimo vietą. Lankymo metu fiksuojama, ar švietimo teikėjo atitikties nustatyme arba akredituotoje programoje nurodyti ir (arba) deklaruoti dalykai atitinka faktą. Esant reikalui, švietimo teikėjams suteikiama informacinė ir metodinė švietimo pagalba.

27. NVŠ programų stebėsena gali būti vykdoma:

27.1. pagal sudarytą planą;

27.2. atsitiktinai pasirinktų programų;

27.3. gavus neigiamus atsiliepimus;

27.4. tiksliniams duomenims surinkti.

28. Iš gyventojų gauti skundai dėl NVŠ programų įgyvendinimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

29. NVŠ programų stebėtojai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

29.1. pagal savo kompetenciją konsultuoti NVŠ programą įgyvendinančius asmenis;

29.2. lankytis NVŠ programos įgyvendinimo vietose, stebėti ugdymo procesą, ugdytojų darbą;

29.3. daryti išvadas, teikti rekomendacijas;

29.4. siūlyti NVŠ teikėjams galimus probleminių klausimų sprendimų būdus.

30. NVŠ programų stebėtojai, vykdydami savo funkcijas, turi vadovautis etiškumo, teisingumo ir geranoriškumo principais. Iškilus sudėtingai situacijai, tirti ją atsakingai, renkant informaciją iš kelių patikimų šaltinių. Stebėseną vykdyti netrikdant švietimo teikėjų tiesioginio darbo arba NVŠ užsiėmimo proceso. Neviešinti stebėsenos metu gautos informacijos tiek, kiek to nereikalauja situacijos sprendimas. Stebėseną vykdyti nusiteikus pozityviai, siekiant kiek įmanoma tobulinti švietimo teikėjų įgyvendinamų NVŠ programų kokybę.

31. NVŠ programų stebėsenos rezultatai fiksuojami Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimo stebėsenos formoje (3 priedas) ir su jais supažindinamas švietimo teikėjas.

32. Apie stebėsenos metu nustatytus pažeidimus atsakingi darbuotojai informuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytą NVŠ programų vertinimo komisiją, turinčią teisę siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui panaikinti NVŠ programų akreditaciją.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Savivaldybė ir NVŠ programų švietimo teikėjai naudoja lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.

34. NVŠ programų įgyvendinimo priežiūrą, programos vykdymo kokybę vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius. Esant pažeidimams dėl programos vykdymo proceso ar ugdymo kokybės, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu programos atitiktis panaikinama.

35. Aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

 


 

Neformaliojo vaikų švietimo programų

vertinimo ir vykdymo Šiaulių rajono

savivaldybėje tvarkos aprašo

1 priedas

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS

PARAIŠKOS FORMA

 

INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJĄ

Informacija apie neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėją – juridinį asmenį

1.

Pavadinimas

 

2.

Kodas

 

3.

Juridinis statusas

 

4.

Adresas

 

5.

Telefono numeris

 

6.

El. pašto adresas

 

7.

Interneto svetainės adresas

 

8

Pagrindinė veiklos sritis (įrašykite švietimas, sportas, kultūra, turizmas ir pan.)

 

9.

Teikėjo kodas Švietimo ir mokslo institucijų registre

 

Informacija apie NVŠ teikėjo (institucijos) vadovą

10.

Vardas ir pavardė

 

11.

El. pašto adresas

 

12.

Telefono numeris

 

Informacija apie NVŠ teikėją – fizinį asmenį

13.

Vardas ir pavardė

 

14.

Viešai skelbtinas adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, interneto svetainės adresas

 

Informacija apie NVŠ teikėjo (fizinio / juridinio asmens) patirtį NVŠ srityje

15.

Teikėjas turi patirties įgyvendinti NVŠ programas

Taip

Ne

 

Išvardijamos šiuo metu ar per pastaruosius dvejus metus vykdytos veiklos:

 

Programos, projekto, veiklos pavadinimas

Trukmė

 

1)

 

 

2)

 

 

...

 

16.

Teikėjas gali pateikti turimos patirties ir veiklos įrodymus, rekomendacijas

Taip

Ne

 

Institucijos, galinčios rekomenduoti NVŠ teikėją kaip kokybiškų NVŠ paslaugų teikėją ar bendradarbiavimo NVŠ srityje partnerį

 

Pavadinimas

Adresas

Telefonas

 

El. paštas

Rekomenduoja /

bendradarbiauja

 

1)

 

 

 

R

B

 

2)

 

 

 

R

B

 

...

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE NVŠ PROGRAMĄ

 

Informacija apie NVŠ programos rengėją

1.

Vardas ir pavardė

2.

Išsilavinimas ir kvalifikacija

3.

El. pašto adresas

4.

Telefono numeris

5.

Darbovietė, pareigos

 

Informacija apie NVŠ programos turinį

6.

Programos pavadinimas (konkretus, tiesiogiai susijęs su programos turiniu)

 

 

7.

NVŠ programos kodas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR)

 

 

8.

Programos anotacija (esmė, turinys, numatomos veiklos, naudos vaikams pagrindimas)

 

9.

Programos įgyvendinimo vieta (nurodyti vietą, jei įmanoma – ir adresą)

 

 

10.

Nuoroda į išsamesnę informaciją (tinklalapis, kuriame pateikiama kita svarbi informacija apie programą)

http://

11.

Ugdymo kryptis (pagal NVŠ ugdymo krypčių klasifikatorių)

Muzika

Dailė

Šokis

Teatras

Sportas

Techninė kūryba

Turizmas ir kraštotyra

Gamta, ekologija

Saugus eismas

Informacinės technologijos

Technologijos

Medijos

Etnokultūra

Kalbos

Pilietiškumas

Kita (įrašyti)........................

12.

NVŠ programos tikslas (formuluojamas aiškiu teiginiu, apibūdinančiu programos visumą ir  pagrindinę ugdomą kompetenciją)

 

 

13.

NVŠ programos uždaviniai (formuluojami ne daugiau kaip 3 konkretūs uždaviniai, nurodantys trumpalaikį tikslo įgyvendinimo rezultatą. Uždaviniai išdėstomi taip, kad nuosekliai atspindėtų programos realizavimo galimybes)

 

14.

Pažymėkite, kurie programos uždaviniai atitinka šiuos Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, apibrėžtus NVŠ uždavinius:

ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;

ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdo įvairovę;

ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;

spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš kultūriškai, geografiškai, socialiai ir ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių), ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, iškritusių iš švietimo sistemos, integravimas į visuomeninį gyvenimą, socialinių problemų sprendimas;

padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas;

tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių kompetencijų.

TAIP

15.

Pažymėkite kompetencijas, kurias įgis arba patobulins vaikai, baigę programą:

Kompetencijų sritis

Kompetencijos

Asmeninės kompetencijos

Pažinti save ir save gerbti

Įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius

Kryptingai siekti tikslų

Atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio

Valdyti emocijas ir jausmus

Kita – įrašykite:

Socialinės kompetencijos

Gerbti kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus

Pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus

Padėti kitiems ir priimti pagalbą

Dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime

Kita – įrašykite:

Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos

Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas

Inicijuoti idėjų įgyvendinimą, įtraukti kitus

Aktyviai ir kūrybingai veikti

Pagrįstai rizikuoti, mokytis iš nesėkmių

Kita – įrašykite:

Komunikavimo kompetencijos

Išsakyti mintis

Išklausyti

Tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą

Parinkti tinkamą kalbos stilių

Kita – įrašykite:

Pažinimo kompetencijos

Klausti ir ieškoti atsakymų

Daryti išvadas

Plėsti akiratį

Stebėti, vertinti

Būti atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį į mokymąsi

Kita – įrašykite:

Mokėjimo mokytis kompetencijos

Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis

Išsikelti realius mokymosi tikslus

Pasirinkti mokymosi strategijas ir priemones

Vertinti mokymosi pažangą

Numatyti tolesnius žingsnius

Kita – įrašykite:

 

Dalykinės kompetencijos

Įrašykite

16. *

NVŠ programos turinys (turinio sudėtinės dalys turi sietis su programos uždaviniais, veiklų pobūdis ir trukmė turi būti subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas, protinė veikla ir dvasinis tobulėjimas; pateikiamas ne užsiėmimo, bet visos teikiamos programos turinys)

Eil. Nr.

Sudėtinė dalis

(tema)

Veiklos apibūdinimas

Metodai

Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos

Trukmė

(val.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso val.:

 

17.

Programos apimtis ir trukmė

 

valandas per savaitę

 

kartus per mėnesį

 

mėnesių

skaičius

Mažiausiai 2 val. per savaitę

Mažiausiai 8 val. per mėnesį

Mažiausiai 3 mėn.

18.

Vaikų amžius (galimi keli pasirinkimai)

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 metų;

tik specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų: 20 21 metai

19.

Vaikų, kuriems skiriama NVŠ programa, lytis (galimi keli pasirinkimai)

 

Berniukams   Mergaitėms

20.

Kita svarbi informacija (jeigu yra specialių reikalavimų programos dalyviams ar specifinės informacijos apie programą)

 

 

 

21.

Numatomas grupės dydis (vaikų skaičius grupėje)

 

 

 

22. 

Numatomas grupių skaičius

 

 

 

23. *

Vaikų vaidmuo programos įgyvendinime (galimybės atsiskleisti jų iniciatyvai, priimti sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turinį ir pan.)

 

 

24. *

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas (kaip bus skatinama visų programoje dalyvaujančių vaikų motyvacija dalyvauti ir siekti pažangos, kokiais būdais vertinama pažanga, kaip bus atliekamas įsivertinimas, paliudijami ugdytinių pasiekimai ugdymo procese)

 

 

25.

NVŠ mokytojų kvalifikacija (įvardykite išsilavinimą, patirtis ir kvalifikaciją, kompetencijas)

 

 

26.

Patvirtinkite, kad vykdant programą bus vadovaujamasi šiais NVŠ principais:

·    savanoriškumo – vaikai laisvai renkasi švietimo teikėją ir jo siūlomas veiklas;

·    prieinamumo – veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;

·    individualizavimo – ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikalingą kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus;

·    aktualumo – veiklos, skirtos socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti;

·    demokratiškumo – mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir vaikai yra aktyvūs ugdymo(si) proceso kūrėjai, kartu identifikuoja ugdymosi poreikius;

·    patirties – ugdymas yra grindžiamas patyrimu ir jo refleksija;

·    ugdymosi grupėje – mokomasi spręsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybe;

·    pozityvumo – ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai.

TAIP

27.

Patvirtinkite, kad:

·    vykdant NVŠ programą, teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių, religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas bus tik priemonė programos tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis programos tikslas, uždavinys ir rezultatas;

·    vykdant programą, nebus teikiamos korepetitoriaus paslaugos.

 

Programos įgyvendinimo priemonės:

·    nekelia grėsmės žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

·    jokiais būdais neišreiškia nepagarbos Lietuvos valstybės tautiniams ir religiniams jausmams ir simboliams;

·    jokiais būdais neišreiškia smurto, prievartos, neapykantos, nepopuliarina narkotikų ir kitų psichotropinių, toksinių ir kitų stipriai veikiančių medžiagų;

·    jokiais kitais būdais nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų.

TAIP

 

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybę už tai, kad programą įgyvendins asmenys, pagal Švietimo įstatymą turintys teisę dirbti NVŠ mokytojais

TAIP

 

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybę už sveiką ir saugią vaikų mokymosi aplinką

TAIP

 

Patvirtinkite, kad turite tinkamos įrangos ir priemonių NVŠ programai įgyvendinti

TAIP

 

Patvirtinkite, kad turite lėšų NVŠ programos įgyvendinimo pradžiai (ne mažiau kaip mėn.)

TAIP

* Sritys vertinamos 10 balų sistema.

 

Institucijos vadovas /

laisvasis mokytojas

A. V.

__________________________

(vardas, pavardė)

 

__________________

(parašas)

 


 

Neformaliojo vaikų švietimo programų

vertinimo ir vykdymo Šiaulių rajono

savivaldybėje tvarkos aprašo

2 priedas

 

Neformaliojo vaikų ŠVIETIMO programOS atitikties reikalavimams

VERTINIMO FORMA

 

Neformaliojo vaikų švietimo programos (toliau – NVŠ programos) teikėjas

NVŠ programos pavadinimas

NVŠ programos kodas KTPRR

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijus

Kriterijaus

rodiklis

Apibūdinimas

Vertinimas

 

1.  NVŠ programos tikslingumas

1.1. Prioritetai

Programa atitinka savivaldybės nustatytus prioritetus, jei tokie yra

 

1.2. Principai

Teikėjas deklaruoja, kad vykdant programą bus vadovaujamasi NVŠ principais

 

1.3. Tikslas

NVŠ programos tikslas formuluojamas aiškiai, atliepia programos visumą ir pagrindinę ugdomą kompetenciją

 

1.4. Uždaviniai

Uždaviniai konkretūs, atspindintys siekiamą rezultatą

 

Teikėjas patvirtina, kad programos uždaviniai atitinka paraiškoje pateiktus bendruosius NVŠ programos uždavinius 

 

2.  Ugdymo turinys *

2.1. Temos ir veiklos

NVŠ programos sudėtinės dalys (temos) ir jas atskleisianti veikla siejasi su programos uždaviniais. Veiklų pobūdis ir trukmė subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas ir protinė veikla, dvasinis tobulėjimas)

 

2.2. Metodai

Atitinka numatytas ugdyti kompetencijas ir dera su NVŠ principais

 

2.3. Ugdomos kompetencijos

Įvardytos bendrosios (asmeninės, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis) kompetencijos.

Aiškiai suformuluotos dalykinės kompetencijos. Deklaruojamos kompetencijos dera su veiklų temomis ir pobūdžiu

 

3.  NVŠ programos apimtis

Intensyvumas ir bendra trukmė

NVŠ programa nuosekli, orientuota į ilgalaikį ugdymą, veiklos neepizodinės, vykdoma mažiausiai 2 pedagoginio darbo val. per savaitę, mažiausiai 8 pedagoginio darbo val. per mėnesį

 

4.  Informacija apie vaikus

4.1. Vaikų amžius

Teikėjas numato, kokiai tikslinei grupei skiriama programa

 

4.2. Grupės dydis

Numatomas grupės dydis atitinka veiklos metodus ir tarnauja geriausiam rezultato įgyvendinimui

 

4.3. Galimybės vaikų iniciatyvai *

Numatyta galimybė atsiskleisti iniciatyvai, priimti sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turinį ir pan.

 

5.  Pažangos skatinimas ir vertinimas *

5.1. Pažangos skatinimas

Aprašyta, kokiais būdais vaikai bus motyvuojami dalyvauti programoje ir siekti pažangos

 

5.2. Pažangos vertinimas (įsivertinimas)

Numatytas vaikų pažangos vertinimas, dalyvavimas įsivertinime

 

5.3. Pasiekimų paliudijimas

Numatyta, kokiais būdais bus pažymimi pasiekimai, įgytos kompetencijos ir kokiomis priemonėmis jie galės būti paliudyti

 

6.  Kokybė ir  atsakomybė

6.1.               NVŠ mokytojų kvalifikacija

Programą įgyvenančių NVŠ mokytojų išsilavinimas, patirtis ir kvalifikacija tinkami sėkmingam programos įgyvendinimui

 

6.2. Mokymosi aplinka

Teikėjas deklaruoja, kad programą įgyvendins asmenys, pagal Švietimo įstatymą turintys teisę dirbti NVŠ mokytojais

 

Teikėjas deklaruoja, kad vaikai ugdysis sveikoje ir saugioje mokymo(si) aplinkoje ir kad turi tinkamos įrangos ir priemonių NVŠ programai įgyvendinti, turi lėšų NVŠ

 

6.3. Kitos teikėjo atsakomybės

Teikėjas deklaruoja, kad turi lėšų NVŠ programos įgyvendinimo pradžiai ir kad vykdant programą bus laikomasi Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formos nuostatų

 

 

 

 

__________________________

(vertintojo vardas, pavardė)

_______________

(parašas)

 


* Vertinimo balai

10

Puiku, atsispindi išskirtinumas

9

Tvirtai ir argumentuotai pateikta

8

Geriau nei vidutiniškai

7

Vidutiniškai

6

Žemiau nei vidutinio lygio

5

Tenkinami minimalūs reikalavimai

4

Silpnai argumentuota

3

Nepakankamai argumentuota

2

Nepagrįsti faktai ir argumentai

1

Nėra faktų, argumentų, pagrindimo

 


 

Neformaliojo vaikų švietimo programų

vertinimo ir vykdymo Šiaulių rajono

savivaldybėje tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Formos pavyzdys)

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLOS STEBĖJIMO PROTOKOLAS

 

Programos lankymo data ir laikas                                                                                                  

NVŠ teikėjas                                                                                                                                  

NVŠ programos pavadinimas                                                                                                        

Veiklos vykdymo vieta                                                                                                                 

Stebėjimo tikslas                                                                                                                            

 

Vaikų skaičius grupėje, nurodytas programoje          Vaikų skaičius grupėje lankytą dieną          

 

Vertinimo rodiklis

Yra / atitinka

Nėra / neatitinka

Pastabos

Sutartys su vaikais / tėvais

 

 

 

Veiklos grafikas / tvarkaraštis

 

 

 

Vaikų amžius grupėje

 

 

 

Vaikų lankomumo apskaita

 

 

 

Vaikų sveikatos pažymos

 

 

 

Tinkamos ugdymo priemonės

 

 

 

Pažangos skatinimas

 

 

 

Saugi ir sveika ugdymosi aplinka

 

 

 

Mokytojų kvalifikacija

 

 

 

Kiti dokumentai pagal poreikį (pvz., nuomos, panaudos sutartys ir pan.)

 

 

 

 

NVŠ VEIKLOS TURINYS

Tema:      

Trukmė:

Veiklos apibūdinimas

 

 

 

 

 

IŠVADOS APIE STEBĖTĄ NVŠ VEIKLĄ

Pastebėjimai

 

Pastabos / pažeidimai

 

Bendras programos vertinimas, rekomendacijos NVŠ teikėjui

 

 

Susipažinau ir sutinku                                                                                              

Susipažinau, nesutinku (nesutikimo argumentai)                                                                                                                                                                                                                                    

NVŠ teikėjo vardas, pavardė