LIETUVOS RESPUBLIKOS

LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gegužės 11 d. Nr. XIII-365

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) užtikrinti, kad darbuotojas ar valstybės tarnautojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti;“.

2. Pakeisti 7 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) užtikrinti, kad siekiantis įsidarbinti asmuo, darbuotojas, valstybės tarnautojas nepatirtų seksualinio priekabiavimo;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė